О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 236 / 7.5.2012г.

 

Административен съд-Пазарджик, ІІ състав, в закрито заседание, проведено на 07.05.2012 г. по АХД № 287 по описа на съда за 2012 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по постъпила жалба от Й.Д.Г. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-59/08.02.2012 г. на Началника на РДНСК – ЮЦР.

Съдът е констатирал, че така подадената жалба не отговаря на изискванията на чл. 151, т. 3 от АПК. Поради това, същата е оставена без движение, а на жалбоподателя е дадена възможност да отстрани нередовностите, като представи оригинален документ за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд – Пазарджик.

Съобщението, че жалбата е оставена без движение, в което са посочени задълженията на жалбоподателя, е получено лично на 21.04.2012 г. В законоустановения  7-дневен срок, изтекъл на 02.05.2012 г., както и до момента, нередовностите на жалбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Ето защо, на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Д.Г. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-59/08.02.2012 г. на Началника на РДНСК – ЮЦР.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 287/2012 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІ състав.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

 

СЪДИЯ:/П/