О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

  645 / 27.11.2012г.

 

 

 гр. Пазарджик 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, ІV - ти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми ноември, две хиляди и дванадесета година в състав:

 

 

                          СЪДИЯ: Васко Нанев

 

 

 

като разгледа докладваното от съдия Нанев адм. дело № 614 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Делото е образувано по жалба на Териториално поделение  Държавно ловно стопанство “Широка поляна”, подадена против Заповед № 397/15.06.2012 г. на кмета на община Батак.

С обжалваната заповед кметът на община Батак е разрешил на основание чл.193, ал.3 и 11 от ЗУТ да се извърши ремонт на вътрешноселищните инсталации/водопроводна, канализационна, кабелно захранване и алейно осветление/, находящи се в ПИ със стари №№ 000728 и 000729 и идентификатори 02837.15.148 и 03837.15.147. Оспорената заповед е издадена по заявление на „Романтика Форест“ АД относно сериозни повреди по вътрешноселищните инсталации/водопроводна, канализацонна, кабелно осветление и алейно захранване/ в същите имоти. В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна, тъй като е издадена при съществено нарушение на административно -производствените правила и в противоречие с материалния закон. Развиват се съображения в тази насока, а именно, че територията която ще бъде засегната  е част от защитената местност „Кавал тепе“ и е публична държавна собственост с ограничителен режим. Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени обжалваната заповед. Претендират се разноски по производството. Ответникът по оспорването – кметът на община Батак не изпраща представител и не заявява становище по жалбата.

След като се запозна с жалбата, със становищата на страните и изпратеното от административния орган заверено копие от преписката по издаването на оспореното решение, съдът намира, че жалбата се явява процесуално недопустима.

Съгласно чл.214, т.1 от ЗУТ индивидуални административни актове по смисъла на този закон са актовете за устройство на територията по чл.1, отказите за издаване на такива актове и административните актове за отмяна или оставане в сила на актове, издадени по административен ред, с които се създават права или задължения или се засягат права или законни интереси на отделни физически или юридически лица, независимо дали са посочени като адресати. Индивидуални административни актове са и актовете по т.1, издадени от ДНСК, кметовете на райони и кметства, от главните архитекти и други овластени длъжностни лица. Съгласно чл.163, ал.1 от ЗГ за управление на горските територии-държавна собственост, които не са предоставени на ведомства или юридически лица, се създават държавни предприятия. Те са юридически лица, но имат двустепенна структура, а именно централно управление и териториални поделения. Чл.27, ал.6 от ЗГ разпорежда, че по дела, които се отнасят до горски територии - държавна собственост, държавата се представлява пред съда от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице. В случая оспорваната заповед на кмета на община Батак не засяга лично, пряко и непосредствено правната сфера на жалбоподателя. Същият не се явява собственик на посочените в оспорения административен акт имоти и не е заинтересовано лице по смисъла на чл.193, ал.12 от ЗУТ. Отделното териториално поделение не е юридическо лице и не би могло да бъде адресат на заповед, издадена по реда на ЗУТ и определена в чл.215  от същия закон като индивидуален административен акт.

По изложените съображения съдът намира, че оспорващият няма непосредствен правен интерес от оспорването, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Воден от изложеното и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд -Пазарджик, четвърти състав

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Териториално поделение  Държавно ловно стопанство “Широка поляна”, подадена против Заповед № 397/15.06.2012 г. на кмета на община Батак.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД 614/2012 по описа на Административен съд -Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                                                                       

                                                                                                    Съдия: /П/