О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

№ 266 / 15.5.2012г.

 

Административен съд гр. Пазарджик, в закрито заседание, като разгледа докладваното от съдията – докладчик Георги Видев административно дело № 290 по описа на съда за 2012 г., намери за установено следното:

Делото е образувано по жалба на П.Г.Д. против Заповед № З-27/07.02.2012 г., издадена от началника на РУП Пещера.

С Разпореждане № 223/27.04.2012 г. съдът извърши проверка на редовността на жалбата и установи, че същата не отговаря на изискванията на чл. 151, т. 3 от АПК, тъй като към нея не е приложен документ за платена държавна такса.

В изпълнение на чл. 158, ал. 1 от АПК съдът остави жалбата без движение, като даде на жалбоподателя 7 – дневен срок, в който да отстрани посочената нередовност на жалбата. Препис от Разпореждане № 223/27.04.2012 г., ведно със съобщението за оставянето на жалбата без движение е получено от процесуалния представител на жалбоподателя на 03.05.2012 г. До 11.05.2012 г., а и до настоящия момент жалбоподателят не отстрани нередовността на жалбата, поради което в изпълнение на чл. 158, ал. 3 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане и делото да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното и на основание чл.158, ал. 3 съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на П.Г.Д. против Заповед № З-27/07.02.2012 г., издадена от началника на РУП Пещера.

Прекратява административно дело № 290, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2012 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му.

Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя П.Г.Д..

 

Съдия: /П/