ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

351/29.6.2012г.

 

гр. Пазарджик, 29.06.2012г.

 

 

Административен съд - Пазарджик, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети юни две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                                                СЪДИЯ : СТЕФКА КЕМАЛОВА                                                           

като разгледа докладваното от съдия Кемалова  адм. дело № 346 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ, във връзка с чл.216, ал.6 от ЗУТ и е образувано по жалба, подадена от “Интермикс АД” ЕООД (чрез пълномощника си – ЕТ “Кагета –Г. С. П.” гр. В.) и от “Ракита-Прес” ООД (чрез правоприемник “Уотър-Електра” ООД, Г. А. Д. от гр. Р.) против Заповед № ДК-10-ЮЦР-14 от 21.02.2012 г. на началника на РДНСК - ЮЦР гр. Пловдив.

С Разпореждане № 261/15.05.2012г. постановено по делото,  жалбата е оставена без движение и на жалбоподателите е указано, че следва в 7 – дневен срок от съобщаване на разпореждането да отстранят нередовностите на жалбата като : внесат държавна такса  по сметка на Административен съд - Пазарджик в размер на по 50 /петдесет/ лева за всеки един от жалбоподателите и в същия срок представят в съда вносния документ за това, както и законните представители на двете дружествата изрично да потвърдят действията по подаване на жалбата. В съдебното разпореждане изрично е указано, че при неизпълнение на тези указания в посочения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото прекратено.     

Разпореждане № 261/15.05.2012г. е редовно връчено на законния представител на “Ракита-Прес” ООД на 21.05.2012г. , който в преклузивния 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК, изтекъл на 29.05.2012г., както и до момента, не е отстранил нередовностите на жалбата. Посоченото съдебно разпореждане е връчено на управителя на  “Интермикс АД” ЕООД на 18.06.2012г., като отново в 7-дневния срок, изтекъл на 26.06.2012г. и до момента, нередовностите на жалбата не са отстранени.

С оглед изложеното, следва да намери приложение разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, която повелява, че когато нередовностите на жалбата не бъдат отстранени в срока по чл.158, ал.1 от АПК, жалбата се оставя без разглеждане и производството по делото се прекратява.

Воден от горното, Административен съд - Пазарджик, ІІ състав

 

ОПРЕДЕЛИ  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от “Интермикс АД” ЕООД и от “Ракита-Прес” ООД против Заповед № ДК-10-ЮЦР-14 от 21.02.2012 г. на началника на РДНСК - ЮЦР гр. Пловдив.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 346/2012г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателите и на началника на РДНСК – ЮЦР.

 

 

                                                   СЪДИЯ:/П/