О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

304 / 1.6.2012г.

 

Административен съд гр. Пазарджик, в закрито заседание, като разгледа докладваното от съдията – докладчик Георги Видев административно дело № 390 по описа на съда за 2012 г., намери за установено следното:

Производството е по чл.121, ал.5 от ДОПК.

Образувано е по искане на публичен изпълнител в отдел “Управление на дълговете” при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик за продължаване на срока до издаването на Ревизионен акт на наложените на “Балканка” ЕООД обезпечителни мерки – възбрана върху недвижим имот и запор върху МПС, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-24/23.01.2012 г. и с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-25/24.01.2012 г.

Молителят счита, че е налице основание за продължаване срока на наложените обезпечителни мерки, тъй като до изтичане на предвидения в чл. 121, ал. 4 от ДОПК четиримесечен срок от налагане на предварителното обезпечение не е издаден ревизионен акт, с който да е установено окончателното задължение на дружеството. Според публичния изпълнител безспорно са налице основания по чл. 121, ал. 1 от ДОПК за налагане на предварителни обезпечителни мерки, спазени са всички законоустановени изисквания – искане на ревизиращият екип до съответния публичен изпълнител, дружеството притежава активи, които могат да обезпечат едно бъдещо публично вземане.

   От събраните доказателства се установи следната фактическа обстановка:

Със Заповед за възлагане на ревизия № 1106371/28.11.2011г., издадена от орган по  приходите при ТД на НАП Пловдив, е възложено извършването на ревизия на “Балканка” ЕООД, гр. Велинград за данък върху добавената стойност за периодите 01.10.2007 г. – 31.12.2007 г., 01.03.2008 г. – 30.06.2008 г. , 01.08.2008 г. – 30.09.2008 г. , 01.01.2009 г. – 28.02.2009 г. и 01.04.2009 г. – 31.05.2009 г., като ревизията е следвало да завърши до три месеца считано от датата на връчване на ЗВР. Със ЗВР № 1201218/06.03.2012 г. е удължен срока за завършване на ревизията, а именно – до 06.04.2012 г. Със Заповед № 1200161/12.03.2012 г. производството по извършване на ревизията е спряно до приключването на друго образувано ревизионно производство, чийто изход е от значение за правилното определяне на задълженията по ЗДДС на “Балканка” ЕООД.

            Производството по налагане на предварително обезпечение е започнало с искане за предварително обезпечаване на задължения и мотиви за налагане на ПОМ № 13/РД-16/30/17.01.2012 г., подадено от орган по приходите в ИРМ Хасково. Това искане е мотивирано със следния очакван от ревизиращият орган размер на задължението: ДДС главница 65000 и лихва към 16.01.2012 г. 15000.

С акта за възлагане на случаи за предварително обезпечение № РД-34-135/20.01.2012 г. издаден от началника на Отдел “Управление на дълговете”, Дирекция “Събиране” в ТД на НАП – Пловдив е възложено на публичния изпълнител Д.Т. Х. да извърши следните действия – налагане на възбрана върху недвижими имоти, налагане на запор върху МПС и налагане на запор на банковите сметки на дружеството. В резултат на това публичният изпълнител с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-24/23.01.2012 г. е наложил възбрана върху УПИ ІІІ-8137 в кв. 120, по плана на Велинград, целият с площ 2625 кв.м., ведно с построените в имота масивни сгради собственост на “Балканка” ЕООД, а с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-25/24.01.2012 г. е наложил запор върху МПС, както следва: Товарен автомобил “модел г. №   Товарен автомобил “…” модел Р г. №Товарен автомобил “…” модел г. №  оглед установеното от фактическа страна, съдът намира следното:

Искането за продължаване на срока на наложените с постановление обезпечителни мерки е подадено от легитимирано лице по чл. 121, ал. 4 от ДОПК преди изтичане на четири месечния срок от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка, като в този срок не е издаден ревизионен акт, поради което е допустимо.

Разгледано по същество е основателно по следните съображения:

От приложените към искането писмени доказателства, безспорно се установява, че на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК, във връзка с извършвана ревизия на “Балканка” ЕООД са наложени предварителни обезпечителни мерки – възбрана върху недвижим имот и запор върху три МПС.

За да допусне продължаване срока на предварителното обезпечение, съдът на основание чл. 121, ал. 5 ДОПК проверява наличието на условията по ал. 1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал. 3. Съгласно чл. 121, ал. 1 ДОПК в хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт органът по приходите може да поиска мотивирано от публичния изпълнител налагането на предварителни обезпечителни мерки с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, а съгласно ал. 3 на чл. 121 ДОПК предварителните обезпечителни мерки се налагат върху активи, обезпечаването върху които не води до сериозно възпрепятстване на дейността на лицето, а ако това не е възможно, наложените обезпечителни мерки следва да не спират извършваната от ревизираното лице дейност.

С оглед очаквания размер на публичните задължения на лицето, съдът намира, че без налагане на обезпечителни мерки съществува обоснована вероятност да се осуети или затрудни тяхното събиране. Налице са и изискванията по чл. 121, ал. 3 ДОПК, тъй като видът на приложените обезпечителни мерки – възбрана върху недвижим имот и запор върху три МПС –  не обуславя спиране на осъществяваната дейност от ревизираното дружество, поради което искането за продължаване срока на предварителното обезпечение е основателно и следва да се уважи.

Съгласно разпоредбата на чл.121, ал. 5 от ДОПК, ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство. Ревизионното производство приключва с издаване на ревизионен акт. В случая не е известно кога ще приключи ревизионното производство, поради което искането следва да се уважи, като срокът на наложените обезпечителни мерки следва да се удължи до издаването на ревизионен акт.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 121, ал. 5 от ДОПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

Продължава срока на наложените на “Балканка” ЕООД предварителни обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-24/23.01.2012 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “Събиране”, ИРМ Пазарджик, а именно: възбрана върху УПИ ІІІ-8137 в кв. 120, по плана на В., целият с площ 2625 кв.м., ведно с построените в имота масивни сгради собственост на “Балканка” ЕООД и с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-25/24.01.2012 г. на същия публичен изпълнител, а именно: запор върху МПС, както следва: Товарен автомобил “модел г. №  Товарен автомобил “модел . №Товарен автомобил “модел … рег. № …, за срок до приключване на ревизионното производство с издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със ЗВР № 1106371/28.11.2011г., издадена от орган по  приходите при ТД на НАП Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

                        Съдия: /П/