О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№555/22.10.2012г.

гр. Пазарджик

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, І състав, в закрито заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                         Председател: Емилия Георгиева

Разгледа докладваното от съдията-докладчик Георгиева административно дело № 715 по описа за 2012 г. и установи:

Производството е по реда на чл. 145 от АПК и е образувано по жалба на А.Г.Л. *** срещу Заповед рег. № 217 от 08.09.2012 г. на младши автоконтрольор при РУП Велинград, с която оспорващият е задържан за срок от 24 часа в РУП Велинград.

Оспорването е предявено с нередовна жалба предвид разпоредбите на чл. 151, т. 3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, поради което жалбата е оставена без движение. Съобщението за оставяне без движение е върнато обратно по делото с отбелязване от длъжностно лице, направено на 02.10.2012 г., че по данни на съседи лицето живее в Белгия. Оспорващият е посочил адрес в жалбата си в гр. Велинград, ул. Острец № 13, на който адрес е потърсен и от длъжностното лице по призоваването. Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват призовките и съобщенията, в противен случай, съгласно ал. 2 на този текст всички съобщения се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени. А.Г.Л. е оспорващ, който съдът счита, че се е дезинтересирал от жалбата си, не е оставил съдебен адрес, на който да бъде призоваван. Сезирал е съда с нередовна жалба, поради което същата е и недопустима, която следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид на тези съображения и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Административен съд – Пазарджик, І състав

ОПРЕДЕЛИ

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.Л. *** срещу Заповед рег. № 217 от 08.09.2012 г. на младши автоконтрольор при РУП Велинград, с която оспорващият е задържан за срок от 24 часа в РУП Велинград.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 715 по описа за 2012 г. на Административен съд гр. Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/П/