ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№585/31.10.2012г.

гр. Пазарджик

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, І състав, в закрито заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                         Председател: Емилия Георгиева

 

Разгледа докладваното от съдията-докладчик Е. Георгиева административно дело № 744 по описа за 2012 г. и установи:

Делото е образувано по жалба на С.И.Г. ***. В жалбата се излагат доводи относно неизпълнение на заповед на Началника на РДНСК – ЮЦР, гр. Пловдив, която е потвърдена със съдебно решение и е следвало да бъде изпълнена от Началник Сектор РДНСК Пазарджик.

Иска от съда на основание чл. 305 от АПК да наложи глоба на Началник Сектор при РДНСК – ЮЦР Пазарджик.

Съдът счита, че жалбата следва да бъде изпратена по компетентност на съответния държавен орган на изпълнителната власт по прилагане на процедурата по чл. 307 от АПК във връзка с чл. 305 от същия закон. Компетентността на съда, в лицето на неговия председател или на овластено от него лице е по чл. 306 от АПК във връзка с чл. 304 от същия закон.

 Тъй като жалбата не се оставя без разглеждане, а се изпраща по компетентност на надлежния орган, то прекратяването на съдебното производство не подлежи на обжалване.

Поради тези съображения Административен съд – Пазарджик, І състав

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ИЗПРАЩА по компетентност жалбата на С.И.Г. *** на Началника на ДНСК – гр. София.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 744 по описа на съда за 2012 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: