- .

1.1.2014. 31.12.2014.

No , No , - 򠠠
1 () No 638/2012, VIII ... :
.
:
.
15.1.2014.
2 No 138/2013, III ... - :
.
20.6.2014.
15.7.2014.
3 No 138/2013, III ... - :
.
6.11.2014.
27.11.2014.
4 No 453/2013, V ...,
...
, :
.
28.2.2014.
5 No 500/2013, III ... :
.
10.4.2014.
10.4.2014.
6 No 551/2013, IV - "" :
.
7.5.2014.
7 No 556/2013, V - :
.
12.3.2014.
16.12.2014.
8 No 558/2013, II - - :
.
13.1.2014.
4.6.2014.
9 No 560/2013, IV - - :
.
14.2.2014.
23.6.2014.
10 No 572/2013, V - - :
.
28.1.2014.
11 No 575/2013, IV :
.
18.3.2014.
18.6.2014.
12 No 580/2013, III :
.
21.1.2014.
18.6.2014.
13 No 639/2013, I ... :
.
18.3.2014.
9.10.2014.
14 No 666/2013, IV .... :
.
6.2.2014.
6.3.2014.
15 No 671/2013, IV :
.
14.2.2014.
21.3.2014.
16 No 680/2013, IV ... :
.
7.2.2014.
12.6.2014.
17 No 698/2013, III ... :
.
27.1.2014.
18 No 710/2013, III - :
.
8.4.2014.
4.12.2014.
19 No 780/2013, IV ... :
.
10.4.2014.
10.4.2014.
20 No 784/2013, III - - :
.
7.3.2014.
17.10.2014.
21 No 785/2013, IV - - :
.
4.3.2014.
4.4.2014.
22 No 791/2013, IV ,
:
.
7.2.2014.
23 No 791/2013, IV ,
:
.
20.6.2014.
24 No 792/2013, IV - - :
.
10.3.2014.
6.5.2014.
25 No 798/2013, IV - :
.
11.2.2014.
26.3.2014.
26 No 800/2013, III :
.
20.1.2014.
6.2.2014.
27 No 801/2013, II :
.
29.1.2014.
18.2.2014.
28 No 812/2013, V ... :
.
24.4.2014.
29 No 816/2013, IV ... :
.
27.2.2014.
27.3.2014.
30 No 818/2013, IV ... :
.
4.3.2014.
4.4.2014.
31 () No 819/2013, VIII - --- :
.
:
.
27.1.2014.
32 () No 822/2013, VIII :
.
:
.
24.1.2014.
33 No 826/2013, II :
.
23.1.2014.
23.6.2014.
34 No 827/2013, III ... . :
.
4.2.2014.
35 No 833/2013, V ... " " ,
:
.
14.2.2014.
18.11.2014.
36 No 834/2013, IV ... :
.
6.2.2014.
26.2.2014.
37 No 839/2013, II ...,
...,
...
:
.
6.2.2014.
14.5.2014.
38 No 840/2013, IV ... - :
.
7.2.2014.
26.3.2014.
39 No 842/2013, V :
.
19.3.2014.
23.4.2014.
40 No 843/2013, IV :
.
3.4.2014.
3.5.2014.
41 No 844/2013, I ... :
.
17.2.2014.
17.2.2014.
42 () No 845/2013, VIII 88 . :
.
:
.
5.2.2014.
43 No 854/2013, II ...,
...
- :
.
27.1.2014.
27.1.2014.
44 () No 856/2013, VIII ... :
.
:
.
13.2.2014.
45 No 857/2013, III ... :
.
3.1.2014.
16.1.2014.
46 No 859/2013, IV ... - :
.
4.4.2014.
4.11.2014.
47 No 860/2013, III 5 :
.
19.2.2014.
48 No 861/2013, IV ... :
.
6.2.2014.
3.12.2014.
49 No 862/2013, II ... "" - :
.
24.1.2014.
31/16.09.2013. ӓΓ ., -391/07.08.2013. ӓΓ .   , . 29258/27.12.2012., ... *** .       ӓΓ . ... ***, - 260 / / .     14- .    
50 () No 867/2013, VII ... - :
.
:
.
13.2.2014.
51 () No 871/2013, VIII :
.
:
.
12.2.2014.
52 No 876/2013, VIII :
.
23.1.2014.
6.2.2014.
53 No 878/2013, II ... . :
.
9.1.2014.
14.2.2014.
54 () No 881/2013, VII ... :
.
:
.
13.2.2014.
55 No 883/2013, I :
.
24.2.2014.
56 No 884/2013, I ... - :
.
30.1.2014.
30.1.2014.
57 No 886/2013, I ... :
.
16.1.2014.
8.7.2014.
58 () No 889/2013, VII - - :
.
:
.
13.2.2014.
59 No 892/2013, II ...,
...,
...,
...
:
.
6.2.2014.
4.12.2014.
60 No 899/2013, I ... :
.
12.2.2014.
17.7.2014.
61 No 901/2013, III ... :
.
19.2.2014.
11.3.2014.
62 No 902/2013, V ... - :
.
18.2.2014.
63 No 902/2013, V ... - :
.
12.12.2014.
64 No 903/2013, III ... - :
.
15.12.2014.
65 No 904/2013, I ... - :
.
25.2.2014.
9.6.2014.
66 No 905/2013, V :
.
14.3.2014.
15.4.2014.
67 () No 907/2013, VIII ... :
.
:
.
22.1.2014.
68 () No 909/2013, VII ... :
.
:
.
13.2.2014.
69 () No 911/2013, VIII :
.
22.1.2014.
70 () No 912/2013, VII ,
:
.
:
.
13.2.2014.
71 () No 913/2013, VIII ,
:
.
:
.
23.1.2014.
72 () No 914/2013, VI ,
,
,
:
.
4.2.2014.
73 () No 914/2013, VI ,
,
,
:
.
:
.
15.5.2014.
74 No 915/2013, V ... :
.
28.2.2014.
28.3.2014.
75 No 916/2013, II ...,
...
:
.
8.1.2014.
8.1.2014.
76 No 917/2013, III ...,
...
:
.
13.1.2014.
13.1.2014.
77 No 919/2013, II - - :
.
11.2.2014.
11.2.2014.
78 No 920/2013, V ... :
.
10.1.2014.
5.3.2014.
79 () No 921/2013, VII "" :
.
11.2.2014.
80 () No 922/2013, VIII ... :
.
22.1.2014.
81 () No 923/2013, VII ... :
.
:
.
13.2.2014.
82 () No 924/2013, VIII ... :
.
:
.
22.1.2014.
83 () No 925/2013, VII - :
.
11.2.2014.
84 () No 926/2013, VII - ... :
.
:
.
13.2.2014.
85 () No 928/2013, VIII :
.
:
.
22.1.2014.
86 No 929/2013, III ... :
.
6.8.2014.
87 () No 930/2013, VII -1- :
.
:
.
13.2.2014.
88 () No 931/2013, VIII :
.
:
.
22.1.2014.
89 No 932/2013, III ...,
...,
...,
...
:
.
10.6.2014.
90 () No 933/2013, VII :
.
11.2.2014.
91 () No 934/2013, VIII :
.
22.1.2014.
92 () No 935/2013, VIII ... :
.
:
.
22.1.2014.
93 No 937/2013, II ... :
.
10.2.2014.
1.3.2014.
94 No 938/2013, III ...,
...
:
.
3.1.2014.
18.1.2014.
95 () No 939/2013, VII ... :
.
11.2.2014.
96 () No 940/2013, VIII :
.
22.1.2014.
97 () No 941/2013, VII -1- :
.
:
.
13.2.2014.
98 () No 943/2013, VIII ... :
.
5.2.2014.
99 No 945/2013, V ... :
.
27.2.2014.
15.3.2014.
100 () No 946/2013, VIII :
.
:
.
5.2.2014.
101 () No 947/2013, VIII :
.
4.2.2014.
102 () No 948/2013, VII :
.
11.2.2014.
103 () No 949/2013, VII :
.
:
.
27.2.2014.
104 () No 950/2013, VIII :
.
:
.
5.2.2014.
105 () No 951/2013, VIII :
.
:
.
5.2.2014.
106 () No 952/2013, VII :
.
11.2.2014.
107 () No 953/2013, VII :
.
:
.
13.2.2014.
108 No 954/2013, III ... :
.
27.2.2014.
27.2.2014.
109 () No 955/2013, VIII ... :
.
22.1.2014.
110 () No 956/2013, VIII ... - :
.
4.2.2014.
111 No 957/2013, IV ... :
.
8.5.2014.
8.5.2014.
112 () No 958/2013, VII - -- :
.
:
.
27.2.2014.
113 () No 959/2013, VIII - :
.
:
.
22.1.2014.
114 No 960/2013, I - . - , - :
.
18.2.2014.
15.3.2014.
115 () No 961/2013, VII ... " -"- "" :
.
:
.
27.2.2014.
116 () No 962/2013, VIII ... :
.
5.2.2014.
117 () No 963/2013, VIII ... - :
.
:
.
5.2.2014.
118 () No 964/2013, VII --94 :
.
11.2.2014.
119 No 965/2013, II ... :
.
10.3.2014.
23.6.2014.
120 () No 966/2013, VIII - . :
.
5.2.2014.
121 () No 967/2013, VII 1991 " . " :
.
11.2.2014.
122 () No 968/2013, VII 1991 " . " :
.
:
.
13.2.2014.
123 () No 969/2013, VIII :
.
:
.
5.2.2014.
124 No 970/2013, II :
.
24.2.2014.
7.4.2014.
125 () No 971/2013, VII ... - :
.
:
.
27.2.2014.
126 No 972/2013, III ... :
.
6.2.2014.
127 () No 973/2013, VIII :
.
5.2.2014.
128 () No 974/2013, VII ... :
.
19.2.2014.
129 No 975/2013, V :
.
5.3.2014.
8.4.2014.
130 () No 976/2013, VIII - , , , , --2011 :
.
:
.
5.2.2014.
131 () No 977/2013, VII . , , , , - :
.
:
.
27.2.2014.
132 () No 978/2013, VIII ... :
.
:
.
5.2.2014.
133 () No 979/2013, VIII ... :
.
5.2.2014.
134 () No 980/2013, VII :
.
19.2.2014.
135 No 981/2013, V :
.
28.2.2014.
8.12.2014.
136 No 982/2013, V ... :
.
28.2.2014.
3.6.2014.
137 No 983/2013, I ...,
...
:
.
17.3.2014.
1.4.2014.
138 No 984/2013, III ...,
...
:
.
16.1.2014.
28.1.2014.
139 No 985/2013, II " " :
.
5.2.2014.
21.7.2014.
140 No 986/2013, V ... :
.
14.10.2014.
141 No 987/2013, V "-1929-. " :
.
13.1.2014.
7.2.2014.
142 No 988/2013, II ... :
.
13.2.2014.
29.5.2014.
143 () No 989/2013, VII ... :
.
:
.
27.2.2014.
144 No 990/2013, V ... :
.
8.4.2014.
3.7.2014.
145 No 991/2013, VIII ... :
.
3.1.2014.
146 No 992/2013, II ... :
.
20.1.2014.
30.1.2014.
147 No 993/2013, III :
.
17.3.2014.
4.4.2014.
148 No 994/2013, I ...,
...,
...
:
.
21.3.2014.
4.4.2014.
149 No 995/2013, III ... :
.
19.2.2014.
19.2.2014.
150 No 996/2013, II :
.
14.1.2014.
5.2.2014.
151 No 997/2013, V ... :
.
23.5.2014.
152 No 998/2013, III :
.
17.4.2014.
153 No 999/2013, IV ... :
.
16.1.2014.
154 No 1000/2013, IV ... :
.
24.1.2014.
6.2.2014.
155 No 1001/2013, IV ... :
.
28.2.2014.
25.6.2014.
156 No 1/2014, I ...,
...
:
.
18.3.2014.
157 No 2/2014, II ... . :
.
14.2.2014.
5.3.2014.
158 () No 3/2014, VII ... :
.
19.2.2014.
159 () No 4/2014, VII "- :
.
:
.
27.2.2014.
160 () No 5/2014, VIII ... - :
.
17.2.2014.
161 () No 6/2014, VIII " " ... :
.
:
.
17.2.2014.
162 No 7/2014, V , , , ... :
.
27.1.2014.
163 () No 8/2014, VIII :
.
:
.
6.3.2014.
164 () No 9/2014, VIII "- - " . :
.
17.2.2014.
165 No 10/2014, III :
.
3.2.2014.
18.2.2014.
166 No 11/2014, III ... - :
.
22.4.2014.
22.4.2014.
167 No 12/2014, II ... :
.
14.5.2014.
14.5.2014.
168 No 13/2014, II ... :
.
10.6.2014.
169 No 15/2014, I ... :
.
5.3.2014.
20.3.2014.
170 () No 16/2014, VIII :
.
:
.
17.2.2014.
171 () No 17/2014, VIII :
.
:
.
20.2.2014.
172 () No 18/2014, VII ... :
.
19.2.2014.
173 () No 19/2014, VII ... :
.
:
.
11.3.2014.
174 () No 20/2014, VIII - :
.
:
.
26.3.2014.
175 No 21/2014, IV 45 :
.
10.4.2014.
10.5.2014.
176 No 21/2014, IV 45 :
.
16.6.2014.
2.7.2014.
177 () No 22/2014, VIII ... :
.
:
.
17.2.2014.
178 () No 23/2014, VII ... :
.
:
.
27.2.2014.
179 () No 24/2014, VIII ... :
.
17.2.2014.
180 () No 25/2014, VIII :
.
:
.
17.2.2014.
181 () No 26/2014, VIII ... :
.
:
.
15.1.2014.
182 () No 27/2014, VII ... ,
.
:
.
19.2.2014.
183 () No 28/2014, VIII -2002 :
.
17.2.2014.
184 () No 29/2014, VII :
.
:
.
14.1.2014.
185 No 30/2014, II ... :
.
20.3.2014.
3.7.2014.
186 No 31/2014, I . - :
.
9.1.2014.
9.1.2014.
187 No 32/2014, IV ... :
.
3.4.2014.
5.11.2014.
188 () No 33/2014, VIII 99 :
.
17.2.2014.
189 () No 34/2014, VIII ... :
.
:
.
6.3.2014.
190 () No 35/2014, VII . :
.
:
.
27.2.2014.
191 () No 36/2014, VII :
.
19.2.2014.
192 () No 37/2014, VIII ... :
.
:
.
30.1.2014.
193 () No 38/2014, VIII ... :
.
30.1.2014.
194 () No 39/2014, VII ... :
.
:
.
27.2.2014.
195 () No 40/2014, VIII ... :
.
:
.
25.2.2014.
196 () No 41/2014, VIII :
.
:
.
10.3.2014.
197 () No 42/2014, VIII :
.
:
.
17.2.2014.
198 () No 43/2014, VIII ... . :
.
:
.
10.3.2014.
199 No 44/2014, V ... :
.
18.3.2014.
17.7.2014.
200 No 45/2014, V ... :
.
14.4.2014.
15.5.2014.
201 No 46/2014, I ... :
.
19.2.2014.
19.2.2014.
202 No 47/2014, II ... :
.
1.4.2014.
1.4.2014.
203 No 48/2014, IV ... :
.
3.4.2014.
3.4.2014.
204 No 49/2014, II ... :
.
22.1.2014.
5.2.2014.
205 () No 50/2014, VII ... :
.
26.2.2014.
206 () No 51/2014, VII . , , , , :
.
:
.
26.3.2014.
207 () No 52/2014, VIII ... :
.
6.3.2014.
208 () No 53/2014, VIII - :
.
:
.
6.3.2014.
209 () No 54/2014, VII ... . :
.
26.2.2014.
210 () No 55/2014, VIII - :
.
:
.
17.2.2014.
211 () No 56/2014, VII . , , , , :
.
:
.
26.3.2014.
212 () No 57/2014, VIII ... :
.
22.1.2014.
5.2.2014.
213 () No 58/2014, VIII ... :
.
7.3.2014.
214 No 59/2014, III ... :
.
21.5.2014.
215 No 60/2014, V 90 :
.
28.1.2014.
11.2.2014.
216 () No 62/2014, VIII ... :
.
:
.
17.2.2014.
217 () No 63/2014, VIII ... :
.
:
.
6.3.2014.
218 No 64/2014, V :
.
15.5.2014.
219 No 65/2014, III ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
24.2.2014.
9.4.2014.
220 No 66/2014, I ...,
...,
...
:
.
22.1.2014.
221 No 67/2014, II ...,
...
:
.
22.1.2014.
222 No 68/2014, V ... :
.
14.4.2014.
223 No 69/2014, II :
.
2.10.2014.
224 () No 70/2014, VII ... :
.
:
.
11.3.2014.
225 () No 71/2014, VIII . :
.
:
.
11.3.2014.
226 No 72/2014, III ... :
.
30.4.2014.
22.5.2014.
227 No 73/2014, IV ... :
.
17.2.2014.
228 No 73/2014, IV ... :
.
17.7.2014.
17.7.2014.
229 No 74/2014, V " " - .- :
.
30.1.2014.
30.1.2014.
230 No 75/2014, VIII ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
10.4.2014.
10.5.2014.
231 No 76/2014, VIII ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
..,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
4.4.2014.
23.4.2014.
232 () No 77/2014, VIII - :
.
:
.
4.3.2014.
233 () No 78/2014, VII .. - :
.
26.2.2014.
234 No 79/2014, V ...,
...
:
.
6.3.2014.
16.4.2014.
235 No 80/2014, III :
.
14.5.2014.
10.6.2014.
236 () No 81/2014, VIII ... :
.
7.3.2014.
237 () No 82/2014, VII ,,,, "" -44 :
.
:
.
11.3.2014.
238 () No 83/2014, VII :
.
26.2.2014.
239 () No 84/2014, VIII - :
.
6.3.2014.
240 () No 85/2014, VIII - :
.
:
.
5.3.2014.
241 () No 86/2014, VIII ... :
.
:
.
24.3.2014.
242 () No 87/2014, VII - 2007 :
.
:
.
11.3.2014.
243 No 88/2014, IV ... :
.
29.4.2014.
15.10.2014.
244 No 89/2014, V ... :
.
21.3.2014.
4.4.2014.
245 () No 90/2014, VIII -52 :
.
:
.
20.3.2014.
246 () No 91/2014, VIII ... :
.
:
.
4.3.2014.
247 () No 92/2014, VII ... :
.
26.2.2014.
248 () No 93/2014, VIII ... :
.
7.3.2014.
249 () No 94/2014, VII ... :
.
:
.
11.3.2014.
250 No 95/2014, III ... :
.
30.1.2014.
251 () No 96/2014, VIII " " :
.
6.3.2014.
252 No 97/2014, V - :
.
15.5.2014.
17.6.2014.
253 No 98/2014, III ... "" :
.
16.7.2014.
254 No 99/2014, IV ... :
.
24.4.2014.
25.5.2014.
255 No 126/2014, IV ... :
.
10.4.2014.
3.11.2014.
256 No 127/2014, V ... :
.
6.3.2014.
20.3.2014.
257 No 128/2014, II ...,
...
:
.
9.4.2014.
19.12.2014.
258 () No 129/2014, VII ... :
.
20.3.2014.
259 () No 130/2014, VIII - - " . " :
.
:
.
4.3.2014.
260 () No 131/2014, VIII ... :
.
:
.
17.3.2014.
261 No 132/2014, I . :
.
24.2.2014.
18.3.2014.
262 No 133/2014, V ""- , " " :
.
16.4.2014.
15.5.2014.
263 No 134/2014, II ... :
.
2.4.2014.
18.4.2014.
264 () No 135/2014, VIII - :
.
:
.
26.3.2014.
265 () No 136/2014, VIII ... :
.
12.3.2014.
266 () No 137/2014, VII - :
.
:
.
26.3.2014.
267 No 138/2014, III - "" :
.
12.6.2014.
268 No 139/2014, IV ... :
.
14.4.2014.
14.5.2014.
269 () No 141/2014, VIII "- 77 - :
.
:
.
6.2.2014.
270 No 142/2014, V , , ... :
.
9.5.2014.
271 No 143/2014, I ... . :
.
20.3.2014.
5.4.2014.
272 No 144/2014, V ... . :
.
9.5.2014.
10.12.2014.
273 No 145/2014, IV ... :
.
12.5.2014.
12.5.2014.
274 () No 146/2014, VII ... :
.
:
.
26.3.2014.
275 () No 147/2014, VIII ... :
.
14.3.2014.
276 () No 148/2014, VIII - -2000 :
.
:
.
4.3.2014.
277 () No 149/2014, VIII - -2000 :
.
:
.
31.3.2014.
278 () No 150/2014, VIII - -2000 :
.
:
.
26.3.2014.
279 () No 151/2014, VII - -2000 :
.
:
.
26.3.2014.
280 () No 152/2014, VII -1 :
.
11.2.2014.
281 () No 153/2014, VIII ... :
.
:
.
4.3.2014.
282 () No 154/2014, VIII - -2000 :
.
:
.
4.3.2014.
283 () No 155/2014, VII ... - - :
.
:
.
11.3.2014.
284 No 156/2014, III ... " " :
.
7.5.2014.
285 No 157/2014, II :
.
25.2.2014.
8.3.2014.
286 No 158/2014, IV ... " " :
.
27.6.2014.
287 No 159/2014, II ... :
.
18.3.2014.
5.4.2014.
288 () No 160/2014, VIII . :
.
12.3.2014.
289 No 161/2014, IV ... :
.
9.4.2014.
9.5.2014.
290 No 163/2014, V ... :
.
12.3.2014.
26.3.2014.
291 () No 164/2014, VII ... :
.
:
.
13.2.2014.
292 No 165/2014, III ... ,
:
.
13.5.2014.
14.6.2014.
293 () No 166/2014, VIII ... :
.
:
.
26.3.2014.
294 () No 167/2014, VII - :
.
20.3.2014.
295 () No 168/2014, VIII ... :
.
12.3.2014.
296 () No 169/2014, VII - . :
.
20.3.2014.
297 . () No 170/2014, VII ... :
.
:
.
26.3.2014.
298 () No 171/2014, VIII :
.
:
.
3.4.2014.
299 No 172/2014, III ... :
.
18.2.2014.
22.2.2014.
300 () No 173/2014, VIII ... - :
.
12.3.2014.
301 () No 174/2014, VIII ... :
.
:
.
6.6.2014.
302 () No 175/2014, VIII - :
.
14.3.2014.
303 () No 176/2014, VII ... :
.
:
.
26.3.2014.
304 () No 177/2014, VIII ... :
.
:
.
18.3.2014.
305 () No 178/2014, VIII - :
.
:
.
26.3.2014.
306 No 179/2014, V ... " " :
.
18.3.2014.
2.12.2014.
307 No 180/2014, III ... :
.
24.3.2014.
1.4.2014.
308 No 182/2014, II ... " " :
.
7.4.2014.
23.4.2014.
309 () No 183/2014, VIII ... :
.
24.3.2014.
310 () No 183/2014, VIII ... :
.
:
.
() 12.5.2014.
311 () No 184/2014, VIII ... :
.
:
.
1.4.2014.
312 () No 185/2014, VII ... :
.
20.3.2014.
313 () No 186/2014, VII ... :
.
:
.
26.3.2014.
314 No 187/2014, II ... :
.
3.4.2014.
315 () No 188/2014, VII ... :
.
:
.
26.3.2014.
316 () No 189/2014, VIII :
.
:
.
18.3.2014.
317 No 190/2014, III ... :
.
19.5.2014.
19.5.2014.
318 No 191/2014, II "" , - :
.
20.2.2014.
20.2.2014.
319 No 192/2014, IV ... "" :
.
31.7.2014.
320 No 193/2014, III ... :
.
23.4.2014.
321 No 194/2014, II ... . :
.
15.5.2014.
16.12.2014.
322 No 195/2014, III ... :
.
9.6.2014.
9.6.2014.
323 () No 196/2014, VIII ... :
.
24.3.2014.
324 () No 197/2014, VIII ... :
.
:
.
24.3.2014.
325 () No 198/2014, VII :
.
25.3.2014.
326 () No 199/2014, VIII :
.
:
.
7.4.2014.
327 No 200/2014, V :
.
17.7.2014.
328 () No 201/2014, VIII :
.
:
.
24.3.2014.
329 No 202/2014, V ... , :
.
17.3.2014.
27.5.2014.
330 No 203/2014, VIII :
.
31.3.2014.
17.4.2014.
331 No 204/2014, IV :
.
12.5.2014.
332 () No 205/2014, VIII - :
.
24.3.2014.
333 () No 206/2014, VII ... :
.
:
.
26.3.2014.
334 () No 207/2014, VII ,
...
:
.
25.3.2014.
335 () No 208/2014, VIII - ... :
.
:
.
10.4.2014.
336 No 209/2014, IX :
.
6.6.2014.
6.7.2014.
337 () No 211/2014, VIII ... :
.
:
.
24.3.2014.
338 No 212/2014, I ... :
.
27.3.2014.
12.4.2014.
339 No 213/2014, III ... " " . :
.
24.4.2014.
340 No 214/2014, IV ... :
.
18.6.2014.
341 No 215/2014, II ... :
.
28.4.2014.
-5#2/17.02.2014. ӓΓ ., -12-999-06-00053269/08.01.2014. . , .     14- .    
10.12.2014.
342 No 216/2014, IV ... "" - :
.
18.6.2014.
343 No 217/2014, III ... :
.
15.4.2014.
10.11.2014.
344 () No 219/2014, VIII 75 :
.
25.3.2014.
345 () No 220/2014, VIII 2012 - :
.
:
.
10.4.2014.
346 () No 221/2014, VIII - 2007 :
.
6.3.2014.
347 No 222/2014, II ... :
.
23.5.2014.
25.6.2014.
348 No 223/2014, V . . ... :
.
13.3.2014.
22.3.2014.
349 No 224/2014, II . . ... :
.
28.2.2014.
12.3.2014.
350 No 225/2014, III ... :
.
12.3.2014.
28.7.2014.
351 () No 226/2014, VII " " :
.
:
.
7.5.2014.
352 () No 227/2014, VII ... :
.
:
.
26.3.2014.
353 () No 228/2014, VII " "- ... :
.
:
.
5.3.2014.
354 No 229/2014, V ".. " . "" :
.
21.3.2014.
355 No 229/2014, V ".. " . "" :
.
10.10.2014.
356 () No 230/2014, VII ... :
.
25.3.2014.
357 () No 231/2014, VIII ... :
.
28.4.2014.
358 () No 232/2014, VII :
.
:
.
7.5.2014.
359 No 233/2014, V ... . :
.
23.5.2014.
27.9.2014.
360 No 234/2014, III ... :
.
8.5.2014.
24.5.2014.
361 No 235/2014, II ... :
.
10.3.2014.
362 () No 236/2014, VIII ... :
.
:
.
28.4.2014.
363 () No 237/2014, VIII ... :
.
28.4.2014.
364 No 238/2014, V ... :
.
10.4.2014.
13.6.2014.
365 No 239/2014, V ... . :
.
15.5.2014.
8.12.2014.
366 No 240/2014, II ... :
.
17.3.2014.
367 No 240/2014, II ... :
.
6.6.2014.
368 () No 241/2014, VIII :
.
:
.
28.4.2014.
369 . () No 242/2014, VIII ... :
.
:
.
7.4.2014.
370 () No 243/2014, VIII ... :
.
:
.
28.4.2014.
371 () No 244/2014, VIII ... :
.
:
.
18.3.2014.
372 () No 245/2014, VII :
.
:
.
7.5.2014.
373 () No 246/2014, VIII ... :
.
:
.
7.5.2014.
374 () No 247/2014, VIII ... :
.
28.4.2014.
375 No 248/2014, II ... :
.
16.6.2014.
2.7.2014.
376 No 249/2014, II ... :
.
18.3.2014.
25.4.2014.
377 () No 250/2014, VIII - :
.
:
.
7.5.2014.
378 No 251/2014, III ... :
.
17.6.2014.
8.11.2014.
379 () No 252/2014, VII :
.
:
.
7.5.2014.
380 () No 253/2014, VII "- 77 - :
.
:
.
18.3.2014.
381 No 254/2014, IV ... "" :
.
25.3.2014.
8.4.2014.
382 No 255/2014, III ... , :
.
18.6.2014.
11.7.2014.
383 No 256/2014, III ... :
.
1.4.2014.
10.4.2014.
384 No 257/2014, V ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
,
...,
...,
...,
...
:
.
3.10.2014.
4.11.2014.
385 No 258/2014, IV - . - :
.
21.3.2014.
21.3.2014.
386 No 259/2014, I "" , :
.
19.3.2014.
19.3.2014.
387 No 260/2014, IV "" , :
.
1.4.2014.
1.4.2014.
388 No 261/2014, II :
.
19.3.2014.
28.3.2014.
389 No 262/2014, III :
.
19.5.2014.
390 () No 263/2014, VIII ... :
.
:
.
7.5.2014.
391 () No 264/2014, VIII ... :
.
:
.
29.4.2014.
392 No 265/2014, IV :
.
14.7.2014.
393 No 266/2014, VIII .. :
.
30.5.2014.
12.6.2014.
394 No 267/2014, II ... :
.
20.6.2014.
395 () No 268/2014, VIII ..2012 - :
.
:
.
7.5.2014.
396 No 269/2014, I ...,
...
:
.
25.3.2014.
397 No 270/2014, V ... - :
.
14.7.2014.
398 () No 272/2014, VIII - :
.
:
.
29.4.2014.
399 () No 273/2014, VIII ... :
.
:
.
7.5.2014.
400 () No 274/2014, VIII ... :
.
28.4.2014.
401 No 275/2014, V ... . :
.
30.6.2014.
31.7.2014.
402 () No 276/2014, VIII ... - - :
.
28.4.2014.
403 () No 277/2014, VII 2003 :
.
:
.
7.5.2014.
404 () No 278/2014, VI :
.
:
.
7.5.2014.
405 No 279/2014, IV "" :
.
4.4.2014.
25.4.2014.
406 () No 280/2014, VIII . ... :
.
:
.
29.4.2014.
407 () No 281/2014, VIII . - :
.
28.4.2014.
408 () No 282/2014, VIII ... :
.
:
.
29.4.2014.
409 () No 283/2014, VII - :
.
:
.
7.5.2014.
410 () No 284/2014, VIII - - :
.
:
.
7.5.2014.
411 () No 285/2014, VIII :
.
:
.
28.4.2014.
412 No 286/2014, V ... :
.
28.4.2014.
8.5.2014.
413 No 287/2014, II ... - :
.
30.5.2014.
26.6.2014.
414 No 288/2014, V -34 ,
:
.
28.4.2014.
15.5.2014.
415 No 289/2014, III - :
.
16.7.2014.
6.8.2014.
416 No 290/2014, IV ... :
.
9.5.2014.
417 No 290/2014, IV ... :
.
4.12.2014.
418 . () No 291/2014, VIII ... :
.
:
.
21.5.2014.
419 . () No 292/2014, VII ... :
.
28.4.2014.
420 () No 293/2014, VI ... :
.
30.4.2014.
421 No 294/2014, II "" :
.
23.4.2014.
22.5.2014.
422 () No 295/2014, VII :
.
:
.
7.5.2014.
423 No 296/2014, VIII . :
.
7.5.2014.
7.5.2014.
424 No 297/2014, V ... - :
.
9.4.2014.
425 No 298/2014, II ...,
,
,
...
:
.
23.10.2014.
426 No 300/2014, III ... :
.
10.6.2014.
20.6.2014.
427 () No 301/2014, VIII :
.
:
.
21.5.2014.
428 () No 302/2014, VII :
.
28.4.2014.
429 () No 303/2014, VI :
.
:
.
30.4.2014.
430 () No 304/2014, IX - :
.
:
.
7.5.2014.

:       , - .   . 11 , , , , . - , . 80 . 81 .   . 80, . 1, . 5 . 11 - , . . 81, .2 , , , , . 81, . 3 , , , , . 80 . , , , - .       :      
431 No 305/2014, IV ... :
.
30.4.2014.
12.6.2014.
432 () No 306/2014, VIII ... :
.
:
.
10.4.2014.
433 () No 307/2014, VIII ... :
.
8.4.2014.
434 () No 308/2014, IX ... :
.
:
.
7.5.2014.
435 () No 309/2014, VIII ... :
.
:
.
7.5.2014.
436 () No 310/2014, VIII ... :
.
:
.
18.6.2014.
437 () No 311/2014, IX ... - :
.
30.4.2014.
438 No 312/2014, II ... :
.
22.5.2014.
11.6.2014.
439 No 313/2014, V :
.
10.7.2014.
440 No 314/2014, IV "" :
.
22.7.2014.
441 No 315/2014, IV :
.
29.4.2014.
14.6.2014.
442 No 316/2014, II :
.
19.5.2014.
14.6.2014.
443 No 317/2014, III :
.
16.5.2014.
14.6.2014.
444 No 318/2014, II 2002 - :
.
28.4.2014.
9.6.2014.
445 () No 319/2014, VI ... :
.
12.5.2014.
446 () No 320/2014, VII ...,
:
.
:
.
4.6.2014.
447 () No 321/2014, IX ... :
.
15.5.2014.
448 () No 322/2014, VII ... :
.
:
.
4.6.2014.
449 No 323/2014, III ... :
.
9.7.2014.
450 No 323/2014, III ... :
.
19.12.2014.
451 No 324/2014, IV ... :
.
17.7.2014.
6.10.2014.
452 No 325/2014, IV ... :
.
31.7.2014.
453 No 326/2014, III ... " " :
.
3.7.2014.
454 No 327/2014, IV -- - :
.
19.6.2014.
455 () No 328/2014, IX -2010 - :
.
:
.
4.6.2014.
456 () No 329/2014, VII ... :
.
:
.
4.6.2014.
457 No 331/2014, V , , ... :
.
4.7.2014.
458 No 332/2014, III ... :
.
3.7.2014.
26.8.2014.
459 () No 333/2014, IX ... :
.
:
.
18.6.2014.
460 No 334/2014, V -2013 - :
.
30.6.2014.
12.8.2014.
461 () No 335/2014, VI ... :
.
13.6.2014.
462 () No 336/2014, VIII ... :
.
30.4.2014.
463 () No 337/2014, VI ... :
.
16.6.2014.
464 No 338/2014, V ... :
.
17.7.2014.
5.8.2014.
465 No 339/2014, II ... :
.
5.6.2014.
5.6.2014.
466 No 340/2014, III - :
.
16.5.2014.
31.5.2014.
467 () No 341/2014, VII :
.
:
.
18.6.2014.
468 () No 342/2014, VIII ... :
.
:
.
17.6.2014.
469 () No 343/2014, IX - :
.
27.5.2014.
470 No 344/2014, III - :
.
3.12.2014.
471 No 345/2014, II 2007 :
.
7.10.2014.
472 No 346/2014, IV ... . :
.
23.7.2014.
473 () No 347/2014, IX ... :
.
:
.
18.6.2014.
474 () No 348/2014, VI - :
.
13.6.2014.
475 () No 349/2014, VII ... :
.
:
.
18.6.2014.
476 No 350/2014, III . . 2009 :
.
13.5.2014.
25.6.2014.
477 () No 351/2014, VIII :
.
:
.
22.7.2014.
478 () No 352/2014, VII :
.
13.6.2014.
479 () No 353/2014, VI ... :
.
13.6.2014.
480 () No 354/2014, VIII ... :
.
:
.
18.6.2014.
481 () No 355/2014, IX ... :
.
:
.
4.6.2014.
482 No 356/2014, III 2009 :
.
15.10.2014.
483 () No 357/2014, VI 6688 :
.
19.6.2014.
484 () No 358/2014, VIII - :
.
:
.
18.6.2014.
485 No 359/2014, II ... :
.
23.5.2014.
486 No 360/2014, IV :
.
11.6.2014.
10.7.2014.
487 No 361/2014, V ... ,
:
.
23.5.2014.
4.6.2014.
488 No 362/2014, V ... :
.
8.5.2014.
27.5.2014.
489 No 363/2014, VII ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
27.6.2014.
6.8.2014.
490 No 364/2014, IX ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
27.6.2014.
27.7.2014.
491 No 365/2014, III ...,
...
., :
.
16.5.2014.
492 () No 366/2014, IX :
.
6.6.2014.
493 () No 367/2014, VII :
.
13.6.2014.
494 () No 368/2014, VI :
.
16.6.2014.
495 No 369/2014, V ... . :
.
5.12.2014.
496 No 370/2014, V ... :
.
4.7.2014.
497 () No 371/2014, IX 6688 :
.
:
.
18.6.2014.
498 () No 372/2014, VII ... :
.
16.6.2014.
499 () No 373/2014, VIII :
.
:
.
2.7.2014.
500 () No 374/2014, VII :
.
:
.
27.6.2014.
501 No 375/2014, III ... :
.
29.5.2014.
502 No 375/2014, III ... -. . "" :
.
16.10.2014.
503 No 376/2014, IV ... - :
.
30.10.2014.
504 () No 377/2014, VIII :
.
:
.
27.6.2014.
505 () No 378/2014, IX ... - :
.
:
.
26.6.2014.
506 No 379/2014, II ... - :
.
17.6.2014.
507 No 379/2014, II ... - :
.
3.12.2014.
508 () No 380/2014, VI ... - - :
.
:
.
17.6.2014.
509 No 381/2014, III ... .-. " " :
.
2.7.2014.
22.7.2014.
510 No 383/2014, II 58 :
.
19.5.2014.
19.5.2014.
511 No 384/2014, II ... :
.
10.6.2014.
512 No 384/2014, II ... :
.
16.6.2014.
513 () No 385/2014, VI :
.
:
.
5.6.2014.
514 No 386/2014, III :
.
4.8.2014.
7.10.2014.
515 No 387/2014, III ... :
.
29.10.2014.
29.10.2014.
516 No 388/2014, V ... :
.
4.7.2014.
17.7.2014.
517 () No 389/2014, VII ... :
.
:
.
27.6.2014.
518 () No 390/2014, IX ... :
.
:
.
26.6.2014.
519 () No 391/2014, VIII - . :
.
25.6.2014.
520 () No 392/2014, VIII -96- :
.
:
.
17.6.2014.
521 () No 393/2014, VI :
.
:
.
29.5.2014.
522 No 394/2014, IV ... :
.
1.8.2014.
1.9.2014.
523 No 395/2014, III . . :
.
23.6.2014.
1.8.2014.
524 No 396/2014, II ... :
.
13.6.2014.
525 No 397/2014, III ... :
.
14.10.2014.
526 No 398/2014, III ...,
...,
...
:
.
13.10.2014.
26.11.2014.
527 () No 399/2014, IX ... :
.
:
.
27.6.2014.
528 No 401/2014, IV ... - , :
.
17.7.2014.
529 () No 402/2014, VIII :
.
25.6.2014.
530 () No 403/2014, VI :
.
25.6.2014.
531 () No 404/2014, VII ... :
.
:
.
23.6.2014.
532 () No 405/2014, IX 99 :
.
:
.
26.6.2014.
533 () No 406/2014, VII ... " " :
.
:
.
23.6.2014.
534 () No 407/2014, VI ... :
.
:
.
26.6.2014.
535 No 408/2014, IV .. - :
.
3.6.2014.
536 () No 409/2014, VIII 99 :
.
9.7.2014.
537 () No 410/2014, IX - :
.
23.6.2014.
538 () No 411/2014, VII ... :
.
25.6.2014.
539 No 412/2014, II :
.
13.10.2014.
31.10.2014.
540 No 413/2014, IV - :
.
24.6.2014.
16.10.2014.
541 No 414/2014, V ... :
.
14.7.2014.
542 No 415/2014, II ... , :
.
4.12.2014.
543 () No 416/2014, VI ... :
.
:
.
26.6.2014.
544 () No 417/2014, VI ... :
.
27.6.2014.
545 () No 418/2014, VI :
.
:
.
20.6.2014.
546 () No 419/2014, VII ... :
.
25.6.2014.
547 () No 420/2014, VII ... - :
.
:
.
27.6.2014.
548 No 421/2014, V :
.
24.7.2014.
549 () No 422/2014, VIII :
.
:
.
27.6.2014.
550 No 423/2014, IV ... ,
:
.
28.7.2014.
551 () No 424/2014, VIII ... :
.
25.6.2014.
552 () No 425/2014, IX ... :
.
:
.
6.6.2014.
553 No 426/2014, IV ... "" :
.
9.10.2014.
18.10.2014.
554 No 427/2014, V ...,
...,
...,
...
:
.
12.12.2014.
555 No 428/2014, IV ...,
...,
...
:
.
11.6.2014.
556 No 429/2014, II ... :
.
15.10.2014.
557 () No 430/2014, VIII 99 :
.
:
.
2.7.2014.
558 No 431/2014, II ... ,
:
.
25.8.2014.
15.10.2014.
559 No 432/2014, III ... :
.
20.6.2014.
2.7.2014.
560 No 433/2014, V ... :
.
12.12.2014.
561 () No 434/2014, VII 6688 :
.
:
.
23.6.2014.
562 No 435/2014, V ... . :
.
4.7.2014.
563 No 436/2014, II ... "" - :
.
25.6.2014.
15.7.2014.
564 () No 437/2014, IX :
.
:
.
27.6.2014.
565 () No 438/2014, VI ... :
.
:
.
2.10.2014.
566 () No 439/2014, VI ... :
.
27.6.2014.
567 No 440/2014, IV ... :
.
1.7.2014.
17.7.2014.
568 No 441/2014, II ... :
.
15.9.2014.
569 No 443/2014, VII ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
14.10.2014.
570 No 443/2014, VII ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
28.11.2014.
571 No 444/2014, V ... . :
.
16.9.2014.
572 () No 445/2014, VIII ... - :
.
:
.
21.7.2014.
573 () No 446/2014, VII ... :
.
9.10.2014.
574 No 447/2014, II ... :
.
1.8.2014.
9.9.2014.
575 No 448/2014, IV :
.
23.9.2014.
23.10.2014.
576 No 449/2014, IV ...,
...
, :
.
23.10.2014.
577 No 450/2014, V ...,
...
:
.
16.7.2014.
30.7.2014.
578 No 451/2014, III ... "" :
.
4.8.2014.
9.10.2014.
579 No 452/2014, II ... :
.
17.6.2014.
580 No 453/2014, III ... :
.
18.9.2014.
27.9.2014.
581 No 454/2014, IV ... :
.
2.10.2014.
582 No 455/2014, III ... -.- . :
.
9.10.2014.
4.11.2014.
583 No 456/2014, IV ... :
.
1.8.2014.
1.8.2014.
584 () No 457/2014, IX ... " " :
.
17.9.2014.
585 () No 458/2014, VIII ... - :
.
:
.
22.7.2014.
586 () No 459/2014, VI ... . :
.
:
.
8.10.2014.
587 () No 460/2014, VIII 6688 :
.
9.7.2014.
588 () No 461/2014, IX . - :
.
:
.
17.9.2014.
589 () No 462/2014, VII :
.
:
.
9.10.2014.
590 () No 463/2014, IX -- :
.
:
.
18.9.2014.
591 No 464/2014, IV ... . :
.
28.7.2014.
12.8.2014.
592 No 465/2014, II ... . :
.
24.6.2014.
593 No 466/2014, III - - :
.
12.11.2014.
594 No 467/2014, II ... :
.
3.11.2014.
27.11.2014.
595 () No 468/2014, VI :
.
:
.
2.10.2014.
596 () No 469/2014, VII ... :
.
:
.
26.9.2014.
597 () No 470/2014, VI ... :
.
1.10.2014.
598 () No 471/2014, IX ... :
.
17.9.2014.
599 No 472/2014, III - ,
:
.
3.12.2014.
13.12.2014.
600 No 474/2014, V ... :
.
3.10.2014.
4.11.2014.
601 No 475/2014, III ... :
.
10.11.2014.
28.11.2014.
602 No 476/2014, V ... "" :
.
29.9.2014.
603 No 477/2014, II ...,
...
. :
.
28.7.2014.
28.7.2014.
604 () No 478/2014, VIII ... :
.
:
.
30.9.2014.
605 () No 479/2014, VII :
.
14.10.2014.
606 () No 480/2014, VI ... " " :
.
:
.
25.9.2014.
607 () No 481/2014, VIII ... " " :
.
:
.
29.9.2014.
608 () No 482/2014, IX ... :
.
:
.
17.9.2014.
609 No 483/2014, III ... :
.
5.11.2014.
610 No 484/2014, IV ... :
.
2.10.2014.
2.11.2014.
611 No 485/2014, III ... - :
.
7.10.2014.
612 No 486/2014, I . 304 -- :
.
6.8.2014.
16.8.2014.
613 No 487/2014, IV ... :
.
28.7.2014.
24.10.2014.
614 No 488/2014, V ... :
.
12.12.2014.
615 () No 489/2014, IX ... :
.
:
.
24.9.2014.
616 No 490/2014, V ... :
.
5.12.2014.
617 No 491/2014, IV ... :
.
10.11.2014.
618 No 492/2014, V ... :
.
4.7.2014.
619 () No 493/2014, VII ... :
.
:
.
8.10.2014.
620 () No 494/2014, VIII ... :
.
9.7.2014.
621 () No 495/2014, IX ... :
.
18.9.2014.
622 No 496/2014, IV ... :
.
2.9.2014.
16.9.2014.
623 No 497/2014, IV .. - :
.
30.10.2014.
624 () No 498/2014, VI :
.
2.10.2014.
625 () No 499/2014, VII ... :
.
:
.
9.10.2014.
626 () No 500/2014, VI ... :
.
:
.
9.10.2014.
627 () No 501/2014, VIII - :
.
:
.
9.10.2014.
628 () No 502/2014, VI ... :
.
:
.
9.10.2014.
629 () No 503/2014, VIII .- :
.
:
.
9.10.2014.
630 No 505/2014, IV - - :
.
2.10.2014.
2.11.2014.
631 () No 506/2014, VII -62 :
.
2.10.2014.
632 () No 507/2014, IX ... :
.
:
.
7.10.2014.
633 () No 508/2014, VIII ... :
.
2.10.2014.
634 () No 509/2014, VII " " :
.
:
.
9.10.2014.
635 No 510/2014, II ... :
.
10.11.2014.
636 No 511/2014, III ... :
.
16.10.2014.
1.11.2014.
637 No 512/2014, II ... :
.
5.12.2014.
638 () No 513/2014, IX - :
.
:
.
24.9.2014.
639 () No 514/2014, IX ... :
.
18.9.2014.
640 () No 515/2014, VII ... " " :
.
:
.
13.10.2014.
641 () No 516/2014, VI ... :
.
:
.
9.10.2014.
642 () No 517/2014, VI :
.
1.10.2014.
643 () No 518/2014, VIII .... :
.
:
.
9.10.2014.
644 () No 519/2014, VI 2009 :
.
:
.
13.10.2014.
645 () No 520/2014, VIII :
.
:
.
13.10.2014.
646 No 521/2014, V ... :
.
11.8.2014.
7.10.2014.
647 No 523/2014, II ... :
.
25.9.2014.
16.10.2014.
648 No 524/2014, V ... :
.
11.8.2014.
7.10.2014.
649 No 525/2014, II ... :
.
25.9.2014.
16.10.2014.
650 No 526/2014, V ... :
.
3.10.2014.
4.11.2014.
651 () No 529/2014, VII :
.
13.10.2014.
652 () No 530/2014, IX ... :
.
:
.
7.10.2014.
653 () No 531/2014, IX - :
.
:
.
24.9.2014.
654 () No 532/2014, VII ... :
.
:
.
18.11.2014.
655 () No 533/2014, VIII :
.
3.10.2014.
656 No 534/2014, II -92 :
.
26.9.2014.
10.11.2014.
657 No 535/2014, IV -92 :
.
4.9.2014.
18.11.2014.
658 No 536/2014, II -92 :
.
26.9.2014.
10.11.2014.
659 No 537/2014, III -92 :
.
7.10.2014.
30.10.2014.
660 No 538/2014, IV -92 :
.
4.9.2014.
8.12.2014.
661 No 539/2014, II -92 :
.
26.9.2014.
19.11.2014.
662 () No 540/2014, IX :
.
17.9.2014.
663 () No 541/2014, VI :
.
1.10.2014.
664 No 542/2014, II :
.
20.11.2014.
665 () No 543/2014, VI :
.
:
.
6.10.2014.
666 () No 544/2014, VII ... :
.
:
.
13.10.2014.
667 () No 545/2014, VI ... . :
.
:
.
13.10.2014.
668 () No 546/2014, VIII :
.
:
.
14.10.2014.
669 No 547/2014, III . :
.
29.10.2014.
27.11.2014.
670 No 548/2014, V ... :
.
10.9.2014.
671 No 549/2014, II ... "" :
.
4.11.2014.
672 No 550/2014, V 90 . :
.
10.10.2014.
673 No 551/2014, V ... :
.
10.10.2014.
674 No 552/2014, I . 304 ... :
.
5.8.2014.
14.8.2014.
675 No 553/2014, IV ... :
.
7.11.2014.
19.12.2014.
676 No 554/2014, IV ...,
...,
...,
...
" " :
.
9.10.2014.
677 () No 557/2014, VII - :
.
14.10.2014.
678 () No 558/2014, VIII ... :
.
:
.
7.10.2014.
679 () No 559/2014, IX ... :
.
:
.
7.10.2014.
680 () No 560/2014, VIII ... :
.
3.10.2014.
681 No 561/2014, IV ... :
.
8.9.2014.
23.9.2014.
682 () No 562/2014, IX ... :
.
:
.
24.9.2014.
683 () No 563/2014, VII ... :
.
:
.
14.10.2014.
684 () No 564/2014, VII ... " -"- "" :
.
:
.
7.10.2014.
685 () No 565/2014, VI :
.
:
.
6.10.2014.
686 () No 566/2014, IX 99 :
.
18.9.2014.
687 No 567/2014, V ... . :
.
14.10.2014.
688 No 569/2014, III ... . "" :
.
20.11.2014.
17.12.2014.
689 No 570/2014, III ... :
.
23.12.2014.
690 No 571/2014, II ... :
.
9.12.2014.
691 No 572/2014, III ... . :
.
11.11.2014.
692 No 574/2014, II ... :
.
30.9.2014.
693 No 575/2014, III ... :
.
15.10.2014.
694 No 576/2014, IV ... :
.
25.7.2014.
695 No 577/2014, II ... :
.
30.9.2014.
696 No 578/2014, V ... :
.
25.7.2014.
697 No 579/2014, IV ... :
.
25.7.2014.
698 No 580/2014, V ... :
.
25.7.2014.
699 No 581/2014, III ... :
.
7.10.2014.
700 No 582/2014, IV ... :
.
25.7.2014.
701 No 583/2014, V ... :
.
25.7.2014.
702 No 584/2014, III ... :
.
7.10.2014.
703 No 585/2014, II ... :
.
30.9.2014.
704 No 586/2014, IV ... :
.
25.7.2014.
705 No 587/2014, IV ... :
.
25.7.2014.
706 No 588/2014, II ... :
.
30.9.2014.
707 No 589/2014, II ... :
.
30.9.2014.
708 No 590/2014, V ... :
.
25.7.2014.
709 No 591/2014, III ... :
.
7.10.2014.
710 No 592/2014, V ... :
.
25.7.2014.
711 No 593/2014, III ... :
.
7.10.2014.
712 () No 594/2014, VI - ... :
.
2.10.2014.
713 () No 596/2014, VIII :
.
:
.
14.10.2014.
714 () No 597/2014, VI - :
.
:
.
8.10.2014.
715 () No 598/2014, VIII " " :
.
:
.
7.10.2014.
716 () No 599/2014, VII :
.
2.10.2014.
717 () No 600/2014, VIII .. - :
.
3.10.2014.
718 No 601/2014, IV "" :
.
8.9.2014.
14.11.2014.
719 No 602/2014, III ... :
.
2.12.2014.
720 No 603/2014, IV ... :
.
27.11.2014.
721 () No 604/2014, VIII ... :
.
3.10.2014.
722 () No 605/2014, IX ... :
.
:
.
24.9.2014.
723 () No 606/2014, IX ... :
.
18.9.2014.
724 () No 607/2014, IX ... :
.
:
.
10.11.2014.
725 () No 608/2014, VII ... :
.
:
.
7.10.2014.
726 No 609/2014, V ... ,
...
:
.
8.12.2014.
727 No 610/2014, II ... :
.
9.9.2014.
728 No 611/2014, V ... :
.
14.10.2014.
729 No 612/2014, III ... :
.
23.9.2014.
730 No 613/2014, IV ... :
.
15.10.2014.
731 No 614/2014, V ... :
.
14.10.2014.
732 No 615/2014, V ... :
.
14.10.2014.
733 No 616/2014, II ... :
.
9.9.2014.
734 No 617/2014, IV ... :
.
15.10.2014.
735 No 618/2014, III ... :
.
23.9.2014.
736 No 619/2014, IV ... :
.
15.10.2014.
737 No 620/2014, V ... :
.
14.10.2014.
738 No 621/2014, II ... :
.
9.9.2014.
739 No 622/2014, V ... :
.
14.10.2014.
740 No 623/2014, III ... :
.
23.9.2014.
741 No 624/2014, III ... :
.
23.9.2014.
742 No 625/2014, IV ... :
.
15.10.2014.
743 No 626/2014, V ... "" :
.
16.9.2014.
6.10.2014.
744 No 627/2014, II ... "" :
.
28.8.2014.
12.9.2014.
745 No 629/2014, V ...,
...
:
.
2.12.2014.
2.12.2014.
746 () No 630/2014, VI ... :
.
:
.
6.10.2014.
747 () No 631/2014, VIII ... :
.
:
.
9.10.2014.
748 () No 632/2014, VIII ... :
.
:
.
6.10.2014.
749 () No 633/2014, VI ... :
.
:
.
8.10.2014.
750 () No 634/2014, VI ... :
.
1.10.2014.
751 () No 635/2014, IX -2003- :
.
:
.
7.10.2014.
752 () No 636/2014, VII -.. . :
.
1.10.2014.
753 No 637/2014, III ... :
.
15.12.2014.
754 () No 638/2014, VII ... - " " :
.
:
.
8.10.2014.
755 () No 639/2014, VIII -69- . :
.
3.10.2014.
756 () No 640/2014, VII ... :
.
:
.
7.10.2014.
757 No 641/2014, II ... :
.
26.11.2014.
758 () No 643/2014, IX ... :
.
6.10.2014.
759 No 644/2014, I ... :
.
15.8.2014.
760 () No 646/2014, VI ... :
.
:
.
2.10.2014.
761 () No 647/2014, VIII ... :
.
:
.
10.11.2014.
762 () No 648/2014, VIII ... :
.
:
.
6.10.2014.
763 No 649/2014, III ... . :
.
15.12.2014.
764 No 653/2014, V ... :
.
10.11.2014.
765 () No 654/2014, IX - :
.
14.10.2014.
766 No 655/2014, V ...,
...,
...,
...
:
.
17.12.2014.
767 No 656/2014, I . 304 :
.
18.9.2014.
27.9.2014.
768 No 657/2014, IV " 1897" . :
.
15.9.2014.
12.11.2014.
769 No 658/2014, I ... :
.
1.9.2014.
12.9.2014.
770 No 659/2014, II ... :
.
25.9.2014.
16.10.2014.
771 No 660/2014, V ... :
.
14.10.2014.
772 No 662/2014, I - . :
.
30.9.2014.
23.10.2014.
773 No 663/2014, IV - . :
.
19.9.2014.
10.10.2014.
774 No 664/2014, III - . :
.
18.9.2014.
10.10.2014.
775 No 665/2014, II - . :
.
16.9.2014.
10.10.2014.
776 No 666/2014, V - . :
.
24.9.2014.
23.10.2014.
777 No 669/2014, IV ... . :
.
7.10.2014.
778 No 670/2014, V ... . :
.
1.10.2014.
779 No 673/2014, V ... . :
.
1.10.2014.
780 No 674/2014, IV ... . :
.
7.10.2014.
781 No 677/2014, V ... . :
.
1.10.2014.
782 No 678/2014, IV ... . :
.
7.10.2014.
783 No 683/2014, IV ... . :
.
7.10.2014.
784 No 684/2014, V ... . :
.
1.10.2014.
785 No 687/2014, V ... . :
.
1.10.2014.
786 No 689/2014, IV ... . :
.
7.10.2014.
787 No 692/2014, V ... . :
.
1.10.2014.
788 No 695/2014, IV ... . :
.
7.10.2014.
789 No 698/2014, V ... . :
.
1.10.2014.
790 No 701/2014, IV ... . :
.
7.10.2014.
791 No 702/2014, V ... . :
.
1.10.2014.
792 No 704/2014, IV ... . :
.
7.10.2014.
793 No 707/2014, V ... - . :
.
1.10.2014.
16.10.2014.
794 () No 708/2014, VI ... :
.
10.10.2014.
795 () No 709/2014, VI ... :
.
:
.
3.12.2014.
796 () No 710/2014, IX :
.
:
.
10.11.2014.
797 No 711/2014, II ... :
.
9.12.2014.
798 No 712/2014, III ... :
.
21.10.2014.
799 No 713/2014, IV :
.
11.12.2014.
800 No 714/2014, III ... :
.
3.10.2014.
17.10.2014.
801 No 716/2014, I ... . :
.
21.10.2014.
29.10.2014.
802 () No 717/2014, VII ... :
.
:
.
13.10.2014.
803 () No 718/2014, VII - :
.
10.10.2014.
804 No 720/2014, III ... :
.
9.12.2014.
805 () No 722/2014, IX ... :
.
24.11.2014.
806 () No 723/2014, VIII ... :
.
:
.
19.11.2014.
807 () No 724/2014, VII ,
...
:
.
:
.
10.11.2014.
808 No 726/2014, I ... :
.
27.10.2014.
809 No 727/2014, V - :
.
16.9.2014.
27.10.2014.
810 () No 728/2014, IX ... " " :
.
14.10.2014.
811 () No 729/2014, VI . . :
.
:
.
24.11.2014.
812 () No 730/2014, VIII ... :
.
:
.
10.11.2014.
813 () No 731/2014, VI - :
.
10.10.2014.
814 () No 732/2014, VI ... :
.
:
.
13.10.2014.
815 No 733/2014, II ... "" :
.
5.9.2014.
1.10.2014.
816 () No 735/2014, VII ... :
.
:
.
20.11.2014.
817 . () No 736/2014, VII ... " " :
.
24.9.2014.
818 No 737/2014, I ... :
.
20.11.2014.
819 No 738/2014, I ... :
.
1.12.2014.
820 () No 739/2014, IX :
.
:
.
11.9.2014.
821 No 740/2014, IV ... :
.
7.11.2014.
7.12.2014.
822 () No 741/2014, VIII " " :
.
:
.
3.11.2014.
823 () No 742/2014, IX :
.
:
.
14.10.2014.
824 No 743/2014, V ... :
.
14.10.2014.
11.12.2014.
825 No 744/2014, II -86 :
.
26.11.2014.
826 No 745/2014, II ... :
.
20.11.2014.
11.12.2014.
827 () No 746/2014, VII - :
.
:
.
10.11.2014.
828 () No 747/2014, XI ... :
.
29.10.2014.
829 () No 748/2014, XI ... :
.
:
.
19.11.2014.
830 No 749/2014, V ... // :
.
18.12.2014.
831 () No 752/2014, XI ... :
.
:
.
29.10.2014.
832 () No 753/2014, X ... :
.
17.11.2014.
833 () No 754/2014, XI ... :
.
3.11.2014.
834 () No 755/2014, XI :
.
:
.
20.11.2014.
835 () No 756/2014, XI - , , , , 2012 :
.
3.11.2014.
836 () No 759/2014, X ... :
.
12.11.2014.
837 No 762/2014, IV ...,
...,
...
:
.
31.10.2014.
838 () No 763/2014, XI ... :
.
:
.
29.10.2014.
839 () No 764/2014, XI ... :
.
:
.
29.10.2014.
840 No 765/2014, III ... :
.
7.11.2014.
841 No 766/2014, IV ... :
.
7.11.2014.
18.11.2014.
842 () No 767/2014, X ... :
.
:
.
28.11.2014.
843 No 768/2014, III - :
.
7.11.2014.
21.11.2014.
844 () No 769/2014, XI ... " " :
.
21.11.2014.
845 () No 770/2014, XI :
.
:
.
21.11.2014.
846 () No 771/2014, X 75 . :
.
:
.
28.11.2014.
847 () No 772/2014, X ... :
.
5.11.2014.
848 () No 773/2014, XI :
.
:
.
6.11.2014.
849 () No 774/2014, XI 99 :
.
3.11.2014.
850 () No 775/2014, X ... :
.
:
.
28.11.2014.
851 No 776/2014, III - :
.
2.12.2014.
852 () No 777/2014, X ... " " :
.
31.10.2014.
853 () No 778/2014, XI :
.
:
.
19.11.2014.
854 () No 779/2014, XI 2003 :
.
:
.
17.9.2014.
855 () No 780/2014, X :
.
:
.
28.11.2014.
856 No 781/2014, II ... - :
.
15.10.2014.
7.11.2014.
857 No 782/2014, III ...,
...,
...
:
.
21.10.2014.
858 No 783/2014, II ... :
.
18.9.2014.
859 No 784/2014, I ... - :
.
19.9.2014.
28.11.2014.
860 () No 785/2014, XI :
.
:
.
6.11.2014.
861 () No 786/2014, XI :
.
:
.
20.11.2014.
862 () No 787/2014, X ... :
.
:
.
28.11.2014.
863 () No 788/2014, XI - :
.
:
.
16.9.2014.
864 No 790/2014, IV - "" :
.
11.12.2014.
865 No 791/2014, XI ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
19.11.2014.
866 No 792/2014, V :
.
12.12.2014.
867 () No 793/2014, XI 15 :
.
:
.
21.11.2014.
868 . () No 794/2014, XI ... :
.
:
.
8.10.2014.
869 . () No 795/2014, X ... :
.
26.9.2014.
870 No 796/2014, IV :
.
26.9.2014.
871 () No 797/2014, X ... :
.
29.9.2014.
872 No 799/2014, II ... :
.
21.10.2014.
13.11.2014.
873 () No 803/2014, XI :
.
29.10.2014.
874 () No 804/2014, XI :
.
:
.
6.11.2014.
875 No 805/2014, V - "" :
.
18.12.2014.
876 No 806/2014, III ... :
.
30.10.2014.
12.11.2014.
877 No 807/2014, II ... :
.
11.12.2014.
878 () No 811/2014, X - / / :
.
:
.
28.11.2014.
879 No 812/2014, III - :
.
9.12.2014.
880 No 815/2014, III . :
.
4.11.2014.
881 () No 816/2014, X -2013 :
.
18.12.2014.
882 . () No 817/2014, XI :
.
:
.
19.11.2014.
883 No 818/2014, II ... - :
.
22.10.2014.
7.11.2014.
884 No 822/2014, V ... :
.
12.12.2014.
885 No 825/2014, V :
.
18.12.2014.
886 No 826/2014, IV :
.
17.12.2014.
887 () No 827/2014, XI :
.
10.11.2014.
888 No 828/2014, III -86 :
.
14.11.2014.
10.12.2014.
889 No 829/2014, V ... :
.
17.11.2014.
890 No 830/2014, V ... . :
.
5.12.2014.
891 () No 831/2014, X ...,
...
:
.
18.12.2014.
892 No 833/2014, III .. - :
.
22.10.2014.
893 No 836/2014, II ... "" :
.
31.10.2014.
894 No 838/2014, V - :
.
18.12.2014.
895 No 840/2014, I :
.
13.11.2014.
25.11.2014.
896 () No 841/2014, X ... :
.
:
.
28.11.2014.
897 () No 842/2014, XI - -2003- :
.
:
.
8.12.2014.
898 No 844/2014, XI ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
19.12.2014.
899 No 845/2014, V ... :
.
4.11.2014.
900 No 847/2014, V ... :
.
17.12.2014.
901 No 849/2014, IV ... :
.
25.11.2014.
902 No 850/2014, I ... - . :
.
13.12.2014.
903 () No 852/2014, XI :
.
:
.
15.12.2014.
904 . () No 853/2014, X ... :
.
23.10.2014.
905 No 854/2014, III - :
.
6.11.2014.
906 () No 855/2014, XI -- :
.
:
.
19.11.2014.
907 No 858/2014, I ... :
.
17.12.2014.
908 No 859/2014, V ... :
.
17.12.2014.
909 . () No 865/2014, X ... :
.
:
.
28.11.2014.
910 . () No 866/2014, XI ,
...
:
.
:
.
19.11.2014.
911 No 867/2014, II ... :
.
28.11.2014.
912 () No 869/2014, XI ... :
.
5.12.2014.
913 () No 870/2014, XI - . :
.
5.12.2014.
914 No 871/2014, IV 123 :
.
5.12.2014.
915 No 872/2014, II ... :
.
31.10.2014.
916 No 873/2014, III "" :
.
1.12.2014.
16.12.2014.
917 No 874/2014, IV ... - :
.
17.11.2014.
26.11.2014.
918 No 880/2014, IV - :
.
19.12.2014.
919 () No 881/2014, XI ... :
.
:
.
8.12.2014.
920 () No 882/2014, X ... :
.
:
.
28.11.2014.
921 () No 886/2014, XI ... :
.
:
.
11.12.2014.
922 () No 887/2014, X ... :
.
:
.
18.12.2014.
923 () No 888/2014, XI ... :
.
5.12.2014.
924 . () No 889/2014, X ... :
.
12.11.2014.
925 . () No 890/2014, XI ... . :
.
:
.
19.11.2014.
926 () No 891/2014, XI :
.
:
.
19.12.2014.
927 No 895/2014, V ... " " :
.
18.12.2014.
928 No 898/2014, V ... :
.
18.12.2014.
929 No 899/2014, II ... :
.
1.12.2014.
930 No 900/2014, II ... :
.
1.12.2014.
931 () No 905/2014, XI . :
.
:
.
15.12.2014.
932 () No 906/2014, X ... " " :
.
:
.
18.12.2014.
933 No 907/2014, V ... :
.
9.12.2014.
934 No 908/2014, IV :
.
9.12.2014.
935 No 909/2014, V ... "" :
.
3.12.2014.
936 () No 914/2014, XI ... :
.
:
.
11.12.2014.
937 () No 916/2014, XI ... :
.
19.12.2014.
938 No 918/2014, II ... :
.
1.12.2014.
939 . () No 922/2014, XI ... :
.
5.12.2014.
940 () No 923/2014, XI ... :
.
:
.
5.12.2014.
941 No 925/2014, IV , , ... " " :
.
4.12.2014.
942 () No 927/2014, X ... :
.
:
.
18.12.2014.
943 () No 928/2014, XI - :
.
:
.
11.12.2014.
944 No 932/2014, IV , , ... . :
.
5.12.2014.
945 () No 934/2014, XI ... . :
.
:
.
19.12.2014.
946 () No 938/2014, XI - :
.
:
.
11.12.2014.
947 () No 939/2014, X - :
.
:
.
18.12.2014.
948 () No 942/2014, XI - :
.
:
.
10.12.2014.
949 . () No 943/2014, XI ... :
.
:
.
1.12.2014.
950 . () No 945/2014, X ... :
.
:
.
18.12.2014.
951 No 953/2014, II ... :
.
4.12.2014.
13.12.2014.
952 No 967/2014, III ... :
.
4.12.2014.
953 () No 971/2014, XI ... :
.
19.12.2014.
954 No 972/2014, III ... :
.
12.12.2014.
955 No 973/2014, II - "" :
.
1.12.2014.
956 . () No 975/2014, XI :
.
:
.
19.12.2014.
957 () No 978/2014, XI - -- :
.
:
.
8.12.2014.
17.12.2014.
958 () No 986/2014, XI ... - :
.
:
.
8.12.2014.
959 No 989/2014, III ... .- "" :
.
19.12.2014.
960 . () No 990/2014, XI ... :
.
15.12.2014.
961 () No 991/2014, X ... :
.
:
.
18.12.2014.
962 () No 993/2014, XI ... :
.
15.12.2014.
963 () No 1019/2014, X ... :
.
13.12.2014.
964 () No 1032/2014, X ... :
.
:
.
17.12.2014.