ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№404/2.8.2012г.

гр. Пазарджик

 

Административен съд - Пазарджик, в закрито съдебно заседание на втори август две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА                                                

като разгледа докладваното от съдия Георгиева  адм. дело № 574 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 215 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 145 ал. 1 от АПК и е образувано по жалба на К.Д. в качеството му на представител на Инициативен комитет от гр. Пазарджик, ул. Болнична № 2, ет. 2, ап. 3. Оспорва се законосъобразността на Решение № 140 от 27.06.2012 г. на Общински съвет - Пазарджик.

С разпореждане от 30.07.2012 г., съдът е оставил жалбата без движение, като едно от указанията е да се представи по делото документ, удостоверяващ съществуването и представителството на организацията жалбоподател. От представените с придружително писмо № 2417 от 02.08.2012 г. документи не може да се направи обоснован извод за пълномощията на К.Д. за оспорване на решението на Общинския съвет гр. Пазарджик пред съд, както и не са представени доказателства относно наличието на правен интерес от оспорването. Когато не са изпълнени в дадения срок указанията на съда по редовността на жалбата, то на основание чл. 158, ал. 3 от АПК жалбата се оставя без разглеждане, а производството по делото се прекратява.

Освен на това основание, за пълнота съдът счита, че следва да изложи и своите доводи за недопустимост на оспорването и на друго, по-силно основание, а именно:

Оспорва се законосъобразността на Решение № 140 от 27.06.2012 г., взето с Протокол № 9 от Общински съвет – гр. Пазарджик. С това решение органът на местното самоуправление и местната администрация е дал съгласие да се проведе процедура по Закона за устройство на територията  /ЗУТ/ по изработване на проект за изменение на план за регулация и план за застрояване, относно терени, представляващи междублокови пространства в кв. 330 по плана на гр. Пазарджик и е възложил на кмета на Общината да проведе процедурата, съгласно изискванията на специалния закон – ЗУТ.

Това решение на Общинския съвет не представлява индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Това решение е само част от производството по издаване на индивидуален административен акт, с който се извършва самото изменение на подробния устройствен план. Актът, който подлежи на оспорване и на съдебен контрол би бил едва този, с който се одобрява изменението на ПУП по чл. 129 във връзка с чл. 136 от ЗУТ. До него ще се стигне едва след като се проведе цялата законова процедура по специалния закон – ЗУТ. 

Именно крайният акт, с който се извършва изменението на ПУП подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, в който съдът ще провери спазването на цялата, предвидена в закона процедура. Но и този краен акт би подлежал на оспорване само от активно легитимирани лица, посочени изрично в специалната разпоредба на чл. 131 от ЗУТ.

По изложените съображения и при липсата на годен за оспорване акт, съдът счита, че  жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК съдът

 

                                     ОПРЕДЕЛИ

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  К.Д. в качеството му на представител на Инициативен комитет от гр. Пазарджик, ул. Болнична № 2, ет. 2, ап. 3 срещу Решение № 140 от 27.06.2012 г. на Общински съвет - Пазарджик.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 574 по описа за 2012 г. на Административен съд гр. Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/