О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 711/11.12.2012г.

 

гр. Пазарджик

 

 

 

 

Административен съд – Пазарджик, ІV състав, в закрито съдебно заседание на единадесети декември, две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                  Председател: Васко Нанев

 

 като разгледа докладваното от съдия Нанев административно дело № 662 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Делото е образувано по жалба на В.Щ.П., подадена чрез пълномощника й Щ. Г. М. против заповед № ДК-02-ЮЦР-116/26.04.2012 год. на началника на РДНСК - Южен централен район. С обжалваната заповед е наредено, на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ, премахването на незаконен строеж „масивна едноетажна сграда”, находящ се в УПИ I – 865, в квартал 64 по плана на с. Радилово, общ. Пещера, с административен адрес ул. ***.

В жалбата се твърди, че е изпълнена стоманобетонова плоча върху каменна зидария на едноетажна жилищна сграда през 2011 год. без строителни книжа. Пълнимощникът на жалбоподателя твърди, че самостоятелно  е разрушил излятата плоча и е подал документи за изваждане на скица виза и окомплектовка на технически проект относно реконструкция на едноетажната жилищна сграда. Моли съда да прекрати образуваното административно производство, за да продължи  окомплектовката на строителните книжа за преустройство на жилищната сграда.

С разпореждане № 476/12.09.2012 год. съдът е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателката да приложи пълномощно, от което да е видно, че подалият жалбата Щ. М. е овластен да подава от името на оспорващата жалба пред Административен съд-Пазарджик. Със същото разпореждане жалбоподателката е била предупредена в случай че нередовността не бъде отстранена в указания от закона срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено. В изпълнение на това указание пълномощникът М. е представил пълномощно с нотариална заверка на подписите от 20.08.2010 год. От текста на пълномощното е видно, че жалбоподателката не е овластила пълномощника да подава жалби пред Административен съд-Пазарджик срещу административни актове на началника на РДНСК-ЮЦР. В съдебно заседание от 09.10.2012 год. съдът е указал на пълномощника на жалбоподателката в 10-дневен срок да представи доказателства, че същият е родител на жалбоподателката В.Щ.П. по смисъла на чл.32, ал.1, т.2 от ГПК. В същия срок на пълномощника е указано да представи изрично пълномощно, че е упълномощен да води настоящото съдебно производство, както и да подава жалба до съда срещу заповед № ДК–02–ЮЦР–116/26.04.2012 год. Пълномощникът е представил удостоверение за раждане на В.Щ. М.а, от което е видно, че подалият жалбата Щ. Г. М. е нейн баща. Въпреки даденото указание и повторно дадената възможност в открито съдебно заседание пълномощникът не е представил по делото изрично пълномощно да подава жалба от името на дъщеря си срещу заповедта на началника на РДНСК-ЮЦР. Настоящият съдебен състав намира, че е налице условието на чл.158, ал.3 от АПК,поради което производството следва да бъде прекратено, тъй като е налице неотстранена нередовност на жалбата по смисъла на чл.151, т.2 от АПК – същата е подадена от лице, което не е овластено за това.

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

оСтаВЯ без разглеждане жалбата на В.Щ.П., подадена чрез пълномощника й Щ. Г. М. против заповед № ДК – 02 – ЮЦР – 116/26.04.2012 год. на началника на рднск – юцр, с която е наредено премахването на незаконен строеж: масивна едноетажна сграда“, находящ се в УПИ I – 865 в кв.64 по плана на с. Радилово, общ. Пещера.  

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                        Съдия:/п/