ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№386/19.7.2012г.

гр. Пазарджик

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, І състав, в закрито заседание на деветнадесети юли две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                         Председател: Емилия Георгиева

 

Разгледа докладваното от съдията-докладчик Е. Георгиева административно дело № 397 по описа за 2012 г. и установи:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на А.К.А. *** срещу мълчалив отказ на кмета на община Велинград.

Жалбата е оставена без движение за внасяне на държавна такса с Разпореждане № 1009 от 28.05.2012 г. В срока за отстраняване на нередовността, оспорващият А. е поискал от съда да го освободи от ДТ като е посочил, че по делото имало доказателства за това. Съдът е приел, че не са представени доказателства, обосноваващи извода за освобождаване от ДТ. Съгласно разпоредбата на чл. 83, ал. 2 от ГПК, приложима субсидиарно на основание чл. 144 от АПК следва да се вземат предвид обстоятелствата относно доходите на лицето и неговото семейство, имущественото състояние, здравословното състояние и други конкретни обстоятелства, които биха обосновА.извод за освобождаване от държавна такса за завеждане на административно дело.

Във връзка с това, с ново Разпореждане № 1104 от 11.06.2012 г., оспорващият е уведомен, че дължи държавна такса и са му поискани документи, обосноваващи извод за освобождаване от такава. Този съдебен акт А. е получил лично на 28.06.2012 г. В указания 14-дневен срок по делото не са постъпили документи, които да обосноват извод за освобождаване на А.А. от държавна такса. Оспорващият е предупреден с разпореждането за оставяне без движение на жалбата му за последиците от неплащането на държавна такса.

Съдът счита, че са налице условията на чл. 158, ал. 3 от АПК и жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

 

 

 

 

 

Водим от горното Административен съд – Пазарджик, І състав

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Али К.А. *** срещу мълчалив отказ на кмета на община Велинград.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 397 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пазарджик.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/