О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 516/1.10.2012г.

 

гр. Пазарджик, 01.10.2012 г.

               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, ІІІ – административен състав, в закрито съдебно заседание на първи октомври, две хиляди и дванадесета година в състав: 

 

                                                       

СЪДИЯ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Кривиралчева адм. дело № 519 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 145 от АПК във връзка със ЗОС и е образувано по жалбата на “БУЛАБ” ООД ЕИК 112028987, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Евлоги Георгиев” № 28 А, със законен представител И.И.Б., подадена от адв. Х.Б.С. против заповед № 845 от 14.06.2012 г. на кмета на Община гр. Велинград.

След извършена служебна проверка за редовността на жалбата, съдът със свое определение от 13.09.2012 г. е констатирал, че същата не отговаря на изискванията на чл. 151, т. 2 от АПК. Жалбата е подадена от името на “БУЛАБ” ООД чрез адв. Х.С. без към същата да е приложено пълномощно, в случаите когато жалбата се подава от пълномощник. Предвид на това законният представител на дружеството следва изрично да потвърди действията по подаване на жалбата или да представи пълномощно по делото, с което упълномощава адв. С. да подава жалба от негово име.

На основание чл. 158, ал. 1 от АПК, с посоченото определение жалбата е оставена без движение, като е указано, че следва в 7 – дневен срок от съобщаването му да се отстранят посочените по-горе нередовности, както и, че при неизпълнение на горното указание в посочения срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството прекратено. Определението за без движение е редовно връчено на 20.09.2012 г. на И. Б. – икономист във фирмата на посочения в жалбата адрес.

В указания седмодневен срок, считано от получаване на определението, който е изтекъл на 27.09.2012 г. /присъствен ден/ не са отстранени нередовностите на жалбата, поради което същата ще следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство да се прекрати. 

По изложените съображения и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, съдът:

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “БУЛАБ” ООД ЕИК 112028987, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Евлоги Георгиев” № 28 А, със законен представител И.И.Б., подадена от адв. Х.Б.С. против заповед № 845 от 14.06.2012 г. на кмета на Община гр. Велинград.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 519/2012 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

        

 

                                      СЪДИЯ:  /п/