О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

№ 458 / 5.9.2012г.

 

Административен съд гр. Пазарджик, в закрито заседание, като разгледа докладваното от съдията – докладчик Георги Видев административно дело № 591 по описа на съда за 2012 г., намери за установено следното:

Делото е образувано по жалба на “МБАЛ Велинград” ЕООД против писмена покана с изх. №  13-29-02-886/16.07.2012 г. на директора на РЗОК Пазарджик.

С Разпореждане № 419/10.8.2012 г. съдът извърши проверка на редовността на жалбата и установи, че същата не отговаря на изискванията на чл. 151, т. 3 от АПК, тъй като към нея не е приложен документ за платена държавна такса.

В изпълнение на чл. 158, ал. 1 от АПК съдът остави жалбата без движение, като даде на жалбоподателя 7 – дневен срок, в който да отстрани посочената нередовност на жалбата. Препис от Разпореждане № 419/10.8.2012 г., ведно със съобщението за оставянето на жалбата без движение е получено от жалбоподателя на 16.08.2012 г. До 24.08.2012 г., а и до настоящия момент жалбоподателят не отстрани нередовността на жалбата, поради което в изпълнение на чл. 158, ал. 3 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане и делото да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното и на основание чл.158, ал. 3 съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на “МБАЛ Велинград” ЕООД против писмена покана с изх. №  13-29-02-886/16.07.2012 г. на директора на РЗОК Пазарджик.

Прекратява административно дело № 591, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2012 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му.

Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя “МБАЛ Велинград” ЕООД и на ответника директор на РЗОК Пазарджик.

 

 

Съдия: /П/