ОПРЕДЕЛЕНИЕ

309 / 4.6.2012г.

 

Административен съд гр. Пазарджик, в закрито заседание, като разгледа докладваното от съдията – докладчик Георги Видев административно дело № 406 по описа на съда за 2012 г., намери за установено следното:

Делото е образувано по жалба на И.А.П. против Заповед № 637/10.05.2012 г. на кмета на община Септември.

При проверка на жалбата съдът я намира за недопустима.

С обжалваната заповед кметът на община Септември е направил гражданскоправно волеизявление за прекратяване на Договор № 333/01.10.2010 г. за управление на “Медицински център І-Септември” ЕООД, сключен между община Септември и жалбоподателката. Със заповедта също е назначен временно изпълняващ длъжността управител на дружеството П. М. Б.

Заповедта на кмета на общината, с която се назначава или освобождава управител на общинско търговско дружество, респ. се решава въпросът за отговорността му, по своята същност не представлява административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, тъй като не е властническо волеизявление, отнасящо се към подчинен субект. В случая кметът се е произнесъл като орган, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството. Възлагането на управлението на търговското дружество е особен вид граждански договор, разновидност на мандатния договор, съществена характеристика на който е равнопоставеността на субектите, поради което отношенията по него следва да се уреждат въз основа на правилата на гражданското и търговското право. В случая намира приложение разпоредбата на чл. 147, ал. 2 от Търговския закон - едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, вкл. избирането и освобождаването на управител на дружеството съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ.

Следователно Заповед № 637/10.05.2012 г. не представлява административен акт.

Поради това жалбата е недопустима на основание чл. 159, т. 1 от АПК, тъй като обжалваният акт не подлежи на оспорване. Затова жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а делото – да бъде прекратено.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 158, ал. 1 от АПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Оставя без разглеждане жалбата на И.А.П. против Заповед № 637/10.05.2012 г. на кмета на община Септември.

Прекратява административно дело № 406 по описа на Административен съд Пазарджик за 2012 г.

Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

Съдия:/п/