О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 502 / 24.9.2012г.

 

Административен съд-Пазарджик, VІ състав, в закрито заседание, проведено на 24.09.2012 г. по АХД № 684 по описа на съда за 2012 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по постъпила жалба вх. № 2679/04.09.2012 г. от С.Д.А. и В.Б.А.,***.

Съдът е констатирал нередовности на подадената жалба. Поради това, същата е оставена без движение, а на жалбоподателите е дадена възможност да ги отстранят, като представят писмена молба с означение на обжалвания административен акт, указание в какво се състои незаконосъобразността на акта, в какво се състои искането, отправено до съда, както и да приложат оригинален документ за внесена държавна такса по сметка на Административен съд – Пазарджик от страна на В.Б.А. в размер на 10 лв.

Съобщението, че жалбата е оставена без движение, в което са посочени задълженията на жалбоподателите, е получено от тях на 14.09.2012 г. В законоустановения  7-дневен срок, изтекъл на 21.09.2012 г., както и до момента, нередовностите на жалбата не са отстранени, с изключение на внесената държавна такса по сметка на Административен съд – Пазарджик от страна на В.Б.А. в размер на 10 лв. Поради това същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Ето защо, на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2679/04.09.2012 г. от С.Д.А. и В.Б.А.,***.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 684/2012 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, VІ състав.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

 

СЪДИЯ:/П/