Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№65/11.1.2012г.

гр. Пазарджик

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, І състав, в закрито заседание на единадесети януари две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                         Председател: Емилия Георгиева

 

Разгледа докладваното от съдията-докладчик Е. Георгиева административно дело № 928 по описа за 2012 г. и установи:

Производството е по реда на чл. 306 във връзка с чл. 304 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по молба на Ф. Н. П. ***, чрез пълномощник адвокат П.Г., с която иска да бъде потърсена отговорност на виновното длъжностно лице – началникът на Общинска служба “Земеделие” /ОСЗ/, гр. Велинград, за това, че не е изпълнено влязло в сила съдебно решение.

На основание чл. 306, ал. 3 от АПК съдът събра доказателства, както и даде възможност на началника на ОСЗ - гр. Велинград да даде писмени обяснения, които са представени в срок.

От събраните по делото доказателства и от писмените обяснения съдът възприема следната фактическа обстановка:

Административен съд – Пазарджик, ІІІ състав е постановил решение № 391 на 14.10.2010 г. по административно дело № 388 по описа на съда за 2010 г. Решението е оставено в сила с Решение № 3208 от 07.03.2011 г. на Върховен административен съд, постановено по административно дело № 15738 по описа на съда за 2010 г. Решението на Пазарджишкия административен съд е влязло в законна сила на 07.03.2011 г.

С Разпореждане № 1210 от 09.06.2011 г. председателят на Административен съд – гр. Пазарджик е наложил глоба в размер на 200 лева на основание чл. 304, ал. 1 от АПК за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт. Видно е от представените по делото писмени доказателства, че с писмо изх. № ПО-06-482 от 17.11.2011 г. началникът на ОСЗ Велинград е изпратила на Ф.П., чрез пълномощник – адвокат Г. издадени в изпълнение на съдебното решение скици.

В този смисъл и след като прецени събраните по делото писмени доказателства, съдът счита, че началникът на ОСЗ Велинград е изпълнила задължението си, произтичащо от влязлото в сила съдебно решение и е издала поисканата скица. Дали скицата е със съдържанието, което се следва от съдебното решение е въпрос, който е ирелевантен за това производство. Скицата представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК и неговото оспорване се реализира по друг ред.

Освен това съдът счита, че влязлото в сила съдебно решение е изпълнително основание на основание чл. 268, т. 2 от АПК и неговото изпълнение се реализира по реда на дял пети от АПК, а чл. 304 от същия закон касае отговорността на конкретното длъжностно лице за неизпълнение на задължение, което му се следва от влязлото в сила съдебно решение.

Воден от горното и на основание чл. 306, ал. 2 във връзка с чл. 304, ал. 1 от АПК Председателят на Административен съд – Пазарджик

 

 

Р А З П О Р Е Д И

 

 

ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА на С. Г. в качеството й на председател на Общинска служба “Земеделие” – гр. Велинград за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязло в сила съдебно решение № 391 от 14.10.2010 г. по адм. дело № 388/2010 г. на Административен съд – Пазарджик, ІІІ състав, оставено в сила с Решение № 15738/2010 г. по описа на Върховен административен съд.

Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването му.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/