О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 334 / 22.6.2012г.

 

гр. Пазарджик

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД–ПАЗАРДЖИК, ІV – ти  състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юни, две хиляди и дванадесета година в състав:

                                 

                        

СЪДИЯ: ВАСКО НАНЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия Нанев адм. дело № 408 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 от АПК във връзка със ЗМСМА и е образувано по жалба на С.К.Т. *** против Заповед № 638/10.05.2012 г. на кмета  община Септември. С обжалваната заповед кметът на общината е прекратил договор за управление на “Егида-Община Септември” ЕООД, гр. Септември, сключен между Община Септември и жалбоподателката С.К.Т..

В жалбата се твърди, че обжалваната заповед е незаконосъобразна поради противоречие с материалноправните разпоредби.

Съдът, въз основа на представените доказателства и наведените оплаквания, намира от фактическа страна за установено следното:

С решение № 123, прието по протокол № 9 от 03.05.2012 г. от Общински съвет гр. Септември е оттеглено овластяването на управителя на “Егида-Община Септември” ЕООД, гр. Септември - С.К.Т., поради извършване на действия от лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството. Посоченото решение е взето по предложение на П. Б. – кмет на Община гр. Септември с вх. № 61-00-98 от 19.04.2012 г. – приложено по делото. Със същото решение е възложено на кмета на общината да прекрати Договор за управление  № 272/01.07.2010 г., сключен между община Септември  и С.К.Т. и да заяви заличаване името на същата в търговския регистър.

Като доказателство по делото е представен договор за управление на търговско дружество № 272 от 01.07.2010 г., сключен между Община Септември и С.К.Т., от които е видно, че между страните са съществували правоотношения от гражданско-правен характер.

         Въз основа на тази фактическа обстановка, съдът намира, направеното оспорване за процесуално недопустимо поради липсата на годен предмет за оспорване.

Според чл. 51 от ЗОбС общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон. Такова общинско предприятие е и “Егида-Община Септември” ЕООД, гр. Септември, видно от представените писмени доказателства – въпрос, който не е спорен между страните.

Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала и съгласно чл. 147, ал. 2 от ТЗ той решава въпросите от компетентността на общото събрание, в т. ч. и тези по чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ - да избира и освобождава управителя на дружеството. Според чл. 141, ал. 7 от ТЗ - отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик.

Съгласно нормата на чл. 51, ал. 5 от ЗОбС - условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел се определят с наредба на общинския съвет. В издадената по силата на законовата делегация Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества е предвидено, че Общинския съвет избира управителя на общинското ЕООД, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност – чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредбата.

От изложеното следва, че кметът на общината е изпълнил с оспорената заповед решение на общинския съвет, което има търговскоправен характер, като е прекратил гражданскоправно отношение, което е възникнало със сключването на договора за управление. Следователно същата не представлява индивидуален административен акт и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност по реда на административното производство. Заповедта може да бъде атакувана по реда на гражданското съдопроизводство, тъй като същата съдържа в себе си волеизявление за прекратяване на гражданско правоотношение.

По така изложените съображения, съдът намира направеното оспорване за недопустимо, поради което ще следва да бъде оставено без разглеждане, а образуваното съдебно производство прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.Т. *** против Заповед № 638/10.05.2012 г. на кмета  община Септември

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 408/2012 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

     

 

              СЪДИЯ:  /П/