о п р е д е л е н и е

 

№ 303/1.6.2012г.

 

гр. Пазарджик

 

 

 

Административен съд – Пазарджик, ІІІ-ти състав, в закрито заседание на първи юни, две хиляди и дванадесета година, в състав

                                                                 

 

Председател: Васко Нанев

 

 

като разгледа докладваното от съдията Васко Нанев административно дело № 368, по описа на съда за 2012 г., намери за установено следното:

Делото е образувано по жалба на  С.М.М., В.С.Т. и С.С. *** срещу неозначен в жалбата административен акт.

С разпореждане № 273/17.05.2012 г. съдът е оставил жалбата без движение, като е дал на жалбоподателките 7-дневен срок да отстранят допуснатите нередовности, като означат обжалвания административен акт, укажат в какво се състои според тях неговата незаконосъобразност, формулират искането си до съда, а така също да представят по делото документи за платена държавна такса в размер на 10 /лева/  за всяка една от жалбоподателките по сметка на Административен съд – Пазарджик.

 Със същото разпореждане жалбоподателките са предупредени, че в случай, че нередовностите не бъдат отстранени в указания от закона срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Разпореждането е съобщено, като е връчен препис от него лично на всяка една от трите жалбоподателки на 18.05.2012. Срокът за изправяне на нередовностите е изтекъл на 28.05.2012 г. – присъствен ден. Преди изтичането на срока  и към датата на постановяване на настоящето определение, жалбоподателките не са изправили нередовностите по жалбата. Съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

По изложените съображение и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

О п р е д е л и:

 

 

Оставя без разглеждане жалбата на С.М.М., В.С.Т. и С.С. *** срещу неозначен в жалбата административен акт.

Прекратява производството по адм.д. № 368/2012 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                        Съдия: /п/