О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 501 / 24.9.2012г.

 

Административен съд-Пазарджик, VІ състав, в закрито заседание, проведено на 24.09.2012 г. по АХД № 686 по описа на съда за 2012 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по постъпила искова молба /наименована “жалба”/ вх. № 2682/04.09.2012 г. от “Стил Строй” ООД – Пазарджик, чрез управителя Е.Л..

Поради наличие на нередовности в нея, същата е оставена без движение, а на подателя е дадена възможност да ги отстрани като представи писмена молба с посочване на ответника, на неговите законни представители или пълномощници и цената на иска, както и да приложи оригинален документ за внесена държавна такса в размер на 25 лв. по сметка на Административен съд – Пазарджик.

Управителят Л. е получил съобщение, че исковата молба е оставена без движение на 11.09.2012 г., в което са посочени задълженията му. В законоустановения 7-дневен срок, изтекъл на 18.09.2012 г., пороците на молбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде върната, а производството по делото - прекратено.

Ето защо, на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА искова молба /наименована “жалба”/ вх. № 2682/04.09.2012 г. от “Стил Строй” ООД – Пазарджик, чрез управителя Е.Л..

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 686/2012 г. по описа на Административен съд-Пазарджик, VІ състав.

            Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:/П/