Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 253 / 28.5.2012г.

             

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пазарджик, в открито заседание на шестнадесети май, две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : Стефка Кемалова

                                       ЧЛЕНОВЕ:  1. Десислава Кривиралчева

2. Васко Нанев

                                                           

При секретаря А.М. и с участието на прокурора Стефан Янев разгледа докладваното от съдия Нанев касационно административнонаказателно дело № 230, по описа на съда за 2012 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с гл.ХII от АПК.

С решение № 91 от 07.02.2012 г., постановено по НАХД № 2148 по описа за 2011 год., Районен съд – Пазарджик е изменил Наказателно постановление № 1556/07.06.2011 год. на началника на РУП - Пазарджик, с което на Р.Н.Г. *** е наложена глоба в размер от 100 лева на основание чл.271, ал.1 от ЗМВР във връзка с чл.60, ал.1 от ЗМВР, като е намалил размера на глобата от 100 на 50 лева.

Недоволна от така постановеното решение Р.Н.Г. е подала касационна жалба чрез пълномощника си адв. Ю.Д.М.. В жалбата се твърди, че решението е постановено в противоречие на материалноправните норми и при допуснати съществени нарушения на процесуалния закон. Развиват се подробни съображения в тази насока. Иска се от касационната инстанция да отмени решението на Районния съд, като отмени измененото с обжалваното решение наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не изпраща представител и не заявява становище по жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата. Намира за установено по делото, че на жалбоподателката е била изпратена призовка за явяване в полицията по дадена преписка. Същата не се е явила на определения ден и час и в противовес на това призоваване е подала заявление, в което ако четем от текста, ще ни стане ясно, че става дума за указания на жалбоподателката към полицията какво да направи само и само тя да не се яви в съответното РПУ.  Предлага решението на Районен съд-Пазарджик да бъде оставено в сила.

Административен съд-Пазарджик, след като прецени допустимостта и основателността на подадената касационна жалба, с оглед наведените в нея касационни основания, приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения 14-дневен срок по чл.211, ал.1 от АПК и е процесуално допустима.

             Разгледана по същество, съгласно чл. 218 от АПК, същата се явява неоснователна.

За да измени обжалваното наказателно постановление, Районен съд - Пазарджик е  приел в мотивите си следното:

На 21.12.2010 год. на жалбоподателката Р. Г. била връчена призовка да се яви на 27.12.2010 год. в 10 часа в РУП-Пазарджик на пл. „С.”№.., за да даде информация за разследване по преписка вх.№28165/07.12.2010 год. по описа на РУП-Пазарджик. Призовката била получена лично от жалбоподателката. На 27.12.2010 год. жалбоподател-ката Г. не се е явила в РУП - Пазарджик. Същата подала писмено заявление, с което уведомила РУП-Пазарджик, че може да бъде разпитана по делегация в VII РПУ – София. На 22.02.2011 год. на касационната жалбоподателка бил съставен акт за установяване на административно нарушение от полицейски инспектор в РУП-Пазарджик, като въз основа на акта било издадено обжалваното наказателно постановление. Въз основа на събраните данни по делото съдът е намерил, че жалбоподателката е осъществила състава на нарушение по чл.271, ал.1 от ЗМВР. Съдът е намерил за неоснователни доводите на жалбоподателката, че случаят може да бъде определен като маловажен на основание чл.28 от ЗАНН, тъй като се касае за неявяване пред полицейски орган във връзка с образувана преписка. Районният съд е приел, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати  съществени процесуални нарушения. Съдът е намерил, че при определяне вида и размера на административното наказание администртивнонаказващият орган не се е съобразил с изискванията на чл.27, ал.1 от ЗАНН за индивидуализация на административните наказания и като не е отчел тежестта на нарушението и обстоятелството, че същото е извършено от жалбоподателя за първи път неправилно е наложил глоба в размер на 100 лева. След като е приел, че е налице превес на смекчаващите отговорността обстоятелства първо- степенният съд е намалил размера на глобата от 100 на 50 лева.

Тези изводи на районния съд се споделят изцяло от настоящата съдебна инстанция.

Съгласно чл.60, ал.1 от ЗМВР полицейските органи могат да призовават в служебните помещения граждани за изпълнение на определените им в този закон правомощия. Санкционната норма на чл.271, ал.1 от същия закон предвижда административно наказание „глоба до 100 лв.” за лице, което не се яви без уважителни причини в местата по чл.60, ал.1, след като е редовно призовано. Районният съд е направил правилния извод, че е доказан фактът на нарушението и правилно е приел, че размерът на наложеното наказание следва да бъде намален.

Следователно, като е изменил наказателното постановление, Районният съд е постановил законосъобразно решение.

Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти  и обстоятелства от кръга на подлежащите на доказване, Административен съд - Пазарджик приема, че доводите на касационния жалбоподател не се подкрепят от доказателствата по делото и релевираните в жалбата отменителни основания не са налице.

По изложените съображения и с оглед извършената служебна проверка по чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.218, ал.2 от АПК, съдът не констатира други пороци на обжалваното решение, отнасящи се до неговата валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, поради което намира, че същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Административен съд – Пазарджик, ХІ състав

 

РЕШИ:

 

 

ОСТАВЯ в сила решение № 91 от 07.02.2012 г., постановено по НАХД № 2148 по описа за 2011 год. на Районен съд – Пазарджик.

           Решението е окончателно.

                                                                                    

 

                                                                                       Председател: /п/

                                                                                             

                                                                                            Членове: 1. /п/

                                                            

                                                                              2. /п/