Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 61/2014, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.С. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на В.С.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 3 000 /три хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от 20.12.2013 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.С.С. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата над 3 000 /три хиляди/ лева до претендирания размер от 5 950 /пет хиляди деветстотин и петдесет/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на В.С.С. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на Административен съд гр. Пазарджик сумата от 200 /двеста/ лева, заплатена от бюджета на съда като възнаграждение на вещото лице. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 7.12.2017
Административно дело № 8906/2016
РЕШЕНИЕ № 15053 от 07.12.2017 г- по адм. дело № 8906/2016г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 358 от 06.07.2016 година по адм. дело № 61/2014 година на Административен съд-Пазарджик в частта му, в която община Пазарджик е осъдена да заплати в полза на В.С.С. обезщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за неимуществени вреди в размер над 1 000 (хиляда) лв. до присъдения такъв от 3 000 (три хиляди) лв. ведно със законната лихва върху посочената горница от 20.12.2013 г. до окончателното плащане; в частта му, в която е осъдена община Пазарджик да заплати в полза на В.С.С. законна лихва върху главницата от 1 000 (хиляда) лв. присъдено обезщетение за периода от 20.12.2013 г. до 27.03.2016 г. включително; в частта му, в която е осъдена община Пазарджик да заплати в полза на В.С.С. разноски по делото в размер над 85,63 лв. (осемдесет и пет лева и 63 ст.) до присъдения такъв от 460 (четиристотин и шестдесет) лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ иска на В.С. *** за обезщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за неимуществени вреди в размер над 1 000 (хиляда) лв. до присъдения такъв от 3 000 (три хиляди) лв. ведно със законната лихва върху посочената горница от 20.12.2013 г. до окончателното плащане; отхвърля иска на В.С. *** за присъждане на законната лихва върху главницата от 1 000 (хиляда) лв. присъдено обезщетение за периода от 20.12.2013 г. до 27.03.2016 г. включително. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати разноски в полза на В.С.С. за настоящата инстанция в размер на 100,84 лв. (сто лева и 84 ст.) Решението е окончателно.
В законна сила на 7.12.2017г.
2 Административно дело No 16/2015, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.А.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.А.Ш. против мълчалив отказ на кмета на Община Велинград да се произнесе по нейна молба с вх. № 032-02-1841/25.11.2014 г., с която тя е поискала изменение на плана, одобрен със Заповед № 155/25.04.1994 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 16 по описа на Административен съд Пазарджик за 2015 г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, който тече от днес за ответника, а за жалбоподателя - от момента на получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.1.2017
Административно дело № 13963/2016
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1085/30.09..2016 г. по адм.д. № 16/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което жалбата на Ф.А.Ш., срещу мълчалив отказ на кмета на община Велинград,по подадено от нея заявление вх. № 032-02-1841/25.11.2014 г. е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. ОТМЕНЯ определение № 1204/17.11.2016 г.,постановено по адм.д.№16/2015 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Ф.А.Ш. ДА ЗАПЛАТИ на Д. Михайов П.,деловодни разноски в размер на 650 лв. ОСЪЖДА Ф.А.Ш., ДА ЗАПЛАТИ на Д. Михайов П. разноски за настоящата инстанция в размер на 655 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 19.1.2017г.
3 Административно дело No 152/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МЕТАЛТРЕЙД ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № № РД-25-1287/12.11.2014г. на Кмета на община Ракитово , за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация за изменение на регулацията на УПИ ХII – Зеленина и образуване на нова улица с о.т. 32-321-322-323 в кв.4 по регулационен план и кадастрална карта на село Дорково. ОСЪЖДА Кмета на община Ракитово да заплати от съответния бюджет в полза на МЕТАЛТРЕЙД ГРУП“ЕООД ЕИК 175013824 представлявано от Ц.Б.Б. със седалище и адрес на управление гр.София, район „Подуяне“,ж.к. „Суха река“,бл.81,вх.А,ет.1,ап.1, съдебно-деловодни разноски в размер на 917 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.1.2016г.
4 Административно дело No 174/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.И.Р. ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Л.И.Р. с ЕГН ********** ***, ул. „Дойранска епопея“ № 17 с искане да й бъде присъдена сума в размер на 3000 лева, за причинени имуществени и неимуществени вреди, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Л.И.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пещера направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 440 лева /четиристотин и четиридесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 22.3.2016г.
5 Административно дело No 182/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. РЕДЖИ ГГ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Реджи ГГ“ ЕООД, против Мълчалив отказ на главния архитект на община Белово да издаде разрешение за поставяне (или монтаж) на мобилна инсталация за производство на дървени въглища. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 182/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.7.2016
Административно дело № 7249/2016
Определение № 8262 от 05.07.2016 г. на ВАС Второ отделение по адм. д. № 7249/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 390 от 01.04.2016 г. и определение № 541 от 12.05.2016 г. и двете постановени по адм.д. № 182/2015 г. на Пазарджишки административен съд. Определението е окончателно.
В законна сила на 5.7.2016г.
6 Административно дело No 194/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.Н. Азис предявен против ГД "ИН" гр.София на основание чл. 203 от АПК, във връзка с чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за претърпени неимуществени вреди в размер на 500 лева за твърдени незаконосъобразни действия на 18.09.2014г.. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.Н. Азис предявен против ГД "ИН" гр.София на основание чл. 203 от АПК, във връзка с чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за претърпени неимуществени вреди в размер на 500 лева за твърдени незаконосъобразни действия на дата 01.10.2014г.. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.4.2017
Административно дело № 2306/2016
С решение № 4440 от 10.04.2017 г. по адм. дело № 2306/2016 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 от 15.01.2016 г., постановено по адм. дело № 194 по описа за 2015 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.4.2017г.
7 Административно дело No 241/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.С.М. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2016г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на началника на СГКК Пазарджик да се произнесе по Заявление № 01-55831/24.02.2015 г. за извършване на административни услуги, а именно – нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за обекти: поземлен имот 02837.503.538; сграда с 02837.503.538.1; сграда с 02837.503.538.2 и сграда с 02837.503.538.3 по КК и КР на гр. Батак. ВРЪЩА преписката на началника на СГКК Пазарджик, за произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА СГКК Пазарджик да заплати на Т.С.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.11.2016
Административно дело № 4792/2016
РЕШЕНИЕ № 12041 от 09.11.2016г. по адм. дело № 4792/2016г. на ВАС-второ отделение: ОТМЕНЯ изцяло решение № 97/08.03.2016 г. по адм. д. № 241/2015 г. на Административен съд-Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.М. *** срещу мълчалив отказ на началника на СГКК- Пазарджик по заявление № 01-55831/24.02.2015 г. за нанасяне на промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за обекти: поземлен имот с идентификатор 02837.503.538; сграда с идентификатор 02837.503.538.1; сграда с идентификатор 02837.503.538.2 и сграда с идентификатор 02837.503.538.3. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.11.2016г.
8 Административно дело No 344/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 36/20.09.2013 г. на кмета на община Септември, в частта, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ границата между УПИ І-държавен и УПИ ІІ-държавен в кв. 4 и разширение на улица с о.т. 33-35-34 по плана на Варварски минерални бани. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 15.3.2017г.
9 Административно дело No 368/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.А.М. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.М. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** и против заповед № ДК-02-ЮЦР-60 / 08.02.2012г. г. на началника РДНСК ЮЦР Пловдив. ОСЪЖДА А.А.М. с ЕГН ********** *** заплати в полза на ДНСК сума в размер на 300 лева. Решението не е оконочателно и подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС София.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.9.2017
Административно дело № 12610/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 469/20.09.2016 г. на Административен съд-Пазарджик по адм. дело № 368/2015 г. Решението е окончателно.
10 Административно дело No 407/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ж.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.8.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-160-РД/64 от 27.03.2015 г. издадена от Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив, с която се отказва да бъде изплатена финансова помощ по дог. № 13/112/02203 от 16.10.2009 г. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане в сила на решението, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив да заплати на Ж.Д.Н. *** направените по делото разноски в размер на 3 255,68 лева /три хиляди двеста петдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 4.12.2017
Административно дело № 10919/2016
РЕШЕНИЕ№ 14750 ОТ 04.12.2017г. на ВАС Четвърто отделение по адм. д. № 10919/2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 458 от 04.08.2016г. по адм. д. №407/2015г. на Административен съд - Пазарджик, IV състав и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж. Д. Н. ***, срещу Заповед № 03-160-РД/64 от 27.03.2015 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж. Д. ***, да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив, разноски по делото в размер на 650,00 (шестстотин и петдесет) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2017г.
11 Административно дело No 415/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Е.-И.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.12.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания с изх. № 02-130-2600/5148 от 20.09.2013 г. на вр.и.д. изпълнителен директор на ДФЗ гр. София в частта, с която е отказано изплащането на поисканата финансова помощ от Европейския съюз – по СЕПП и по НР1 за ДП – 2012 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.4.2018
Административно дело № 4626/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 722/19.12.2016г., постановено по адм. дело № 415/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие" да заплати на ЕТ „Ейвис -И.Г.", със седалище и адрес на управление с. Варвара, общ. Септември сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.4.2018г.
12 Административно дело No 431/2015, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Р.Ц.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ определението, постановено на 08.12.2015 г., с което е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Ц.П. ***, офис-център 1, ет.2, офис 11, против Решение № 92/28.05.2015 г., взето по Протокол № 7/28.05.2015 г. на Общински съвет Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 431/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Пазарджик по подсъдност. Определението е окончателно
13 Административно дело No 438/2015, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр.Пазарджик против Решение № 673/26.06.2014 г. на Общински съвет – Белово. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура гр. Пазарджик да заплати на Общински съвет – Белово, съдебно-деловодни разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет – Белово за присъждане на разноски за втори адвокат в размер на 1 250 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2016
Административно дело № 3002/2016
РЕШЕНИЕ № 12526 от 21.11.2016 г. по адм. дело № 3002/2016г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 24 от 21.01.2016 г., постановено по административно дело № 438/2015 г. по описа на Административен съд-Пазарджик . Решението е окончателно.
В законна сила на 28.11.2016г.
14 Административно дело No 457/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.4.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. дело № 457/2015 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ без разглеждане и ВРЪЩА исковата молба на Н.Н.А., понастоящем в Затвора – гр. Пазарджик, с която е предявил срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София иск за обезщетение в размер на 3 000 лева, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2014г. до окончателното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 457/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Осъжда Н.Н.А., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 440 /четиристотин и четиридесет/ лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.6.2016
Административно дело № 5882/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 7360 от 17.06.2016г. по адм. дело № 5882/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Осмо отделение. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 478/25.04.2016г. по адм. д. № 457/2015г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.6.2016г.
15 Административно дело No 460/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.П.Д.,
А.П.П.,
Н.С.К.,
М.Р.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 460/15 г. по описа на Пазарджишки административен съд, на основание чл.231,ал.1 от ГПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните. На основание чл.7 от ГПК, на страните да се връчи препис от определението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 24.10.2016
Административно дело № 11822/2016
ОТМЕНЯ определение от 29.08.2016 г. по адм.д.№460/2015 г. на Пазарджишкия административен съд за прекратяване на производството по делото. I \ ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
16 Административно дело No 460/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.П.Д.,
А.П.П.,
Н.С.К.,
М.Р.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.12.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД -303 от 14.05.2015г. на Кмета на община Брацигово с която е одобрено попълването на кадастралния план на с.Равногор, общ.Брацигово с новозаснети имоти пл.№920 и 921 в кв.88 – собственост на С.П. и Б.П.. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 461/2015, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Й.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ определението, постановено на 08.12.2015 г., с което е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.Д. ***, против Решение № 92/28.05.2015 г., взето по Протокол № 7/28.05.2015 г. на Общински съвет Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 461/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Пазарджик по подсъдност. Определението е окончателно.
18 Административно дело No 485/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Р.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕЛИНГРАД,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Ч. *** против мълчалив отказ на ОС „Земеделие“ гр.Велинград за извършване на административна услуга , във връзка със заявление с вх.№ РД-13-1430/19.05.2015г..като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 485/15г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2016г.
19 Административно дело No 496/2015, I състав КСО И.П.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Т. с ЕГН ********** *** чрез адв.К. против Решения № 1548/21.05.2015г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №********** ПР-162 от 17.03.2015г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя. Осъжда И.П.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик сторените по делото разноски за юрисконсулт в размер на 150 лв.. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2017
Административно дело № 5050/2016
С решение № 5340/27.04.2017 г. по адм. дело № 5050/2016 г.по описа на ВАС-ОСТАВЯ В СИЛА решение № 111/15.03.2016 г., постановено по адм. дело № 496/2015 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.4.2017г.
20 Административно дело No 497/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.2.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София, бул. "Ген.Н.Столетов" №21 да заплати на А.С.Й. изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора гр.Бобов дол сумата от 700 лв. /седемстотин лева/ в едно със законната лихва от 15.06.2012г. до окончателното изплащане насумата , представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в страдания и унижение, настъпили като резултат от незаконосъобразен акт на административен орган – заповед 310/05.06.2012г. на началника на затвора Пазарджик. За разликата до 2100 лв. и за лихвата от 05.06.2012г. до 15.06.2012г. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2017
Административно дело № 5621/2016
РЕШЕНИЕ № 9251 от 12.07.2017 г. по адм. дело № 5621/ 2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89 от 29.02.2016 г., постановено по адм. дело № 497/ 2015 г. от Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
21 Административно дело No 509/2015, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр.Пазарджик против Решение № 706/12.09.2014 г. на Общински съвет – Белово. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.3.2018
Административно дело № 1704/2017
ОТМЕНЯ решение № 667/28.11.2016 г. по адм. д. № 509/2015 г. на Административен съд - Пазарджик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 706/12.09.2014 г. на Общински съвет - Белово.
В законна сила на 20.3.2018г.
22 Административно дело No 522/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Г.Г. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.3.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-10-ЮЦР-35 от 02.04.2015 г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е отменено Разрешение за строеж № 43/02.10.2012 г. на гл. архитект на Община Стрелча. ОСЪЖДА началника на РДНСК ЮЦР Пловдив да заплати от бюджета на РДНСК ЮЦР на Х.Г.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 1 110 /хиляда сто и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.12.2016
Административно дело № 5410/2016
РЕШЕНИЕ № 13311 от 07.12.2016 г. по адм. дело № 5410/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 110 от 15.03.2016 година, постановено по адм. дело № 522/2015 година по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район да заплати на Х.Г. *** сума в размер на 600.00 (шестстотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.12.2016г.
23 Административно дело No 523/2015, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.И.Л. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Л. ***, подадена чрез адв. Т.Г.З., против Заповед № 18-4655/17.06.2015 г. на началника на СГКК Пазарджик. ОСЪЖДА М.И.Л. ***, да заплати на Службата по геодезия, картография и кадастър Пазарджик сумата от 800 (осемстотин) лева, представляващи разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.2.2016г.
24 Административно дело No 537/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ПРАИДГРУП ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Праидгруп“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет.3, ап.8, подадена чрез законния представител Д. Г. Д., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г. с изх. № 02-130-2600/4495 от 13.08.2014 г. на ИД на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, в частта, с която е наложена санкция и е отказано изплащане на субсидията по НР 1 в размер на 10 192.15 лева, по СЕПП в размер на 29 590.85 лева и по СНДП в размер на 876.99 лева.. ОСЪЖДА „Праидгруп“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет.3, ап.8, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция гр. София 700 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Праидгруп“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет.3, ап.8, да заплати по набирателната сметка на Административен съд Пазарджик сума в размер на 1212 (хиляда двеста и дванадесет) лева, за която сума същият е останал задължен, съгласно чл.77 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК. След заплащане на посочената сума от страна на жалбоподателя, същата да бъде преведена по сметка на назначеното по делото вещо лице И.Д.Г.. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.2.2017
Административно дело № 4935/2016
РЕШЕНИЕ № 1423 от 03.02.2017 г. на ВАС София, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/19.02.2016г., постановено по адм. дело № 537/2015 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Прайдгруп ООД, да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.2.2017г.
25 Административно дело No 559/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 НАВИГАТОР 5 ЕООД,
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Навигатор 5“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, ет.6, офис 16 и жалбата на Община Белово, подадени срещу Заповед № ПО-129/29.06.2015 г. на Областен управител на област Пазарджик. ОСЪЖДА „Навигатор 5“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, ет.6, офис 16 и Община Белово да заплатят в полза на бюджета на Областна администрация Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лв. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.12.2016
Административно дело № 3912/2016
РЕШЕНИЕ № 13782 от 15.12.2016 г. на ВАС СОФИЯ , Четвърто отделение по адм. д. № 3912/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14 от 15.01.2016г., постановено по адм.д.№ 559/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на кмета на община Белово за разноски по делото. ОСЪЖДА Навигатор 5 ЕООД, със седалище ГР. Варна, чрез управителя М.Ганев, и община Белово –чрез кмета, да заплатят на Областна управа на област Пазарджик, разноски пред настоящата съдебна инстанция в общ размер на 300 /триста / лева за юристконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 19.6.2017
Административно дело № 4018/2017
ОТХВЪРЛЯ искането на Навигатор 5 ЕООД, със седалище и адрес на управление ГР. Вълчи дол, м. Парцелите , за отмяна на основание чл. 239, т. 1 АПК на влезли в сила решение № 14/15.01.2016 г., постановено по адм.д. №559/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик и решение № 13782/15.12.2016 г., постановено по адм. д. № 3912/2016 г. по описа на Върховния административен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.12.2016г.
26 Административно дело No 576/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Т.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.6.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Б.Т.Е. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 1 000 /хиляда/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.Т.Е. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 /десет хиляди/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.Т.Е. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.Т.Е. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2004 г. до 01.06.2009 г., за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.7.2017
Административно дело № 8996/2016
РЕШЕНИЕ № 9591 от 18.07.2017 г. по адм. дело № 8996/ 2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 282 от 09.06. 2016 г., постановено по административно дело № 576/ 2015 г. на Административен съд- Пазарджик в ЧАСТТА, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”- гр. София е осъдена да заплати на Б.Т.Е. обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора- Пазарджик неимуществени вреди за периода от 01.06.2009 г. до 23.07.2010 г., за разликата на присъдения размер над 800 лв. до 1000 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Б.Т.Е. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди по време на престоя му в Затвора- Пазарджик от 01.06.2009 г. до 23.07.2010 г., за разликата над 800 лв. до 1000 лв, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА Б.Т.Е., да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“– гр.София сумата от 100 лв. /сто лева/, юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2017г.
27 Административно дело No 588/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.Й. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение на съда от 27.06.2016 г., с което е допуснато изслушването на съдебнотехническа експертиза и заличава датата на насроченото съдебно заседание за 12.09.2016 г. от 11.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.В.Й. *** 17 против заповед № ДК-02-ЮЦР-09/03.07.2015 г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 588/2015 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.7.2016г.
28 Административно дело No 603/2015, I състав Закон за държавния служител К.С.Л. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ОТМЕНЯ заповед №7/15.07.2015г. на директора на РЗИ-Пазарджик, с която е прекратено служебното правоотношение на К.С.Л. с ЕГН **********.*** да заплати на К.С.Л. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 750 лева. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.6.2017
Административно дело № 5726/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 123 от 24.03.2016 г., постановено по адм. дело № 603/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на К.С.Л. сумата 300 (триста) лева разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.6.2017г.
29 Административно дело No 610/2015, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Н.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молба адв.В.П. ***, в качеството на пълномощник на Г.Н.Т. за допълване на Решение № 78/23.11.2015 г. постановено по адм. дело № 610/15 г. на Пазарджишкия административен съд Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
30 Административно дело No 619/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СТРОЙКОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ Р-Н С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „СТРОЙКОМЕРС“ООД с ЕИК 112653558 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Братя Миладинови“ №3,ет.1,ап.3, представлявано от управителя Й.С. против Решение №РР-2456/26.06.2015г. за отнемане на разрешително № 32150088/17.03.2014г. за ползване на повърхностен воден обект – р. „Чепинска“ с цел ползване „изземване на наносни отложения“ на Директора на БДИБР . ОСЪЖДА „СТРОЙКОМЕРС“ООД с ЕИК 112653558 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Братя Миладинови“ №3,ет.1,ап.3, представлявано от управителя Й.С., да заплати на БДИБР сума в размер на 300 лв. – възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2017
Административно дело № 5979/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 119/23.03.2016 г. по адм. дело № 619/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.11.2017г.
31 Административно дело No 635/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.С.В.,
Р.Ф.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.1.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 1685/24.07.2015г. на Кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „едноетажна масивна сграда”, изпълнена в имот с идентификатор 55155.502.408 по СГКК гр.Пазарджик, съставляващ УПИ ІХ -4272 в кв.327а по плана на гр.Пазарджик с административен адрес ул.”Луда Яна”№21а Пазарджик, собственост на Н.В. и Р.В., без необходимите строителни книжа. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.11.2016
Административно дело № 1776/2016
ОТМЕНЯ решение №3/04.01.2016 г. по адм. д. № 635/2015 г. на Административен съд Пазарждик и вместо него ПОСТАНОВЯ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.В. и Р.Ф.В. срещу заповед №1685/24.07.2015 г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА Н.С.В. и Р.Ф.В. *** направените по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение за две инстанци в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ г}в. / Решението е окончателно.
В законна сила на 1.11.2016г.
32 Административно дело No 642/2015, IV състав Закон за достъп до обществена информация Д.К.М. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.10.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, обозначена като искане, на Д.К.М. срещу отказ на председателя на Общински съвет Брацигово да представи информация по ЗДОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 642/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.
В законна сила на 25.10.2016г.
33 Административно дело No 652/2015, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Н.М. НАЧАЛНИК НА ГРУПА "ОП" РУ-ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.2.2016г.
ОБЯВЯВА Заповед № 367з-67 от 14.05.2015г. на началник група „Охранителна полиция”при РУ-Велинград , с която се налага дисциплинарно наказание „ПИСМЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”за срок от три месеца на жалбоподателя – младши автоконтрольор в ПК в група „ОП”при РУ-Велинград ЗА НИЩОЖНА. ОСЪЖДА Началник Група „Охранителна полиция“ при РУП - Велинград да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на Т.Н.М., сторените от него разноски по делото в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2016г.
34 Административно дело No 665/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 7.1.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, подаден срещу Постановление № РД-14-17/15.07.2014 г. на началника на ДНСК гр. София, на основание чл.16, ал.1, т.1 и чл.149, ал.5 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 665/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
35 Административно дело No 665/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Стефан Г. Янев – прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик срещу Постановление № РД-14-17/15.07.2014 г. на началника на ДНСК София, с което е прекратено изпълнителното производство по принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-273/09.10.2012 г., издадена от началника на РДНСК, ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Гараж и надстройка на съществуваща сграда“, находящ се в УХИ ХІІІ-236, кв.15, по плана на с. Пашови, общ. Велинград, извършено от М.А.Б., С.А.Б. и А.А.З.. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО по аргумент от чл.298, ал.4 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.10.2016
Административно дело № 8824/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10634 от 12.10.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 8824/16 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на началника на Дирекция за национален строителен контрол София против решение № 285/09.06.2016 г. , постановено по адм.д. № 665/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 8824/2016 г. по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението на страните по реда на чл. 138 АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2178 от 21.02.2017 г. на ВАС Петчленен състав, ІІ колегия, по адм. д. № 14134/16 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 10634 от 12.10.2016 г. на ВАС, постановено по адм. д. № 8824/2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.6.2016г.
36 Административно дело No 690/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.2.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Д.П.Г. обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 2000 /две хиляди/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска – 04.09.2015 г. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.П.Г. против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.П.Г. предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за периода от 01.06.2009г. до датата на подаване на иска в съда. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.П.Г. предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 лева за периода от 18.05.1998г. до 01.06.2009г.. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Д.П.Г. сума в размер на 20 лв. – внесена ДТ . РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 26.5.2017
Административно дело № 4829/2016
ОБЕЗСИЛВА Решение № 45 от 08.02.2016 г., постановено по адм. дело № 690/2015 г. на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно.
37 Административно дело No 693/2015, III състав Закон за местните данъци и такси МИГЕЛ ПАЛМА ООД РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ В ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 12.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Мигел Палма“ ООД гр.Варна против Акт за установяване на задължения по декларация № 4 от 07.09.2011 г., издаден от зам. кмета на Община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 693/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2016г.
38 Административно дело No 696/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1233/11.08.2015 год. на кмета на общ. Велинград с която е наредено на собствениците А.А.Б., Н.М.Б. и И.А.Б.,*** : Да преобразуват, като ремонтират и коригират, СТРЕХАТА /на северната фасада/ на двуетажна жилищна сграда 12 мж/ със ЗП - 96 м2, находяща се в северната част на УТШ №VI - 3373, в кв.420а по плана на гр.Велинград, надвесена над съседния от север УТШ V -3375, в кв.420а по плана на гр.Велинград, така, че същата да не навлиза над съседния УТШ, съгласно Удостоверение /за описание на сграда по §16 от ЗУТ/ №269 от 24.04.2013г. на главен архитект на община Велинград. Съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 5.2.2016г.
39 Административно дело No 701/2015, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия М.К.М. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 14.1.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.К.М. ***, подадена чрез адв. Н.Л., против резолюцията на началника на РУП Пещера от 07.07.2015 г. върху заявлението на фирма „Боду“ ООД гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 701/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.1.2016г.
40 Административно дело No 720/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от А.С.Й. – лишен от свобода против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за извършена дискриминация от администрацията на Затвора в гр. Пазарджик, състояща се в лишаване на ищеца до достъп за доставка на плодове и зеленчуци чрез затворническата лавка в периода от 01.01.2010 г. до 01.07.2011 г., в който период ищецът твърди, че е поставен в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лишени от свобода, както и искането му ответникът да бъде осъден да му заплати неимуществени вреди в размер 5 000 лева, ведно с дължимата мораторна лихва съгласно чл. 86, ал. 2 от ЗЗД, считано от датата на причиненото увреждане до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2017
Административно дело № 8896/2016
РЕШЕНИЕ № 942 от 24.01.2017 г. по адм. дело № 8896/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 293 от 16.06.2016 г., постановено по адм. дело № 720/2015 г., на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.1.2017г.
41 Административно дело No 730/2015, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ВЪЛЧАНОВАТА КЪЩА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.4.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 635/31.07.2007 г. на Обс Батак, обнародвано под № 5827, в неофициален раздел на Държавен вестник бр. 68/2015 г., с което е одобрен проект на ПУП – частично изменение на ПР съгласно проекта на УПИ VІІІ-131 и УПИ VІІ - Ресторант в кв. 20 по ПУП на с. Фотиново, общ. Батак и регулацията на улица-тупик с о.с.к. 90-89-88 като се продължи до о.т. 63 А и 63 Б и се свърже с площадното пространство. ОСЪЖДА ОбС, гр. Батак да заплати от бюджета на община Батак на „Вълчанова къща“ ООД ЕИК 200745925, представлявано от С. М. Б., сумата от 720 (седемстотин и двадесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението съгласно чл. 215, ал. 7 от АПК е окончателно.
42 Административно дело No 730/2015, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ВЪЛЧАНОВАТА КЪЩА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 146/01.04.2016г. по адм. д. № 730/2015г. със следния текст: „ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на Община Батак със задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението, в сроковете, определени от закона.“ Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила на 14.7.2016г.
43 Административно дело No 732/2015, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община БИ ПИ ЕЛ-ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „БИ ПИ ЕЛ – ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл.259,вх.А,ет.5-6,ап.12 представлявано от прокурист Н.Б., с ЕИК 201555398 против Решение № 1145 на Общински съвет Септември взето с Протокол №63 от заседание на Общински съвет гр.Септември, проведено на 28.07.2015г.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№732/15г. по описа на АС- Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок пред Върховния административен съд от връчването му на страните, по реда на глава ХІІІ от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.11.2016
Административно дело № 12335/2016
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 854/28.07.2016 г., постановено по адм.д. № 732/2015 г. по описа на Адинистративен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 16.11.2016г.
44 Административно дело No 733/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.К.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Н.К.К., EГH **********, срещу Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията”, за заплащане на сумата от 10 000 лева, за нанесени неимуществени вреди за периода 21.10.2014г. до 12.10.2015г., ведно със законовите лихви от 21.10.2014г. ОСЪЖДА Н.К.К., EГH ********** да заплати по сметка на Административен съд – гр. Пазарджик сумата от 200лв., представляваща изплатено на вещото лице възнаграждение. ОСЪЖДА Н.К.К., EГH ********** да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията" гр. София, сумата от 300 лв. разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.12.2017
Административно дело № 7417/2016
РЕШЕНИЕ № 15489 от 18.12.2017 г. по адм. дело № 7417/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ изцяло решение 218 от 16.05.2016 г., постановено по адм. дело № 733/ 2016 г. на АС- Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване.
45 Административно дело No 735/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Н.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Д.Н.Ц. ***, против Изпълнителна агенция по горите при Министерството на земеделието и храните и против Регионална дирекция по горите Пазарджик за обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 6 400 лева. ОСЪЖДА Д.Н.Ц. ***, да заплати на Изпълнителна агенция по горите при Министерството на земеделието и храните юрисконсултско възнаграждение в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева. ОСЪЖДА Д.Н.Ц. ***, да заплати на Регионална дирекция по горите Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.2.2016г.
46 Административно дело No 736/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.И.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.К. с ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Ч. *** против Заповед № ДК-10-ЮЦР-73/16.09.2015 г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ОСЪЖДА А.И.К. с ЕГН **********,*** да заплати на РДНСК – ЮЦР Пловдив сума в размер на 600 /шестстотин/ лева. ОСЪЖДА А.И.К. с ЕГН **********,*** да заплати на И.П.С. с ЕГН ********** *** сума в размер на 600 /шестстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2016
Административно дело № 3596/2016
РЕШЕНИЕ № 13994 от 20.12.2016г. по адм. дело № 3596/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34 от 29.01.2016 година, постановено по адм.д. № 736/2015 година по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА А.И.К. да заплати на И.П.С. направените пред касационната инстанция разноски в размер на 400 (четиристотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.12.2016г.
47 Частно административно дело No 737/2015, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВАТИЯ АД,
ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД
ДИРЕКТОРА НА ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 177/02.10.2015г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. Осъжда Директора на ТПДГС-Панагюрище да заплати от бюджета на ТП ДГС Панагюрище сума в размер на 500лв. на „Ватия“АД и 500лв. на „Ватия Холдинг“АД. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 – дневен срок от получаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.8.2016
Административно дело № 2301/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8 от 11.01.2016 г., постановено по адм. дело № 737/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Директора на ТП ДГС „Панагюрище" да заплати от бюджета на ТП ДГС „Панагюрище" сума в размер на 300 лева на „Ватия" АД и 300 лева на „Ватия Холдинг" АД. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.8.2016г.
48 Административно дело No 738/2015, I състав Закон за данък върху добавената стойност ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Община Септември, със седалище и адрес на управление обл.Пазарджик, община Септември, гр.Септември, представлявано от Кмета П.Б., към настоящия момент М.Р. против акт за установяване на публично държавно вземане №04/04.08.2015г. на Директора на РИОСВ – Пазарджик . Осъжда Община Септември да заплати на РИОСВ Пазарджик, сторените по делото разноски за юрисконсулт в размер на 300 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 14.4.2016г.
49 Административно дело No 740/2015, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 843, прието с протокол № 80 на заседание на Общински съвет Белово, проведено на 29.05.2015 г. и прието повторно с решение № 884, взето с протокол № 83 на заседание на Общински съвет Белово, проведено на 10.07.2015 г. ОСЪЖДА Общински съвет Белово да заплати в полза на Областния управител на Пазарджишка област направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева /триста/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.3.2016г.
50 Административно дело No 742/2015, IV състав Закон за защита от дискриминация М.И.Л.,
И.А.Л.
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 355/16.09.2015 г. на Комисия за защита от дискриминация гр. София в обжалваната му част. ОСЪЖДА Комисия за защита от дискриминация гр. София да заплати на М.И.Л. и И.А.Л.,***, разноски по производството в размер на 470 (четиристотин и седемдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.3.2016г.
51 Административно дело No 744/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.А.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.1.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., изх. № 02-130-6500/4506 от 13.08.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Разплащателна дирекция – Атанас Добрев, в частта, с която е наложена санкция и е отказано изплащане на субсидията по НР1 в размер на 2 740.86 лева, по СЕПП в размер на 6868.67 лева, а по НР2 в размер на 16.43 лева, като е наложена и санкция за бъдещ период по СЕПП в размер на 3 0002.14 лева, а по НР1 в размер на 2 433.21. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане в сила на решението, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция да заплати на К.А.Д. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.1.2017
Административно дело № 3135/2016
РЕШЕНИЕ № 270 от 10.01.207г. по адм. дело № 3135/2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10 от 14.01.2016 г. на Административен съд- Пазарджик, ІІІ администативен състав, постановено по адм. дело № 744/ 2015 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.1.2017г.
52 Административно дело No 745/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ФОНДАЦИЯ РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от Фондация „Ракитово“гр.Ракитово срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г. издадено от „за“ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – Ат.Добрев с изх. № 02-5100/26 от 21.08.2015 г.. ОСЪЖДА Фондация „Ракитово“ гр.Ракитово да заплати на ДФ“Земеделие“РА, представлявана от Изпълнителния директор – Порожанов , направените по делото разноски в размер на 920 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 27.6.2017
Административно дело № 8159/2016
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ 197 от 28.04.2016 г., постановено от Административен съд - Пазарджик, I- административен състав, по адм. д. № 745/2015 г. /допусната е техническа грешка в изписването на годината, като съдът погрешно е написал 2016г./ ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Административен съд - Пазарджик, съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
53 Административно дело No 747/2015, I състав КСО Д.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-46#1/28.09.2015г. на Директора на ТП НОИ –Пазарджик, връща преписката на административния орган за произнасяне по жалбата на Д.Б. против Разпореждане №1/прот.№01237 от 01.07.2015г. на ръководителя на пенсионно осигуряване , с което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 09.02.2015г. , в размер на 280 .57лв. на Д.Б. в цялост. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2016г.
54 Административно дело No 750/2015, I състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.И. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ПРИ РУ ВЕЛИНГРАД ИВАН ЗЛАТАРЕВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане рег. №367зз-227/16.09.2015 г., издадена от младши експерт при РУ Велинград в качеството му на полицейски орган – Иван Златарев. Осъжда РУ - Велинград при ОДМВР Пазарджик да заплати на С.А.И. с ЕГН ********** *** сума в размер на 410 лв. – разноски по делото. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.5.2016г.
55 Административно дело No 755/2015, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА АД № 755/2015 г. по описа на АС Пазарджик. Материалите приложени по него в едно с оригинала на жалбата да бъдат приложени за послужване по АД № 740/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 21.1.2016г.
56 Административно дело No 757/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.1.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-10-ЮЦР-74 от 16.09.2015 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив, с която е прекратено административно производство по жалба срещу Разрешение за строеж № 158/07.12.2009 г., издадено от гл. архитект на Община Панагюрище. ВРЪЩА преписката на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив, за ново произнасяне в 15-дневен срок от получаването на административната преписка, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА РДНСК ЮЦР Пловдив да заплати на И.П.С. с ЕГН ********** *** сума в размер на 330 /триста и тридесет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ.
В законна сила на 29.1.2016г.
57 Административно дело No 760/2015, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Й.З.З. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Й.З.З., ЕГН ********** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02-130-6500/6766 от 29.09.2015 година на заместник - изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" като неоснователна. ОСЪЖДА Й.З.З., ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата в размер на 700 /седемстотин/ лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2017
Административно дело № 7666/2016
РЕШЕНИЕ№ 7453 от 14.06.2017 по адм. дело № 7666/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №213 от 09.05.2016г. по адм. дело №760/2015г. на Административен съд – Пазарджик, Шести състав. ОСЪЖДА Й. З. З. от [населено място] да заплати на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, юрисконсултско възнаграждение в размер на разлика от 100, 00 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.6.2017г.
58 Административно дело No 761/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОПЕЙЗИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агропейзи“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 3, ап.19, подадена чрез адв. Л.Б., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-2600/6826 от 29.09.2015 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция. ОСЪЖДА „Агропейзи“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 3, ап.19 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.5.2017
Административно дело № 9219/2016
РЕШЕНИЕ № 6784 от 31.05.2017 г. на ВАС - Четвърто отделение по адм. д. № 9219/2016 г. на ВАС София- ОСТАВЯ В СИЛА решение № 300 от 17.06.2016 г. , постановено по адм. д. № 761/2015 г. на Административен съд Пазарджик, чрез управителя К. Пенчев, да заплати на Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр. София, представлявано от изпълнителния директор , сумата 100 /сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.5.2017г.
59 Административно дело No 764/2015, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Ю.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2280 от 15.10.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е обявен Г.Т.С. *** за купувач на недвижим имот – частна общинска собственост УПИ V – търговия и услуги в кв. 16 по плана на с. Крали Марко. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на П.Ю.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 535 /петстотин тридесет и пет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.2.2016г.
60 Административно дело No 765/2015, IV състав Закон за местните данъци и такси МИГЕЛ ПАЛМА ООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1/14.07.2015 г. на началника на Отдел „МДТ“ при община Батак. Изпраща преписката по жалбата на началника на МДТ при община Батак за произнасяне по същество. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.2.2016г.
61 Административно дело No 766/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Я.Н.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 15-0367-000180 от 28.08.2015г. на началник група при ОДМВР гр.Пазарджик, РУ Велинград. ОСЪЖДА началник група при ОДМВР гр.Пазарджик, РУ Велинград. да заплати от бюджета на дирекцията в полза на Я.Н.С. с ЕГН ********** сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 1010 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.1.2016г.
62 Административно дело No 767/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.А.С. НАЧАЛНИКА НА РО "НСК" ПАЗАРДЖИК ПРИ РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-11-ПЗ-3 от 01.10.2015 г. на началника на РО „НСК“ Пазарджик при РДНСК ЮЦР Пловдив, с която е отменено Разрешение за строеж № 27/14.09.2015 г. на гл. архитект на Община Брацигово. ОСЪЖДА РО „НСК“ Пазарджик при РДНСК ЮЦР Пловдив да заплати на Р.А.С. с ЕГН ********** *** А, направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.2.2016г.
63 Административно дело No 772/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 НАЗАР 2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ЮЦДП ТП ДЛС ЧЕПИНО ГРАД ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД 05-614/19.10.2015г. на Директора на ДЛС „Чепино“ - Велинград, с която е извършено класиране на кандидатите в търг за обект №41 – об.позиция №15107Си съответно е обявен за купувач на тази позиция – „Фейзал“ООД , със седалище и адрес на управление – гр.Сърница, ул.“Свобода“№74, представлявано от С.Ф.. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по компетентност при спазване на указанията на съда. ОСЪЖДА ТП ДГС „Алабак“- Велинград да заплати на "НАЗАР -2007“ЕОД сумата от 550/петстотин и петдесет/ лева- дължими деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.12.2016
Административно дело № 3024/2016
ОТМЕНЯ решение № 4 от 04.01.2016 г., постановено по адм. дело № 772/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Назар 2007" ЕООД срещу заповед № РД 05-614/19.10.2015 г. на директора на Държавно ловно стопанство -Чепино. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.12.2016г.
64 Административно дело No 778/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.3.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 886/30.09.2015 г. на Кмета на Община - Стрелча. ОСЪЖДА Община – Стрелча да заплати на Д.Н.В. *** ЕГН ********** направените по делото разноски в общ размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване с касационна жалба до Върховния административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.4.2016г.
65 Административно дело No 794/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.С.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Д., с посочен адрес ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. с изх. № 02-130-6500/5396 от 27.09.2015 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на ДФЗ, Разплащателна агенция. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.10.2017
Административно дело № 9267/2016
РЕШЕНИЕ № 12942 от 27.10.2017 г. на ВАС НА РБ ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АДМ. Д. № 9267/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 286 от 10.06.2016 г. , постановено по адм. д. № 794/2015 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Д.С.Д. *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.Решението е окончателно.
В законна сила на 27.10.2017г.
66 Административно дело No 795/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители В И Д ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от В.Д. в качеството на управител на „ В и Д“ООД, с ЕИК 112567995 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-2600/5441/27.09.2015 г., издадено от зам. Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция, в ЧАСТТА, с която е извършена редукция на заявените сума по НР2 по заявлението на „В и Д“ ООД с УИН: 13/080514/73734 за кампания 2014 г.. ОТМЕНЯ по жалба на от В.Д. в качеството на управител на „ В и Д“ООД, с ЕИК 112567995 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. №02-130-2600/5441/27.09.2015 г., издадено от зам. Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция, в ЧАСТТА, с която е извършена редукция на заявените сума по СЕПП по заявлението на „В и Д“ ООД с УИН: 13/080514/73734 за кампания 2014 г., в частта с която са приети за двойно декларирани парцели / части от парцели - 00571-236-1-1 в землището на с.Априлци, ; 2.Парцел 00571-41-2-1 в землището на с.Априлци;3. Парцел 00571-292-5-1 в землището на с.Априлци, ;4.Парцел 00571-87-1-1 в землището на с.Априлци; 5.Парцел 00571-291-3-1 в землището на с.Априлци ;6.Парцел 00571-292-2-1 в землището на с.Априлци, ; 7.Парцел 00571-292-1-1 в землището на с.Априлци, 8.Парцел 00571-81-4-1 в землището на с.Априлци, ; 9.Парцел 00571-44-1-1 в землището на с.Априлци;10.Парцел 00571-47-1-1 в землището на с.Априлци ;11.Парцел 00571-81-1-1 в землището на с.Априлци и 12.Парцел 00571-23-2-1 в землището на с.Априлци и е определен размер на редукция въз основа и на тези парЦели. ИЗПРАЩА преписката на зам.ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение в частта относно преизчисляване размера на редукцията и оторизирана сума без да се извършва редукция поради двойно застъпване на посочените парцели. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.7.2017
Административно дело № 9766/2016
РЕШЕНИЕ № 8978 от 10.07.2017 г. по адм. дело № 9766/ 2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 288 от 13.06.2016 г., постановено по адм. дело № 795/ 2016 г. на Административен съд- Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "В и Д" ООД, със седалище гр. Пазарджик, представлявано от управителя В. Д.,за разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавен фонд "Земеделие" за разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.7.2017г.
67 Административно дело No 797/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ М.-Х.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Мира – Х.А.“, ЕИК ***, гр.Пазарджик, ***, представлявано от Х. А. А. против Заповед № 2260/13.10.2015 г. на врид Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ“Мира – Х.А.“, ЕИК ***, гр.Пазарджик, ***, представлявано от Х. А. А., да заплати в полза на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.1.2017
Административно дело № 2233/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №25 /21.01.2016 г, постановено по адм.д. №797 /2015 г, по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ "Мира-Х.А."представлявано от Х. А. А., да заплати на община Пазарджик сумата в размер на 500,00 (петстотин) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 20.1.2017г.
68 Административно дело No 805/2015, I състав Закон за местните данъци и такси СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ КЪМ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване, обективиран в писмо рег.№67-00-25/01.07.2015г. – с отказ за възстановяване по искане на СУ“Св.Климент Охридски“ по реда на чл.129, ал.1 от ДОПК, издаден от орган по приходите към община Батак, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на органа по приходите при община Батак за произнасяне по заявлението рег.№67-00-25/26.06.2015г. съобразно горните указания. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на СУ“Св.Климент Охридски“ сумата от 50.00 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 10.5.2016г.
69 Административно дело No 806/2015, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Г.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.1.2016г.
Отменя бездействието на Кмета на община Батак, в качеството му на орган по изпълнението на влязла в сила Заповед № 207/18.03.2015г.. Връща преписката за изпълнение на задълженията по чл.276 и сл. от АПК по отправените искания на Г.А.Г., в срок – два месеца. Осъжда Община Батак да заплати на Г. А.Г. съдебни разноски в размер на общо 1210 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.1.2016г.
70 Административно дело No 809/2015, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ТЕРМА-ВЕЛ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Терма-вел“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Велинград ул. „Гурко“ № 4, със законен представител Г. С. Б., подадена чрез адв. К. против заповед № 1605/09.10.2015 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 809/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.4.2016г.
71 Административно дело No 810/2015, III състав Закон за движението по пътищата С.Н.Н. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-2427/20.10.2015 г. на И.Д. Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, за прилагане на принудителна административна мярка. ОСЪЖДА Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на С.Н.Н. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.6.2016
Административно дело № 2192/2016
РЕШЕНИЕ № 6578 от 02.06.2016 г. по адм. дело № 2192/ 2016 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5/ 06.01.2016 г. по адм. дело № 810/ 2015 г. по описа на АС- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.6.2016г.
72 Административно дело No 817/2015, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Е.В.Т. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх.№ 02-130-6500-6505/28.09.2015 г., издадено от Заместник - изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", гр. София, в частта, с която й е наложена санкция и е отказано плащане на субсидия по СЕПП в размер на 2624,52 лева, а по СПП в размер на 1120,74 лева. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", гр. София да заплати на Е.В.Т.-Х., ЕГН **********, адрес: ***, сума в размер на 10 (десет) лева разноски по делото. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, като се съобразят указанията, дадени в решението по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.7.2017
Административно дело № 9768/2016
РЕШЕНИЕ № 8999 от 10.07.2017 г. по адм. дело № 9768/ 2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 362 от 07.07.2016 г., постановено по адм. дело № 817/ 2015 г. на Административен съд- Пазарджик, VІ състав. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", гр. София, за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.7.2017г.
73 Административно дело No 818/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ФОНДАЦИЯ РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от Фондация „Ракитово“гр.Ракитово срещу Уведомително писмо с изх. № 02-130-2600/5137 от 20.09.2013 г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2012 г. на вр.и.д. Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в частта с която е отказано финансово подпомагане на Фондация „Ракитово“ с ЕИК 112074842 гр. Ракитово, представлявана от председател И.П.Д. ,в частта относно парцел/БЗС №№ 62004-814-1-1 и 62004-245-13-1 . ОСЪЖДА Фондация „Ракитово“ гр.Ракитово да заплати на ДФ“Земеделие“РА, представлявана от Изпълнителния директор – Порожанов , направените по делото разноски в размер на 800 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2018
Административно дело № 8161/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 196 от 28.04.2016 г. на Административен съд - Пазарджик, I административен състав, постановено по адм. дело № 818/2015 г. (погрешно написана 2016 година). РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.6.2018г.
74 Административно дело No 825/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.И.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.И.Я. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Пещера да се произнесе по подадени от нея възражение вх.№ 94Д-649-1#3/30.09.2015 г. и възражение вх.№ 94Д-649-1#4/05.10.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №825/15г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик . Осъжда Д.И.Я. *** да заплати на община Пещера сторените по делото разноски в размер на 300 лв. . ПРЕПИС от настоящото решение да се връчи на страните по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 14 дневен срок от съобщаването му на страните .
В законна сила на 3.6.2016г.
75 Административно дело No 826/2015, IV състав Закон за държавния служител С.Я.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 30.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Я.Б. ***, Заповед № ЧР-05-56/20.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Пазарджик, с която на основание чл.97, ал.1-4, във вр. с чл.93, ал.1-3, чл.92, чл.91, ал.1, т.5, чл.89, ал.1 и ал.2, т.1, т.3 и т.5 от ЗДСл на оспорващия , в качеството му на държавен служител на длъжност „началник на ОСЗ- Велинград, ранг І-ви младши, място на работа – Общинска служба по земеделие гр. Велинград, териториално звено на областна дирекция „Земеделие“, гр. Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“, като на основание чл.108, ал.1, във вр. с чл.107, ал.1, т.3 от същия закон е прекратено служебното му правоотношение. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие“, гр. Пазарджик да заплати на С.Я.Б. *** сумата от 300/триста/ лева разноски по производството. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2017
Административно дело № 11195/2016
РЕШЕНИЕ № 8693 от 05.07.2017 г. на ВАС София, Пето отделение по адм. д. № 11195/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 353/30.06.2016 г., постановено по адм. д. № 826/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик , ул. Екзарх Йосиф № 3, ет. 4, да заплати на С.Я.Б. *** направените по делото разноски в размер на 200 двеста лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.7.2017г.
76 Административно дело No 828/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЗОНА ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Зона“ ЕООД, ЕИК 112663617 със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ № 55, ет. 4, ап. 8, представлявано от управителя Я. Ат. У., подадена чрез адв. Б. *** против Уведомително писмо с изх. № 02-130-2600/6824 от 29.09.2015 г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София, за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014. ОСЪЖДА „Зона“ ЕООД, ЕИК 112663617 със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ № 55, ет. 4, ап. 8, представлявано от управителя Я. Ат. У., да заплати на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция гр. София, направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.2.2017
Административно дело № 5105/2016
РЕШЕНИЕ № 1719 от 09.02.2017 г. па адм. дело № 5105/2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85 от 26.02.2016г., постановено по адм.д.№ 828/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "Зона" ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, представлявано от управителя Я. У., за присъждане на разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр. София, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.2.2017г.
77 Административно дело No 836/2015, III състав КСО К.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.С. ***, подадена чрез адв. М. *** против мотивирано решение № 1012-12-42-1 от 28.09.2015 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 15 /5/ от 17.07.2015 г. на старши инспектор по осигуряването при ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА К.С.С. с ЕГН ********** *** да заплати на директора на РУСО гр. Пазарджик направените разноски по делото в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.3.2017
Административно дело № 6280/2016
РЕШЕНИЕ № 6403 от 22.05.2017 г. по адм. дело № 6280/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 156 от 06.04.2016 г. по адм. дело № 836/ 2015 г. по описа на Административен съд- гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2017г.
78 Административно дело No 837/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители БИОНАС ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бионас“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Нова махала, ул. „Калето“ № 16, подадена чрез законния представител Д.А.К., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-2600/6790 от 29.09.2015 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция. ОСЪЖДА „Бионас“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Нова махала, ул. „Калето“ № 16, представлявано от законния представител Д.А.К. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.8.2016г.
79 Административно наказателно дело (К) No 842/2015, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Н.С.Ш. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 80 от 12.10.2015 г. постановено по АН дело № 138/2015 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
80 Административно дело No 845/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.Г. СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.5.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявените от С.Т.Г. ***, чрез адв. М. *** дирекция на вътрешните работи, с която се претендира обезщетение в размер на 100 000 лева, представляващи имуществени вреди и обезщетение в размер на 20 000 лева, представляващи неимуществени вреди, причинени вследствие на незаконосъобразна Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 3230 от 13.11.2013г. Издадена от А.Д. – началник група „А\нд“ при ОПП-СДВР, с която на Г. на основание чл.171,т.4 от ЗдвП е иззето свидетелство за управление на МПС 0282182712 издадено от ОДМВР Пазарджик Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.11.2017
Административно дело № 7481/2016
РЕШЕНИЕ № 13858 от 15.11.2017 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 7481/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 198/03.05.2016 г., постановено по адм. д. № 845/2015 г. по описа на АС - Пазарджик.ОСЪЖДА С.Т.Г. ЕГН **********, да заплати в полза на Столична дирекция на вътрешните работи гр. София, разноски по делото за юрисконсултско представителство в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.11.2017г.
81 Административно дело No 849/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.М.К.,
З.М.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 7.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.М.К. и З.М.К.,***, против мълчалив отказ на кмета на община Ракитово, по повод заявление от 22.10.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм д. № 849/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на препис от същото, от жалбоподателите и ответника пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 7.7.2016г.
82 Административно дело No 850/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.М.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.2.2016г.
ОТМЕНЯ решение от 29.10.2015 г. на директора на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Септември. ОСЪЖДА Дирекция „Бюро по труда“, гр. Септември да заплати на Г.М.П. ***, разноски по производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2017
Административно дело № 4393/2016
РЕШЕНИЕ № 5060 от 24.04.2017 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 4393/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49 от 11.02.2016 г., постановено по адм. д. № 850 по описа за 2015 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.4.2017г.
83 Административно дело No 851/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Н.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Д.Н.П. с ЕГН ********** *** против ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора, с искане ОД на МВР гр. Пазарджик да бъде осъдена да му заплати сума в размер на 500 лева, за нанесени вреди от направени разноски, по повод защита на правата и законните интереси във връзка с издадено наказателно постановление, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Д.Н.П. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева /триста/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 24.4.2017
Административно дело № 3585/2016
РЕШЕНИЕ № 5038 от 24.04.2017 г. по адм. дело № 3585/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 46 от 10.02.2016 г., постановено по адм. дело № 851/2015 г. на Административен съд-Пазарджик И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА ОД МВР Пазарджик, пл. "Съединение" № 3, да заплати на Д.Н.П. сумата от 500 лв. /петстотин лева/ обзщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за претърпени имуществени вреди- разноски за адвокатско възнаграждение при обжалване на наказателно постановление № НП-601/13 от 20.01.2014 г. издадено от Тодор Николов Бунчев инспектор в ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва считано от 24.02.2015 г., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД МВР Пазарджик , гр. Пазарджик, пл. "Съединение" № 3, да заплати на Д.Н.П. сумата 700 лв. /седемстотин/-адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.4.2017г.
84 Административно наказателно дело (К) No 855/2015, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Я.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2016г.
Оставя в сила Решение № 82/26.10.2015 г., постановено по НАХД № 192/2015 г. по описа на Районен съд – гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
85 Административно дело No 856/2015, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Д.П. МЛАДШИ РАЗУЗНАВАЧ ПРИ КП РУП ПАЗАРДЖИК - ПОЛИЦАЙ СЛАВЧЕВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.2.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане рег. № 555 от 12.11.2015 г., издадена от полицай Г. С., младши разузнавач при Криминална полиция (КП) при РУП Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.6.2017
Административно дело № 856/2015
РЕШЕНИЕ № 7348 от 13.06.2017 г. на ВАС София, Пето отделение по адм. д. № 3318/2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 56 от 12.02.2016 г., постановено по адм. д. № 856/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иигнат Д.П. против заповед № 555/12.11.2015 г. на полицейски орган при РУ-МВР Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.6.2017г.
86 Административно дело No 857/2015, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.А.Р. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2016г.
ОТМЕНЯ отказ № 340000-4742 от 11.11.2015 г. на началника на РУП Септември, с който е отказано издаването на разрешение за съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие– пистолет на И.А.Р. с ЕГН ********** ***. ВРЪЩА преписката на административния орган – началника на РУ “Полиция” гр. Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на И.А.Р. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 310 лева /триста и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 3.3.2016г.
87 Административно дело No 859/2015, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.Й.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Й.С. с ЕГН ********** *** против заповед № 104 от 24.08.2015 г. на кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект на ПУП – ПРЗ за два броя поземлени имоти №№ 033020 и 033023, местност „Спасова черква“ в землището на с. Паталеница. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 859/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.1.2016г.
88 Административно дело No 860/2015, IV състав ДОПК И.С.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.П. ***, против решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 409/06.11.2015 г. на директора на ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 860/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Административен съд Пловдив по подсъдност. Определението е окончателно.
89 Административно наказателно дело (К) No 861/2015, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПЕЩЕРА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/21.10.2015 г., постановено по АНХД № 149/2015 г. по описа на Районен съд – Пещера, в обжалваната част. Решението е окончателно.
90 Административно наказателно дело (К) No 862/2015, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК И.Р.Ч. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 64/21.10.2015 г., постановено по НАХД № 146, по описа за 2015 год. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
91 Административно дело No 864/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Н. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.7.2016г.
ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.А.Н. против Дирекция за национален строителен контрол гр. София към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, представлявано от началника на ДНСК, предявен с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ с обща цена на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди в размер на 50 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 864/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Съдът намира направеното искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на ответника, като основателно, тъй като е налице условието на чл.143, ал.3 и 4 от АПК, поради което ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА И.А.Н. ***, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване, в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 13.7.2016г.
92 Административно наказателно дело (К) No 865/2015, XI състав Други по ЗАНН Л.Д.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 177/29.10.2015 г., постановено по АНХД № 421/2015 г. по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
93 Административно наказателно дело (К) No 867/2015, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.Г.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 30.10.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 290/2015 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
94 Административно дело No 868/2015, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.С.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.4.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 137 от 29.10.2015 г. на ВрИД Кмет на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.508.9 от Кадастрална карта на гр. Пазарджик, попадащ в трасето на улицата по десния бряг на река Марица, предвидена по действащия план на гр. Пазарджик от 1959 година. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Т.С.Я. *** сумата от 280 /двеста и осемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2016г.
95 Административно дело No 871/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОМАКСИМА ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агромаксима“ ЕООД, с посочен адрес за призоваване гр. София, общ. Столична, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, вх. В, ет. 4, ап. 34, подадена чрез управителя Т.С.С. против Уведомително писмо за одобрение № 509/311 с изх. № 01-2600/5023/29.07.2015 г., издадено от Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ОСЪЖДА „Агромаксима“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Септември, ул. „Римски път“ № 3 да заплати на ДФЗ направените по делото разноски в размер на 550 лева /петстотин и петдесет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.11.2017
Административно дело № 10918/2016
РЕШЕНИЕ № 13767 от 14.11.2017 г. на ВАС СОФИЯ, Четвърто отделение по адм. д. № 10918/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 454 от 04.08.2016 г. по адм. д. № 871/2015 г. на АС Пазарджик, 4 - ти състав. ОСЪЖДА Агромаксима ЕООД, гр. София, да заплати на ДФ Земеделие - РА, юрисконсултско възнаграждение в размер на разлика от 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.11.2017г.
96 Административно дело No 872/2015, I състав Закон за движението по пътищата Б.К.Н. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Б.К.Н. с ЕГН ********** срещу Заповед №15-0367-000229 от 04.10.2015год. на Началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която му е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността му но не повече от 6 месеца на осн.чл.171 т.1 б.”б” от ЗДвП, за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
В законна сила на 4.5.2016г.
97 Административно наказателно дело (К) No 873/2015, XI състав ЗАНН: ДИТ ЕТ И.Г. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 557/05.10.2015 г., постановено по АНХД № 1288/2015 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
98 Административно дело No 875/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.А.Ч. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.8.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-6500/7339 от 05.11.2015 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, с което е отказано изплащане на средства за подпомагане, както следва: по СЕПП – 4 920,67 лв.; по СПП – 2 172,92 лв.; по НР2 – 2 238,41 лв. или общо – 9 332 лв. ИЗПРАЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ДФЗ – РА да заплати на Н.А.Ч. *** сумата от 840 лв., представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.6.2017
Административно дело № 875/2015
РЕШЕНИЕ № 7410 от 13.06.2017 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 11034/2016 г. - ОТМЕНЯ решение №457 от 04.08.2016г., постановено по адм. дело №875/2015г. на Административен съд Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н. А.Ч. срещу уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г., с изх. №02-130-6500/7339 от 05.11.2015г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА Н. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски в размер на 600 (шестстотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.6.2017г.
99 Административно дело No 876/2015, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Т.А.К. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.К., ЕГН **********, с адрес: ***, представляван от адвокат Б., съдебен адрес:***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-6500/6815 от 29.09.2015 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция. ОСЪЖДА Т.А.К., ЕГН **********, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2017
Административно дело № 9199/2016
РЕШЕНИЕ№ 7326 от 12.06.2017г. по адм. дело № 9199/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 318 / 20.06.2016 г. на Административен съд Пазарджик, VІ-ти състав, постановено по адм. дело № 876/2015 година. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.6.2017г.
100 Административно дело No 877/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Л.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от Д.Л.В. с ЕГН ********** *** , чрез адв.Б. ПзАК против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014г. с изх.№ 02-130-6500/7293 от 05.11.2015г. УРН 600406 на Изп.Директор на Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция.. ОСЪЖДА Д.Л.В. с ЕГН ********** *** , да заплати на Изп.Директор на Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция , направените по делото разноски в размер на 900 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.5.2017
Административно дело № 7663/2016
С решение № 5545 от 03.05.2017 г. по адм. дело № 7663/2016 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 219 от16.05.2016 г., постановено по адм. дело № 877/2015 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.5.2017г.
101 Административно дело No 878/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители БЕТИНА Т ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.6.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх. № 02-130-2600/6816 от 29.09.2015 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което на „Бетина Т“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 14, са отказани субсидии по СЕПП с 5495.50 лева, по СПП 2426.75 и по НП2 – 2499.90 лева. ИЗПРАЩА преписката на ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на „Бетина Т“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 14, сумата от 1150 (хиляда сто и петдесет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.6.2017
Административно дело № 9220/2016
РЕШЕНИЕ № 7433 от 13.06.2017 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 9220/2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 306 от 17.06.2016 г. на Административен съд Пазарджик, ІV състав, постановено по адм. дело № 878/2015 г. и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на БЕТИНА Т ЕООД, ПАЗАРДЖИК срещу Уведомително писмо изх. № 02-130-2600/6816 от 29.09.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., издадено от зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. ОСЪЖДА БЕТИНА Т ЕООД ЕИК 201022973, със седалище и адрес на управление: Пазарджик, ул. Ив. Вазав № 14, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сумата 350 (триста и петдесет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение по делото за двете инстанции и депозит за съдебно-техническа експертиза. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.6.2017г.
102 Административно дело No 879/2015, IV състав ДОПК Е.А.У. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.У. ***, подадена против Акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) № АУ002059/22.10.2015 г., издаден от старши инспектор в Сектор „Контрол“, към отдел „МДТ“ при община Пазарджик и потвърден изцяло с Решение № 13-Е-73/13.11.2015 г. на началника на МДТ Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.3.2016г.
103 Административно дело No 880/2015, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община РАНГЕЛОВА И ПАРТНЬОРИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,
МАРИНА МК 2010 ЕООД
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.6.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 30.05.2016 г. за даване ход по същество на адм. дело № 880/2015 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рангелова и партньори“ ЕООД с ЕИК 130844910 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Младост“ бл. 321А, ет. 10, ап. 45, представлявано от управителя П. К.Р. против заповед № 96 от 27.01.2014 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 880/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА „Рангелова и партньори“ ЕООД с ЕИК 130844910 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Младост“ бл. 321А, ет. 10, ап. 45, представлявано от управителя П. К.Р. да заплати на кмета на Община Велинград направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. ОСЪЖДА „Рангелова и партньори“ ЕООД с ЕИК 130844910 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Младост“ бл. 321А, ет. 10, ап. 45, представлявано от управителя П. К.Р. да заплати на „Марина МК 2010“ ЕООД с ЕИК 201173975, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 93, представлявано от П.Р.Б. направените по делото разноски в размер на 960 /деветстотин и шестдесет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 26.9.2016
Административно дело № 9660/2016
ОПРЛЕДЕЛЕНИЕ № 9977 от 26.09.2016 г. по адм. дело № 9660/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ определение № 758 от 28.06.2016 г., постановено по адм. дело № 880/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
104 Административно дело No 880/2015, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община РАНГЕЛОВА И ПАРТНЬОРИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,
МАРИНА МК 2010 ЕООД
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Рангелова и партньори“ ЕООД с ЕИК 130844910 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Младост“ бл. 321А, ет. 10, ап. 45, представлявано от управителя П. К.Р. против заповед № 96 от 27.01.2014 г. на кмета на Община Велинград. ОСЪЖДА „Рангелова и партньори“ ЕООД с ЕИК 130844910 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Младост“ бл. 321А, ет. 10, ап. 45, представлявано от управителя П. К.Р. да заплати на кмета на Община Велинград направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. ОСЪЖДА „Рангелова и партньори“ ЕООД с ЕИК 130844910 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Младост“ бл. 321А, ет. 10, ап. 45, представлявано от управителя П. К.Р. да заплати на „Марина МК 2010“ ЕООД с ЕИК 201173975, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 93, представлявано от П.Р.Б. направените по делото разноски в размер на 960 /деветстотин и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.7.2017
Административно дело № 1998/2017
РЕШЕНИЕ № 9565 от 18.07.2017 г. по адм. дело № 1998/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ изцяло решение № 730 от 27.12.2016 г. по адм. дело № 880/2015 г. на Административен съд- Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № 96 от 27.01.2014 г. на кмета на Община Велинград, изцяло, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на "Рангелова и партньори" ЕООД сумата 2575 лв. /две хиляди петстотин седемдесет и пет лева/, разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.7.2017г.
105 Административно дело No 881/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Д.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от Б.Д.П. с ЕГН ********** ***,оф.1 против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014г. с изх.№ 02-130-6500/7351 от 05.11.2015г./УП/ на зам.изп.директор на Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция. ОСЪЖДА Б.Д.П. с ЕГН ********** ***,оф.1, да заплати на зам.изп.директор на Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция“, направените по делото разноски в размер на 1000 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.5.2017
Административно дело № 8765/2016
РЕШЕНИЕ № 5671 от 05.05.2017 г. по адм. дело № 8765/2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 264 от 30.05.2016 г., постановено от Административен съд- Пазарджик по адм. дело № 881/ 2015 г. ОСЪЖДА Б.Д.П. да заплати на Държавен фонд "Земеделие" разноски по делото в размер на 150 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.5.2017г.
106 Административно дело No 884/2015, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.К.А. ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 18.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.А. *** против писмо изх.№ І 4188/17.11.2015 г. на Директора на НЕЛК. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 884/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 3.2.2016г.
107 Административно дело No 885/2015, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър Д.Т.С.,
М.Т.С.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.С. – С. и М.Т.С. против Заповед № 18-8895/13.11.2015г. на началник на СГКК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Д.Т.С. – С. и М. Т. С. да заплатят на Служба по геодезия, картография и кадастър разноски по производството в размер на 800 (осемстотин) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.2.2017
Административно дело № 12364/2016
РЕШЕНИЕ № 2251 от 22.02.2017г. по адм. дело № 12364/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 452/29.07.2016 г., постановено по адм. д. № 885/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.2.2017г.
108 Административно дело No 886/2015, II състав ДОПК Е.Б.Ш.,
М.Б.В.,
Р.Б.П.
ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ КЪМ ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 7.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Б.Ш., М.Б.В. и Р.Б.П. *** против Акт за установяване на публични общински вземания № 3/18.08.2015 г. и против Акт за установяване на публични общински вземания № 4/18.08.2015 г. и ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Белово за произнасяне по жалбата. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на изпълнително дело № 20158840400538 с взискател Община Белово, съдържащо се в жалбата на Е.Б.Ш., М.Б.В. и Р.Б.П. *** против Акт за установяване на публични общински вземания № 3/18.08.2015 г. и против Акт за установяване на публични общински вземания № 4/18.08.2015 г. и ИЗПРАЩА преписката на частен съдебен изпълнител М. *** действие ОС – Пазарджик, за произнасяне по същото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 886/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, на Кмета на Община Белово и на частния съдебен изпълнител.
В законна сила на 5.2.2016г.
109 Административно наказателно дело (К) No 887/2015, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.К. РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 188 от 10.11.2015 г. на Районен съд- Велинград по анд № 346 от 2015 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
110 Административно наказателно дело (К) No 888/2015, X състав ЗАНН: СЕМ ДЕЙМОС ЕООД СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 163/15.10.2015 г., постановено по АНД № 263/15 г. по описа на РС Велинград. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-10-74/09.06.2015 г. на Председателя на Съвета за електронни медии (СЕМ) с което на „ДЕЙМОС“ЕООД е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 7 000 лв., на основание чл. 126а, ал. 5, т. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) за извършено нарушение на чл. 125в, т. 2 от същия закон.
111 Административно наказателно дело (К) No 889/2015, XI състав Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 172/28.10.2015 г., постановено по НАХД № 361, по описа за 2015 год. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно
112 Административно наказателно дело (К) No 890/2015, XI състав Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 173 от 28.10.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 357/2015 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
113 Административно наказателно дело (К) No 891/2015, X състав Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА С Решение № 175 от 28.10.2015г. постановено по АНД № 358/15г.по описа на Районен съд Велинград . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
114 Административно наказателно дело (К) No 892/2015, X състав Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА С Решение № 171 от 28.10.2015г. постановено по АНД № 340/15г.по описа на Районен съд Велинград . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
115 Административно дело No 893/2015, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Й.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.1.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане искането на С.П. за удължаване на срока за изправяне на нередовностите на жалбата, посочени в разпореждане на съда № 2239/04.12.2015г., получено от жалбоподателката на 07.12.2015г., като недопустима поради просрочие. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Й.П.,*** против Заповед № 2536/10.11.2015г. на Кмета на община Пазарджик с която на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост във вр. с чл.107,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление , под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, чл.44,ал.1,т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА е наредено да се изземе от С.П. държания от нея без правно основание общински жилищен имот , находящ се на ул.“Васил Априлов“№13,ап.23,ет.8 в гр.Пазарджик , поради не внасяне на ДТ в размер на 10 лв. в 7-дневен срок от получаване на разпореждането на съда. ОСТАВЯ без разглеждане искането на С.Й.П.,*** за спиране на изпълнението на Заповед № 2536/10.11.2015г. на Кмета на община Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 893/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 7.3.2016
Административно дело № 1228/2016
ОТМЕНЯ определение № 25 от 05.01.2016г. постановено по адм.д. № 893/2015г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Връща делото за продължаване на съд производствените действия/J Определението не подлежи на обжалване.
116 Административно дело No 893/2015, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Й.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2536/10.11.2015г. на Кмета на община Пазарджик с която на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост във вр. с чл.107,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление , под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, чл.44,ал.1,т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА е наредено да се изземе от С.П. държания от нея без правно основание общински жилищен имот, находящ се на ул.“Васил Априлов“№13,ап.23,ет.8 в гр.Пазарджик . ОСЪЖДА Кмета на община Пазарджик да заплати на С.Й.П. сторените по делото разноски в размер на 10лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2016г.
117 Административно дело No 894/2015, IV състав Закон за достъп до обществена информация Й.А.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 312000-12047 от 13.11.2015 г. на директора на ОД на МВР Пазарджик, с което решение е постановен отказ да се предостави достъп до обществена информация. ИЗПРАЩА преписката на директора на ОД на МВР Пазарджик и задължава същия да предостави обществената информация, поискана със заявление за достъп до обществена информация вх.№ 812104-79/26.10.2015 г. по описа на МВР. Определя 14-дневен срок за издаване на искания административен акт, считано от датата на влизане на решението в сила. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 4491/2016
РЕШЕНИЕ № 12298 от 16.10.2017 г. по адм. дело № 4491/2016 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 90/ 02.03.2016 г. по адм. дело № 894/ 2015 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.10.2017г.
118 Административно наказателно дело (К) No 895/2015, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.Х. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 614/26.10.2015г. по АНД № 1630/2015г. по описа на Районен съд – Пазарджик, в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление № 15-1006-001355/26.05.2015 г. на началник сектор „Пътна Полиция” към ОДМВР Пазарджик за наложена глоба в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП. Вместо това постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1006-001355/26.05.2015 г. на началник сектор „Пътна Полиция” към ОДМВР Пазарджик за наложена глоба в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
119 Административно наказателно дело (К) No 896/2015, XI състав ЗАНН: ИААА РУВЕН ООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 607 от 23.10.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 1004/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 33-0000083 от 12.05.2015 г. на и.д.директор на РД „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, с което на „Рувен“ ООД с ЕИК 200377366 със седалище и адрес на управление с. Драгиново, ул. „Иван Вазов“ № 1а, представлявано от управителя Венцислав Серафимов Арапов е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, на основание чл. 104, ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/. Решението е окончателно.
120 Административно наказателно дело (К) No 897/2015, XI състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ -ПЛОВДИВ ПРИ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 577/15.10.2015 г., постановено по АНХД № 997/2015 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
121 Административно дело No 900/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 197/16.07.2015г. на Кмета на Община Белово, с която на основание чл. 225а, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 225, ал.2, т.2 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж „Едноетажна сграда №1/ 03592.5.28.1/ с размери 6.00/4.00 и двуетажна сграда №2 /03592.5.28.2/ с размери 8.00/4.60м., находящи се в ПИ с идентификатор 03592.5.28 по КККР на гр.Белово , землище Белово, местност „Света Петка“ собственост на община Белово. ОСЪЖДА Кмета на Община Белово ДА ЗАПЛАТИ на Л.а.В. с ЕГН ********** разноски по делото в общ размер на 410 лв. /четиристотин и десет/ лева, от които 400 лева депозит за вещо лице и 10 лева държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2017
Административно дело № 881/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 583/02.11.2016г., постановено по адм. дело № 900/2016г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Л.А.В. сумата от 600лв- разноски за касационната инстанция. / РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2017г.
122 Административно дело No 901/2015, VI състав Закон за движението по пътищата Ж.Ж.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ж.Ж.М., ЕГН **********,***, чрез адвокат У., със съдебен адрес:***, ***, на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-1006-000730 от 18.10.2015 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на оспорващия за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.5.2017
Административно дело № 7994/2016
РЕШЕНИЕ№ 6565 от 25.05.2017г. по адм. дело № 7994/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №254 от 25.05.2016г. на Административен съд Пазарджик по административно дело №901 по описа за 2015г. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.5.2017г.
123 Административно наказателно дело (К) No 902/2015, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 569 от 13.10.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 733/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
124 Административно наказателно дело (К) No 903/2015, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.А.А. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 579/09.10.2015 г., постановено по НАХД № 1054, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно
125 Административно наказателно дело (К) No 904/2015, XI състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 550/30.09.2015 г., постановено по НАХД № 804, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
126 Административно дело No 905/2015, IV състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ З.С.З. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.С.З. ***, подадена чрез адв. В.Х., против Отказ изх. № РД-13-7542/23.11.2015 г. на началника на Общинска служба „Земеделие“ Пазарджик за издаване на документ – скица. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.1.2018
Административно дело № 8738/2016
РЕШЕНИЕ № 343 от 10.01.2018 г.по адм. дело № 8738/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 284 от 09.06.2016 г., постановено по адм. дело № 905 по описа за 2015 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2018г.
127 Административно наказателно дело (К) No 906/2015, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ Г.Т.А.-К. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 629/04.11.2015 г., постановено по НАХД № 1592, по описа за 2015 г. на Районен съд Пазарджик в обжалваната му част и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 460/28.07.2015 г. на началника на Митница Пловдив в частта му, с която на ЕТ „Георги Тодоров А. – Кети“ със седалище гр. Пазарджик, на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева и на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.123, ал.2 от ЗАДС е наложено наказание „Лишаване от право да упражнява търговска дейност“ за срок от един месец в помещение, пригодено като павилион за продажба на кафе и безалкохолни напитки, находящо се в гр. Пазарджик, ул. „Огоста“ № 503. Решението е окончателно.
128 Административно дело No 907/2015, II състав Закон за министерство на вътрешните работи К.В.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУП ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 22.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 68/11.02.2014 г. на полицейски орган при РУП – Пазарджик за полицейско задържан на лице. ОСЪЖДА полицейския орган при РУП гр.Пазарджик да заплати от съответния бюджет, в полза на К.В.М. ***, съдебно деловодни-разноски в размер на 1 110 /хиляда, сто и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.3.2016г.
129 Административно дело No 908/2015, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Л.Й.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. № 02-130-6500/6788 от 29.09.2015 г., издадено от Заместник - изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", гр.София, с което на жалбоподателя е отказано финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 година като незаконосъобразно. Осъжда Държавен фонд "Земеделие", гр.София да заплати на Л.Й.П., ЕГН **********, адрес: ***, сума в размер на 560 лева – разноски по делото. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, като се съобразят указанията, дадени в решението по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2017
Административно дело № 9242/2016
РЕШЕНИЕ № 6095 от 16.05.2017г. по адм. дело № 9242/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 315 от 20.06.2016г., постановено от Административен съд Пазарджик, VІ състав по адм.д.№ 908/2015г. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на Л.Й. П.. разноски по делото в размер на 230лв. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавен фонд "Земеделие" за присъждане на разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.5.2017г.
130 Административно дело No 909/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.К.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор П. да заплати на Е.К.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 2 000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от 25.11.2013 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.К.П. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета Тодор П. за сумата над 2 000 /две хиляди/ лева до претендирания размер от 5 000 /пет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор П. да заплати на Е.К.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 590 /петстотин и деветдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.5.2017
Административно дело № 3581/2016
РЕШЕНИЕ № 6590 от 26.05.2017 г. по адм. дело № 3581/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 60 от 17.02.2016 г., постановено по адм. дело № 909 по описа на Административен съд- Пазарджик за 2015 год. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Е.К.П. сумата 400 лева, представляваща направени пред касационната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.5.2017г.
131 Административно дело No 910/2015, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.В.Г. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з-8 от 04.11.2015 г. на началника на сектор ПП при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА началника на сектор ПП към ОД на МВР Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР Пазарджик на Т.В.Г. ***, сумата от 410 лв. (четиристотин и десет лева), представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.6.2016г.
132 Административно дело No 911/2015, I състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Д.С. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 1006з – 11 от 04.11.2015 г. на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца на мл. инспектор С.С., мл. автоконтрольор в група „ОД, ПК и ПД“ към Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на С.Д.С. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 / четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 27.4.2016г.
133 Административно дело No 912/2015, IV състав КСО В.З.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.З.С. ***, против Решение № 1012-12-65#1/13.11.2015 г., по повод подадена жалба за получен отказ за получаване на пенсия по болест. ОСЪЖДА В.З.С. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.4.2016г.
134 Административно наказателно дело (К) No 913/2015, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК С.Ф.Т. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 62/20.10.2015 г., постановено по НАХД № 175, по описа за 2015 год. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
135 Административно наказателно дело (К) No 914/2015, X състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 60/14.10.2015 г. на Районен съд гр. Пещера, постановено по н.а.х.д. № 132/2015г. Вместо това постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-134 от 28.07.2014г. на председателя на ДКЕВР, с което на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 20 000/двадесет хиляди/лева за нарушение по чл.206, ал. 1 от Закона за енергетиката. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
136 Административно дело No 915/2015, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Л.И.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.И.Р. ***, подадена против заповед № рд-18-14/20.06.2014 г., обн. в дв, бр.56 на ИД на АГКК - София, в частта относно недвижим имот пл. № 1937, участващ в УПИ ХVІ – 1937, целият с площ от 577 кв.м., квартал 145, по плана на гр. Пещера, с административен адрес гр. Пещера, ул.“Осман ефенди „ № 19. Осъжда Л.И.Р. *** да заплати на АГКК-гр. София сумата от 600/шестстотин/ лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.8.2016г.
137 Административно дело No 917/2015, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Велинград” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, против писмена покана с изх. № 13/29-02-1176/30.11.2015 г. на директора на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Велинград” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Съединение“ № 49 да заплати на РЗОК Пазарджик сумата от 780 (седемстотин и осемдесет/лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.8.2016г.
138 Административно дело No 918/2015, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на Община Пазарджик, за предоставяне на достъп до актовата книга и главния регистър на Община Пазарджик по заявление /жалба/ № 44-Д-402 от 30.10.2015 г. от Д.И. ***. ВРЪЩА преписката на кмета на Община Пазарджик, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.3.2016г.
139 Административно наказателно дело (К) No 920/2015, X състав ЗАНН: Здравна инспекция СЕНТ НЕТКОМ ТРЕЙДИНГ ООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2016г.
Отменя Решение №167 от 20.10.2015г. постановено по анхд № 389 от 2015г. по описа на РС Велинград . Отменя Наказателно постановление № 00016 от 12.08.2015 година на директора на Регионална здравна инспекция – Пазарджик като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
140 Административно наказателно дело (К) No 921/2015, X състав Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА с Решение № 181 от 05.11.2015г. постановено по АНД № 359/15г.по описа на Районен съд Велинград . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
141 Административно наказателно дело (К) No 922/2015, XI състав ЗАНН: БАБХ В ЕНД Г ТРАНС ГРУП ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 179 от 03.11.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 342/2015 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
142 Административно наказателно дело (К) No 923/2015, XI състав ЗАНН: ДИТ КЕПИТЪЛ СИТИ ЦЕНТЪР ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 182 от 05.11.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 339/2015 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
143 Административно дело No 924/2015, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Д.И.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК, в частта й, с която е одобрена КККР за имот с идентификатор 56277.503.607 в землището на гр.Пещера и ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София за ново произнасяне и в тази част, при съобразяване с указанията, съдържащи се в мотивите на решението. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.10.2016г.
144 Административно дело No 925/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.А.М. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. М.М. от САК против Уведомително писмо с изх. № 02-230-6500/6636 от 29.09.2015г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София, за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014. ОСЪЖДА М.А.М. с ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция гр. София, направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2017
Административно дело № 7966/2016
РЕШЕНИЕ № 4609 от 12.04.2017 г. по адм. дело № 7966/ 2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 195 от 28.04.2016 г., постановено по адм. дело № 925/2015 г. от Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.А.М. *** за присъждане на разноски. ОСЪЖДА М.А.М. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.4.2017г.
145 Административно наказателно дело (К) No 926/2015, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК А.К.Ч. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 65 от 23.10.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 137/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
146 Административно наказателно дело (К) No 927/2015, X състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ К.М.Х. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 67 от 29.10.2015 г. на Районен съд- Пещера по АНД № 111 от 2015 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
147 Административно дело No 928/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители З.Д.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.12.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх. № 02-130-6500/7712 от 20.01.2015 г. на зам.-изпълнителния директор на ДФЗ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ за кампания 2014 г, с което е отказана искана сума по Мярка 213 (Натура 2000) в размер на 14 318,51 лева ИЗПРАЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ДФЗ – РА да заплати на З.Д.К. ***, сумата от 460 (четиристотин и шестдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.2.2018
Административно дело № 1648/2017
РЕШЕНИЕ№ 2316 от 21.02.2018г. по адм. дело № 1648/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение: ОСТАВЯ в сила решение № 708/15.12.2016г., постановено по адм. д. № 928//2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавен фонд "Земеделие" за разноски по делото. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр. София, да заплати на З.Д.К. ***, разноски за защита пред настоящата инстанция в размер на 350 лева (триста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.2.2018г.
148 Административно наказателно дело (К) No 929/2015, X състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Г.Я.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 611/23.10.2015г., постановено по НАХД № 1673 по описа за 2015г. на Пазарджишкия районен съд. Решението е окончателно.
149 Административно наказателно дело (К) No 930/2015, XI състав ЗАНН: БАБХ ЧОМПАЛОВ И СИНОВЕ 2013 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 676 от 17.11.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 1156/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
150 Административно дело No 931/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.М.,
Д.Е.Я.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ Отказ изх. № 376/26.11.2015 г. на главния архитект на община Пазарджик за издаване на удостоверение за търпимост на строеж: „Пристройка – санитарен възел към партерния етаж на двуетажна жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1179 по КК на гр. Пазарджик, за който е отреден УПИ ХХ-4971 в кв.403 по плана на гр. Пазарджик. ВРЪЩА административната преписка за ново произнасяне по искането за издаване на удостоверение за търпимост, в 14-дневен срок, считано от датата на влизане на решението в сила. ОСЪЖДА главния архитект на община Пазарджик, да заплати от бюджета на Община Пазарджик на С.Р.М. и Д.Е.Я.,***, сума в размер на 640 (шестстотин и четиридесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 8.8.2016г.
151 Административно наказателно дело (К) No 932/2015, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” Г.Д.Г. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 616 от 27.10.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 1374/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
152 Административно наказателно дело (К) No 933/2015, XI състав Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 66/29.10.2015 г., постановено по НАХД № 125, по описа за 2015 год. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
153 Административно наказателно дело (К) No 934/2015, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Е.М.К. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 70/18.11.2015 г., постановено по НАХД № 176 по описа за 2015 год. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
154 Административно дело No 935/2015, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.И.Н. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТНО ЗВЕНО ОХРАНА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2016г.
ИЗПРАЩА АД 935/15г. по описа на на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на друг административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 935/15 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
155 Административно наказателно дело (К) No 936/2015, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89/19.11.2015г., постановено по АНХД № 188/2015г. по описа на Районен съд - Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
156 Административно наказателно дело (К) No 937/2015, XI състав ЗАНН: МВР Т.Н.Ш. РПУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 88 от 10.11.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 162/2015 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
157 Административно дело No 938/2015, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РЕФРЕШ ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Рефреш” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ***, представлявано от управителя Р.С.А., против Заповед № 254/15.12.2015г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. ОСЪЖДА „Рефреш” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ***, представлявано от управителя Р.С.А., да заплати на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, направените по делото разноски в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2018
Административно дело № 6686/2016
РЕШЕНИЕ № 1426 от 31.01.2018г. по адм. дело № 6686/2016г. на Върховният административен съд на Република България - Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 113 от 21.03.2016 г. по адм. дело № 938/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.1.2018г.
158 Административно дело No 939/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на главния архитект на община Батак против Заповед № ДК-10-ЮЦР-83/15.10.2015 г., издадена от началника на РДНСК, ЮЦР, с която е отменен отказ на главен архитект на община Батак да одобри инвестиционен проект и да издаде разрешение за строеж на обект „Ажурна ограда с плътна част до 60 см. от терена и височина до 2,20 м., и плътна ограда с височина до 2,20 м., съгласно чл.48 от ЗУТ“ в УПИ ХVІ-143, кв.88 по плана на гр. Батак. ОСЪЖДА главния архитект на община Батак да заплати на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив 600 (шестстотин) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА главния архитект на община Батак да заплати на В.П.В. ***, разноски по производството в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.4.2016г.
159 Административно наказателно дело (К) No 940/2015, XI състав ЗАНН: МВР РУ НА МВР ПАЗАРДЖИК И.А.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 653/12.11.2015 г., постановено по НАХД № 1376, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
160 Административно наказателно дело (К) No 941/2015, X състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР РОД ТРЕЙД ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 619 от 30.10.2015 г. на Районен съд- Пазарджик по АНД № 816 от 2015 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
161 Административно дело No 942/2015, IV състав Закон за социално подпомагане А.Б.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.3.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № Ро-П-2344/10.11.2015 г. на Директора на дирекция „Социално подпомагане“ - Пазарджик, потвърдена с решение № РД-07-98/04.12.2015 г. на директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП), гр. Пазарджик. Изпраща преписката на компетентния орган, Директора на дирекция „Социално подпомагане“-Пазарджик за решаване на въпроса по същество, със задължителни указанията, дадени в мотивите на решението. Определя 30-дневен срок за издаване на заповед по подадената от А.Б.В. молба – декларация за отпускане еднократна помощ. Осъжда дирекция „Социално подпомагане“-Пазарджик да заплати на А.Б.В. *** сумата от 260/двеста и шестдесет/ лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.4.2017
Административно дело № 5274/2016
РЕШЕНИЕ № 4120/04.04.2017 - ВАС ,СОФИЯ, ШЕСТО ОТДЕЛЕНИЕ по АДМ. Д. № 5274/2016 г. г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121 от 23.03.2016г. на Административен съд гр. Пазарджик по адм. дело № 942/2016г. ОСЪЖДА дирекция"Социално подпомагане"-Пазарджик да заплати в полза на А. Б. В. сумата от 250-двеста и петдесет/ лева, представляваща разноски-възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 4.4.2017г.
162 Административно наказателно дело (К) No 943/2015, XI състав Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 180 от 05.11.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 360/2015 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
163 Административно наказателно дело (К) No 944/2015, X състав ЗАНН: МВР Р.С.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Р.С.М., подадено чрез адвокат А. – пълномощник, за допълване на Решение № 68 от 24.02.2016г. по адм. д. № 944/2015г. на Административен съд Пазарджик в частта за отнетите 6 контролни точки на основание Наредба № Iз-2539 на МВР. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
164 Административно наказателно дело (К) No 944/2015, X състав ЗАНН: МВР Р.С.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 200/01.12.2015г. по АНД № 476/2015г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-0369-001862/16.09.2014 г. на началник РУ „Полиция” Велинград към ОДМВР Пазарджик за наложена на Р.С.М. глоба в размер на 50 лева на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП. Вместо това постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0369-001862/16.09.2014 г. на началник РУ „Полиция” Велинград към ОДМВР Пазарджик за наложена на Р.С.М. глоба в размер на 50 лева на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
165 Административно наказателно дело (К) No 945/2015, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.Ш.С. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 194 от 19.11.2015 г. на Районен съд гр.Велинград, постановено по НАХД № 265 описа на същия съд за 2015 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
166 Административно наказателно дело (К) No 946/2015, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК ХЕБЪРБУС АД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение /без номер/от 04.11.2015г. постановено по н.а.х. дело № 1801/15г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
167 Административно наказателно дело (К) No 947/2015, X състав ЗАНН: МВР В.Г.М. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №649 от 11.11.2015г. постановено по АНД № 1029/15г. по описа на Районен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
168 Административно наказателно дело (К) No 948/2015, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” Н.Д.Г. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение №657 от 12.11.2015 г., постановено по НАХД № 13734, по описа за 2015 год., Районен съд – Пазарджик Решението е окончателно.
169 Административно наказателно дело (К) No 949/2015, XI състав Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69 от 18.11.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 145/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
170 Административно дело No 950/2015, VI състав ДОПК ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РИОСВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на община Пазарджик, ЕИК ***, адрес гр. Пазарджик, бул. „България“№ 2, представлявана от кмета Т. П., против Акт № 07/19.10.2015 г. за установяване на публично държавно вземане, издаден от директора на РИОСВ - Пазарджик . Осъжда Община Пазарджик да заплати на РИОСВ - Пазарджик, сторените по делото разноски за юрисконсулт в размер на 300 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.1.2018
Административно дело № 7886/2016
РЕШЕНИЕ№ 1190 от 26.01.2018г. по адм. дело № 7886/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 241 от 20. 05. 2016 г., постановено по адм. дело № 950/ 2015 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.1.2018г.
171 Административно наказателно дело (К) No 951/2015, X състав ЗАНН: РДГ Л.А.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила № 193 от 17.11.2015 г., постановено по НАХД № 399, по описа за 2015 г., Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
172 Административно наказателно дело (К) No 952/2015, X състав Други по ЗАНН НАЙКЕН ЕООД ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила № 90 от 26.11.2015 г., постановено по НАХД № 185 по описа за 2015 г., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
173 Административно наказателно дело (К) No 953/2015, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ Б.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 670/16.11.2015 г., постановено по НАХД № 1974, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
174 Административно наказателно дело (К) No 954/2015, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.В.В.,
Г.З.Х.
РУП СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 643 от 09.11.2015 г., постановено по НАХД № 1115/2015 г., обединено с НАХД № 1295/2015 по описа на Районен съд Пазарджик, в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление № 15-0340-000298/15.05.2015 г. , издадено от началник на РУ Септември към ОД на МВР Пазарджик, с което на В.В.В., ЕГН **********, на основание чл. 179, ал. 2, вр. ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева. Вместо това постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0340-000298/15.05.2015 г. , издадено от началник на РУ Септември към ОД на МВР Пазарджик, с което на В.В.В., ЕГН **********, на основание чл. 179, ал. 2, вр. ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева. ОСТАВЯ в сила Решение № 643 от 09.11.2015 г., постановено по НАХД № 1115/2015 г., обединено с НАХД № 1295/2015 по описа на Районен съд Пазарджик, в частта, в която потвърдено Наказателно постановление № 15-0340-000299/15.05.2015 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
175 Административно дело No 955/2015, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Г.Т.С.,
А.Г.С.,
П.Г.С.
ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.5.2016г.
ОТМЕНЯ писмена покана изх. № 13/29-05-1964/ от 24.10.2014 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик, с която ЕТ „Г. С. – АПМП-ИП“ с ЕИК 200791641, със седалище и адрес на управление гр. Ветрен, ул. „Петдесета“ № 122, представляван от д-р Г. Г.С. е поканен да възстанови неоснователно получени суми в общ размер на 14 489.64 лева, за периода 2013 г.. ВРЪЩА преписката на РЗОК –Пазарджик за издаване на нова покана, при определяне на точния размер на неоснователно получените суми, съобразявайки се с мотивите на решението. ОСЪЖДА РЗОК гр. Пазарджик да заплати на ЕТ „Г. С. – АПМП-ИП“ с ЕИК 200791641, със седалище и адрес на управление гр. Ветрен, ул. „Петдесета“ № 122, представляван от д-р Г. Г.С. направените по делото разноски в размер на 2 300 /две хиляди и триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.11.2017
Административно дело № 8096/2016
ОТМЕНЯ решение № 246 от 20.05.2016 г., постановено по адм. дело № 955 по описа за 2015 г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ писмена покана изх. № 13/29-05-1964 от 24.10.2014 г. на Директора на Районната здравноосигурителна каса , гр. Пазарджик, в частта, с която на ЕТ "Г. С. - АПМП - ИП", гр. Ветрен, обл. Пазарджик, е определено задължение за възстановяване на неоснователно получени суми за 2013 година в размер над 9644.34 лв. до 14 489.64 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.С., А.Г.С. и П.Г.С.,***, наследници на Г. Г.С., против писмена покана изх. №13/29-05-1964 от 24.10.2014 г. на Директора на Районната здравноосигурителна каса, гр. Пазарджик, в частта за установеното задължение за възстановяне на неоснователно получени суми за 2013 година в размер на 9644.34 лв. ОСЪЖДА Г.Т.С., А.Г.С. и П.Г.С.,***, да заплатят на Районна здравноосигурителна каса, гр. Пазарджик, разноски за делото в размер на 27.21 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.11.2017г.
176 Административно дело No 957/2015, III състав КСО Л.П.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.П.К., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. П. ***, против Решение № 2153-12-37 от 08.12.2015 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № Пр-421/02.07.2015 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване, с което е определена начална дата на пенсията за инвалидност „Общо заболяване“ на социалната пенсия за инвалидност 11.07.2013 г. ОСЪЖДА Л.П.К., ЕГН **********,***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2017
Административно дело № 5549/2016
РЕШЕНИЕ № 4695 от 13.04.2017 г. по адм. дело № 5549/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 140/ 29.03.2016 г. по адм. дело № 957/ 2015 г. на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.4.2017г.
177 Административно наказателно дело (К) No 958/2015, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.Д.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение /без номер/ постановено по АНД № 1139/15г. по описа на Районен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
178 Административно наказателно дело (К) No 959/2015, XI състав ЗАНН: НАП ОРИОН 2002 ООД ТД НА НАП ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 618 от 30.10.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 964/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
179 Административно дело No 960/2015, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.-Р.К.Б.- И.З.П. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Д-р Камен Беров-ИППМП“ гр. Ракитово, подадена против писмена покана с изх. № 13/29-05-1840/03.12.2015 г. на директора на РЗОК - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 960 по описа за 2015 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 9.2.2016г.
180 Административно дело No 961/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 237/14.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 961/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
181 Административно дело No 962/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 238/14.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 962/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
182 Административно дело No 963/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 7.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Д.С.Д.,*** за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди в общ размер на 3300 лева ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 963/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от днешната дата на постановяването му, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 9.11.2016г.
183 Административно дело No 964/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 964/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди, както и 5 лева деловодни разноски за издаване на съдебно удостоверение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
184 Административно дело No 965/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 965/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
185 Административно дело No 966/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 966/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
186 Административно дело No 967/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 967/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
187 Административно дело No 968/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.4.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 02.02.2015 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата над 500 /петстотин/ лева до претендирания размер от 3 000 /три хиляди/ лева, като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата от 300 /триста/ лева за имуществени вреди, като неоснователен. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 21.4.2016г.
188 Административно дело No 969/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.4.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 20.02.2015 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата над 500 /петстотин/ лева до претендирания размер от 3 000 /три хиляди/ лева, като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата от 300 /триста/ лева за имуществени вреди, като неоснователен. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 21.4.2016г.
189 Административно дело No 970/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 970/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
190 Административно дело No 971/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Д.С.Д. ***, предявен чрез адвокат Е.К.-П. ***, представлявана от Тодор Д. Попов – кмет, за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 300 лева, както и иска за претърпени неимуществени вреди в размер на 3000 лева, причинени от отменено НП № 247/14.07.2014 г. на община Пазарджик, ведно със законната лихва от влизане в сила на решението по АНД № 1528/2014 г. на Районен съд Пазарджик до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Д.С.Д. ***, да заплати на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 461 (четиристотин шестдесет и един) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 30.6.2016
Административно дело № 5589/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7959/30.06.2016 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 5589/2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д. С.Д. против Решение № 159 от 08. 04. 2016 г. по адм. дело № 971/ 2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 5589/ 2016 г. на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 13.7.2016г.
191 Административно дело No 972/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3 000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 248/14.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 972/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
192 Административно дело No 973/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 973/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
193 Административно дело No 974/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 7.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Д.С.Д.,***, с която се иска изплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди в размер на 3300 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 974/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на постановяването му, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 9.11.2016г.
194 Административно дело No 975/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. ***, подадена чрез пълномощник – адвокат Е.К.-П. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 251/15.07.2014 г. на зам.-кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 975/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 26.5.2016г.
195 Административно дело No 976/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 252/15.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 976/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
196 Административно дело No 977/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 253/15.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 977/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
197 Административно дело No 978/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 978/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
198 Административно дело No 979/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3 000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 255/15.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 979/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
199 Административно дело No 980/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 7.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Д.С.Д.,***, с която е поискано присъждането на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, вследствие на отменено Наказателно постановление в размер общо на 3300 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 980/2015 г. по описа на АС Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 9.11.2016г.
200 Административно дело No 981/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3 000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 257/15.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 981/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
201 Административно дело No 982/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 258/15.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 982/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
202 Административно дело No 983/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 259/15.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 983/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
203 Административно наказателно дело (К) No 984/2015, XI състав ЗАНН: ДИТ ЕТ И.Г. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение от 16.11.2015 г., постановено по НАХД № 1289, по описа за 2015 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
204 Административно наказателно дело (К) No 985/2015, XI състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК С.К.И. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.2.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 645 от 10.11.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 1424/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
205 Административно наказателно дело (К) No 986/2015, XI състав ЗАНН: ИААА Я.П.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение от 16.11.2015 г., постановено по НАХД № 1575, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно
206 Административно наказателно дело (К) No 987/2015, XI състав ЗАНН: НАП В.Е.Ж. ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 725/26.11.2015 г., постановено по НАХД № 1983, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
207 Административно дело No 1/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Б.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.3.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД 03-103 от 12.11.2015 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера, потвърдена с решение № РД-07-100 от 16.12.2015 г. на Директора на РДСП Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.4.2016г.
208 Административно дело No 2/2016, I състав Закон за социално подпомагане Н.В.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.П. против Заповед № ПзЗ-Н- 2985/10.11.2014 г., издадена от Директора на дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик, с която на жалбоподателката е отказана целева помощ за отопление. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.10.2017
Административно дело № 6147/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 151 от 05.04.2016 г. по адм.дело № 2/2016 г. на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. .
В законна сила на 27.10.2017г.
209 Административно дело No 3/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на С.Г.Р. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 2000 /две хиляди/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Г.Р. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 5000 /пет хиляди/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Г.Р. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Г.Р. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2004 г. до 01.06.2009 г., за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.10.2017
Административно дело № 6336/2016
РЕШЕНИЕ № 11824 от 09.10.2017 г. по адм. дело № 6336/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 150 от 05.04.2016 г., постановено по адм. дело № 3/2016 г. от Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.10.2017г.
210 Административно дело No 4/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Б.А.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Б.А.Г. ***, подадена чрез пълномощник М.И.,***, кант. 21, против Решение № 72/28.12.2015 г. на Общински съвет Велинград, както и съдържащото се в нея особено искане за спиране изпълнението на Решение № 72 / 28.12.2015 г. на Общински съвет Велинград, като недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 4/2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се връчи на страните по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.3.2016
Административно дело № 1342/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2447 от 07.03.2016г. по адм. дело № 1342/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 32 от 07.01.2016 г. по адм.д. № 4/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2016г.
211 Административно дело No 5/2016, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр. Пазарджик, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, с правно основание чл.71, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за защита от дискриминацията (ЗЗДискр.). ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 5/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд София по подсъдност. Определението е окончателно.
212 Административно наказателно дело (К) No 6/2016, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ-ОФИС ПАЗАРДЖИК В.Е.Ж. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 759/08.12.2015 г., постановено по НАХД № 1986 по описа за 2015 г. на Районен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 158903-F-161613 от 04.08.2015 г. на директора на офис Пазарджик към ТД на НАП Пловдив, с което на В.Е.Ж., ЕГН **********,***, е наложена глоба в размер на 500 лв., на основание чл.179 от Закона за данък добавена стойност, за нарушение по чл. 125, ал. 1 и 5 от ЗДДС. Решението е окончателно.
213 Административно наказателно дело (К) No 7/2016, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.Е.Ж. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 760/08.12.2015 г. на Районен съд гр. Пазарджик, постановено по АНД № 1982/15, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 158912-F156479/04.08.2015г. на Директор на Офис за обслужване Пазарджик при ТД на НАП Пловдив,с което на В.Е.Ж. е наложена глоба в размер на 500лв. на основание чл.179 от ЗДДС за нарушение по чл. 125, ал. 1 и 5 от Закона за данък добавена стойност. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 158912-F156479/04.08.2015г. на Директор на Офис за обслужване Пазарджик при ТД на НАП Пловдив . РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, на основание чл. 223 от АПК. Препис от настоящото решение да се изпрати на страните.
214 Административно наказателно дело (К) No 8/2016, X състав ЗАНН: НАП В.Е.Ж. ТД НА НАП ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 745 от 04.12.2015 г. на Районен съд- Пазарджик по НАХД № 1979 от 2015 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
215 Административно наказателно дело (К) No 9/2016, X състав ЗАНН: НАП В.Е.Ж. ТД НА НАП ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 746 от 04.12.2015 г. на Районен съд- Пазарджик по НАХД № 1985 от 2015 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
216 Административно наказателно дело (К) No 10/2016, X състав ЗАНН: ДКСБТ А.С.С. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 714/25.11.2015г., постановено по АНХД № 1700/2015г. по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
217 Административно наказателно дело (К) No 11/2016, XI състав ЗАНН: РИОСВ Т.Д.П. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 721/26.11.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 961/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
218 Административно наказателно дело (К) No 12/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕТ В.-Й.П. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 686/19.11.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 1591/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
219 Административно наказателно дело (К) No 13/2016, XI състав ЗАНН: НЗОК ДОВЕРИЕ-ГППМП ООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕНА КАСА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 681/18.11.2015 г., постановено по НАХД № 102, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
220 Административно дело No 14/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.А. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на М.И.А. с ЕГН ********** против Заповед № ДК-10-ЮЦР-82/15.10.2015г. на Началник на РДНСК ЮЦР с която е прекратено образуваното по жалбата на М.И.А. административно производство и е оставено в сила Разрешение за строеж №62/10.04.2014г. издадено от главния архитект на община Велинград за „Масивна ограда с плътна част до 0.60 м по южна западна регулационни линии – изцяло в имота на възложителя „ в УПИ Х -8, кв.1 по плана на с.Кръстава, общ.Велинград, с възложител А.И.А., като неоснователна. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 216, ал.5 от ЗУТ.
В законна сила на 29.6.2016г.
221 Административно дело No 15/2016, II състав КСО Т.П.Д. РЪКОВОДИТЕЛ "ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" ПРИ ТП НА НОИ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 21.1.2016г.
ОТМЕНЯ Определение № 2144-12-9/11.12.2015 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при РУСО гр.Пазарджик и ВРЪЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по Заявление вх. № 2194-12-116/18.11.2015 г. на Т.П.Д. за решаване на искането по същество. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2016г.
222 Административно наказателно дело (К) No 16/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Н. РУП ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 728 от 27.11.2015 г., постановено по НАХД № 723, по описа за 2015 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
223 Административно дело No 17/2016, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТАБАКОВ-74 ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Т. – 74“ ЕООД с ЕИК 201832750 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Стоян Попов“ № 6, представлявано от управителя М.Х.Т. против Уведомително писмо с изх. № 02-130-2600/7690 от 20.11.2015 г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 17/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.6.2016
Административно дело № 6175/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6477 от 01.06.2016 г. по адм. дело № 6175/ 2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 214 от 24.02.2016 г. по адм.д.№ 17/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 1.6.2016г.
224 Административно наказателно дело (К) No 18/2016, XI състав ЗАНН: НАП СКОНТО ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 209/08.12.2015 г., постановено по НАХД № 471, по описа за 2015 год. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
225 Административно наказателно дело (К) No 19/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91/27.11.2015г., постановено по АНХД № 228/2015г. по описа на Районен съд - Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
226 Административно дело No 20/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.С. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.5.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на В.С. ***, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от 25.11.2013 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.С. ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата над 1 000 /хиляда/ лева до претендирания размер от 10 000 /десет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на В.С. ***, направените по делото разноски в размер на 16лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2017
Административно дело № 6854/2016
РЕШЕНИЕ № 11999 от 10.10.2017 г. по адм. дело № 6854/2016г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 201 от 03.05.2016 година по адм.д. № 20 / 2016 година на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик, бул. „България“ № 2, да заплати в полза на В.С. *** сумата от 92 (деветдесет идва) лева разноски по делото за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.10.2017г.
227 Административно дело No 21/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Я.И. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Я.И. с ЕГН ********** *** против разпореждане от 07.08.2015 г. на зам.- председателя на Районен съд Пазарджик и потвърденото с него свидетелство за съдимост № 8013 от 06.08.2015 г. издадено от зам.- председателя на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.8.2017
Административно дело № 6930/2016
РЕШЕНИЕ № 10292 от 04.08.2017 по адм. дело № 6930/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №214 от 10.05.2016г., постановено по адм. дело №21/2016г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.8.2017г.
228 Административно дело No 21/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Я.И. РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Я.И. *** против свидетелство за съдимост рег. № 8013 от 06.08.2015 г., издадено от Районен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 21/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателката.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 25.2.2016
Административно дело № 2015/2016
С определение № 2176 от 25.02.2016 г. по адм. дело № 2015/2016 г. на ВАС - ОТМЕНЯ определение № 108 от 21.01.2016 г., постановено по адм. дело № 21/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия състав на Административен съд гр. Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
229 Административно дело No 22/2016, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ гр.София, ЕИК 130823243, представлявано от генералния директор Милчо Ламбрев против Решение изх. № 24-19731 от 17.12.2015 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Пазарджик.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Протокол от 7.3.2017
Административно дело № 10663/2016
С протокол от 07.03.2017 г. по адм. дело № 10663 от 2016 г. на ВАС - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10663/2016 г. по описа на ВАС, второ отделение. ВРЪЩА делото на АС - Пазарджик за произнасяне по направеното искане за изменение на решението в частта му за разноските.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 329/27.06.2016 г. по адм. дело № 22/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно. СЛЕД изпълнение на указанията делото да се върне на ВАС за произнасяне по касационната жалба на началника на СГКК - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.4.2018г.
230 Административно наказателно дело (К) No 23/2016, X състав ЗАНН: НАП В.Е.Ж. ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ-ОФИС ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 724 от 26.11.2015 г. на Районен съд- Пазарджик по АНД № 1987 от 2015 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
231 Административно дело No 24/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ К.- К.Я. НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “Кати – К.Я.“, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, подадена чрез пълномощник – адвокат М. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка на № РД 15-580/15.12.2015 г. на Началника на Митница Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 24/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.4.2016г.
232 Административно дело No 26/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.К.А. НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.К.А. ***, подадена чрез адв. З., срещу действия на административен орган – началника на ДНСК, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-3851-00-040/05.01.2016 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.А. ***, подадена чрез адв. З., срещу действия на административен орган – началника на ДНСК, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-3851-00-040/05.01.2016 г., в частта й относно възражение за изтекла давност по чл.285, ал.1 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ИЗПРАЩА жалбата на Р.К.А. на началника на ДНСК за произнасяне по възражението за изтекла давност по чл.285, ал.1 от АПК. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в прекратителната му част с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България, а в останалата му част е окончателно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 11.10.2016
Административно дело № 3877/2016
РЕШЕНИЕ № 10558 от 11.10.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 3877/2016 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на Р.К. А. *** за отмяна по реда на чл. 239 т. 5 и 6 АПК на влязлото в сила решение № 96/07.03.2016 г. по адм. дело № 26/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.3.2016г.
233 Административно наказателно дело (К) No 27/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕТ С.-5.-С.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от Дирекция „Инспекция по труда“-Пазарджик, против Решение № 94/07.12.2015 г. постановено по НАХД № 233/2015 г., по описа на Районен съд Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНХД № 27/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 30.1.2016г.
234 Административно наказателно дело (К) No 28/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК КОРЕКТ ГОТИК ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97/12.12.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 151/2015 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
235 Административно наказателно дело (К) No 29/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК КОРЕКТ ГОТИК ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 98/12.12.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 150/2015 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
236 Частно административно дело (К) No 30/2016, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ М.Б.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА, ОФИС БАТАК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 21.1.2016г.
ОТМЕНЯ Определение № 476 от 02.12.2015 г., постановено по гр. дело № 717/2015 г. по описа на Районен съд – Пещера и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата. Определението е окончателно.
237 Административно дело No 31/2016, IV състав КСО Д.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.С. против Решение № 1012-12-82/18.12.2015 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик. С обжалваното решение директорът на ТП на НОИ е потвърдил Разпореждане № 121-00-2473-1 от 19.11.2015 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което на Д.Г.С. е отпуснато парично обезщетение за безработица за периода от 06.11.2015 г. до 05.03.2016 г. в размер на 7.20 лева дневно. ОСЪЖДА Д.Г.С. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.4.2017
Административно дело № 10753/2016
РЕШЕНИЕ № 4960 от 21.04.2017 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 10753/2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 365 от 07.07.2016 г., постановено по адм. д. № 31/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
238 Административно дело No 32/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди СКАРПА ДОРО ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик да заплати на „СКАРПА ДОРО”ЕООД ЕИК 201032227 със седалище и адрес на управление с.Виноградец, представлявано от управителя И.К.сумата от 1600 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди- платено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД № 622/15 г. по описа на Районен съд Пазарджик и платено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по КАНД № 591/15г. по описа на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.10.2015г. до нейното окончателно изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Бургас да заплати на „СКАРПА ДОРО”ЕООД ЕИК 201032227 със седалище и адрес на управление с.Виноградец, представлявано от управителя И.К.сумата от 550 / петстотин и петдесет /лева, представляваща разноски по това производство. Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред Върховния административен съд в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2017
Административно дело № 6189/2016
ОСТАВЯ в сила решение №160 от 11.04.2016г., постановено по адм. дело №32/2016г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.6.2017г.
239 Административно наказателно дело (К) No 33/2016, X състав ЗАНН: НАП В.Е.Ж. ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ-ОФИС ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 762 от 1.12.2015 г. на Районен съд- Пазарджик по АНД № 1980 от 2015 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
240 Административно наказателно дело (К) No 34/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Е.Ж. ТД НА НАП ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 764 от 10.12.2015 г. на Районен съд- Пазарджик по НАХД № 1988 от 2015 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
241 Административно наказателно дело (К) No 35/2016, XI състав ЗАНН: НАП В.Е.Ж. ТД НА НАП ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 763/10.12.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 1981/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
242 Административно наказателно дело (К) No 36/2016, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК ВЕДЕК ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 196/30.11.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 444/15г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
243 Административно дело No 37/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.Р.,
И.П.Р.,
С.Д.В.,
Ц.С.Й.,
П.С.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Р., И.П.Р. и С.Д.В. *** и жалбата на Ц.С.Й. и П.С.Й. *** против заповед № 473 от 14.12.2015 г. на кмета на Община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 37/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.3.2016г.
244 Административно дело No 38/2016, I състав Закон за местните данъци и такси Е.Б.Ш.,
М.Б.В.,
Р.Б.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Б.Ш., М.Б.В. и Р.Б.П. ***, подадена чрез адв. Я.Д. и адв. П.Г. против Акт за установяване на публични общински вземания № 3/18.08.2015 г. и против Акт за установяване на публични общински вземания № 4/18.08.2015 г., издадени от специалист „МДТ“ при Община Белово, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 38/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.3.2016г.
245 Административно дело No 39/2016, III състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР "ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК МИРАКАЛ СТРОЙ АД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.1.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-140 от 30.09.2015 г. на „Миракал строй“ АД с ЕИК 202360682 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 2, представлявано от Мария Стоянова Манева, Йордан Стоянов Манев и Темелка Запринова Манева, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.1.2016г.
246 Административно наказателно дело (К) No 40/2016, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Х.М.Г. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 702/20.11.2015 год., постановено по НАХД № 1697, по описа за 2015 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 499/13.08.2015 г. на началника на Митница Пловдив, с което за нарушение на чл.99, ал.2,т.4 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/, постановено е отнемането на стоките предмет на нарушението в полза на държавата - акцизни стоки общо 8 бр. кутии – общо 160 къса цигари без бандерол на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС и е наложено административно наказание лишаване от правото да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект - „Бърза закуска“, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 19А, на основание чл.124а, ал.1, във вр. с чл.123, ал.2 от ЗАДС, на “Бета грил“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Драгор, община Пазарджик, ул.“Петнадесета“ № 14. Решението е окончателно.
247 Административно наказателно дело (К) No 41/2016, XI състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК РУВЕН ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение от 27.11.2015 год., постановено по НАХД № 445 по описа за 2015 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
248 Административно дело No 42/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Л.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.3.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 1006з – 14 от 26.11.2015 г. на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца на мл. инспектор М.Л.Д., мл. автоконтрольор в група „ОД, ПК и ПД“ към Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на М.Л.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.4.2016г.
249 Административно дело No 43/2016, III състав Закон за държавния служител С.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ БОРБА С ГРАДУШКИТЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД- 13-166/07.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенцията „Борба с градушките“, с която на С.И.И. на длъжност главен експерт в отдел „Регионално административно и финансово обслужване“ на Дирекция „Финансови, административни и правни дейности“, с място на работа Регионална дирекция „Борба с градушките“ Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Изпълнителна агенцията „Борба с градушките“, да заплати от бюджета на Изпълнителна агенцията „Борба с градушките, на С.И.И. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 750 /седемстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 16.6.2016г.
250 Административно дело No 44/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и цена на иска 1 000 лева. ОСЪЖДА Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, сума в размер на 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 24.11.2016г.
251 Административно дело No 45/2016, VI състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А. с ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 45/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
252 Административно наказателно дело (К) No 46/2016, XI състав ЗАНН: НАП В.Е.Ж. ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ-ОФИС ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 765/11.12.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 1984/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
253 Административно наказателно дело (К) No 47/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК И.С.Я. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 786 от 16.12.2015 г. постановено по н.а.х. Дело № 1855/15 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
254 Административно дело No 48/2016, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители АСЛАН 2012 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Аслан 2012“ЕООД с ЕИК 202706515 представлявано от М.М. – управител, Заповед № 03-РД/3947 от 28.12.2015г. на изпълнителния директор на ДФЗ като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА ДЪРЖАВЕН ФОНД "Земеделие " да заплати на „Аслан 2012“ЕООД с ЕИК 202706515 представлявано от М.М., сумата в размер на 3211.80 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.4.2017
Административно дело № 8471/2016
С решение № 5232 от 26.04.2017 г. по адм. дело № 8471/2016 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 255 от 27.05.2016 година по адм.дело № 48/2016 година на Административен съд - Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. РЕШЕТИЕТО е окончателно.
255 Административно дело No 49/2016, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 08/12.01.2016г. на Директора на РДГ Пазарджик. Осъжда Директора на РДГ Пазарджик да заплати от бюджета на РДГ Пазарджик сума в размер на 750лв. на „Ватия Холдинг“АД. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 – дневен срок от получаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.5.2017
Административно дело № 13935/2016
С решение № 5461 от 02.05.2017г. по адм. дело № 13935/2016 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 590 от 07.11.2016 г.,постановено по адм. дело № 49/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Осъжда РДГ - Пазарджик да заплати на "Ватия Холдинг" АД сумата 100 лв. разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.5.2017г.
256 Административно дело No 50/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Н.Н.А. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Н.Н.А. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 1 000 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 197,91 /сто деветдесет и седем лева и 91 стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.6.2017
Административно дело № 14355/2016
РЕШЕНИЕ № 6866 от 01.06.2017 г. по адм. дело № 14355/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 597/ 10.11.2016 г. по адм. дело № 50/ 2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А., ЕГН **********, против ГД "Изпълнение на наказанията", иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1000 лв., за претърпени неимуществени вреди, за периода от 11.01.2016 г. до 16.01.2016 г., от лошите условия в наказателна килия, където ищецът е бил настанен за изтърпяване на дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия за срок от 5 денонощия. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.6.2017г.
257 Административно дело No 51/2016, III състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 51/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
258 Административно дело No 52/2016, VI състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А. с ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 52/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
259 Административно дело No 53/2016, III състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 53/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
260 Административно дело No 54/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Б.Д. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК,
МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение (второ) от 5.8.2016г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 308/17.06.2016 г. постановено по АД № 54 по описа на съда за 2016 г. като в ред трети от диспозитива на решението и навсякъде в мотивите на решението вместо „Районна здравна инспекция Пазарджик“ да се чете „Регионална здравна инспекция Пазарджик“. ОТХВЪРЛЯ ИСКАНИЯТА на „Регионална здравна инспекция Пазарджик“ и „МБАЛ Пазарджик“ АД за допълване на решението в частта му за разноските. РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
261 Административно дело No 54/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Б.Д. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК,
МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на адв. Я.Д., в качеството му на пълномощник на ищцата по делото за постановяване на допълнително решение към решение № 308/17.06.2016 г., постановено по адм. дело № 54/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, както и за поправка на очевидна фактическа грешка на същото решение. РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
262 Административно дело No 54/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Б.Д. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК,
МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на В.Б.Д. лично и в качеството й на законен представител на К.П.З., против Районна здравна инспекция Пазарджик, представлявана от директора Ф. Г. П. *** АД, представлявана от В. К. В. за установяване неизвършването на фактически действия от страна на Втори състав на ТЕЛК при „МБАЛ Пазарджик“ АД. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 5.1.2018
Административно дело № 10511/2016
РЕШЕНИЕ№ 174 от 05.01.2018г. по адм. дело № 10511/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА допълнително Решение № 462/05.08.2016 г. по адм.д. № 54/2016 г. в частта му, в която са отхвърлени исканията на Регионална здравна инспекция- Пазарджик и [фирма] за допълване на Решение № 308/17.06.2016 г., постановено по адм.д. № 54/2016 г. по описа на АС-Пазарджик в частта му за разноските. ОБЕЗСИЛВА изцяло Решение № 308/17.06.2016 г., постановено по адм.д. № 54/2016 г. по описа на Административен съд –Пазарджик, поправено с Решение № 462/05.08.2016 г. по същото дело, и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.1.2018г.
263 Административно наказателно дело (К) No 55/2016, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК ВЕЛРАД КАРГО ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 747 от 07.12.2015 г., постановено по НАХД № 2034 по описа на ПРС за 2015г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
264 Административно наказателно дело (К) No 56/2016, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК ВЕЛРАД КАРГО ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 752/07.12.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 2035/15г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
265 Административно дело No 57/2016, VI състав Закон за държавния служител Р.З.Б. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"-ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.З.Б., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** срещу Заповед № 51 от 07.01.2016 г. на Директора на Агенция „Митници”-Министерство на финансите, гр. София, ул***, с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл, във връзка с определена структура на Митница Пловдив, считано от 07.01.2016г., и утвърдено длъжностно разписание на Митница Пловдив, е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателя, считано от 08.01.2016г. Оставя без уважение искането на Р.З.Б. за присъждане на разноски. ОСЪЖДА Р.З.Б., ЕГН ********** да заплати на Агенция Митници сумата от 440 лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.6.2017
Административно дело № 10246/2016
РЕШЕНИЕ № 6920 от 02.06.2017г. по адм. дело № 10246/2016. на Върховен административен съд на Република България - Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 324 от 27.06.2016 г., постановено по адм. дело № 57/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Р. *** Рашко Хаджиев №19, ап. 7, да заплати на Агенция "Митници", сумата от 100 (сто) лева, разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.6.2017г.
266 Административно наказателно дело (К) No 58/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.М.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 208/08.12.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 383/2015 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
267 Административно наказателно дело (К) No 59/2016, XI състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Ц.А.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 220/22.12.2015 г., постановено по НАХД № 466, по описа за 2015 год. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
268 Частно админист. наказателно дело (К) No 60/2016, XI състав Частни КАНД и КАД Г.Н.Д. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.2.2016г.
ОТМЕНЯ определение № 316 от 11.12.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 520/2015 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на Г.Н.Д. ***, подадена чрез адв. У. *** против наказателно постановление № 3839 от 17.09.2015 г. на главен инспектор „Мониторинг“ в Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София. Определението не подлежи на обжалване.
269 Административно дело No 61/2016, III състав КСО М.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.К. с ЕГН ********** *** против решение № 2153-12-44 от 29.12.2015 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ЕГН, № 3, прот. № N01KOR от 12.08.2015 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване. ОСЪЖДА М.С.К. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 3.10.2017
Административно дело № 8206/2016
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 03.10.2017г. по адм. дело № 8206/ 2016 г.на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на М.С. Каралиева, подадена чрез процесуален представител адвокат И.Б., поради просрочие. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 8206/2016 г. по описа на ВАС, тричленен състав. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните. с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14625 от 30.11.2017 г. по адм. дело № 12582/2017 г. –Петчленен състав, ІІ- колегия: ОСТАВЯ В СИЛА определение от 03.10.2017 г., постановено в открито съдебно заседание по адм.д. № 8206/2016 г. по описа на Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2017г.
270 Административно наказателно дело (К) No 62/2016, X състав ЗАНН: НАП ЕТ Н.8.-Н.П. ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ-ОФИС ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 785 от 16.12.2015 г. на Районен съд- Пазарджик по НАХД № 2235 от 2015 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
271 Административно наказателно дело (К) No 63/2016, XI състав ЗАНН: БАБХ МИАС ГРУП ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 708 от 24.11.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 1476/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
272 Административно дело No 64/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Охрана“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1000 лева за неимуществени вреди, вeдно със законната лихва считано от 06.10.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 1.8.2017
Административно дело № 10142/2016
РЕШЕНИЕ№ 10162 от 01.08.2017г. по адм. дело № 10142/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОБЕЗСИЛВА решение № 252 от 25.05.2016 г. по адм. дело № 64/2016 г. на Административния съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по исковата молба на Н.Н.А. срещу Главна дирекция "Охрана" със седалище София, с която е предявен иск за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 лева за неимуществени вреди от проявено към него дискриминационно отношение, изразяващо се в забрана за разговори на турски език по време на конвоирането му на 6.10.2015 г. от Затвора - Пазарджик до Затвора - Пазарджик, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателно изплащане на сумата. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.8.2017г.
273 Административно дело No 65/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК В.С.Г. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Г. *** против действия по изпълнението на Заповед № ДК -02-ЮЦР-275/17.10.2012 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Ограда“ намиращ се в УПИ ІХ-398, кв.35 по плана на с.Голямо Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик и коритото на р.Яденица, с.Голямо Белово, изпълнен от В.Г. обективирани в Писмо с изх.№ ПЗ -2636-00-224/14.01.2016 г. на Началника на ДНСК . Решението не подлежи на обжалване на основание чл.298 ал.4 от АПК. Преписи от решението да се изпратят на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 10.2.2016г.
274 Административно дело No 66/2016, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Б.Р. НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.3.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Б.Р. ***, подадена чрез адв. К., против Акт по тълкуване по реда на чл.62, ал.3 от АПК на Заповед № ДК-02-ЮЦР-136/14.04.2011 г. на началника на РДНСК, ЮЦР, обективиран в писмо с изх. № Пз-4430-00-086/07.01.2016 г. на директора на дирекция СУК, ДНСК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 66/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 31.3.2016г.
275 Административно дело No 67/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК В.В.К. НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.К.,***, подадена против принудително премахване на „Надстройка над съществуващ гараж и лятна кухня“, реализирани в УПИ ХVII-294, кв. 78 по плана на гр. Септември, област Пазарджик, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-2059-00-287/18.01.2016 г. на началник на ДНСК. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 2.2.2016г.
276 Административно дело No 68/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.О.С. ДИРЕКТОР НА МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ПРИ ЗАТВОР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от О.О.С., от Завтора в Пазарджик против Директора на медицинска служба при Затвора Пазарджик, с цена на иска 30 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 68/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на ищеца. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 8.3.2016г.
277 Административно дело No 69/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СИТИ-СТРОЙИНВЕСТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.5.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 11.04.2016 г. за даване ход по същество на адм. дело № 69/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Сити – Стройинвест“ ООД, ЕИК 200094133, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ № 9, представлявано от управителя Н.Г.П., подадена чрез адв. Г. *** против заповед № 37 от 06.01.2016 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 69/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 24.6.2016
Административно дело № 6674/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7681 от 24.06.2016 г. по адм. дело № 6674/2016 г. на ВАС- Седмо отделение: ОТМЕНЯ определение № 530/ 11.05.2016 г., постановено от Административен съд- Пазарджик по адм. дело № 69/ 2016 г. по описа на съда и ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводството. Определението е окончателно.
278 Административно дело No 70/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 19.10.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.2.2017
Административно дело № 10143/2016
РЕШЕНИЕ № 2486 от 28.02.2017 г. по адм. дело № 10143/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 250/25.05.2016 г., постановено по адм. дело № 70/ 2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.2.2017г.
279 Административно дело No 73/2016, I състав Закон за движението по пътищата А.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ по оспорване на А.И.Д. Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №15-0310-000191/23.12.2015 г., издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище, упълномощен със Заповед №з-2149/30.08.2012г на Директора на ОДМВР - Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка – “временно отнемане свидетелството за управление на моторно превозно средство” №280857750 на А.Д. по чл. 171 т. 1 б. ”б” от ЗДвП. Осъжда началник група при ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 510 лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 10.5.2016г.
280 Административно дело No 74/2016, IV състав Закон за движението по пътищата А.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 15-0310-000192/23.12.2015 г. на началник-група РУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.И.Д. ***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 18.6.2016г.
281 Административно дело No 75/2016, VI състав КСО О.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-84/05.01.2016 г. на Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 19 /прот. № N01330 от 04.09.2015 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което на О.С.С. оставена да се изплаща в минимален размер по чл. 70, ал. 7 от КСО лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ИЗПРАЩА преписката на ТП на НОИ - гр. Пазарджик за издаване на акт, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на О.С.С. ***, разноските по делото в размер на 900лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2017
Административно дело № 7327/2016
РЕШЕНИЕ№ 8204 от 27.06.2017 г. по адм. дело № 7327/2016г . на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 210 от 05.05.2016 г., постановено по адм. д. № 75 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Териториалното поделение на Националния осигурителен институт, гр. Пазарджик, да заплати на О.С.С. *** разноски за касационната инстанция в размер на 700 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.6.2017г.
282 Административно наказателно дело (К) No 76/2016, X състав ЗАНН: ДИТ С.Г.А. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 773 от 11.12.2015 г., постановено по АНД № 1396/2015 г., по описа на Районен съд - гр. Пазарджик Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
283 Административно дело No 77/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.Н.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Н.Д. *** против заповед № ДК-10-ЮЦР-77/01.10.2015г на Началник РДНСК ЮЦР. Определението е окончателно.
В законна сила на 29.3.2016г.
284 Административно наказателно дело (К) No 78/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 215/15.12.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 420/15 г. по описа на Районен съд гр. Велинград РЕШЕНИЕТО е окончателно.
285 Административно дело No 79/2016, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР"ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ"ТД НАП ПЛ-В ОФ.ПЗ-К КНОПЕРС ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление № 13/РД-10-155/12.10.2015 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Офис Пазарджик на „ЕЛАН-2011“ ЕООД, ЕИК 201500900, с ново име „КНОПЕРС“ ЕООД, ЕИК 201500900, представлявано от Жана Зоева Русимова, предварителни обезпечителни мерки, а именно: запор върху собствена на дружеството движима вещ МПС - рег. № РА3450ВР, марка и модел – Мерцедес СЛК 200 компресор, дата на рег. 23.08.2007 г., рама WDB1714421F075033, двигател № 27194490621124, посочено в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001315003018-020-001/29.04.2015 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 11.2.2016г.
286 Административно дело No 80/2016, VI състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР"ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ"ТД НАП ПЛ-В ОФ.ПЗ-К КНОПЕРС ЕООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.2.2016г.
Продължава срока на наложените с Постановление № 13/РД-10-156/12.10.2015 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Офис Пазарджик на „ЕЛАН-2011“ ЕООД, ЕИК ***, с ново име „КНОПЕРС“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от Ж. З. Р., предварителни обезпечителни мерки, а именно: запор върху собствена на дружеството движима вещ МПС - рег. № ***, марка и модел – *** компресор, дата на рег. 23.08.2007 г., рама ***, двигател № ***21124, посочено в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001315007702-020-001/16.09.2015 г. , издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 5.2.2016г.
287 Административно наказателно дело (К) No 81/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК И.С.А. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение №80/18.12.2015 год., постановено по НАХД № 150 по описа за 2015 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
288 Административно наказателно дело (К) No 82/2016, X състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ К.М.Х. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 77 от 11.12.2015 г. на Районен съд- Пещера по АНД № 110 от 2015 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
289 Административно наказателно дело (К) No 83/2016, X състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Р.С.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 78 от 11.12.2015 г. на Районен съд- Пещера по АНД № 119 от 2015 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
290 Административно дело No 84/2016, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.В.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.В.П. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2014 г. на зам.-изпълнителния директор на ДФЗ, РА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 84/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 14.6.2016
Административно дело № 6172/2016
С определение № 7154 от 14.06.2016 г. по адм. дело № 6172/2016 г. на ВАС -ОТМЕНЯ определение № 373/29.03.2016 г., постановено по адм. дело № 84/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик и ВРЪЩА делото на Административен съд -гр. Пазарджик, на същия съдебен състав за извършване на следващите се съдопроизводствените действия по решаване спора по същество по жалбата на Р.В.П. ***, срещу уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 г. – 2013 г. за кампания 2014 г. на заместник изпълнителния директор на ДФ Земеделие“, Разплащателна агенция. Определението не подлежи на обжалване.
291 Административно дело No 84/2016, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.В.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.11.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. № 02-130-6500/6950 от 15.10.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка № 214-агроекологични плащания от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. за кампания 2014 г. ИЗПРАЩА преписката на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция, за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане в сила на решението, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, РА, гр. София да заплати на Р.В.П. ***, направените по делото разноски в размер на 910 (деветстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.2.2018
Административно дело № 145/2017
РЕШЕНИЕ№ 1576 от 06.02.2018г. по адм. дело № 145/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение: ОТМЕНЯ решение № 623 от 11.11.2016 г. на Административен съд - Пазарджик, ІV състав, постановено по адм. дело № 84/2016 година. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав съобразно с изложените в настоящото решение мотиви. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
292 Административно дело No 85/2016, IV състав Закон за социално подпомагане К.Б.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД ЗД ЗД-1 от 15.01.2016 г. на директора на ДСП Пещера, с която директорът на ДСП Пещера е прекратил разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване на К.Б.Ж., дадено със Заповед № ЗД-ЗД03-175/07.11.2015 г. на директора на ДСП Пещера в регистъра на всичките 28 регионални дирекции за социално подпомагане. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2016
Административно дело № 7807/2016
РЕШЕНИЕ № 11786 от 03.11.2016 г. на ВАС Шесто отделение по адм. д. № 7807/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 223 от 18.05.2016 г., постановено по адм. д. № 85/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІV с-в. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.11.2016г.
293 Административно дело No 86/2016, VI състав Закон за социално подпомагане А.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.К., ЕГН **********,***, подадена в Административен съд гр. Пазарджик с вх. № 446/29.01.2016 г. против Заповед № 4061/28.08.2015 г. на директор Дирекция „Социално подпомагане" Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 86/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание за ответника и в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 7.4.2016г.
294 Административно дело No 87/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация АЛЕКСАНДЪР-1989 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А. -1989“ЕООД , със седалище и адрес на управление с.Братаница, общ.Пазарджик,представлявано от А.Г. против Заповед №37/06.01.2016г. на Кмета на община Пазарджик като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 87/16г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да се обжалва от страните и от органа, на който се изпраща преписката с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Кмета на община Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 18.3.2016
Административно дело № 2930/2016
ОТМЕНЯ определение № 167 от 10.02.2016г., постановено по адм. д. № 87/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
295 Административно дело No 87/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация АЛЕКСАНДЪР-1989 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2016г.
ОБЯВЯВА нищожността на заповед № 37/06.01.2016 г. на кмета на Община Пазарджик, в частта в която е постановено: „Да се предостави на „СИТИ-СТРОЙИНВЕСГ ООД, ЕИК 200094133, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ № 9, представлявано от управителите Т.Б.Д.. ЕГН ********** и Н.Г.П., ЕГН **********, заедно и поотделно, общински терен с площ от 35 /тридесет и пет/ кв.м., находящ се в парк-остров „Свобода“ гр. Пазарджик, с предназначение: за разполагане на преместваемо съоръжение за търговия на закрито –павилион. Теренът ще се предаде на ползвателя с протокол за предаване и приемане, подписан от двете страни, след изземване на описания по-горе терен от „А.-1989" ЕООД, представлявано от А.А.Г.. За ползваният терен „СИТИ-СТРОЙИНВЕСТ* ООД, гр. Пазарджик да заплаща месечна такса съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, в размер към днешна дата на 213.50 лв.(двеста и тринадесет лева и петдесет стотинки), платима в паричен салон находящ се в "Център за информация и обслужване на гражданите" в сградата на Община Пазарджик, в срок до 30-то число на предходния месец. Ползвателят „СИТИ-СТРОЙИНВЕСТ" ООД се задължава да изпълнява условията по представеното от него предложение с вх. № 18-00-1690/21.04.2013г. ОТНЕМАМ Разрешително № 47/10 05.2014 г., издадено на „А.-1989" ЕООД, представлявано от А.А.Г., със срок за ползване 10 /десет/ години.“ ПОТВЪРЖДАВА заповед № 37/06.01.2016 г. на кмета на Община Пазарджик в останалата част. Осъжда „А. 1989“ЕООД със седалище и адрес на управление с.Братаница, общ.Пазарджик, ул.“Шеста“№3А, представлявано от А.Г. да заплати ДТ в размер на 50 лв. по сметката на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 21.11.2017
Административно дело № 11566/2016
ОБЕЗСИЛВА Решение № 355 от 04.07. 2016 г., постановено по адм. дело № 87/ 2016 г. на Административен съд- гр.Пазарджик в частта, в която Заповед № 37/ 06.01. 2016 г. на Кмета на Община Пазарджик е обявена за нищожна в нейните части относно "Сити стройинвест" ООД (точки 1,3, 4 и 6 ) и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ Решение № 355 от 04.07. 2016 г., постановено по адм. дело № 87/ 2016 г. на АС Пазарджик в частта, в която Заповед № 37/ 06.01. 2016 г. на Кмета на Община Пазарджик е обявена за нищожна в нейните части, относно (т.2) с разпореденото изземване от „А.- 1989" ЕООД на общински терен с площ от 35 кв.м., находящ се в парк- остров „Свобода" гр. Пазарджик и (т.5) с постановеното отнемане на Разрешително № 47/ 10. 05.2014 г., издадено на "А.- 1989" ЕООД и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд в тази му част, съгласно указанията, съдържащи се в мотивите на настоящото съдебно решение. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.
296 Административно наказателно дело (К) No 88/2016, X състав ЗАНН: Агенция за закрила на детето ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Т.П.П. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 597/21.10.2015 г. постановено по АНД № 1480/15 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
297 Административно наказателно дело (К) No 89/2016, XI състав Други по ЗАНН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД 99 АД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 729 от 01.12.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 1491/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
298 Административно наказателно дело (К) No 90/2016, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА МИЛК ГРУП ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 718/25.11.2015 г., постановено по НАХД № 1694, по описа за 2015 год. на Районен съд – Пазарджик и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 03666 от 13.05.2014 г. на председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища, гр. София, с което на Милк Груп ЕООД, гр. Пазарджик, ул. „11 август“ №2, представлявано от Иван Христов Николов, е наложена имуществена санкция в размер на 500 /пет стотин/ лева на основание чл.65, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата, във връзка с чл.3б от същия закон. Решението е окончателно.
299 Административно наказателно дело (К) No 91/2016, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ-ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ Н.8.-Н.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 802/18.12.2015 г., постановено по НАХД № 2236, по описа за 2015 г., на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
300 Административно наказателно дело (К) No 92/2016, XI състав ЗАНН: РДГ С.П.Ф. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 804 от 18.12.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 1829/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
301 Административно наказателно дело (К) No 93/2016, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК В.Д.Х. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 776 от 12.12.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 1684/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
302 Административно дело No 94/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К.И.Б., с адрес ***, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 2 и 3 от ЕКПЧ срещу Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение в размер на 5 000 лева за претърпени вреди за периода 01.01.2000г., заедно със законната лихва за забава от 01.01.2000г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от К.И.Б., с адрес *** иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ и чл. 2 и чл. 3 от ЕКПЧ срещу Министерство на правосъдието и Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията", гр. София за заплащане солидарно на обезщетение в размер на 5000 лева за претърпени неимуществени вреди за периода от 01.06.2009г. до сега, заедно със законната лихва за забава от 01.06.2009г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА К.И.Б., с адрес *** да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията" гр. София, и Министерство на правосъдието сумата от 300 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2017
Административно дело № 8008/2016
РЕШЕНИЕ № 9230 от 12.07.2017 г. по адм. дело № 8008/ 2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/ 09.05.2016 г., постановено по адм. дело № 94/ 2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
303 Административно дело No 95/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Б.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни исковете на Д.Б.А. ***, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София и Министерството на правосъдието, предявени на основание чл.203 от АПК, във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за обезщетение на претърпени неимуществени вреди в размер общо на 20 000 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.2.2018
Административно дело № 11105/2016
РЕШЕНИЕ№ 1881от 12.02.2018г. по адм. дело № 11105/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОТМЕНЯ изцяло решение № 416 от 20.07.2016г., постановено по адм.д. № 95 по описа за 2016г. на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението е окончателно.
304 Административно наказателно дело (К) No 96/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Й.Б. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 825/28.12.2015г., постановено по АНХД № 1931/2015г. по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
305 Административно дело No 97/2016, VI състав Закон за семейни помощи за деца Н.С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.К.,***, Заповед № П-2006/29.12.2015г., издадена от директор на дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище, в обжалваната част – относно определената начална дата, от която е отпусната месечната помощ за отглеждане на детето й К. Ф. В.. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението-декларация от 17.12.2015г. на Н.С.К. в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище относно началната дата на отпускане на месечната семейна помощ, като се вземат предвид дадените в мотивите на настоящия съдебен акт указания по прилагане на материалния закон. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2017
Административно дело № 6528/2016
РЕШЕНИЕ№ 8025 от 22.06.2017г. по адм. дело № 6528/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 173 от 18.04.2016 г., постановено по адм. д. № 97/2016 г. на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
306 Административно дело No 98/2016, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР"ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ "С.-9.-С.В." Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.2.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените на С.Б.В., в качеството й на едноличен търговец с фирма ЕТ „Стелла-97-С.В.“, обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-152 от 09.10.2015 г. и Постановление № 13/РД-10-153 от 12.10.2015 г. за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001315002949-020-001/28.04.2015 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Съгласно разпоредбата на чл.121, ал.5, изр. последно от ДОПК определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 16.2.2016г.
307 Административно наказателно дело (К) No 99/2016, XI състав ЗАНН: ДКСБТ С.Н.М.,
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 820/22.12.2015 год., постановено по НАХД № 2283, по описа за 2015 г. на Районен съд – Пазарджик, в частта му, с която е отменено НП №0003757/17.09.2015 год. на председателя на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, в частта му, с която на С.Н.М. *** , за нарушение на чл.57, ал.2, във връзка с ал.1, т.2 и т.3 е наложена глоба в размер на 400 лева и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП №0003757/17.09.2015 год. на председателя на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, в частта му, с която на С.Н.М. ***, за нарушение на чл.57, ал.2, във връзка с ал.1, т.2 и т.3 е наложена глоба в размер на 400 лева. ОСТАВЯ в сила решение № 820/22.12.2015 год., постановено по НАХД № 2283, по описа за 2015 г. на Районен съд – Пазарджик в останалата му част, с която за нарушение на чл.55, ал.2 от ЗСБТ и на основание чл.65, ал.1 от същия закон на С.М. е наложена глоба в размер на 400 лева. Решението е окончателно.
308 Административно наказателно дело (К) No 100/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Г.П. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 826/28.12.2015г., постановено по АНД № 1932/2015г. на Районен съд Пазарджик. Вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1006-001657/30.06.2015г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.Пазарджик, с което на Г.Г.П. на основание чл. 315, ал.1, т.1, вр. с чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането/отм./ е наложена глоба в размер на 400 лева, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание „глоба" от 400 /четиристотин /лева на 250 /двеста и петдесет/ лева на основание чл. 638 ал. 1 т. 1 от Кодекса за застраховането /нов/ . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
309 Административно дело No 101/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.К.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.5.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Т.П., да заплати на Е.К.П., ЕГН **********,*** 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от обявен за нищожен акт на Общински съвет Пазарджик – Решение № 204/31.10.2013г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.10.2013г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над 1000 лева като недоказан. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Е.К.П., ЕГН **********,***, сумата от 133 /сто тридесет и три/ лева разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на ответника – Община Пазарджик, за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.11.2017
Административно дело № 7294/2016
РЕШЕНИЕ № 13396 от 07.11.2017 г. по адм. дело № 7294/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 212 от 09.05.2016 г., постановено по адм. дело № 101/2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Е.К.П. ***, ЕГН ********** съдебни разноски за касационната инстанция в размер на 300 /триста/ лева за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.11.2017г.
310 Административно дело No 102/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПИМО-СВ ООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.12.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР-90/23.11.2015 г. на началника на РДНСК, Южен централен район. ОСЪЖДА РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив да заплати на „ПИМО-СВ“ ООД, гр. Пазарджик, ул. „Братя Миладинови“ № 8, ЕИК 112003845, сумата от 900 (деветстотин) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 17.10.2018
Административно дело № 655/2018
РЕШЕНИЕ № 12521 от 17.10.2018 г. на ВАС Софя, Второ отделение по адм. д. № 655/2018 г. - ОТХВЪРЛЯ искане на Валири С.В. ***, представляван от баща си С.С.В., за отмяна на влезнало в сила решение № 679 от 01.12.2016г., по адм.д. № 102/2016г. на Административен съд – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА В.С.В. *** да заплати на „Пимо - СВ“ ООД със седалище гр. Пазарджик сума в размер на 600 (шестстотин) рева, разноски за тази инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 1.1.2017г.
311 Административно дело No 103/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Г.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 100/18.01.2016г. на Кмета на община Пазарджик , В ЧАСТТА с която на основание чл.224,ал.4 от ЗУТ е задължен И.Г.Л. с ЕГН ********** *** в десет дневен срок от получаване на заповедта да „да отстрани всички причини довели до спиране на строителството: представи протокол образец 2 за откриване на строителна площадка, линия и ниво надлежно оформен и подписан от всички участници в строителството и заверена заповедна книга, сключен договор с правоспособно техническо лице за упражняване на технически контрол по време на строителството, подписани договори за упражняване на авторски надзор по всички части, сключен договор със строител, претежаващ правоспособност да изпълнява строеж пета категория и задължително да предприеме спешни мерки за укрепване на изкопа по указание на инженер- конструктора с цел обезопасяване на строежа и нанасяне на евентуални щети на сградата в съседния УПИ У1-229.“
В законна сила на 10.6.2016г.
312 Административно дело No 104/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Д.К.К.,
Н.И.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Т.Д.К.-К., ЕГН ********** и Н.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***, Заповед № 80 от 15.01.2016г. на кмета на община Пазарджик в частта й по точка 2 и точка 3. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.К.-К., ЕГН ********** и Н.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***, в останалата й част. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Т.Д.К.-К., ЕГН ********** и Н.И.К., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева на основание чл.143 АПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 14.6.2016г.
313 Административно дело No 105/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Д.К.К.,
Н.И.К.,
С.Р.М.,
Д.Е.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 79 от 15.01.2016 г. на кмета на Община Пазарджик, за премахване на незаконен строеж „Пристройка към партерен етаж към жилищна сграда“, изпълнен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1179 по КК гр. Пазарджик, съставляващ УПИ ХХІІ-1179 /стар УПИ ХХ – 4971/ в кв. 403 по плана на гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати на Т.Д.К. – К. с ЕГН ********** и Н.И.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 385 /триста осемдесет и пет/ лева. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати на С.Р.М. с ЕГН ********** и Д.Е.Я. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 700 /седемстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 1.3.2017
Административно дело № 9739/2016
РЕШЕНИЕ № 2573 от 01.03.2017 г. по адм. дело № 9739/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ решение № 359 от 06.07.2016 г., постановено по адм. дело № 105/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в частта, в която заповед № 79 от 15.01.2016 г. на кмета на община Пазарджик е отменена по жалба на С.Р.М. и Д.Е.Я.,*** е осъдена да заплати на двамата разноски в размер на 700 лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.М. и Д.Е.Я. против заповед № 79 от 15.01.2016 г. на кмета на община Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.3.2017г.
314 Административно дело No 106/2016, VI състав Закон за движението по пътищата Г.В.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Г.В.Б., ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1006-000035 от 16.01.2016 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на оспорващия за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2017
Административно дело № 7521/2016
РЕШЕНИЕ № 4099 от 03.04.2017 г. по адм. дело № 7521/2016 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 216 от 13.05.2016 г. постановено по адм. дело № 106 по описа за 2016 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.4.2017г.
315 Административно дело No 107/2016, VI състав КСО И.И.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ Мотивираното решение № 1012-12-90/1 от 14.01.2016г. на Директор на ПТ на НОИ гр. Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № ЕГН, ****-12-68/08.09.2015г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 и 5 от ПРЗ на КСО на И.И.Х. ***. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати на И.И.Х.,***, сумата в размер на 500 /петстотин /лева разноски по съдебното производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.7.2016г.
316 Административно дело No 108/2016, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители МАРИЦА-2007 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от „Марица – 2007“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик,, ул. „Константин Величков“ № 101, подадена от управителя на същото Георги Николов Велев против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 “Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за кампания 2013 г., с изх. № 02-130-2600/7555 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, в частта, в която са определени недопустимите площи за подпомагане – поради двойно заявяване или поради невключване в специализирания слой – „ПДЗС“ – и съответно е отказано финансово подпомагане за тези площи. ОТМЕНЯ по жалба на „Марица – 2007“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик,, ул. „Константин Величков“ № 101, подадена от управителя на същото Георги Николов Велев против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 “Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за кампания 2013 г., с изх. № 02-130-2600/7555 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, в частта му, с която е НАЛОЖЕНА РЕДУКЦИЯ поради неспазени изисквания за управление . ИЗПРАЩА преписката на ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение в частта относно преизчисляване размера на наложената санкция и оторизирана сума без да се извършва редукция поради неспазени изисквания за управление. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 8.6.2016г.
317 Административно дело No 109/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.К., ЕГН **********,***, против Заповед № 243/14.12.2015 г. на кмета на община Лесичово. ОСЪЖДА И.П.К., ЕГН **********,***, да заплати на кмета на община Лесичово сумата в размер на 850 /осемстотин и петдесет /лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.7.2016г.
318 Административно дело No 110/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Н.Н. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИВАН ШИКИРОВ РАЗУЗНАВАЧ V СТ. СЕКТОР "КП" НА РУ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.7.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за полицейско задържане на лице №40/03.02.2016гиздадена от полицейски орган– И. Ш. на длъжност Разузнавач V ст. В сектор „КП“ на РУ – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция МВР Пазарджик да заплати на А.Н.Н. *** сумата 510 (петстотин и десет) лева, съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Административно дело № 11145/2016
ОТМЕНЯ решение № 444/28.07.2016 г., постановено по адм. д. № 110/2016 г. по описа на Административен съд -Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Н.Н. срещу заповед per. № 40/03.02.2016 г., издадена от полицейски орган -разузнавач в сектор „КП" на РУ-Пазарджик на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2018г.
319 Административно наказателно дело (К) No 111/2016, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ П.В.С. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение, без номер, от 06.11.2015 г., постановено по НАХД № 649, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик в обжалваната му част. Решението е окончателно.
320 Административно наказателно дело (К) No 111/2016, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ П.В.С. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искането на П.В. Симонов, подадено чрез адв. Х.Х.И., за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 179/19.04.2016 г., постановено по НАХД № 111/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
321 Административно наказателно дело (К) No 112/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ВЪРБИЦА ЛЕС ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 828/28.12.2015 г. на Районен съд гр. Пазарджик, постановено по АНД № 1906/15г.. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 131302482 от 25.05.2015г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Пазарджик, с което на „Върбица лес“ ЕООД, ЕИК: 101774681, гр.Белово, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева на основание чл.414 ал.1от КТ във връзка с чл.245 и чл.128 т.2 от КТ. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, на основание чл. 223 от АПК. Препис от настоящото решение да се изпрати на страните.
322 Административно наказателно дело (К) No 113/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БИЗНЕС КОНСУЛТ 58 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 827/28.12.2015 г., постановено по АНД № 1958/2015г. на Районен съд гр. Пазарджик. Вместо това постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 131302480 от 25.05.2015 г. на директор на Дирекция „Инспекция по труда“-Пазарджик, с което на „Бизнес Консулт 58“ ЕООД, ЕИК *** на основание чл. 416, ал. 5 от КТ, във връзка с чл. 414, ал. 1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 3 000лв. за нарушение по чл. 245, във връзка с чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
323 Административно наказателно дело (К) No 114/2016, X състав ЗАНН: БАБХ А.С.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.4.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение №203/02.12.2015г., постановено по НАХД № 440 по описа за 2015 год., Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
324 Административно дело No 115/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК А.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.7.2016г.
ОТМЕНЯ нотариална покана с изх. № 01-163-6500/196 от 27.03.2015г. издадена от Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив, с която се отказва да бъде изплатена финансова помощ по дог. № 13/112/02204 от 19.10.2009 г. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане в сила на решението, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив да заплати на А.Д.Н. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 2 867,84 лева /две хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 30.6.2017
Административно дело № 10171/2016
РЕШЕНИЕ № 8417 от 30.06.2017 г. по адм. дело № 10171/2016 г. на ВАС-Четвърто отделение: ОТМЕНЯ решение № 417 от 20.07.2016г. по адм. д. № 115/2016г. на Административен съд - Пазарджик и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Н. срещу нотариална покана с изх. № 01-163-6500/196 от 27.03.2015г. издадена от Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА А.Д.Н. да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр. Пловдив сумата 100 лв. /сто лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.6.2017г.
325 Административно дело No 116/2016, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.Д.В. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.В. *** , против Експертно решение № 0917/02.11.2015г. на специализиран състав по Белодробни болести при НЕЛК - София . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 116 / 2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на странитеи да се изпрати препис от определението.
В законна сила на 29.3.2016г.
326 Административно дело No 117/2016, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик Елена Попова против Решение № 128 от 28.01.2016 г. на ОбС Септември, взето с Протокол № 5 от редовно заседание на ОбС Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. д. № 117/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІІІ-ти състав. ОСЪЖДА Община Септември ДА ЗАПЛАТИ на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна, както и в 7-дневен срок от съобщаването на ответника, с частна жалба пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.5.2016г.
327 Административно дело No 118/2016, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.5.2016г.
ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик, против Решение № 130, взето по Протокол № 5/28.01.2016 г. на ОбС Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 118/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 25.5.2016г.
328 Административно дело No 119/2016, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.5.2016г.
ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик против Решение № 132/28.01.2016 г., взето по Протокол № 5 на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 119/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 25.5.2016г.
329 Административно дело No 120/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик - Елена Попова, подаден против Решение № 134, взето с протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 120/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Септември да заплати 20 /двадесет/ лева разноски по делото на Районна прокуратура Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днешното съдебно заседание за страните, които присъстват.
В законна сила на 12.5.2016г.
330 Административно дело No 121/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура гр. Пазарджик - Елена Попова, подаден против Решение № 137, взето с протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 121/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Септември да заплати 20 /двадесет/ лева разноски по делото на Районна прокуратура Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за страните, които присъстват.
В законна сила на 12.5.2016г.
331 Административно дело No 122/2016, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик Елена Попова против Решение № 139 от 28.01.2016 г. на ОбС Септември, взето с Протокол № 5 от редовно заседание на ОбС Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. д. № 122/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІІІ-ти състав. ОСЪЖДА Община Септември ДА ЗАПЛАТИ на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна, както и в 7-дневен срок от съобщаването на ответника, с частна жалба пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.5.2016г.
332 Административно дело No 123/2016, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.4.2016г.
Съдът счита, че е изправен пред хипотезата на чл. 156, ал. 1 от АПК, т.к. ответната страна Общински съвет Септември е оттеглил своя акт, като оттеглянето е в писмен вид също с решение на ОбС Септември. С оглед на което е налице хипотезата на чл. 159, т. 3 от АПК. С оглед на гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА АД № 123/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес. С оглед обстоятелството, че по делото са направени и разноски от страна на РП Пазарджик в размер на 20 лева за публикация в ДВ и с оглед изхода на делото, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати на РП Пазарджик сума в размер на 20 лева представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 18.5.2016г.
333 Административно дело No 124/2016, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.5.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик против Решение № 143 на Общински съвет Септември, взето по Протокол № 5/28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 124/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.
В законна сила на 25.5.2016г.
334 Административно наказателно дело (К) No 125/2016, X състав ЗАНН: РДГ В.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.4.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение №803/18.12.2015г., постановено по НАХД № 1685 по описа за 2015 год., Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
335 Административно дело No 126/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Д.В. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ МИРОСЛАВ СТАНЧЕВ В ГРУПА ОП ПРИ РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.В. ***, подадена чрез адв. В.П. против заповед за задържане на лице № 340/30.01.2016 г. на старши полицай М. М. С. в група „Охранителна полиция“ при РУ – Септември, считано от датата на връчване на заповедта – 30.01.2016 год. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.8.2016г.
336 Административно дело No 127/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик - Елена Попова, подаден против Решение № 129, взето с протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 127/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днешното съдебно заседание за страните, които присъстват, и в 7-дневен срок от съобщаването на определението на заинтересованата страна.
В законна сила на 26.5.2016г.
337 Административно дело No 128/2016, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.5.2016г.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 128/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 20.5.2016г.
338 Административно дело No 129/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик - Елена Попова, подаден против Решение № 133, взето с протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 129/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днешното съдебно заседание за страните, които присъстват, и в 7-дневен срок от съобщаването на определението за заинтересованата страна.
В законна сила на 27.5.2016г.
339 Административно дело No 130/2016, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.5.2016г.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 130/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 20.5.2016г.
340 Административно дело No 131/2016, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик Елена Попова против Решение № 138 от 28.01.2016 г. на ОбС Септември, взето с Протокол № 5 от редовно заседание на ОбС Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. д. № 131/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІІІ-ти състав. ОСЪЖДА Община Септември ДА ЗАПЛАТИ на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна, както и в 7-дневен срок от съобщаването на ответника, с частна жалба пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.5.2016г.
341 Административно дело No 132/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик - Елена Попова, подаден против Решение № 140, взето с протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 132/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днешното съдебно заседание за страните, които присъстват, и в 7-дневен срок от съобщаването на определението за заинтересованата страна.
В законна сила на 18.5.2016г.
342 Административно дело No 133/2016, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.5.2016г.
ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик, против Решение № 142/28.01.2016 г., взето по Протокол № 5/28.01.2016 г. на ОбС Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 133/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъствалите страни, а за неприсъствалата заинтересована страна – в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на препис от настоящото определение, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.6.2016г.
343 Административно дело No 134/2016, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.5.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик против Решение № 144/28.01.2016 г. на ОбС Септември, взето по Протокол № 5/28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 134/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъствалите страни, а за неприсъствалата заинтересована страна – в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на препис от настоящото определение, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 23.8.2016г.
344 Административно дело No 135/2016, I състав КСО С.С.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 21.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.И. с ЕГН **********о*** против Решение на ТП на НОИ –Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 135/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 19.4.2016г.
345 Административно наказателно дело (К) No 136/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК М.И.К. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 812 от 21.12.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 1639/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
346 Административно дело No 137/2016, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.С.М.,
М.М.М.
НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.5.2016г.
ОТМЕНЯ решение № РД-13-6454 от 27.01.2016 г. на началника на ОСЗ Пазарджик. ВРЪЩА преписката на началника на Общинска служба по земеделие гр. Пазарджик, за извършване на исканата административна услуга. ОСЪЖДА началника на Общинска служба по земеделие гр. Пазарджик да заплати от бюджета на Общинска служба по земеделие гр. Пазарджик на С.С.М. и М.М.М. ***, направените по делото разноски в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.6.2016г.
347 Административно дело No 138/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК И.Г.Т. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Т. ***, подадена чрез адвокат М. *** против възлагателно писмо с изх. № ПЗ-1630-00-323 от 19.01.2016 г. на началника на ДНСК, с което е възложено принудително изпълнение на заповед № ДК-02-ЮЦР-400 от 19.11.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР, за премахване на незаконен строеж „Свинарник, склад за фуражи, битова сграда и ограда“ – в частта й за ограда и свинарник“, находящ се в УПИ VІІІ – свинеферма, кв. 116 по плана на гр. Белово, обл. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането по чл. 297, ал. 4 от АПК на И.Г.Т. ***, да се спре изпълнението по възлагателно писмо с изх. № ПЗ-1630-00-323 от 19.01.2016 г. на началника на ДНСК до приключване на делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 298 ал. 4 от АПК.
В законна сила на 16.2.2016г.
348 Частно административно дело (К) No 139/2016, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Н.Т.М. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 10.3.2016г.
ОТМЕНЯ Определение от 09.12.2015 г. по гр.д. № 538/2015 г. на Районен съд- Панагюрище, с което се прекратява съдебното производство по гр.д. № 538/2015 г. и с което е осъдена жалбоподателката Н.Т.М. и заинтересованите страни К. Т. Б., А. Т. Б., Е. С. С., А. Б. С., Н. Н. К. и Н. Н. К. да заплатят солидарно по сметка на община Панагюрище сторените деловодни разноски. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
349 Административно дело No 140/2016, IV състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Л.Н.Т. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.4.2016г.
ОТМЕНЯ Отказ изх. № РД-13-177/13.01.2016 г. на началника на Общинска служба „Земеделие“ Пазарджик за издаване на документ – скица. ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган – началника на ОСЗ Пазарджик за произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА ОСЗ Пазарджик да заплати на Л.Н.Т. ***, сумата от 370 (триста и седемдесет) лева, от които 360 (триста и шестдесет) лева платено адвокатско възнаграждение и 10 (десет) лева внесена държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 21.5.2016г.
350 Административно дело No 141/2016, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОИМЕКС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.10.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жабата на „Агроимекс“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил“ 28, кантора 36, представлявано от С. В. М., против Отказ за частично плащане на площ по мярка 214 „АЕП“ от ПРСР 2007-2013 г., заявена със заявление за подпомагане с УИН 13/180613/71807, който отказ е материализиран в писмо изх. № 02-130-2600/7606 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 141/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.3.2017г.
351 Административно наказателно дело (К) No 142/2016, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА К.С.И. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 815/22.12.2015 г., постановено по НАХД № 1701, по описа за 2015 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
352 Административно дело No 143/2016, VI състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Л.Н.Т. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Л.Н.Т., ЕГН **********,***, подадена чрез пълномощник И.Н.Ц.,***, със съдебен адрес:*** срещу Отказ с изх. № РД-13-177/13.01.2016 г. на началник на ОСЗ-Пазарджик за издаване на документ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 143/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Заверено копие от преписката по делото ДА СЕ ИЗПРАТИ за прилагане по адм. д. № 140, по описа за 2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.3.2016г.
353 Административно дело No 144/2016, VI състав Закон за държавния служител Й.К.З. ДИРЕКТОР НА ЦСМП ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производство по административно дело № 144/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
354 Административно наказателно дело (К) No 145/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ МБАЛ ПЪЛМЕД ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 12 от 08.01.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 2343/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
355 Административно наказателно дело (К) No 146/2016, XI състав ЗАНН: БАБХ ЕТ Н.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение без номер от 29.12.2015 г., постановено по НАХД № 2271, по описа за 2015 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно
356 Административно наказателно дело (К) No 147/2016, X състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА А.З.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4/06.01.2016 г., постановено по АНХД № 2021/2015г. по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
357 Административно наказателно дело (К) No 148/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Н.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 799 от 18.12.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 2164/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
358 Административно наказателно дело (К) No 149/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ТАБАК МАРКЕТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.4.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение /без номер/ от 28.12.2015г., постановено по НАХД № 1578, по описа за 2015 год., Районен съд Пазарджик . Решението е окончателно.
359 Административно дело No 150/2016, III състав КСО С.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.Д. с ЕГН ********** *** против решение № 1012-12-3#1 от 01.02.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 9/прот. № N01438 от 20.11.2015 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване. ОСЪЖДА С.Н.Д. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2017
Административно дело № 6293/2016
РЕШЕНИЕ № 5798 от 10.05.2017 г. по адм. дело № 6293/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 194 от 27.04.2016 г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 150/ 2016 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.5.2017г.
360 Административно наказателно дело (К) No 151/2016, XI състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.А.Б. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 816/22.12.2015г., постановено по АНХД № 2081/2015г. по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
361 Административно дело (К) No 152/2016, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Д.А.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 779/21.12.2015г. на РС Пещера, постановено по гр.д. № 321/15г.. ВРЪЩА делото на Районен съд-Пещера за ново разглеждане от друг състав съобразно дадените указания в настоящето решение. Решението не подлежи на обжалване.
362 Административно дело No 154/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.А.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.Б. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. С.П. *** против Заповед на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „обявен за общодържавно издирване“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 154/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.4.2016г.
363 Административно наказателно дело (К) No 155/2016, XI състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР РОД ТРЕЙД ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 738 от 02.12.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 815/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
364 Административно наказателно дело (К) No 156/2016, X състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА С.А.С. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3/05.01.2016 г. постановено по АНД № 2147/15 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
365 Административно дело No 157/2016, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.А.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ненчо А.Д. ***, подадена чрез адв. Л.Д., с посочен съдебен адрес: ***, офис 5, против Заповед за прилагане на ПАМ № 15-0315-000125/25.12.2015 г. на началника на РУП Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 157/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 23.4.2016г.
366 Административно дело No 158/2016, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.К.У. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.К.У. ***, против отказ на ОД на МВР Пазарджик да приложи Наредба № І-45/2000 г., чл.11, ал.1, чрез който се прикрива административно нарушение на КАТ през 2006 г. и води до прикриване на задължения на трето лице, което я уврежда и ще я уврежда в бъдеще. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 158/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.5.2016
Административно дело № 5335/2016
Определение № 6227 от 26.05.2016 г. на ВАС София, Седмо отделение по адм. д. № 5335/2016 г.ОСТАВЯ В СИЛА определение № 444 от 15.04.2016 г. по адм. дело № 158/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.5.2016г.
367 Административно наказателно дело (К) No 159/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.П.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 8/08.01.2016 г., постановено по НАХД № 703, по описа за 2015 г. на Районен съд – Пазарджик в обжалваната част.. Решението е окончателно.
368 Административно наказателно дело (К) No 160/2016, XI състав ЗАНН: НАП ЛИДЕР СТАР ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 30/18.01.2016 г., постановено по НАХД № 2566, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно
369 Административно дело No 161/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Областния управител на Област Пазарджик против Решение № 107, прието с Протокол № 5 на заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 161/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 7.6.2016г.
370 Административно дело No 162/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва за забава, считано от 02.02.2016 г. до окончателното погасяване на сумата, като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.12.2017
Административно дело № 8123/2016
РЕШЕНИЕ № 16001 от 28.12.2017 г. по адм. дело № 8123/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 251 от 25.05.2016 г., постановено по адм. дело № 162/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.12.2017г.
371 Административно дело No 163/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на искова молба на Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София и Министерство на правосъдието с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и цена на иска 20 000 лева. ОСЪЖДА Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, сума в размер на 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.5.2018
Административно дело № 6211/2017
РЕШЕНИЕ № 6201/ 14.05.2018 г. на ВАС София, Трето тделение по адм. д. № 6211/2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 517/11.10.2016 г. постановено по адм. дело № 163/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик в частта, с която е осъден Н. Н. А. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.5.2018г.
372 Административно дело No 164/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.М.,
Д.Е.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 164/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик и ПРИСЪЕДИНЯВА същото за съвместно разглеждане към адм. д. № 105/2016 г. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
373 Административно дело No 165/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Директор на ТП „Държавно горско стопанство“ Пещера, с адрес гр. Пещера, ***, срещу Заповед № 50 от 29.01.2016 год. на кмета на община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 165/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 17.3.2016г.
374 Административно дело No 166/2016, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.3.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Иван Асенов Гърков в качеството му на директор на ТП ДГС Пещера, против Заповед № 51/29.01.2016 г. на Кмета на община Пещера, с която е одобрен проект за ПУП за отреждане на част от ПИ с идентификатор 56277.1.1522 по КККР на гр. Пещера в УПИ І-кантон „Долна вада“ с площ от 200 кв. м. и определен прилежащ терен към съществуваща сграда с площ от 27 кв. м. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 166/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 26.3.2016г.
375 Административно дело No 167/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.10.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на В.Г.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение в размер на 2000 (две хиляди ) лева за претърпени неимуществени вреди за периода 08.01.2014г. до датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба 23.02.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Г.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 10 000 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Г.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 01.01.2014г. до 07.01.2014г. вкл. ОТХВЪРЛЯ ИСКА предявения иск от В.Г.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик срещу Министерство на правосъдието за сумата от 10000 лв./ солидарно с ГД“ИН“, за престоя в арестните помещения в гр.Пазарджик и в Затвора Пазарджик. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.3.2018
Административно дело № 605/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 537 от 20.10.2016 г., постановено по адм.д. № 167/2016г. по описа на АС-Пазарджик в осъдителната му част. Решението е окончателно
В законна сила на 27.3.2018г.
376 Административно наказателно дело (К) No 168/2016, XI състав ЗАНН: НАП ПЛАМ ОЙЛ 2014 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 16/08.01.2016 г., постановено по НАХД № 2221, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
377 Административно дело No 169/2016, IV състав Изборен кодекс В.П.М.,
И.Ц.М.,
КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 189-МИ от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Белово, за избиране на общински съветници, в част № ІV.“Обявява разпределението на заявените предпочитания, преференции за отделните кандидати по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили мандати“, само в частта, относно преференциите, дадени за кандидатската листа на ПП ГЕРБ. ВРЪЩА книжата на ОИК Белово за обявяване на действителните резултати, с оглед мотивите на настоящото решение. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 189-МИ от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Белово, за избиране на общински съветници в останалата му част. След влизане в сила на решението, копие от протокола на ОИК Белово от 26.10.2015 г. и протоколите на СИК, както и препис от решението ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на Районна прокуратура Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2016
Административно дело № 8165/2016
РЕШЕНИЕ № 11743 от 03.11.2016 г. на ВАС Четвърто отделение по адм. д. № 8165/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 292 от 15.06.2016 година по адм.дело № 169/2016 година на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от Л. Г.К., Е.С.В., Г.. С.Г., Д.В.Й. и Б.Н.Д. против същото решение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 8165/2016 година на Върховния административен съд, четвърто отделение в тази му част. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия, Белово. да заплати на В. П.М. сумата 100 /Сто/ лева за съдебно-техническа експертиза, като оставя без уважение искането в останалата му част. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Ц.М. за присъждане на направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд, петчленен състав с частна жалба в седмо-дневен срок от съобщаването му на касационните жалбоподатели единствено в прекратителната му част. РЕШЕНИЕТО е окончателно в останалата му част.
В законна сила на 3.11.2016г.
378 Административно дело No 170/2016, I състав Закон за движението по пътищата Л.Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПИП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 15-1006-000900 от 16.12.2015г. на Началник сектор „ПП” гр.Пазарджик ОСЪЖДА Началник Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР гр.Пазарджик да заплати от бюджета на дирекцията в полза на Л.Д. Милаов с ЕГН ********** сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 602.50 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.7.2016г.
379 Административно дело No 171/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.А.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.А. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Г. *** против решение № 32 по протокол № 5 от заседанието на Общински съвет Панагюрище, проведено на 28.01.2016 г., с което е приет бюджета на Община Панагюрище за 2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 171/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 25.5.2016
Административно дело № 5269/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6167 от 25.05.2016 г. по адм. дело № 5269/ 2016 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ определение № 392/ 04.04.2016 г. по адм. дело № 171/ 2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението не подблежи на обжалване.
380 Административно дело No 171/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.А.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.А. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Г. *** против решение № 32 по протокол № 5 от заседанието на Общински съвет Панагюрище, проведено на 28.01.2016 г., с което е приет бюджета на Община Панагюрище за 2016 г. ОСЪЖДА И.А.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет Панагюрище направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.1.2018
Административно дело № 10305/2016
РЕШЕНИЕ № 353 от 10.01.2018 г. по адм. дело № 10305/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 422/ 22.07.2016 г. по адм. дело № 171/ 2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2018г.
381 Административно дело No 172/2016, VI състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР "ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ М.-0.-М.К. Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.3.2016г.
Продължава срока на наложените с Постановление № 13/РД-10-164/26.10.2015 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Офис Пазарджик, на М.И.К., ЕГН **********, предварителни обезпечителни мерки, а именно: възбрана върху собствен на лицето на недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с търговско предназначение – магазин № 1, целия на застроена площ от 30, 70 кв.м., който магазин се намира на първи етаж в терасовидна сграда за „комплексно обществено обслужване“, застроена на площ от 690 кв.м. и РЗП от 1181, 70 кв.м., състояща се от складови помещения/избен етаж/ и три етажа със самостоятелни обекти с търговско предназначение, която сграда е построена в поземлен имот, в строителните граници на населеното място, означен като парцел № XXXIV/тридесет и четири/ в квартал № 141 по плана на гр. Велинград, при граници на поземления имот: от изток – бул. „Съединение“, от юг – улица „Юндола“, от запад – УПИ IX,, от север – УПИ – XXXV, посочено в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001315006446-020-001/06.08.2015 г., която е изменена със Заповед № Р-16001315006446-020-002/17.11.2015 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2016г.
382 Административно дело No 173/2016, I състав КСО М.С.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.И. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Н.В. против Решение №1012-12-6/10.02.2016г. издадено от Директора на ТП на НОИ Пазарджик и потвърденото с него разпореждане на Ръководителя „ПО“. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.6.2016г.
383 Частно админист. наказателно дело (К) No 174/2016, X състав Частни КАНД и КАД МОДУЛ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.5.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение на Районен съд – Пазарджик от 14.01.2016 г., с което е прекратено производството по АНД № 2602/2015 г. по описа на Районен съд - Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
384 Административно наказателно дело (К) No 175/2016, X състав ЗАНН: МОСВ ЕТ А.-А.Л. БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение /без номер / от 29.12.2015г. на Районен съд гр. Пазарджик, постановено по АНД № 2408/15г.. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119/07.10.2015г. на директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БД ИБР), с което на ЕТ „Анкона –А.Л.", ЕИК 112530527, със седалище и адрес на управление с. Варвара 4492, общ. Септември, обл. Пазарджик и представлявано от А.Л. с което на основание чл. 200, ал.1 т.1 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 400 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, на основание чл. 223 от АПК.
385 Административно наказателно дело (К) No 176/2016, X състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Р.С.М. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 81 от 18.12.2015 г. на Районен съд- Пещера по АНД № 120 от 2015 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
386 Административно наказателно дело (К) No 177/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23/04.02.2016г., постановено по АНД № 547/2015г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
387 Административно наказателно дело (К) No 178/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.И.Д. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 219/21.12.2015 г., постановено по НАХД № 487, по описа за 2015 год. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
388 Административно дело No 179/2016, III състав Закон за местните данъци и такси Е.Б.Ш.,
М.Б.В.,
Р.Б.П.
РЕШАВАЩИЯ ОРГАН ПО ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ДОПК- КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публични общински вземания № 3/18.08.2015 г. и Акт за установяване на публични общински вземания № 4/18.08.2015 г. на органа по приходите при Община Белово. ОСЪЖДА Община Белово да заплати в полза на Е.Б.Ш. с ЕГН **********, М.Б.В. с ЕГН ********** и Р.Б.П., с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 9 030 /девет хиляди и тридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 22.12.2016
Административно дело № 10756/2016
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14266 от 22.12.2016 г. по адм. дело № 10756/ 2016 г. на ВАС- Седмо отделение: ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело №10756/2016 г. по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1877 от 14.02.2017 г. по адм. дело № 10756/ 2016 г. на ВАС- Седмо отделение: ДОПЪЛВА Определение №14266 от 22.12.2016 г. на Върховния административен съд, постановено по административно дело №10756/2016 г. Като ОСЪЖДА Община Белово, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4а да заплати на Р.Б.П., М.Б.В. и Е.Б.Ш.,*** 3000, 00 (три хиляди) лева разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.1.2017г.
389 Административно наказателно дело (К) No 180/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК А.Б.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 10/26.01.2016 г. постановено по АНД № 551/16г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
390 Административно дело No 181/2016, IV състав Закон за семейни помощи за деца Е.Н.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № Д-105/02.02.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Септември, потвърдена с Решение № РД-07-7/25.02.2016 г. на директора на РДСП Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2017
Административно дело № 7973/2016
РЕШЕНИЕ № 11914 от 10.10.2017 г. по адм. дело № 7973/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 228 от 19.05.2016 г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 181/2016 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.10.2017г.
391 Административно дело No 182/2016, III състав Закон за семейни помощи за деца Е.Н.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.К. с ЕГН ********** *** против Заповед № Д – 111 от 02.02.2016 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември, потвърдена с решение № РД-07-6 от 24.02.2016 г. на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Е.Н.К. с ЕГН ********** ***, да заплати на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 14.6.2016г.
392 Административно дело No 183/2016, III състав Закон за движението по пътищата А.И.М. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.6.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 16-0310-000006 от 28.01.2016 г. на началник на РУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик, за налагане на принудителна административна мярка – отнемане на свидетелство за управление на МПС. ОСЪЖДА началника на РПУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на А.И.М. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 1010 /хиляда и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 22.6.2016г.
393 Административно наказателно дело (К) No 184/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУП ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК А.Я.А. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.5.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 797/17.12.2015 г., постановено по НАХД № 1042, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
394 Административно дело No 185/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.6.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 39 от 11.01.2016 г. на Общински съвет Белово, взето на заседание на Общински съвет Белово, проведено на 11.01.2016 г. с протокол № 7 от 11.01.2016 г. и приетото повторно, върнато за ново обсъждане Решение № 28/03.12.2015 г., прието на заседание на Общински съвет Белово с Протокол № 4/03.12.2015 г. ОСЪЖДА Общински съвет Белово да заплати в полза на кмета на Община Белово направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 лева /петстотин/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.12.2017
Административно дело № 9079/2016
РЕШЕНИЕ № 15848 от 21.12.2017 г. по адм. дело № 9079/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение №283/9.06.2016 г. по адм.дело №185/2016 г. по описа на Административния съд-Пазарджик в частта, с което е отменено приетото от Общинския съвет-Белово решение №39/11.01.2016 г. по протокол №7 от заседанието, проведено на 11.01.2016 г. и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ оспорването на кмета на община Белово на решение №39/11.01.2016 г. на Общинския съвет-Белово, прието по протокол №7 от заседанието на съвета, проведено на 11.01.2016 г. ОБЕЗСИЛВА решение №283/9.06.2016 г. по адм.дело №185/2016 г. по описа на Административния съд-Пазарджик в частта, в която е отменено решение №28/3.12.2015 г. на Общинския съвет-Белово по протокол №4 от заседанието на съвета, проведено на 03.12.2015 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по оспорването на кмета на община Белово на решение №28/3.12.2015 г. на Общинския съвет-Белово по протокол №4 от заседанието на съвета, проведено на 3.12.2015 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.12.2017г.
395 Административно дело No 186/2016, I състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР"ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ЧЕПИНСКА КАРИЕРА ЕООД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.3.2016г.
ДОПУСКА продължаване на срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-180/03.11.2016г. – наложен запор на банкови сметки , Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-184/10.11.2015г. наложен запор на ДМА и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-179/02.11.2015г с което е наложна възбрана на недвижими имоти, като определя срок за продължаване на мерките до издаване на ревизионния акт. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на Стоилка Костадинова Минчева - старши публичен изпълнител в сектор „ОСПВ“, ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик.
В законна сила на 8.3.2016г.
396 Административно дело No 187/2016, IV състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти С.К.В.,
Р.Л.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.В. *** и Р.Л.К. от с.гр., подадена против Заповед № ДС-31 /05.02.2016 г. на Областен управител на област Пазарджик, в частта й, в която е определена общата стойност за обезщетение с компенсаторни записи. ОСЪЖДА С.К.В. *** и Р.Л.К. *** да заплатят на Областна администрация Пазарджик 300/триста/ лева юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 28.9.2016
Административно дело № 9633/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10108 от 28.09.2016 г. ВАС Трето отделение по адм. д. № 9633/16 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖИНИЕ молбата на С.К.В. от 16.09.2016 г. Производството по делото следва да продължи по подадената от Р.Л.К. касационна жалба. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред петчленен състав на ВАС, в 7 дневен срок от уведомяването на молителя. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12761 от 24.11.2016 г. на ВАС София, Петчленен състав І колегия по адм. д. № 12520/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 10108/28.09.2016 г. по адм. д. № 9633/2016 г. на ВАС, трето отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.1.2018г.
397 Административно дело No 188/2016, VI състав Закон за движението по пътищата В.Н.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.Н.Н., ЕГН **********,***, чрез адвокат У., със съдебен адрес:***, ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-1006-000890 от 15.12.2015 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на оспорващия за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.6.2017
Административно дело № 8620/2016
РЕШЕНИЕ № 7879 на 21.06.2017г. по адм. дело № 8620/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 299/17.06.2016 г., постановено по адм. дело № 188/2016 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.6.2017г.
398 Административно дело No 189/2016, III състав КСО Г.Ю.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Ю.Б. с ЕГН ********** *** против решение № 1012-12-18 от 22.02.2016 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 122-00-1421-3 от 26.01.2016 г. на ръководителя на осигуряването за безработица. ОСЪЖДА Г.Ю.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2017
Административно дело № 8715/2016
РЕШЕНИЕ № 15187 от 11.12.2017 г. по адм. дело № 8715/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 289 от 14.06.2016 г., постановено по административно дело № 189/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.12.2017г.
399 Административно дело No 190/2016, VI състав Изборен кодекс В.А.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 170-МИ/26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Пещера, с което е обявен за избран за кмет на кметство Капитан Димитриево на първи тур И.Р.З.. Осъжда В.А.П. от с. Капитан Димитриево, ***, да заплати на И.Р.З. сторените разноски в съдебното производство в размер на 600/шестстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.4.2016г.
400 Административно дело No 191/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Б.Н.З. ***, подадена чрез адв. В.П., против Областна дирекция на МВР Пазарджик, с правно основание чл.203 и сл. от АПК, във връзка с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ с цена на иска 1404 лева, от които 404 лева имуществени вреди и 1000 лева неимуществени вреди. ОСЪЖДА Б.Н.З. ***, да заплати на ОД на МВР Пазарджик сумата от 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 31.10.2017
Административно дело № 8088/2016
РЕШЕНИЕ № 13036 от 31.10.2017 г. на ВАС София по адм. д. № 8088/2016 г. , Трето отделение - ОБЕЗСИЛВА решение № 267 от 02.06.2016 г., постановено по адм. д. № 191/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик и ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Административен съд - Пазарджик при изпълнение указанията, дадени в мотивите на настоящия съдебен акт. Решението е окончателно.
401 Административно наказателно дело (К) No 192/2016, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Р.С.М. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 38/10.02.2016 г. постановено по АНД № 25/16г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
402 Административно наказателно дело (К) No 193/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ДОДИ-2008 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 17/28.01.2016 г., постановено по АНД № 556/2015г. на Районен съд гр. Велинград. Вместо това постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 13-000134 от 25.09.2015 г. на директор на Дирекция „Инспекция по труда“-Пазарджик, с което на „Доди - 2008“ ЕООД, ЕИК *** на основание чл. 416, ал. 5 от КТ, във връзка с чл. 415в от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 200лв. за нарушение по чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
403 Административно наказателно дело (К) No 194/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Л.Г.Г. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11 от 26.01.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 553/2015 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
404 Административно наказателно дело (К) No 195/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.Б.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 43/16.02.2016г., постановено по АНД № 42/2016г. на Районен съд Велинград. Вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0367-001939/02.10.2014г. на Началника РУП Велинград към ОД на МВР гр.Пазарджик, с което на Я.Б.И. на основание чл.53 от ЗАНН, чл. 315, ал.1, т.1, вр. чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането е наложена глоба в размер на 400 лева за нарушение на чл. 259, т. 1 от КЗ, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание „глоба" от 400 /четиристотин/ лева на 250 /двеста и петдесет/ лева на основание чл. 638 ал. 1 т. 1 от Кодекса за застраховането /нов/ . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
405 Административно наказателно дело (К) No 196/2016, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение от 18.01.2016 г., постановено по НАХД № 2492, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик в обжалваната му част. Решението е окончателно.
406 Административно наказателно дело (К) No 197/2016, XI състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ДИКОМА ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 42/27.01.2016 г., постановено по НАХД № 2232, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КГ 1328/28.09.2015 г. на заместник-председателя на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с което на „Дикома“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил“ № 28, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева, на основание чл.34, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и са възложени разходите за вземане и изпитване на пробата в размер на 845 лева. Решението е окончателно.
407 Административно дело No 198/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Г.М. СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ТРИАДИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Б.Г.М. *** с ЕГН **********, чрез адв.Б. *** по чл.1,ал.1 от ЗОДОВ, поради процесуална недопустимост на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 198/ 2016г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 28.6.2016г.
408 Административно дело No 199/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТЕЛЕКАБЕЛ АД НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Телекабел” АД, ЕИК ***, представлявано от А.В. – изпълнителен директор, подадена против действия на началник на ДНСК, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-154/09.01.2015 г. на началник на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-80/23.03.2012 г., издадена от началник на РДНСК-Южен Централен район за премахване на незаконен строеж: „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Каменица, група улици1”. Оставя без уважение искането на ответника – Началник на ДНСК София, за присъждане на разноски. Оставя без уважение искането на оспорващия – „Телекабел“АД, за присъждане на разноски. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 24.6.2016г.
409 Административно дело No 200/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Ж.Т.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК НА ДНСК
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Т.М.,***, с посочен съдебен адрес:***/чрез адв. Д.М./, подадена против действия на орган по изпълнението, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-2122-00-551/01.02.2016 г. на началник на ДНСК относно принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-121/27.04.2012 г. на началник на РДНСК Южен централен район за премахване на незаконен строеж „Едноетажно масивно жилище и подпорна стена“, находящ се в ПИ № 025108, м. „Агово“, землище на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик – с извършител Ж.Т.М.. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 15.3.2016г.
410 Административно дело No 201/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСАТКОМ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Булсатком“ ЕАД, против Заповед ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 201/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2016
Административно дело № 9619/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9973 от 26.09.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 9619/16 г. - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 741 от 21.06.2016 г. по адм. дело № 201/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.9.2016г.
411 Административно дело No 202/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСАТКОМ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Булсатком“ ЕАД против Заповед № ДК-02-ЮЦР-79/23.03.2016 г. на началника на РДНСК, ЮЦР. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 202/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2016
Административно дело № 9621/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9974 от 26.09.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 9621/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 743 от 21.06.2016 г., постановено по адм. дело № 202/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.9.2016г.
412 Административно дело No 203/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСАТКОМ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 21.3.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на „БУЛСАТКОМ“ЕАД, с ЕИК 130408101, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, ул.“Магнаурска школа“№15,ет.3, представлявано от М.З. и П. Г. – изпълнителни директори, чрез процесуалния си представител адв.П.П. – САС против Заповед №ДК-02-ЮЦР-80/23.03.2012г. на Началник РДНСК -ЮЦР. Прекратява административно дело № 203, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.5.2016
Административно дело № 5212/2016
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 318 от 21.03.2016 г., постановено по адм. дело № 203/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 10.5.2016г.
413 Административно дело No 204/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСАТКОМ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Булсатком“ ЕАД, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-81/23.03.2012 г. на Началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 204/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.10.2016
Административно дело № 9620/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10337 от 05.10.2016 г. на ВАС Второ отделение по адм. д. № 9620/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 742 от 21.06.2016 г., постановено по адм. дело № 204/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 5.10.2016г.
414 Административно дело No 205/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСАТКОМ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „БУЛСАТКОМ“ ЕАД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. “Магнаурска школа“ № 15, ет. 3, представлявано от изп. директори М. З. и П. Г., чрез процесуалния си представител адв. П.П., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-82/23.03.2012 г. на Началника на РДНСК – ЮЦР. ПРЕКРАТЯВА производство по административно дело № 205, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7–дневен срок считано от днес, тъй като страните присъстват и се счита, че определението им е съобщено в днешното съдебно заседание.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.7.2016
Административно дело № 7926/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8847 от 14.07.2016 г. по адм. дело № 7926/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение държано в открито заседание на 18 май 2016 год. по адм. дело № 205/2016 год. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.7.2016г.
415 Административно дело No 206/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСАТКОМ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Булсатком“ ЕАД с ЕИК 130408101, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Магнаурска школа“ № 15, ет. 3, представлявано от М.З. и П. Г. – изпълнителни директори, подадена чрез адв. П. САК против заповед № ДК-02-ЮЦР-83 от 23.03.2012 г. на Началник РДНСК – ЮЦР. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 206/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІІІ-ти състав. ОСЪЖДА „Булсатком“ ЕАД, ЕИК 130408101, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Магнаурска школа“ № 15, ет. 3, представлявано от М.З. и П. Г. – изпълнителни директори да заплати на РДНСК ЮЦР Пловдив направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от днес за ответника и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за жалбоподателя.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.6.2016
Административно дело № 5848/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7119 от 14.06.2016 г. по адм. дело № 5848/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 435 от 11.04.2016 г., постановено по адм. дело № 206/ 2016 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.6.2016г.
416 Административно дело No 207/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СПОРТ БЕЕВИ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Спорт Бееви“ АД, ЕИК 112587752, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Христо Ясенов“ № 23, с представляващ Б.А.Б. и К.Д.Б. против решение № 118 от 25.02.2016 г., прието с протокол № 3 от 25.02.2016 г. от Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 207/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.6.2016
Административно дело № 4847/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7132 от 14.06.2016 г. по адм. дело № 4847/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.Б., член на съвета на директорите на „Спорт Бееви" АД, ЕИК112587752, с адрес: гр. Велинград, ул. „Яко Молохов" № 30, срещу определение № 351/25.03.2016 г., постановено по адм. дело № 207/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4847/2016 г. по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението на страната пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 28.6.2016г.
417 Административно дело No 208/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна искова молба, подадена от А.Д.И., понастоящем в Затвора гр. Стара Загора, подадена против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията София и Министерство на правосъдието София, с цена на двата иска от по 10 000 лева. ОСЪЖДА А.Д.И., понастоящем в Затвора гр. Стара Загора, да заплати на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София и Министерство на правосъдието юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. ОСЪЖДА А.Д.И., понастоящем в Затвора гр. Стара Загора, да заплати на Административен съд Пазарджик, сумата от 150 (сто и петдесет) лева, предварително внесено възнаграждение за вещо лице. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.3.2018
Административно дело № 208/2016
РЕШЕНИЕ № 3755 от 23.03.2018 г. по адм. дело № 356/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 661 от 25.11.2016 г., постановено по адм. дело № 208/2016 г. от Административен съд- Пазарджик И ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново произнасяне от друг съдебен състав на Административен съд – Пазарджик съгласно указанията по тълкуването и прилагането на закона. Решението е окончателно.
418 Административно дело No 209/2016, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР"ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК УНИМИЛК ООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.3.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените на „Унимилк“ ЕООД обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-183 от 09.11.2015 г., отменено частично с Постановление изх. № 13/РД-10-183#28, с посочена на него дата 13.01.2016 г., за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001315009165-020-001/05.11.2015 г., изменена със Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия от 10.02.2016 г. издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Съгласно разпоредбата на чл.121, ал.5, изр. последно от ДОПК определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 25.3.2016г.
419 Административно дело No 210/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Ж.Т.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.3.2016г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 210/16г. към адм. дело № 200/16г. по описа на Административен съд - Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 210/16г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
420 Административно дело No 211/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация МЕГА ТРАКС ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.11.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 106/25.02.2016 г., прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 25.02.2016 г. с Протокол № 3 от същата дата ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на „Мага Тракс“ООД с ЕИК 112663310 направените по делото разноски в размер на 1250/хиляда двеста и петдесет/лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.5.2018
Административно дело № 1819/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 639 от 21.11.2016 г. по административно дело № 211 от 2016 година по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21 от 04.01.2017 година по административно дело № 211 от 2016 година по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на „Мега тракс" ООД с ЕИК 112663310 направени по делото разноски в размер на 3000 /три хиляди/ лева, представляващи заплатен от дружеството адвокатски хонорар за процесуално представителство пред касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.5.2018г.
421 Административно дело No 212/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.10.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София да заплати на Н.Н.А. с ЕГН **********,*** обезщетение в размер общо на 490 / четиристотин и деветдесет / лева за претърпени неимуществени вреди вследствие противоправно бездействие на служители на ГДИН, изразяващо се в неосигуряване на непрекъснат достъп до санитарен възел и течаща вода , стол , топлина и чист въздух в периода на настаняването му в наказателна килия в затвора в гр. Пазарджик от 22.02.2016г. До 28.02.2016г, в едно със законната лихва до изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 1 000 лева. Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.6.2017
Административно дело № 13160/2016
ОТМЕНЯ Решение № 477 / 03. 10. 2016 г. по адм. д. № 212 / 2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А., ЕГН **********, против ГД "Изпълнение на наказанията", иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1000 лв., за претърпени неимуществени вреди, за периода от 22. 02. 2016 г. до 29. 02. 2016 г., от лошите условия в наказателна килия, където ищецът е бил настанен за изтърпяване на дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия. . РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалван^/
В законна сила на 1.6.2017г.
422 Административно дело No 213/2016, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.9.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София, бул. "Ген.Н.Столетов" №21 да заплати на Н.Н.А. изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора гр.Пазарджик сумата от 200/ двеста лева/ в едно със законната лихва от 15.02.2016г. до окончателното изплащане насумата , представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в страдания и унижение, настъпили като резултат от незаконосъобразно бездействие и действие на административен орган – неизпращане и връщане на писма – до ЕСПЧ и ГП на РБ . За разликата до 1000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.5.2018
Административно дело № 12764/2016
ОТМЕНЯ Решение № 468 от 20.09. 2016 г., постановено по адм. дело № 213/ 2016 г. на Административен съд- гр.Пазарджик в частта, с която е ОСЪДЕНА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" да заплати на Н.Н.А. сумата от 200 (двеста лева) ведно със законната лихва от 15.02.2016г. до окончателното й изплащане, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, настъпили като резултат от незаконосъобразно бездействие и действие на административния орган И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А. иск срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията" за сумата от 200 (двеста лева), представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди през периода от 11.02.2016 г. до 30.03.2016 г., вследствие на незаконосъобразни бездействия и действия на служители от администрацията на Затвора - Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част, с която е ОТХВЪРЛЕН иска за разликата над 200 лв до предявения размер от 1000 лв. ОСЪЖДА Н.Н.А., да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията"- гр.София сумата от 200 лв. (двеста лева) разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.5.2018г.
423 Административно дело No 214/2016, IV състав КСО Г.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-12#1/19.02.2016 г. на директора на ТП на НОИ град Пазарджик, с което директорът на ТП на НОИ гр. Пазарджик е потвърдил разпореждане № ЕГН, № 10/прот. № 01010 от 08.01.2016 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване във връзка с жалба подадена от жалбоподателя Г.А.Г.. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати от бюджета на ТП на НОИ Пазарджик, на Г.А.Г. ***, разноски по производството в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.4.2017
Административно дело № 10961/2016
РЕШЕНИЕ № 4516 от 11.04.2017 г. на ВАС, Шесто отделение по адм. д. № 10961/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 404/14.07.2016 г. по описа на АС Паз-к. Осъжда ТП на НОИ гр. Паз-к да заплати на Г.А.Г. ***, сумата от 350 лв. представляваща разноски за производството пред касационната инстанция.Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.4.2017г.
424 Административно дело No 215/2016, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС Н.З.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.12.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2634 от 23.11.2015 г. на кмета на община Пазарджик, с която е отчуждена част от поземлен имот с пл. № 1530, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 91-92, между квартали 162 и 162А по плана на с. Мало Конаре с площ на отчуждаваната част 604 кв.м., съгласно ПУП, при съседи: п.и. № 1529, п.и. № 1286, улица с о.т.о.т. 108-92-107 и останалата част от п.и. № 1530, непопадаща в улицата. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на Н.З.П. сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева), представляваща разноски по производството. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.12.2016г.
425 Административно дело No 216/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТЕЛЕКАБЕЛ АД НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. извършените действия по принудителното по изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-79/23.03.2012 г. на Началник на РДНСК – Южен Централен район, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-153/09.01.2015 г. на началника на ДНСК, състоящи се в премахване на част от законно изградената кабелна мрежа, собственост на „Телекабел“ АД гр. Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. по искането органът по изпълнението да бъде задължен да не извършва действия по принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-79/23.03.2012 г. на Началник на РДНСК – Южен Централен район, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-153/09.01.2015 г. на началника на ДНСК, по отношение на останалата кабелна разпределителна мрежа. ОСЪЖДА ДНСК - София да заплати на „Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. направените по делото разноски в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.6.2016г.
426 Административно дело No 217/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Живко Динев Пенев - прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик против акт за узаконяване № 10 от 21.12.2013 г. на главния архитект на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 217/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район гр. Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.4.2016г.
427 Административно дело No 218/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест от Живко Пенев – прокурор при окръжна прокуратура Пазарджик против издадено от Главния архитект на община Пазарджик акт за узаконяване №7/21.12.2013г. на незаконен строеж :“Масивна двуетажна жилищна сграда“ състояща се от два редовни жилищни етажа и мансарден етаж със застроена площ 100.10кв.м. и разгърната застроена плащ 338.90 кв.м. находящ се в уреголиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-9 за жилищно строителство , местност „Кулински ливади“ , землището на с.Ивайло, община Пазарджик, обл.Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №218/16г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик поради оттегляне на направеното оспорване от страна на оспорващия. ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на страните по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7 /седмодневен/ срок от съобщаването му на страните .
В законна сила на 21.4.2016г.
428 Административно дело No 219/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕТ И.Х.- 6. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.12.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 107/25.02.2016 г., прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 25.02.2016 г. с Протокол № 3 от същата дата ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на ЕТ“И.Х. – 69“ с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Велинград, *** направените по делото разноски в размер на 1250 лева /хиляда двеста и петдесет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.1.2017г.
429 Административно дело No 220/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТЕЛЕКАБЕЛ АД НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Телекабел“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, против действия по изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-81/23.03.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1264-00-155/09.01.2015 г. на началника на ДНСК. ОСЪЖДА „Телекабел“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, да заплати на ДНСК София сума в размер на 300 (лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението ДА СЕ СЪОБЩИ на страните.
В законна сила на 14.7.2016г.
430 Административно дело No 221/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 221 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес.
В законна сила на 21.4.2016г.
431 Административно дело No 222/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Костадин Георгиев Варев, в качеството му на кмет на община Белово, против Решение № 55/26.02.2016 г. на Общински съвет Белово, взето на заседание, проведено на 26.02.2016 г. по Протокол № 10/26.02.2016 г., както и жалбата срещу разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение на същото решение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 222/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.7.2016
Административно дело № 7680/2016
Определение № 8614 от 11.07.2016 г. на ВАС София, Осмо отделение по адм. д. № 7680/16 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 443 от 15.04.2016г. постановено по адм. дело № 222/2016г., по описа на Административен съд Пазарджик ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2016г.
432 Административно дело No 223/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Костадин Георгиев Варев, кмет на Община Белово, срещу Решение № 56/26.02.2016 г. на ОбС Белово, взето на заседание, проведено на същата дата с Протокол № 10. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 223/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ с частна жалба.
В законна сила на 26.4.2016г.
433 Административно наказателно дело (К) No 224/2016, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” Г.Й.Й. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.6.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение /без номер/, постановено по АНД №260, по описа за 2015 год. на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно.
434 Административно дело No 225/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ-ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 20.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата Сдружение с нестопанска цел Граждански контрол – защита на животните, гр. Пловдив, ул.“Найден Геров“ № 17, вх.А, ет.3, ап.7, представлявано от председателя Г. С., подадена против мълчалив отказ на кмета на община Велинград за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление, получено на 27.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 225/2016 г по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 9.9.2016г.
435 Административно дело No 226/2016, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕВРОПА ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.4.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Европа“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. ***, подадена чрез адвокат М.И., против Акт на началник сектор ПКП при ОДМВР гр. Пазарджик - гл.инспектор Т., изразяващ се в резолюция на гл. инспектор Т. за насочване на преписката към длъжностно лице Л. П., с поставена дата 01.03.2016г. и против Акт на зам.-директор И. Т., обективирано в писмо с рег. № 3120002967/08.03.2016г. до Държавен съдебен изпълнител към Районен съд Пазарджик. Прекратява производството по административно дело № 226/2016г. в по описа на Административен съд Пазарджик в тази част. Определението може да се обжалва от страните с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.5.2016
Административно дело № 5088/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5502 от 10.05.2016г. по адм. дело № 5088/2016. на Върховен административен съд на Република България: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 420 от 11.04.2016 г., постановено по адм. дело № 226/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.5.2016г.
436 Административно наказателно дело (К) No 227/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Т.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 39 от 10.02.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 33/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград, вместо което постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 15-0367-001195 от 14.10.2015 г. на началника на РУП Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик, с което на касатора е наложена глоба в размер на 400 лева, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание „глоба" от 400 /четиристотин /лева на 250 /двеста и петдесет/ лева на основание чл. 638, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането /нов/ . РЕШЕНИЕТО е окончателно.
437 Административно наказателно дело (К) No 228/2016, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” К.Ц.З. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.6.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 37/10.02.2016г., постановено по АНД № 26, по описа за 2016 год. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
438 Административно наказателно дело (К) No 229/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 40/12.02.2016 г., постановено по НАХД № 8/2016г. на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
439 Административно дело No 230/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК В.К.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.С. с ЕГН ********** *** против действията на органа по изпълнение – кмета на Община Пазарджик, обективирани в писмо рег. № 44-13-68 от 11.02.2016 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 230/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ акцесорното искане по чл. 297, ал. 4 от АПК на В.К.С. с ЕГН ********** ***, за спиране на изпълнението на влязла в сила заповед № 2890/22.12.2015 г., на кмета на Община Пазарджик ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.4.2016г.
440 Административно дело No 231/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.С.С., ЕГН ********** ***, чрез адвокат В.С., съдебен адрес: ***, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, ведно със законните лихви от датата на завеждане на делото до крайното изплащане, както и разноските по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 231/2016 по описа на Административен съд Пазарджик. Исковата молба, заедно с приложенията да се върне на ищеца. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.5.2016
Административно дело № 5673/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6444 от31.05.2016г. по адм. дело № 5673/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 419/11.04.2016 г., постановено по адм. дело № 231 по описа за 2016 г. на Административен съд-Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.5.2016г.
441 Административно дело No 232/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТЕЛЕКАБЕЛ АД НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. извършените действия по принудителното по изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на Началник на РДНСК – Южен Централен район, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-152/09.01.2015 г. на началника на ДНСК, състоящи се в премахване на част от законно изградената кабелна мрежа, собственост на „Телекабел“ АД гр. Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. по искането органът по изпълнението да бъде задължен да не извършва действия по принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на Началник на РДНСК – Южен Централен район, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-152/09.01.2015 г. на началника на ДНСК, по отношение на останалата кабелна разпределителна мрежа. ОСЪЖДА ДНСК - София да заплати на „Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. направените по делото разноски в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2016г.
442 Административно дело No 233/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Н.Я.Т. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Я.Т., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:***, чрез адв. Д.К., подадена против действия на началник на ДНСК, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-4433-01-141/09.03.2016 г. на началник на ДНСК относно принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-173/19.04.2011 г., издадена от началник на РДНСК-Южен Централен район за премахване на незаконен строеж: „Вилна сграда“, находящ се в Държавен горски фонд, отдел 289“4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“/защитена местност/, яз. „Широка поляна“, землището на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, с извършител Н.Я.Т.. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 23.3.2016г.
443 Административно дело No 234/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.Б.Р. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Б.Р. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адвокат Д.К. против постановление и действия на Началника на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-136/14.04.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Вилна сграда“, находящ се в ДГФ, м. “Слънчева поляна“, землище гр. Батак, обективирани във възлагателно писмо с изх. № Пз-4430-01-140 от 09.03.2016 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането по чл. 297, ал. 4 от АПК на С.Б.Р. с ЕГН ********** ***, да се спре изпълнението по възлагателно писмо с изх. № ПЗ-4430-01-140 от 09.03.2016 г. на началника на ДНСК до приключване на делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 298 ал. 4 от АПК.
В законна сила на 21.3.2016г.
444 Административно дело No 235/2016, VI състав КСО Г.К.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-13/25.02.2016 г. на Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № ЕГН, * /прот. № N01397 от 23.10.2015 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване. ИЗПРАЩА преписката на ТП на НОИ - гр. Пазарджик за издаване на акт, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Г.К.С. ***, разноските по делото в размер на 600лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2017
Административно дело № 8978/2016
РЕШЕНИЕ № 13353 от 06.11.2017 г. по адм. дело № 8978/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 323/27.06.2016 г. по адм. дело № 235/2016 г. на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати на Г.К.С. сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.11.2017г.
445 Административно дело No 236/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Л.А.М.,
Б.И.М.,
Е.И.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.8.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 103/25.02.2016 г., прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 25.02.2016 г. с Протокол № 3 от същата дата ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на Л.А.М., Б.И.М. и Е.И.М. всички със съдебен адрес *** направените по делото разноски в размер на 1480 лева /хиляда четиристотин и осемдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.1.2018
Административно дело № 10552/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 464 от 11. 08. 2016 г., постановено по адм. дело № 236/ 2016 г. на Административен съд - Пазарджик.ОТХВЪРЛЯ искането на Л.А.М., Б.И.М. и Е.И.М. за присъждане на разноски по делото за настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2018г.
446 Административно дело No 237/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Е.И.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 102/25.02.2016 г., прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 25.02.2016 г. с Протокол № 3 от същата дата. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на Е.И.М. *** направените по делото разноски в размер на 960 лева /деветстотин и шестдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.12.2017
Административно дело № 8950/2016
РЕШЕНИЕ № 15094 от 08.12.2017 г. по адм. дело № 8950/2016 г. на ВАС - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 333 от 28.06.2016 г. по административно дело № 237 от 2016 година по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Е.И.М. с ЕГН ********** направени по делото разноски в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева, представляващи заплатен от нея адвокатски хонорар за процесуално представителство пред касационната инстанция. Решението е окончателно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 8.6.2018
Административно дело № 4786/2018
РЕШЕНИЕ № 7649 от 08.06.2018 г. по адм. дело № 4786/2018 г. на ВАС- Петчленен състав – І колегия: ОТХВЪРЛЯ искането на Общински съвет гр.Велингард, за отмяна на решение № 15094 от 08.12.2017 г. по адм. д. № 8950/2016 г. по описа на Върховен административен съд. ОСЪЖДА Общински съвет гр.Велинград, да заплати на Е.И.М.,***, сумата от 720 лв., представляваща разноски в производството. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.12.2017г.
447 Административно дело No 238/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Л.А.М.,
Б.И.М.,
Е.И.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 100/25.02.2016 г., на Общински съвет Велинград. Оставя без уважението искането на ответника – Общински съвет Велинград, за присъждане на разноски по делото. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на Л.А.М., Б.И.М. и Е.И.М. *** направените по делото разноски в размер на 1380 лева /хиляда триста и осемдесет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.1.2018
Административно дело № 10147/2016
РЕШЕНИЕ № 658 от 17.01.2018г. по адм. дело № 10147/2016. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 440 от 28.07.2016 г., постановено по адм. д. № 238/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет - Велинград да заплати на Л.А.М., Б.И.М. и Е.И.М. *** сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева съдебни разноски пред касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.1.2018г.
448 Административно дело No 239/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Л.А.М.,
Б.И.М.,
Е.И.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 105/25.02.2016 г., прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 25.02.2016 г. с Протокол № 3 от същата дата и решение № 178/31.03.2016 г., прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 31.03.2016 г. с протокол № 4 от същата дата. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на Л.А.М., Б.И.М. и Е.И.М. всички със съдебен адрес *** направените по делото разноски в размер на 1410 лева /хиляда четиристотин и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.11.2017
Административно дело № 9078/2016
РЕШЕНИЕ № 14678 от 30.11.2017 г. по адм. дело № 9078/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334 от 28.06.2016 г. по адм. дело № 239/2016 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград, представляван от председателя Бельо Бельов Мандраджиев да заплати на Л.А.М., Б.И.М. и Е.И.М. всички със съдебен адрес *** сумата от 1 440 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева, представляваща разноски по делото Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Юлия Раева: Не съм съгласна с решението на мнозинството. Считам обжалваното решение за неправилно, тъй като изводите на първоинстанционния съд за нищожност на оспореното решение на общинския съвет са в нарушение на материалния закон. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. От посочената разпоредба следва, че само и единствено общинският съвет е компетентният орган, който може да разпореди придобиването на определен недвижим имот. В едната си част решението на ОбС има точно такова съдържание. С него се дава съгласие за започване на процедура по придобиване на имот, собственост на Л. М., Б. М. и Е. М.. След като е налице влязъл в сила устройствен план, който отрежда този имот за обществено мероприятие „парк“, ОбС е започнал процедура по доброволно изкупуване на имота, като е определил и цена на евентуалната покупко-продажба. В тази част ЗМСМА урежда правомощие само и единствено на ОбС, който следва да предвиди в бюджета на общината необходимите средства за закупуване на имота и да започне процедурата за това. Поради това, ОбС е възложил на кмета задължението за провеждане на преговори със собственика на имота за неговото изкупуване. В тази част решението е прието от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, поради което изводите на съда за неговата нищожност са неправилни. В същото решение на ОбС е прието в случай на отказ на собствениците да продадат имота, то тогава по отношение на същия имот да започне процедура по отчуждаване. и т.н.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 7.6.2018
Административно дело № 4778/2018
РЕШЕНИЕ № 7621 от 07.06.2018 г. по адм. дело № 4778/2018 г. на ВАС- Петчленен състав – І колегия: ОТХВЪРЛЯ молба на Общински съвет- Велинград, представляван от Председателя на Общински съвет- Велинград, за отмяна на влязло в сила решение №14678/30.11.2017 г. по адм. д. №9078/2016 г. на ВАС, на основание чл. 239, т. 4 от АПК. ОСЪЖДА Общински съвет- Велинград да заплати на Л.А.М.., Б.И.М. и Е.И.М., всички със съдебен адрес ***, сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2017г.
449 Административно дело No 240/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.6.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 98/25.02.2016 г., на Общински съвет Велинград. Оставя без уважението искането на ответника – Общински съвет Велинград за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 10.11.2017
Административно дело № 8995/2016
РЕШЕНИЕ № 13663 от 10.11.2017 г. по адм. дело № 8995/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 352/ 29.06.2016 г. по адм. д. № 240/2016 г. на Административен съд - Пазарджик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.С., с посочен съдебен адрес ***, против решение № 98/25.02.2016 г. на Общински съвет – Велинград. ОСЪЖДА М.С.С. да заплати на Общински съвет - Велинград сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за първата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.11.2017г.
450 Административно дело No 241/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Д.Д.,
Е.Я.Д.
НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Д.Д., ЕГН ********** и Е.Я.Д., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, чрез адв. М.М., съдебен адрес:***, ПИСМО с изх. № ПЗ-4437-01-143/09.03.2016 г. на началник на ДНСК, обективиращо действия на началник на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-217/21.04.2011 г., издадена от началник на РДНСК-Южен Централен район за премахване на незаконен строеж: „Вилна сграда“, находящ се в Държавен горски фонд, отдел 289“4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“/защитена местност/, яз. „Широка поляна“, землището на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 20.6.2016г.
451 Административно наказателно дело (К) No 242/2016, XI състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ПЛОВДИВ ГЪРБЕВ 2008 ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 47 от 22.02.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 19/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград, в обжалваната му част. Решението е окончателно.
452 Административно дело No 243/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК П.А.В. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.А.В. ***, чрез адв.М. против действия на органа по изпълнение, обективирани в Писмо с изх.№ ПЗ -4428-01-142/09.03.2016 г. на Началника на ДНСК, с което се възлага принудителното изпълнение на Заповед № ДК -02-ЮЦР-135/14.04.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Вилна сграда и помощни сгради“ находящи се в ДГФ , отдел 289 „4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“/Защитена местност/, яз.“Широка поляна“, землище на гр.Батак, обл.Пазарджик изпълнен от А.Д.Д.. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК -02-ЮЦР-135/14.04.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Вилна сграда и помощни сгради“ находящи се в ДГФ , отдел 289 „4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“/Защитена местност/, яз.“Широка поляна“, землище на гр.Батак, обл.Пазарджик изпълнен от А.Д.Д.. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.298 ал.4 от АПК. Преписи от решението да се изпратят на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 23.3.2016г.
453 Административно наказателно дело (К) No 244/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ДОДИ-2008 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.6.2016г.
Оставя в сила Решение постановено по АНД № 555, по описа на Районен съд Веленград за 2015 г. Решението е окончателно.
454 Административно дело No 245/2016, I състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ГРАДИНА - 2010 ЕООД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 21.3.2016г.
ДОПУСКА продължаване на срока на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-22/20.01.2016г. е наложен запор на подържащите от дружеството банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори включително и съдържанието в касети в: 1. "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД 2. "БНП - ПАРИБА СА. - КЛОН СОФИЯ" ЕАД 3. "БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД 4. "УНИКРЕДИТБУЛБАНК" АД 5. "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 6. "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД 7. ТБ-ВИКТОРИЯ" ЕАД 8. "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 9. "БАНКА ДСК" ЕАД 10. "СИБАНК" АД 11. "БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД 12. "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД 13. "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД 14. "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД 15. "ОБЩИНСКА БАНКА" АД 16. "ИНВЕСТБАНК" АД 17. "ПРОКРЕДИТ БАНК" АД 18. "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД 19. "СЖ ЕКСПРЕСБАНК" АД 20. "ЧПБ ТЕКСИМ" АД 21. "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД 22. "ТОКУДА БАНК" АД 23. "ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД 24. АЛФА БАНКА КЛОН БЪЛГАРИЯ 25. "СИТИБАНК Н.А. КЛОН СОФИЯ" 26. "ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКА КЛОН СОФИЯ" 27. "ИНГ БАНК Н.В. КЛОН СОФИЯ" 28. ИШ БАНК ГМБХ-КЛОН СОФИЯ , като определя срок за продължаване на мерките до издаване на ревизионния акт. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на Димитър Йорданов- публичен изпълнител , ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик.
В законна сила на 21.3.2016г.
455 Административно наказателно дело (К) No 246/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК ЕТ Д.-Н.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 104/22.02.2015 г., постановено по АНД № 1798/2015г. на Районен съд гр. Пазарджик. Вместо това постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 33-0000171 от 06.08.2015 г. на началник Областен отдел „Автомобилна администрация” – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
456 Административно дело No 247/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Д.Г. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.6.2016г.
ОБЯВЯВА за нищожни действията по принудително изпълнение на заповед № ДК -02-ЮЦР-138 от 14.04.2011г. на Началника на РДНСК-ЮЦР . Решението е окончателно.
В законна сила на 6.6.2016г.
457 Административно наказателно дело (К) No 248/2016, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Н.Л.К. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 15 от 29.02.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 6/2016 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
458 Административно дело No 249/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна искова молба, подадена от Н.Н.А., ЕГН ********** ***, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София, която да му заплати сума в размер на 1000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на неоснователно бездействие на служители от администрацията на Затвора гр. Плевен. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.3.2018
Административно дело № 1520/2017
РЕШЕНИЕ № 3806 от 26.03.2018 г. по адм. дело № 1520/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 633 от 14.11.2016 г., постановено по адм. дело № 249/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2018г.
459 Административно дело No 250/2016, V състав Закон за местните данъци и такси МИГЕЛ ПАЛМА ООД РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО МЕСТНИ ПРИХОДИ В ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Мигел Палма“ООД, ЕИК ***, със седалище: гр. Варна, ***, подадена от С.И.В.,***, против Акт № 4/07.09.2011г. на зам.-кмет на община Батак за установяване на задължение по декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 250/2016 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено. Препис от определението да се изпрати на страните по реда на 138, ал.1 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 30.6.2016
Административно дело № 6906/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 7983 06/30/2016г. по адм. дело № 6906/2016 г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОТМЕНЯ определение № 600 от 19.05.2016 г. по адм.д. № 250/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
460 Административно дело No 250/2016, V състав Закон за местните данъци и такси МИГЕЛ ПАЛМА ООД РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО МДТ ПРИ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.11.2016г.
Отменя Акт за установяване на задължения по декларация № 4/07.09.2011 г., издаден от заместник-кмета на община Батак, в частта му за установеното задължение формирано от начислена такса битови отпадъци за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. общо в размер на 15 980.36 лв., както и 1539.31 лв. изтекла законова лихва върху нея до съставянето му. Отменя Решение № 1/13.06.2016 г. на ръководителя на „Звено за местни приходи“ при община Батак, в частта му, в която е потвърден Акт за установяване на задължения по декларация № 4/07.09.2011 г., издаден от заместник-кмета на община Батак, в частта му за установеното задължение формирано от начислена такса битови отпадъци за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. общо в размер на 15 980.36 лв., както и 1539.31 лв. изтекла законова лихва върху нея до съставянето му. Осъжда община Батак да заплати на “Мигел Палма” ООД разноски по делото в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
461 Административно дело No 251/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ДОБИВ-09 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Добив – 09“ ЕООД с ЕИК 200645914, седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Павел Хаджисимеонов“ № 41, представлявано от С.Д.Н. – управител, против заповед № 187 от 09.03.2016 г. на кмета на Община Стрелча. ОСЪЖДА „Добив – 09“ ЕООД с ЕИК 200645914, седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Павел Хаджисимеонов“ № 41, представлявано от С.Д.Н. да заплати направените по делото разноски на кмета на Община Стрелча в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.6.2017
Административно дело № 12014/2016
РЕШЕНИЕ № 7529 от 15.06.2017 г. по адм. дело № 12014/ 2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 414 от 20.07.2016 г. по адм. дело № 251/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА "Добив- 09" ЕООД със седалище и адрес са управление в гр. Панагюрище да заплати на община Стрелча сумата 200 /двеста/ лева - юрисконсултско възнаграждение за касационното производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 15.6.2017г.
462 Административно дело No 252/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.А.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от Е.А.П. с ЕГН ********** *** против Общинска служба по „Земеделие“ гр. Пазарджик, представлявана от С. П., Областна служба „Земеделие“ гр. Пазарджик, представлявана от директора С. А. Т. и Министерство на земеделието и храните гр. София, представлявано от министъра Д. Т.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 252/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.7.2016
Административно дело № 6942/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8820 от 14.07.2016 г. по адм. дело № 6942/2016 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 493/03.05.2016 г., постановено по административно дело № 252/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.7.2016г.
463 Административно дело No 253/2016, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 162/21.12.2015 г. на кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на плана за регулация за УПИ VІ-867, в кв. 81 по плана на с. Паталеница, с който се обособява нов УПИ ХІІІ-1032, търговия и услуги за имот с пл. № 1032, участващ в УПИ VІ и се променят вътрешно-регулационните му линии със съседните УПИ VІІ-870 и V-866 по имотни граници, поради неприложена дворищна регулация, съгласно означенията в зелено на приложената скица. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 11.7.2018
Административно дело № 14295/2016
РЕШЕНИЕ № 9502/11.07.2018 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 14295/2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 638/18.11.2016 г., постановено по адм. дело № 253/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, IV състав. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
464 Административно наказателно дело (К) No 254/2016, XI състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК ОРБИТА ТУРС ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.5.2016г.
ОТМЕНЯ решение /без номер/ от 15.02.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 2590/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 33-0000209 от 22.10.2015 г. на ИД началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, с което на „Орбита турс“ ООД, ЕИК ***, с адрес гр. Пазарджик, ***, представлявано от управителя В. И. А. е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева, на основание чл. 96б, ал. 1 от ЗАвП, за нарушение на чл. 29б, ал. 1 от същия закон. Решението е окончателно.
465 Административно наказателно дело (К) No 255/2016, XI състав ЗАНН: ИААА В.С.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение от 09.02.2016 г., постановено по НАХД № 1556, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
466 Административно наказателно дело (К) No 256/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.В.И. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 56/02.02.2016 г., постановено по НАХД № 2488, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
467 Административно дело No 257/2016, I състав чл. 304 АПК Г.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 13.6.2016г.
НАЛАГА на Кмета на община Батак глоба в размер на 200лв.за неизпълнение на съдебно решение №6/06.01.2016г. постановено по адм.д.№ 806/15г. по описа на Администартивен съд Пазарджикт. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 5.7.2016г.
468 Административно наказателно дело (К) No 258/2016, XI състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК ОРБИТА ТУРС ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85 от 16.02.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 2591/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
469 Административно наказателно дело (К) No 259/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ТАБАК МАРКЕТ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 819/22.12.2015 г., постановено по НАХД № 1381, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
470 Административно дело No 260/2016, I състав КСО Г.А.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.М. *** против Решение № 1012-12-22#1 издадено от Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик на 01.03.2016г., с което е потвърдено Разпореждане №ЕГН ********** , № 2 / порт.№№01464 от 09.12.2015г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ –Пазарджик. ОСЪЖДА Г.А.М. ***, да заплати на ТП на НОИ Пазарджик , сторените по делото разноски – възнаграждение за юрисконсулт в размер на 300 лв.. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2017
Административно дело № 8230/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 278 от 06.06.2016 г. по адм.дело № 260/2016 г. на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.12.2017г.
471 Административно дело No 261/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Г.Д.,
Й.Г.Д.,
Ц.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.Д., Й.Г.Д. и Ц.В.Д., с адрес: ***, Заповед №187/02.03.2016 год. на кмета на община Пещера, с която е одобрено, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, частично изменение на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ ХIII – 197 с идентификатор 56277.501.254 по КККР на гр. Пещера, с площ от 646 кв.м. на два урегулирани поземлени имоти: УПИ ХIII – 254 с площ от 323 кв.м. и УПИ ХVII – 254 с площ от 323 кв.м. в кв. 24 по ПУП на гр. Пещера. ОСЪЖДА община Пещера да заплати на В.Г.Д., Й.Г.Д. и Ц.В.Д. сумата от 530/петстотин и тридесет/лева, представляваща разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.11.2016г.
472 Административно дело No 262/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.6.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от обявен за нищожен акт на Общински съвет Пазарджик – Решение № 237/25.11.2013г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.11.2013г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до 10 000 лева като недоказан. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 17 /седемнадесет/ лева за внесени държавни такси и разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.3.2017
Административно дело № 8124/2016
РЕШЕНИЕ№ 3835 от 29.03.2017г. по адм. дело № 8124/2016. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 287/ 13.06. 2016 г., постановено по адм. дело №262/ 2016 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.3.2017г.
473 Административно наказателно дело (К) No 263/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 6 от 15.02.2015 г., постановено по АНД № 227/2015 г., по описа на Районен съд - гр. Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
474 Административно наказателно дело (К) No 264/2016, X състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Р.С.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 10 от 19.02.2015 г., постановено по АНД № 223/2015 г., по описа на Районен съд - гр. Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
475 Административно наказателно дело (К) No 265/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 7/16.02.2016 г., постановено по НАХД № 259/2015г. на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
476 Административно дело No 266/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК СЛЪНЦЕ 2002 ЕООД НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Слънце 2002“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 47, представлявано от управителя Ивелина А.Ч., срещу действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-229/26.04.2011 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив, обективирани във Възлагателно писмо № ПЗ-763-01-324/16.03.2016 г. на началника на ДНСК, относно принудително премахване на незаконен строеж, представляващ „Навес, два броя барбекю, зоокът и трайна настилка“, находящи се в ПИ 142100, в местността Голяма и малка крушици в землището на гр. Сърница. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила на 7.6.2016г.
477 Административно наказателно дело (К) No 267/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.П.А. ОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 77/11.02.2016 г., постановено по НАХД № 2569, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
478 Административно наказателно дело (К) No 268/2016, X състав ЗАНН: ДИТ СИЛЕНСИО ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 31.5.2016г.
Оставя в сила Решение № 15/28.01.2016 г., постановено по НАХД № 557, по описа на Районен съд Велинград за 2015 г. Решението е окончателно.
479 Административно наказателно дело (К) No 269/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 54 от 29.02.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 2/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
480 Административно дело No 270/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК О.К.К. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата О.К.К., ЕГН ********** *** с посочен съдебен адрес:*** /чрез адв. Д.М. и адв. А.К./, подадена против действия на орган по изпълнението, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-215-01-147/09.03.2016 г. на началник на ДНСК относно принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-51/08.02.2012 г. на началник на РДНСК Южен централен район за премахване на незаконен строеж „Жилищна сграда 1“, находящ се в ПИ № 032006 и ПИ № 032001, м. „Орешака“, землище на община Пещера – с извършител О.К.К.. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 27.6.2016г.
481 Административно дело No 272/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Б.У. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Б.У. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Д.М. и адв. А.К. – САК, със съдебен адрес *** срещу действия на административен орган – РДНСК ЮЦР, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-215-01-149 от 09.03.2016 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 298 ал. 4 от АПК.
В законна сила на 31.5.2016г.
482 Административно дело No 273/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК О.З.К. НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.6.2016г.
ОТМЕНЯ действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-52/08.02.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив, обективирани във Възлагателно писмо № ПЗ-215-01-145/09.03.2016 г. на началника на ДНСК, относно принудително премахване на незаконен строеж, представляващ „Жилищна сграда № 2, находяща се в ПИ № 032006 и ПИ № 032011, местност Орешака в землището на община Пещера“, с извършител О. Кирилов К.. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 7.6.2016г.
483 Административно дело No 274/2016, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Й.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.5.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.С.Г. ***, подадена чрез пълномощника й С.И.Г., срещу бездействие на директора на ТП на НОИ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 274/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.6.2016
Административно дело № 6735/2016
С определение № 7463 от 21.06.2016 г. по адм. дело № 6735/2016 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 542 / 12.05.2016 г. по адм. дело № 274 / 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.6.2016г.
484 Административно дело No 275/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗЗДискр. и чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.3.2018
Административно дело № 1519/2017
РЕШЕНИЕ № 3641 от 21.03.2018 г. на ВАС София- Трето отделение по адм. д. № 1519/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 523 от 13.10.2016 г., постановено по адм. д. № 275/2016 г. по описа на АС Пазарджик.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2018г.
485 Административно дело No 276/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Петя Ташкова, прокурор при Районна прокуратура Пазарджик, против разпоредбата на чл.47, т.9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Пазарджик, приета с изменението и допълнение на същата наредба с Решение № 203/31.10.2013 г., взето по Протокол № 12 на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Районна прокуратура Пазарджик да заплати на Общински съвет Пазарджик, сторените по производството разноски в размер на 300 (триста) лева, представляващи адвокатско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.4.2017
Административно дело № 8804/2016
РЕШЕНИЕ № 5384 от 28.04.2017 г. на ВАС София, Седмо отделение по адм. д. № 8804/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 317 от 20.06.2016 г., постановено по адм. дело №276/2016 г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.4.2017г.
486 Административно наказателно дело (К) No 277/2016, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ К.С.Я. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 31.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 75/09.02.2016г. постановено по анд № 2691/15г. по описа на Районен съд Пазарджик И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП №624/23.11.2015 г. на началник на Митница Пловдив, с което на К.С.Я. *** на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 1000 лева, а на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС - е постановено да бъдат отнети акцизните стоки, предмет на нарушението в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, на основание чл. 223 от АПК.
487 Административно дело No 278/2016, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Д.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 20.10.2016г.
ОТМЕНЯ дадения в съдебно заседание на 20.09.2016 г. ход на устните състезания. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д. ***, против Заповед № 137-ТС/26.07.1999 г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 278/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.1.2017
Административно дело № 14296/2016
Определение № 327 от 11.01.2017 г. на ВАС , ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, ПО АДМ. Д. № 14296/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение №1139/20.10.2016 г. постановено по адм.дело №278/2016 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА определение №1228/23.11.2016 г. постановено по адм.дело №278/2016 г. на Административен съд-Пазарджик, в осъдителната му част. ОСЪЖДА Д. *** да заплати на П. Евтимова А. ,на И.Е.К. и на Д.Г.А..***, разноски за касационната инстанция в размер на по 200 /двеста/ лева, за всеки един от тях, представляващи възнаграждение за адвокат. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.1.2017г.
488 Административно дело No 279/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.И.К. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.8.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР-12 от 01.03.2016 г. на началника на РДНСК – ЮЦР. ОСЪЖДА РДНСК – ЮЦР гр. Пловдив да заплати на А.И.К. *** сумата от 360 (триста и шестдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.9.2017
Административно дело № 11395/2016
Решение № 10780 от 01.09.2017 г. на ВАС - София, Второ отделение, по адм. д. № 11395/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 456/04.08.2016 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 279/2016 г. Осъжда Дирекция за национален строителен контрол да заплати на А.И.К. сумата от 300 /триста/ лева разноски за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.9.2017г.
489 Административно наказателно дело (К) No 280/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК САМИ 68 ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 69/09.02.2016г., постановено по АНД№1291/15 г. по описа на ПРС за 2015г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-000102 от 24.06.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пазарджик, с което на „Сами 68“ ЕООД, ЕИК: 201238914, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ № 18, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ.
490 Административно дело No 281/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София и Министерство на правосъдието- София предявен с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и цена на иска – 30 000 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 22.3.2018
Административно дело № 6219/2017
РЕШЕНИЕ № 3695 от 22.03.2018 г. по адм. дело № 6219/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 587/ 03.11.2016 г., постановено от Административен съд- Пазарджик по адм. дело № 281/2016 г. ВРЪЩА делото на друг съдебен състав на Пазарджишкия административен съд за ново разглеждане. Решението не подлежи на обжалване.
491 Административно дело No 282/2016, VI състав Закон за данък върху добавената стойност СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР"ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК НОВА СТАЙЛ ЕООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.4.2016г.
Оставя без уважение искане на публичен изпълнител И. Т. Т. в сектор „Обезпечаване и събиране на публични вземания“ при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик за продължаване на срока на наложените на „Нова Стайл“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес ***, представлявано от Й.Д.Ч., обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-193/20.11.2015 г. Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 121, ал. 5 от ДОПК. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 12.4.2016г.
492 Административно дело No 283/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 17.6.2016г.
ОТВЕЖДА от делото съдия-докладчик Мариана Шотева при Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА АД № 283/16 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 283/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
493 Административно наказателно дело (К) No 284/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 31.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 73/10.02.2016 г., постановено по НАХД № 2579/2015г. на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
494 Административно дело No 285/2016, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Г.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.Г.Г., ЕГН ********** ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г. с изх. № 02-130-6500/4788 от 14.08.2014 година на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие", в частта, с която му е наложена санкция и му е отказано плащане на субсидия по НР1 в размер на 1365, 34 лв., по СЕПП в размер на 1663, 72 лева. ОСЪЖДА И.Г.Г., ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата в размер на 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.7.2016г.
495 Административно дело No 286/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.Т. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Ц. *** против заповед № 218 от 05.02.2016 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 286/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.7.2016
Административно дело № 7259/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8477 от 08.07.2016 г. по адм. дело № 7259/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 617/ 20.05.2016 г. постановено по адм. дело № 286/2016 г. на Административен съд- Пазарджик, трети състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.7.2016г.
496 Административно дело No 287/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИНГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 15.06.2016 год., с което е даден ход по същество по делото. ОСТАВЯ без разглеждане протеста на прокурор при Районна прокуратура – Велинград против разпоредбата на чл.35, т.9 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №287/2016 год. по писа на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати на Районна прокуратура – Велинград разноски по производството в размер на 20.00 лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му на страните пред ВАС
В законна сила на 28.7.2016г.
497 Административно дело No 288/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.Т., ЕГН **********, подадена чрез адв. Ц., със съдебен адрес:***, против Заповед № 560/02.03.2016г. на кмета на община Велинград, с която се отказва издаването на заповед с правно основание чл. 195, ал. 4 от ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 288/2016 год. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.6.2016
Административно дело № 7360/2016
С определение № 7811 от 28.06.2016 г. по адм.дело № 7360/2016 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение № 633/25.05.2016 г., постановено по адм. дело № 288/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на кмета на община Велинград за присъждане на разноски по делото.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2016г.
498 Административно дело No 289/2016, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър П.Н.З.,
М.С.И.,
Т.Г.Д.
НАЧАЛНИКА НА СГКК- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 17.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Н.З., М.С.И. и Т.Г.Д., подадена чрез адв.Т.З., с посочен съдебен адрес ***, Заповед № 18-2221/21.03.2016 г. на началника на СГКК-Пазарджик. ВРЪЩА преписката на СГКК - Пазарджик за продължаване на административнопроизводствените действия по молба вх.№ 94-542/30.10.2013 г. ОТХВЪРЛЯ искането за обявяване нищожността на Заповед № 18-2221/21.03.2016 г. на началника на СГКК-Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 23.6.2016
Административно дело № 6620/2016
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на началника на СГКК -Пазарджик, срещу определение № 583/17.05.2016г., постановено по адм. дело№ 289/2016г. на Пазарджишкия административен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 6620/2016 г. на Върховния административен съд. ОСЪЖДА СГКК - гр. Пазарджик, да заплати на П.Н.З., М.С.И. и Т.Г.Д., по 200 лв. разноски по делото, или общо 600 (шестотин) лв. за правна помощ и съдействие. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му пред 5- членен състав на Върховния административен съд. След връщането на делото в АС-Пазарджик, същият да се произнесе по подадената на 20.05.2016г. молба, като съобрази и становището на Служба ГКК-Пазарджик, получено на 09.06.2016г и приобщено по делото.
В законна сила на 8.7.2016г.
499 Административно наказателно дело (К) No 290/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ВЪРБИЦА ЛЕС ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18 от 14.01.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 1916/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
500 Административно наказателно дело (К) No 291/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ВЪРБИЦА ЛЕС ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 19/14.01.2016 г., постановено по НАХД № 1904, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
501 Административно наказателно дело (К) No 292/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БИЗНЕС КОНСУЛТ 58 ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20 от 14.01.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 1956/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
502 Административно наказателно дело (К) No 293/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК С.С.Р. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 114/26.02.2016 г., постановено по НАХД № 2529, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
503 Частно административно дело No 294/2016, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Костадин Георгиев Варев, в качеството му на кмет на община Белово, срещу Разпореждане за допуснато предварително изпълнение Решение № 67/25.03.2016 г. на Общински съвет Белово, взето на заседание, проведено на 25.03.2016 г. по Протокол № 11/25.03.2016 г., с което е потвърдено Решение № 55/26.02.2016 г. на ОбС Белово, взето на заседание, проведено на 26.02.2016 г., по Протокол № 10/26.02.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 294/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 28.5.2016г.
504 Частно административно дело No 295/2016, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на Община Белово – инж. Костадин Георгиев Варев, адрес гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А, срещу разпореждане за допуснато предварително изпълнение на решение № 68, взето с протокол № 11 от заседание на Общински съвет – гр. Белово, проведено на 25.03.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 295/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.5.2016г.
505 Частно административно дело No 296/2016, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на Община Белово – инж. К. Г. В., адрес гр. Белово, ***, срещу разпореждане за допуснато предварително изпълнение на решение № 69, взето с протокол № 11 от заседание на Общински съвет – гр. Белово, проведено на 25.03.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 296/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.5.2016г.
506 Административно наказателно дело (К) No 297/2016, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК М.Ц.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.6.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение №17 от 07.03.2016г., постановено по АНД № 5, по описа за 2016 г., Районен съд – Панагюрище Решението е окончателно.
507 Административно дело No 298/2016, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.А.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 691 от 20.05.2014 г. на кмета на Община Велинград, с която е одобрено попълването на кадастрален план с верните имотни граници на ПИ № 393 и нов ПИ № 1125 в кв. 47 по плана на гр. Сърница. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.11.2016г.
508 Административно наказателно дело (К) No 299/2016, XI състав ЗАНН: МВР Р.С.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 59 от 08.03.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 75/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
509 Административно наказателно дело (К) No 300/2016, X състав ЗАНН: МВР Р.С.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65/11.03.2016г., постановено по АНХД № 74/2016г. по описа на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
510 Административно дело No 301/2016, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.С.Д. КМЕТА НА С.ХАДЖИЕВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.6.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З.С.Д. от с. Хаджиево, против Мълчалив отказ за издаване на удостоверение за наследници по Заявление вх. № 44-3-20/09.03.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 301/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Прекратява делото.
В законна сила на 14.7.2016г.
511 Административно наказателно дело (К) No 303/2016, X състав ЗАНН: МВР Й.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88/18.02.2016г., постановено по АНД 2651/15г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
512 Административно наказателно дело (К) No 304/2016, X състав ЗАНН: МВР А.Б.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.6.2016г.
Отменя Решение №100/19.02.2016г., постановено по АНД № 2734, по описа за 2015 г., Районен съд – Пазарджик с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0340-000817 от 27.11.2015г. на Началника на РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик, с което на А.Б.М. *** е наложена глоба в размер на 400 лв. на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ във връзка с чл.259 ал.1 т.1 от КЗ и чл.249 т.1 от КЗ . ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : Отменя Наказателно постановление Наказателно постановление № 15-0340-000817 от 27.11.2015г. на Началника на РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик, с което на А.Б.М. *** е наложена глоба в размер на 400 лв. на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ във връзка с чл.259 ал.1 т.1 от КЗ и чл.249 т.1 от КЗ, като незаконосъобразно . Решението не подлежи на обжалване.
513 Административно наказателно дело (К) No 305/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 99/19.02.2016 г., постановено по НАХД № 2741, по описа за 2015 г. на Районен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-000142/13.11.2015 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда гр. Пазарджик, с което на ДКТ „Константин Величков“, представлявано от Александър Георгиев Жеков, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл.415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ). Решението е окончателно.
514 Административно наказателно дело (К) No 306/2016, X състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПЕТРОКОМ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 31.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 91/18.02.2016 г., постановено по АНД № 2583/2015 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
515 Административно наказателно дело (К) No 307/2016, XI състав ЗАНН: НАП ПЛАМ ОЙЛ 2014 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 130/02.03.2016 г., постановено по НАХД № 2310, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
516 Административно дело No 308/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на община Стрелча, подадена против Решение № 737/27.03.2014 г., взето по Протокол № 39 на Общински съвет Стрелча, с искане за обявяване нищожността на решението. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 19.11.2016г.
517 Административно дело No 309/2016, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър П.Н.З.,
М.С.И.,
Т.Г.Д.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на П.Н.З., М.С.И. и Т.Г.Д.,***, подадена чрез пълномощник адвокат Т.З., със адрес ***, кантора № 16 срещу Заповед № 18-2221/21.03.2016г. на Началник на СГКК-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 309/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.5.2016г.
518 Административно наказателно дело (К) No 310/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ-БЕЛОВО АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение/без номер/ от 09.02.2016г. постановено по АНД 2624/15г. /погрешно посочено като НАХД № 386/11г./ по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдил Наказателно постановление НП №13-000124 от 02.09.2015 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр.Пазарджик, с което на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ -БЕЛОВО" АД, ЕТТК 822104867, със седалище и адрес па управление гр.Белово, ул."Дъбравско шосе" №1а, представлявано от М.С. и С.А. за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.415, ал.1 от КТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2 000 лева.
519 Административно наказателно дело (К) No 311/2016, XI състав ЗАНН: МВР Д.А.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 29.02.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 1626/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, в обжалваната му част. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
520 Административно наказателно дело (К) No 312/2016, X състав ЗАНН: МВР Д.Г.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 25.02.2016 г., постановено по НАХД № 2427/2015 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
521 Административно наказателно дело (К) No 313/2016, X състав ЗАНН: ДНСК РДНСК-ЮЦР ПЛОВДИВ К.Г.В. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82/15.02.2016г. по н.а.х. дело № 1702/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
522 Административно дело No 314/2016, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕТ С.А.- 6. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 14.11.2016г.
ОТМЕНЯ дадения в съдебно заседание на 14.10.2016 г. ход на устните състезания. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ “С. А.-63“ против Заповед № 158/29.02.2016 г. на кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 314/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.1.2017
Административно дело № 158/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 671 от 18.01.2017 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 158/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1195 от 14.11.2016 г., постановено по адм. д. № 314/2016 г. по описа на АС П-к. Определението е окончателно.
В законна сила на 18.1.2017г.
523 Административно дело No 316/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СПОРТ БЕЕВИ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.5.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Спорт Бееви“АД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, срещу Решение № 132/31.03.2016 г., прието с протокол № 4/31.03.2016 г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 316/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 24.5.2016г.
524 Административно дело No 317/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Й.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 92/28.05.2015 г., взето с Протокол № 7 от 28.05.2015 г. на ОбС Пазарджик, с което ОбС Пазарджик е задължил кмета на общината да предприеме практически действия за събирането на дължимите суми и възстановяване на причинената финансова вреда на община Пазарджик, съобразно отправените покани от Държавна финансова инспекция (ДФИ) до общинските съветници, които не са възстановили доброволно сумите в размера, определен от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му. дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 10.1.2017
Административно дело № 10146/2016
РЕШЕНИЕ № 397 от 10.01.2017 г. по адм. дело № 10146/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОБЕЗСИЛВА Решение № 367 от 07.07. 2016 г., постановено по адм. дело № 317/ 2016 г. на Административен съд - гр.Пазарджик. ОБЕЗСИЛВА Определение № 980 от 02.09.2016 г., постановено по адм. дело № 317/2016 г. на Административен съд – гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
525 Административно дело No 318/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Н.Н. ОБЛАСНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-БЛАГОЕВГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.6.2016г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Благоевград/ОД на МВР-Благоевград/, да заплати на М.Н.Н. ЕГН ********** *** , сумата от 600 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на отменено наказателно постановление и сумата от 1000 лева, представляваща справедливо обезщетение за претърпените неимуществени вреди , ведно със законната лихва от 11.03.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля като неоснователен предявеният иск за умуществени щети за сумата то 335.74лв.. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР-Благоевград, да заплати на М.Н.Н. ЕГН ********** *** , сумата от 610 (шестстотин и десет) лева, представляваща разноски в производството. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 8.11.2017
Административно дело № 8898/2016
ОТМЕНЯ решение № 314 от 20.06.2016 г. по адм. дело № 318/2016 г. по описа на Административния съд - Пазарджик в частта, в която Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи-Благоевград е осъдена да заплати на М.Н.Н. лихва върху сумата от 600 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, считано от 11.03.2016 г., и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Н.Н. срещу Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи-Благоевград иск в частта за заплащане на лихва върху сумата от 600 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, считано от 11.03.2016 г. ОТМЕНЯ решение № 314 от 20.06.2016 г. по адм. дело № 318/2016 г. по описа на Административния съд-Пазарджик в частта, в която Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи-Благоевград е осъдена да заплати на М.Н.Н., на основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, обезщетение в размер на 1000 лева за неимуществени вреди, изразяващи се в преживени негативни емоции във връзка с издаването на наказателно постановление № 15-0339-000985/27.08.2015 г. на началник група, сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Благоевград, отменено с решение № 304/12.02.2016 г. по АНД № 843/2015 г. по описа на Районния съд - Сандански, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.03.2016 г., и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Н.Н. против Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Благоевград иск за сумата 1000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в преживени негативни емоции, свързани с наказателно постановление № 15-0339-000985/27.08.2015 г. на началник група, сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Благоевград, отменено с решение № 304/12.02.2016 г. по АНД № 843/2015 г. по описа на Районния съд - Сандански, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.03.2016 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 314 от 20.06.2016 г. по адм. дело № 318/2016 г. по описа на Административния съд - Пазарджик в частта, с която Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Благоевград е осъдена да заплати на М.Н.Н. обезщетение в размер на 600 лева за имуществени вреди, представляващи разход за адвокатско възнаграждение във връзка с обжалван
В законна сила на 8.11.2017г.
526 Административно дело No 319/2016, IV състав КСО И.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Г. *** подадена против Мотивирано решение № 1012-12-25#1/24.03.2016 г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № РВ -3-12-00100231 от 19.01.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО, с което е разпоредено възстановяването на направените разходи за хранене от фонд „Общо заболяване и майчинство“/ОЗМ/, разходи за нощувки от същия фонд и разходи за диагностични и терапевтични процедури за периода 24.07.2014 г. до 02.08.2014 г. в размер на 474.05 лева. ОСЪЖДА И.А.Г. *** да заплати на ТП на НОИ-Пазарджик, сумата от 300 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2016г.
527 Административно дело No 320/2016, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.С.А. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.6.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.С.А. срещу неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 320/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 18.6.2016г.
528 Административно дело No 321/2016, IV състав Закон за акцизите и данъчните складове Ю.С.Ю.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.6.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ю.С.Ю. ***, срещу неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 321/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.6.2016г.
529 Административно дело No 322/2016, IV състав Закон за държавния служител А.Г.П. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.8.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 120/25.03.2016 г. на директора на Регионална дирекция по горите /РДГ/ - гр. Пазарджик, издадена на основание чл. 90, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 89, ал. 2 и чл. 92, ал. 1 от ЗДСл., с която органът по назначаването е наложил дисциплинарно наказание „Порицание“ на оспорващата в качеството й на държавен служител на длъжност „Главен счетоводител“ в Дирекция „Административно-правно и финансово-ресурсна дейност“ при РДГ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на А.Г.П. *** сумата от 750 лева разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.9.2016г.
530 Административно дело No 324/2016, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) ЕТ Д.К.Б.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Д-р Камен Беров-ИППМП“ гр. Ракитово, подадена против писмена покана с изх. № 13/29-05-480/05.04.2016 г. на директора на РЗОК-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 324 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 26.5.2016г.
531 Административно наказателно дело (К) No 325/2016, XI състав ЗАНН: ДКСБТ НИВАС-66 ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 132/07.03.2016 г., постановено по НАХД № 13, по описа за 2016 г. на Районен съд Пазарджик Решението е окончателно.
532 Административно наказателно дело (К) No 327/2016, XI състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОТМЕНЯ решение от 01.03.2016 г., постановено по НАХД № 2474, по описа за 2015 г. на Районен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
533 Административно наказателно дело (К) No 328/2016, X състав Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.6.2016г.
Отменя Решение №/без номер/ от 19.02.2016г. постановено по НАХД №2410/15г. по описа на РС Пазарджик с което е потвърдено Наказателно постановление №НП-21 от 16.01.2015 г. на Председателя на ДКЕВР гр.София с което на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Христо Г.Данов“ №37, за нарушение на чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 20000 лева. ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : Отменя Наказателно постановление №НП-21 от 16.01.2015 г. на Председателя на ДКЕВР гр.София с което на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Христо Г.Данов“ №37, за нарушение на чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 20000 лева като незаконосъобразно.
534 Административно дело No 329/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СПОРТ БЕЕВИ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на „Спорт Бееви“ АД, ЕИК *****, гр. Велинград, ул. *****, чрез адвокат П. П., Адвокатска колегия Пазарджик, срещу Решение № 132/31.03.2016г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 329/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Заверено копие от преписката по делото ДА СЕ ИЗПРАТИ за прилагане по адм. д. № 316, по описа за 2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.5.2016г.
535 Административно дело No 330/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на Община Белово – инж. Костадин Георгиев Варев, адрес гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А, срещу Решение № 67, взето с протокол № 11 от заседание на Общински съвет – гр. Белово, проведено на 25.03.2016 г., с което е потвърдено решение № 55 от 26.02.2016 г. на Общински съвет Белово, взето на заседание проведено на 26.02.2016 г. с протокол № 10/26.02.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 330/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 11.10.2016
Административно дело № 11188/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10596 от 11.10.2016г. по адм. дело № 11188/2016г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ определение № 737 от 22.06.2016г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм. дело № 330/2016г. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
536 Административно дело No 331/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 20.6.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на К. Г. В., в качеството му на кмет на община Белово и „Навигатор 5“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол, против Решение № 68/25.03.2016 г. на Общински съвет Белово, взето на заседание, проведено на 25.03.2016 г. по Протокол № 11/25.03.2016 г., с което е потвърдено Решение № 54/26.02.2016 г. на ОбС Белово, взето на заседание, проведено на 26.02.2016 г. по Протокол № 10/26.02.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 331/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 10.10.2016
Административно дело № 11076/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10543 от 10.10.2016 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 11076/2016 г. - ОТМЕНЯ определение № 723 / 20.06.2016 г. на Административен съд Пазарджик, ІV-ти състав, постановено по административно дело № 331/2016 година. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно изложените мотиви. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
537 Административно дело No 332/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
НАВИГАТОР 5 ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.10.2016г.
Отменя Решение №56/26.02.2016г. на ОС Белово, взето на заседание на ОС Белово, проведено на 26.02.2016г. с Протокол № 10/26.02.2016г., потвърдено с Решение №69/25.03.2016г. Решението може да се оспорва пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено. Да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.4.2018
Административно дело № 14451/2016
ОТМЕНЯ решение № 525 от 14.10.2016 г., постановено по адм. дело № 332/2016 г. по описа на Административния съд -Пазарджик и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на АС-Пазарджик съгласно указанията, съдържащи се в мотивите на настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
538 Административно дело No 333/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.10.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик против Решение 241/30.03.2016 г. на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 333/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати на Районна прокуратура Пазарджик разноски по производството в размер 20 (двадесет) лева, съгласно представеното на л.10 от делото доказателство за това. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 26.10.2016г.
539 Административно дело No 334/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация МЛАДШИ ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Пламен Пантов – младши прокурор при РП Пазарджик , подаден против Решение №242/30.03.2016г. на Общински съвет Септември . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 334/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 20.8.2016г.
540 Административно дело No 335/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация МЛАДШИ ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 243/30.03.2016 г. на Общински съвет гр. Септември, с което е променен видът на собствеността от публична в частна общинска собственост на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІ – Здравен дом, в кв. 2 по плана на с. Славовица, община Септември и е възложено изпълнението на решението на кмета на Община Септември, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Септември да заплати от бюджета на Община Септември направените от Районна прокуратура Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 29.8.2016г.
541 Административно дело No 336/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.К.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.7.2016г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора – инж. В.В. да заплати на Я.К.К., с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 17.07.2015 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Я.К.К., с ЕГН ********** *** против Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора – инж. В.В. за сумата над 500 /петстотин/ лева до претендирания размер от 1 000 /хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора – инж. В.В. да заплати на Я.К.К., с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 17.07.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора – инж. В.В. да заплати на Я.К.К., с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.3.2018
Административно дело № 12023/2016
РЕШЕНИЕ № 3058 от 12.03.2018 г. по адм. дело № 12023/2016 г. на ВАС-Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 413 от 19.07.2016 г., постановено по адм. д. № 336 по описа за 2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в частта му, с която Регионална дирекция по горите – Пазарджик е осъдена да заплати на Я.К.К., с ЕГН ********** обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер над 100,00 (сто) лв. до присъдения размер от 500,00 (петстотин) лв., претърпени от Наказателно постановление № 297 от 03.11.2014 г., издадено от и. д. директор на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска – 17.07.2015 г. до окончателното изплащане на сумата и вместо него в тази част ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Я.К.К., с ЕГН ********** срещу Регионална дирекция по горите – Пазарджик за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди от отмененото като незаконосъобразно Наказателно постановление № 297 от 03.11.2014 г., издадено от и. д. директор на Регионална дирекция по горите – Пазарджик и за сумата в размер над 100,00 (сто) лв. до размера от 500,00 (петстотин) лв., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска – 17.07.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТМЕНЯ Решение № 413 от 19.07.2016 г., постановено по адм. д. № 336 по описа за 2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в частта му, с която Регионална дирекция по горите – Пазарджик е осъдена да заплати на Я.К.К., с ЕГН ********** разноски за адвокатско в размер над 200,00 (двеста) лв. до присъдения размер от 500,00 (петстотин) лв. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 413 от 19.07.2016 г., постановено по адм. д. № 336 по описа за 2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в останалата му част. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Регионална дирекция по горите – Пазарджик за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдия Искра Александрова: Не съм съгласна с решението на мнозинството от съдебния състав, взето по отношение на касационната жалба на Регионалната дирекция по горите Пазарджик срещу първоинстанционното решение, в частта, в която се присъжда обезщетение за претърпени неимуществени вреди.
В законна сила на 12.3.2018г.
542 Административно дело No 336/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.К.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.9.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 413 от 19.07.2016 г., постановено по адм. дело № 336/2016 г. по описа на Административен съд, като в мотивите на стр. 6 от решението на ред трети вместо „Разгледан по същество искът за имуществени вреди се явява неоснователен и недоказан, като съображенията за това са следните:“ да се чете „Разгледан по същество искът за имуществени вреди се явява основателен и доказан, като съображенията за това са следните “. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
543 Административно наказателно дело (К) No 337/2016, XI състав Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 138 от 09.03.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 2565/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, вместо което постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП-22 от 16.01.2015 г. на председателя на ДКЕВР гр. София, с което на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 за нарушение на чл. 206, ал. 1 от Закона за енергетиката е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева. Решението е окончателно.
544 Административно дело No 338/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК И.А.Н. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.А.Н. ***, подадена против писмо с изх. № ПЗ-1184-01-644/23.02.2015 г. на началник на ДНСК, обективиращо действия по изпълнението на Заповед № ДК-02-ЮЦР-120/27.04.2012г. на началник РДНСК-ЮЦР, с искане да бъде обявено за нищожно. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 5.7.2016г.
545 Административно дело No 339/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Л.А.М.,
Б.И.М.,
Е.И.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.4.2016г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 339/2016 г. към адм. дело № 239/2016 г. на Административен съд Пазарджик за съвместно разглеждане в общо производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 339/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
546 Административно дело No 341/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация НАВИГАТОР 5 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.11.2016г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 341/2016 г. към адм. дело № 330/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 341/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
547 Административно дело No 341/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация НАВИГАТОР 5 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Навигатор 5“ ЕООД с ЕИК 148046542, със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол 9280, обл. Варна, местност „Парцелите“ против решение № 67 от 25.03.2016 г. на Общински съвет гр. Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 341/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 21.10.2016
Административно дело № 9367/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11102 от 21.10.2016 г. по адм. дело № 9367/ 2016 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ определение № 613 от 20.05.2016 г. по адм. дело № 341/2016 г. по описа на Административния съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
548 Административно дело No 342/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация НАВИГАТОР 5 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.5.2016г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 342/2016 г. към адм. дело № 331/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 342/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
549 Административно дело No 343/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация НАВИГАТОР 5 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 343/16г. към адм. дело № 332/16г. по описа на Административен съд - Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 343/16г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
550 Административно наказателно дело (К) No 344/2016, X състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ В.Н.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126/02.03.2016г., година на Районен съд - Пазарджик, постановено по АНД № 28 по описа за 2016 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
551 Административно наказателно дело (К) No 345/2016, X състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Д.В.В. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ в Решение №125/ 02.03.2016г., постановено по АНД № 29, по описа за 2016 г., Районен съд – Пазарджик.
552 Административно наказателно дело (К) No 346/2016, XI състав ЗАНН: Здравна инспекция ЕТ П.М. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 12/29.02.2016 г., постановено по НАХД № 258, по описа за 2015 год. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
553 Административно наказателно дело (К) No 347/2016, X състав ЗАНН: КЗЛД АСИ ТУР ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.5.2016г.
ИЗПРАЩА КАХД № 347/16 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАХД № 347/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
554 Административно наказателно дело (К) No 348/2016, X състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 13 от 25.02.2016 г. постановено по АНД № 262/2015 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
555 Административно наказателно дело (К) No 349/2016, XI състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 12 от 22.02.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 271/2015 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
556 Административно наказателно дело (К) No 350/2016, XI състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/22.02.2016 г., постановено по НАХД № 256/2015 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
557 Административно наказателно дело (К) No 351/2016, XI състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14 от 26.02.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 177/2015 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
558 Административно дело No 352/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Р.С. ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА Р.С. ***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 16.1.2017
Административно дело № 2120/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 514/ 16.01.2017 г. на ВАС СОФИЯ, ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АДМ. Д. № 13284/16 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Р. С.С., подадена от адв.С. в качеството му на пълномощник, срещу решение №531/18.10.2016 г., постановено по адм.д.№352/2016 год. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 13284/2016 г. по описа на Върховния административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му пред петчленен състав на ВАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2769 от 07.03.2017 г. на ВАС СОФИЯ, ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ, І колегия, по адм. д. № 2120/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 514 от 16.01.2017 г. по адм. д. № 13284/2016 г. на ВАС, тричленен състав на трето отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2017г.
559 Административно дело No 353/2016, IV състав Закон за държавния служител Ц.В.А.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.В.А.-Ч. ***, против Заповед № ЧР-2-30/28.03.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика за прекратяване на служебното правоотношение по чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител.. ОСЪЖДА Ц.В.А.-Ч. ***, да заплати в полза на Агенция за социално подпомагане гр. София 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.10.2017
Административно дело № 14271/2016
РЕШЕНИЕ № 12826 от 25.10.2017 г. на ВАС - София Пето отделение по адм. д. № 14271/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 534/19.10.2016 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 353/2016 година. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.10.2017г.
560 Административно дело (К) No 354/2016, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ДЕЙВ - 2007 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯВА решение № 4 от 08.01.2016 г. постановено по адм.д. № 4305/ 2013 г. на Районен съд Пазарджик, с което е отхвърлена жалбата на „Дейв 2007" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик, представлявано от управителя И. Л. К., срещу Заповед № РД-06-150/31.10.2013г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" - Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Оставя без уважение искането на „Дейв 2007”ООД за присъждане на разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
561 Административно наказателно дело (К) No 355/2016, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Л.И.Д. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 22 от 15.03.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 190/2015 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
562 Административно дело (К) No 356/2016, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА А.И.Я.,
Х.И.Я.,
Д.И.Я.
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 105/03.02.2016 г., постановено по гр. д. № 679 по описа за 2015 г. на Районен съд Пещера. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
563 Административно дело No 357/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.6.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на К.С.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 357/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.6.2016г.
564 Административно наказателно дело (К) No 358/2016, X състав ЗАНН: НЗОК РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПАЗАРДЖИК МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62/10.03.2016г., година на Районен съд - Велинград, постановено по АНХД № 70 по описа за 2016 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
565 Административно наказателно дело (К) No 359/2016, X състав ЗАНН: НЗОК РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПАЗАРДЖИК МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение №17 от 07.03.2016г., постановено по АНД № 5, по описа за 2016 г., Районен съд – Панагюрище Решението е окончателно.
566 Административно наказателно дело (К) No 360/2016, X състав ЗАНН: НЗОК РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПАЗАРДЖИК МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/10.03.2016г., година на Районен съд - Велинград, постановено по АНХД № 71 по описа за 2016 година, с което е отменено НП № 26/19.01.2016г. на Директора на РЗОК-Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
567 Административно наказателно дело (К) No 361/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВИДИН ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 66/12.03.2016 г., постановено по АНД № 542/15 г. по описа на РС Велинград. Решението не подлежи на обжалване.
568 Административно наказателно дело (К) No 362/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 68/21.03.2016 г., постановено по НАХД № 60, по описа за 2016 год. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
569 Административно наказателно дело (К) No 363/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ Й.Г.Д. РПУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19 от 12.03.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 28/2016 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
570 Административно дело No 364/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.П. *** против заповед № 721 от 25.03.2016 г. на кмета на Община Пазарджик за премахване на незаконен строеж „Тоалетна със септична яма“, находящ се в УПИ VІІІ-185 в кв. 5 по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик. ОСЪЖДА Т.С.П. *** да заплати на кмета на Община гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.10.2016г.
571 Административно дело No 365/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.А.А.,
К.Т.А.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.А.А. и К.Т.А. ***, действията на Началника на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-475/17.08.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж, обективирани във възлагателно писмо с изх. № 01-144/09.03.2016 г. на началника на ДНСК гр. София. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 298 ал. 4 от АПК.
В законна сила на 30.9.2016г.
572 Административно наказателно дело (К) No 366/2016, XI състав ЗАНН: МВР Й.Н.Б. ОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 115/29.02.2016 г., постановено по НАХД № 2527, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1006-001127/13.05.2015 г. на началника на Сектор ПП към ОД на МВР Пазарджик, с което на Й.Н.Б. ***, на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.) е наложена глоба в размер на 400 лева, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание глоба от 400 (четиристотин) лева на 250 (двеста и петдесет) лева, на основание чл.638, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (нов) Решението е окончателно.
573 Административно наказателно дело (К) No 367/2016, XI състав ЗАНН: МВР И.Ч.Н. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89 от 18.02.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 1719/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
574 Административно дело No 369/2016, III състав ДОПК П.Г.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 6.7.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 06.06.2016 г. за даване ход по същество на адм. дело № 369/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.Г. с ЕГН ********** *** против отказ, обективиран в писмо с изх. № 13-П-18 от 11.04.2016 г. на началника на отдел МДТ към Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 369/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.10.2016
Административно дело № 11580/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10921 от 19.10.2016 г. на ВАС София, Седмо отделение по адм. д. № 11580/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 780/06.07.2016 г., постановено по адм. дело № 369/2016 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 19.10.2016г.
575 Административно наказателно дело (К) No 370/2016, XI състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 12.03.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 297/2015 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
576 Административно наказателно дело (К) No 371/2016, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА № Решение №20/12.03.2016г. постановено по АНД №296/15г. по описа на РС Панагюрище Решението не подлежи на обжалване.
577 Административно наказателно дело (К) No 372/2016, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ЕТ К.- К.Я. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 23/28.03.2016 г., постановено по АНД № 7, по описа за 2016 год. на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
578 Административно наказателно дело (К) No 373/2016, X състав Други по ЗАНН ОПТИКС АД,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
  Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.6.2016г.
Отменя Решение № 7, постановено по АНД № 293, по описа за 2015 г., Районен съд – Панагюрище. ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : Отменя Наказателно постановление № НП-129 от 20.11.2015 г. на Министъра на Земеделието и храните, с което на „Оптикс“ АД, с ЕИК 121722373, гр.София, район Студентски, ж.к. „Дървеница“, бул. „Климент Охридски“, община Столична, представлявано от Иван Чолаков, за нарушение на чл. 2, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 3 ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ и на основание чл. 53 ал.1 от ЗАНН, във връзка с чл. 44 ал.2 и чл. 41 ал.3, във връзка с ал.1, т.2 и т.4 от Закона за опазване на земеделските земи,с което е наложена имуществена санкция от 8 000,00 лв. . Решението не подлежи на обжалване.
579 Административно наказателно дело (К) No 374/2016, XI състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ АСИ ТУР ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 22 от 29.03.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 37/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пещера в частта, с която е отменено Наказателно постановление № К-035503/12.11.2015 г. на директора на РД КЗП Пловдив, за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на „Аси тур“ ЕООД с ЕИК 200214853, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 150, ет. 4, офис 5, представлявано от Асибина Исуфова Кушева, за нарушение на чл. 114, т. 2 от Закона за туризма, е наложена имуществена санкция в размер на 1100 лева, на основание чл. 208 от ЗТ и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пещера в тази му част. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
580 Административно наказателно дело (К) No 375/2016, X състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13/11.03.2016г., година на Районен съд - Пещера, постановено по АНХД № 5 по описа за 2016 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
581 Административно дело No 376/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба, подадена от К.С.К., ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора-гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати неимуществени вреди в размер на 5 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 376 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.
В законна сила на 30.6.2016г.
582 Административно наказателно дело (К) No 377/2016, X състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Т.Д.П. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 149/14.03.2016г., година на Районен съд - Пазарджик, постановено по АНД № 249 по описа за 2016 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
583 Административно наказателно дело (К) No 378/2016, XI състав ЗАНН: КЗП ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 143 от 10.03.2016 г., постановено по НАХД № 2472, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
584 Административно наказателно дело (К) No 379/2016, X състав ЗАНН: МВР Я.А.Я. ОД МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение №168 от 17.03.2016 г., постановено по АНД № 2276, по описа за 2015 г., Районен съд – Пазарджик Решението е окончателно.
585 Административно наказателно дело (К) No 380/2016, XI състав ЗАНН: ДАМТН ПАКО АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение от 16.03.2016 г., постановено по НАХД № 2233, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
586 Административно наказателно дело (К) No 381/2016, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК С.Н.Н. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75/24.03.2016 г., постановено по АНД № 65/16 г. по описа на РС Велинград, с което е отменено Наказателно постановление №-33-0000232 от 11.12.2015 год. на Началника на Областен отдел “Автомобилна администрация ”-гр.Пазарджик, на С.Н. е наложено административно наказание г л о б а в размер на 1500 /хиляда и петстотин / лева,на основание чл. 93,ал.1,т.1 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл. 89,т.4 от НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България .
587 Административно дело No 382/2016, I състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Г.М.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на Г.М.Б. ЕГН ********** ***, против писмо изх.№ 9400-46-3/06.04.2016г., връчено му на 11.04.2016г. на Областен управител на област Пазарджик, като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ – София, по реда на чл. 211 от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.2.2018
Административно дело № 12497/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 470/20.09.2016 г. по адм. дело № 382/2016 Г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.2.2018г.
588 Административно наказателно дело (К) No 383/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ИНТЕКСТРЕД ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 171 от 17.03.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 2762/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
589 Административно наказателно дело (К) No 384/2016, X състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА МИЛК ГРУП ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 174/24.03.2016 г., постановено по АНД № 148, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 03998 от 28.12.2015 г. на председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища, гр. София, с което на „Милк Груп“ ЕООД, гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „11 август“ № 2, е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл. 65, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата, във връзка с чл.3б от същия закон и чл. 83, ал. 1 от ЗАНН. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
590 Административно дело No 385/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИНГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Районна прокуратура Велинград- Емилия Балева, подадена против чл.35, т.9 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово, приета с Решение №321/ взето на 11.03.2003г. от ОС Ракитово като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 385/16г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да се обжалва от страните и от органа, на който се изпраща преписката с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на прокурор Бадева и на общински съвет Ракитово.
В законна сила на 28.5.2016г.
591 Административно дело No 386/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ЕТ Ц.К. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на ЕТ “Ц.К.”, с ЕИК ***, представлявано от Ц. Ю. К., Заповед № 276 от 30.03.2016 г. на директора на ТП”Държавно горско стопанство - Родопи”. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на конкурса, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА ТП”Държавно горско стопанство - Родопи” да заплати на ЕТ “Ц.К.”, с ЕИК *** сумата от 563,13 (петстотин шестдесет и три лева и тринадесет стотинки) лева - дължими деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2017
Административно дело № 13432/2016
РЕШЕНИЕ № 15689 от 19.12.2017 г. по адм. дело № 13432/2016 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №481/ 10.10.2016 г. по адм.д.№386/2016 год. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП ЕИК 101619580 (правоприемник на Държавно горско стопанство „Родопи“, ЕИК 822116086) да заплати на ЕТ „Ц.К.“ от с. Барутин, община Доспат, Смолянска област, направените по делото разноски в размер на 500 лв. (петстотин лева). Решението е окончателно.
В законна сила на 19.12.2017г.
592 Административно наказателно дело (К) No 387/2016, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Р.П.Р. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ в сила №25 от 01.04.2016г., постановено по АНД № 40, по описа за 2016 г., Районен съд – Панагюрище.
593 Административно дело No 388/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Е.И.С. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ЕКСПЕРТ КРАСИМИР НАНОВ КО В ГРУПА "ООР" НА СЕКТОР "ОП" РУ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.С. ***, подадена чрез адв. М. *** против заповед за задържане на лице с рег. № 173 от 09.04.2016 г. издадена от полицейски орган – мл. експерт Красимир Т. Н., КО в гр. „ООР“ на сектор „ОП“ в РУ Пазарджик при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.5.2017
Административно дело № 13217/2016
РЕШЕНИЕ № 6574 от 26.05.2017 г. по адм. дело № 13217/2016 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 519/ 12.10.2016 г. по адм. дело № 388/ 2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.5.2017г.
594 Административно дело No 389/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи О.Т.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ЕКСПЕРТ КРАСИМИР НАНОВ КО В ГРУПА "ООР" НА СЕКТОР "ОП" РУ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.Т.К. с ЕГН ********** *** чрез адв. С.М. против Заповед за задържане на лице № 172 от 09.04.2016г. издадена от полицейски орган – мл.експерт К.Н. , КО в гр.“ООР“ на сектор „ОП“ в РУ – Пазарджик при ОДМВР Пазарджик като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от обявяването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2018
Административно дело № 10850/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 360 от 06.07.2016 г., постановено по административно дело № 389/2016 г. от Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 3.4.2018г.
595 Административно наказателно дело (К) No 390/2016, XI състав ЗАНН: ИААА М.Н.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 87 от 07.04.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 83/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград, в обжалваната му част. Решението е окончателно.
596 Административно дело No 391/2016, VI състав Закон за чужденците в РБ Р.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ш. от Афганистан, със съдебен адрес:***, чрез Български хелзинкски комитет- Бежанци, срещу Заповед рег.№ 312з-346/ 20.02.2016г. на Началника на Група „Миграция“-СДВР при ОДМВР-Пазарджик, с която се иска да обявяването й за нищожна. ОСЪЖДА Р.Ш. от Афганистан, със съдебен адрес:***, чрез Български хелзинкски комитет- Бежанци да заплати по сметка на Административен съд – Пазарджик сумата в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.2.2017
Административно дело № 9155/2016
РЕШЕНИЕ№ 2025 от 17.02.2017г по адм. дело № 9155/2016. . на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 319 от 21.06.2016 г. по адм.д. 391/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдия Павлина Найденова : Считам, че касационната жалба е основателна. Обжалваното съдебно решение е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В жалбата си пред административния съд жалбоподателят изложил доводи, че заповедта противоречи на императивната материалноправна норма на чл.44, ал.9, изречение трето ЗЧРБ, тъй като не отговаря на действителните факти и обстоятелства по случая записаното в заповедта, че е придружен непълнолетен, тъй като няма пряка роднинска връзка с Б. А. А. и е приет за непридружен непълнолетен, в производство по предоставяне на закрила пред ДАБ. Съдът не е обсъдил тези доводи на жалбоподателя в жалбата подадена пред административния съд, не е направил фактически констатации дали непълнолетното лице е било придружено. Поради забраната за фактически установявания в касационното производство не може да се постанови решение по същество по спора. Съдът е изложил мотиви само относно наличието на основание за настаняване в дома за временно настаняване на чужденци на пълнолетното лице Б. А. А., което не е жалбоподател по делото. С оглед на това постановеното съдебно решение следва да се отмени поради съществени процесуални нарушения и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на административния съд. Съдия :
В законна сила на 17.2.2017г.
597 Административно дело No 392/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Ш.П.И. КОНКУРСНА КОМИСИЯ ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ш.П.И. с ЕГН ********** *** против решение на комисия за класиране на кандидатите за длъжността „Ст. Специалист-управление и стопанисване на съдебно имущество“ в Окръжен съд гр. Пазарджик, обективирано в протокол от 15.04.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 392/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.6.2016г.
598 Административно дело No 393/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 56, т. 21 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стрелча, изменена с Решение № 382 от 31.01.2013 г., взето с протокол № 22 на Общински съвет Стрелча. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати в полза на Районна прокуратура гр. Панагюрище направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 3.8.2016г.
599 Административно дело No 394/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ШИТА-2010 ЕООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Шита-2010“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кръстава, ул.“Леската“ №9, Заповед № 132 от 04.04.2016 г. на директора на Регионална дирекция по горите/РДГ/-Пазарджик в обжалваната и част. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите- Пазарджик да заплати на „ШИТА-2010“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кръстава, ул.“Леската“ №9, представлявано от Р.Р.К. сумата от 50/петдесет / лева, представляваща разноски по производството. РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.10.2016г.
600 Административно дело No 395/2016, VI състав Закон за чужденците в РБ Б.А.А. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.А. от Афганистан, със съдебен адрес:***, чрез Български хелзинкски комитет- Бежанци, срещу Заповед рег.№ 312з-346/20.02.2016г. на Началника на Група „Миграция“-СДВР при ОДМВР-Пазарджик, с която се иска обявяването й за нищожна. ОСЪЖДА Б.А.А. от Афганистан, със съдебен адрес:***, чрез Български хелзинкски комитет- Бежанци да заплати по сметка на Административен съд – Пазарджик сума в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2017
Административно дело № 9156/2016
РЕШЕНИЕ № 1762 от 10.02.2017г. по адм. дело № 9156/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №320 от 21.06.2016 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, постановено по административно дело №395/2016 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.2.2017г.
601 Административно дело No 396/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Х.К.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К.К., ЕГН **********,*** против бездействие на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик за връщане на отнетото свидетелство за управление на МПС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 396/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.8.2016г.
602 Административно дело No 397/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТСБ-92 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ТСБ-92“ ЕООД с ЕИК 112625676, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 52, вх. В – партер, представлявано от З.Х.К. против Заповед № 194/19.04.2016 г. на директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Селище“, общ. Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 397/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 15.9.2016г.
603 Административно дело No 398/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТСБ-92 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ТСБ – 92“ ЕООД с ЕИК 112625676, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 52, вх. В – партер, представлявано от З.Х.К. против заповед № 195 от 19.04.2016 г. на Директора на ДГС „Селище“, местност Селище, общ. Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 398/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.7.2016г.
604 Административно дело No 399/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Е.Д.П. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ Възлагателно писмо, изх писм.изх.№ ПЗ-4424-01-732 от 13.04.2016г. издадено от Началник на ДНСК, с което е възложено принудителното изпълнение на на Заповед № ДК-02-ЮЦР-133/14.04.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „“вилна сграда, гараж, баня и кухня“ , находяща се в ДГФ , отдел 289“4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“/защитена местност/, яз. „Широка поляна“, землището на гр.Батак, община Батак.Действията за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-133/14.04.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР. ВРЪЩА преписката на органа за продължаване на действията по изпълнението, считано от установеното незаконно такова, а именно - връчване на поканата за доброволно изпълнение на жалбоподателката.
В законна сила на 7.7.2016г.
605 Административно наказателно дело (К) No 400/2016, XI състав ЗАНН: ИААА ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ПАЗАРДЖИК АД РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ГР.ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 191/05.04.2016 г., постановено по НАХД № 243, по описа за 2016 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
606 Административно наказателно дело (К) No 401/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.И. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 184/31.03.2016 г., постановено по НАХД № 207, по описа за 2016 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
607 Административно наказателно дело (К) No 402/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ Л.И.Л. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 164/16.03.2016 г., постановено по НАХД № 188, по описа за 2016 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
608 Административно наказателно дело (К) No 403/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ Т.П.Н. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 173 от 18.03.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 189/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
609 Административно наказателно дело (К) No 404/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Д.Г. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 119 от 29.02.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 2365/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
610 Административно дело No 405/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.В.Т. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 129 от 09.03.2016 г. на кмета на Община Панагюрище, в частта й, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР с обхват УПИ ІХ – 3621 и УПИ ХІІІ – 3618 в кв. 197 по плана на гр. Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на М.В.Т. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.11.2016г.
611 Административно дело No 406/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Д.Г.Ц. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Д.Г.Ц. ***, подадена чрез адв. И.Ц., съдебен адрес: ***, против действия на началник на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-Пз-26/23.07.2009 г., издадена от началник на РДНСК-Пазарджик, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-3658-02-094/04.05.2016 г. на началник на ДНСК. ОСЪЖДА Д.Г.Ц., ЕГН ********** да заплати на ДНСК-София сумата от 300 /триста/ лева разноски по делото Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 20.10.2016
Административно дело № 13653/2016
В законна сила на 29.7.2016г.
612 Административно дело No 407/2016, III състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР "ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК САНКОМ-2007 ООД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.5.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-11 от 18.01.2016 г. и № 13-РД-10-36 от 03.02.2016 г., с което е наложен запор на банкова сметка ***, собственост на „Санком – 2007“ ООД с ЕИК 112669765, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „В. Левски“ № 28, представлявано от Огнян Никифоров Тодоров и Николай Стоилов Узунов, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.5.2016г.
613 Административно дело No 408/2016, I състав Закон за социално подпомагане С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №П-152-А/28.03.2016г. на Директора на ДСП-Септември. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните Препис да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.6.2017
Административно дело № 10702/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 366 от 07.07.2016 г., постановено по адм. дело № 408/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.6.2017г.
614 Административно дело No 409/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Ф.Д.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Д.Б. *** против решение № 223/28.04.2016г. на Общински съвет гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 409/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 21.6.2016г.
615 Административно наказателно дело (К) No 410/2016, XI състав ЗАНН: КРС ВАВА ТУР ЕООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 148 от 12.03.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 18/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
616 Административно наказателно дело (К) No 411/2016, X състав ЗАНН: МВР СЕКТОР ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ В РУП ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК М.З.М. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 188 /16 г. постановено по АНД №2231/15 година по описа на Районен съд Пазарджик. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1637 от 02.10.2015г. на Началника на Сектор охранителна полиция в РУ на МВР Пазарджик, с кое¬то на М. Запренов М. ***, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 500 лв. на основание чл.264 ал.1 от ЗМВР.
617 Административно дело No 412/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Панагюрище срещу Наредба за условията и реда на прокопаване за прокарване елементи на техническата инфраструктура, приета с Решение № 157/26.04.2012 г. на Общински съвет Стрелча, в частта й по чл. 2, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 3, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 412 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г., Х състав. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати по сметка на Районна прокуратура Панагюрище направените за това производство разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни, а за неприсъстващите страни – в 7-дневен срок от получаване на съобщението за прекратяване на делото.
В законна сила на 21.7.2016г.
618 Административно дело No 413/2016, III състав КСО АСАРЕЛ ТРАНС ООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Асарел Транс“ ООД с ЕИК 130149830, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, пл. „Асарел“, представлявано от Ангел Н. Батаклиев против решение № 1012-12-38#1 от 20.04.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 67 от 29.02.2016 г. на старши инспектор по осигуряването. ОСЪЖДА „Асарел Транс“ ООД с ЕИК 130149830, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, пл. „Асарел“, представлявано от Ангел Н. Батаклиев да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2017
Административно дело № 10949/2016
РЕШЕНИЕ № 8213 от 27.06.2017 г. по адм. дело № 10949/ 2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 383/ 13.07.2016 г. по адм. дело № 413/ 2016 г. на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.6.2017г.
619 Административно дело No 414/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Е.-И.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,
ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 27.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искът за обезщетение, предявен с правно основание чл.1, ал.1 от ЗООДВ, по реда на чл. 204, ал. 1 от АПК от ЕТ „Ейвис-И.Г.“*** и адрес на управление ул. „23-та“ № 32 срещу Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 414/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛОЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд.
В законна сила на 19.10.2016г.
620 Административно дело (К) No 415/2016, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ А.А.Ю. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.7.2016г.
Обезсилва Решение № 82 от 25.03.2016 г., постановено по АНД № 772/2015 г., по описа на Районен съд гр. Велинград. Оставя без разглеждане жалбата на В.Б.Б.,*** против Решение № 909/01.07.2015г. на кмета на Община Велинград. Прекратява производството по делото. Решението е окончателно.
621 Административно дело (К) No 415/2016, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ А.А.Ю. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.А.Ю., с адрес на управление с адрес: с. Драгиново, община Велинград, *** за допълване на решение № 447 от 29.07.2016 г. по адм. дело № 415/2016 г. по Административен съд-Пазарджик, в частта за разноските. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 10.2.2017
Административно дело № 890/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 1759 от 10.02.2017г по адм. дело № 890/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба от А. А. Ю. срещу определение № 474/ 26.09.2016 г. по кад № 415/2016 г. по описа на Административния съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.
622 Административно дело No 416/2016, III състав Закон за социално подпомагане Б.К.И. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.К.И. с ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик, съобразно решение № 225/17.04.2015 г. по адм. дело № 67/2015 по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 416/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.6.2016г.
623 Административно наказателно дело (К) No 417/2016, XI състав ЗАНН: МВР Т.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 71/23.03.2016 г., постановено по НАХД № 91, по описа за 2016 год. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
624 Административно наказателно дело (К) No 418/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 80/31.03.2016 г., постановено по НАХД № 52, по описа за 2016 год. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
625 Административно наказателно дело (К) No 419/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 79 от 31.03.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 50/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
626 Административно наказателно дело (К) No 420/2016, X състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Д.Г.И. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 26/12.04.2016г., постановено по НАХД № 16/16г., по описа за 2016 год., Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
627 Административно дело No 421/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Т.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Б.Т.Е. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди, за периода от 09.05.2016 г. до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, в размер на 200 /двеста/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.Т.Е. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", за периода от 09.05.2016 г. до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, в останалата част до предявения размер от 10 000 /десет хиляди/ лева. ОТХВЪРЛЯ изцяло иска на Б.Т.Е. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, за периода за периода от 01.11.2011 г. до датата на приключване на устните състезания по делото, във връзка с влошеното му здравословно състояние. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2018
Административно дело № 519/2017
РЕШЕНИЕ № 3391 от 16.03.2018 г. по адм. дело № 519/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 521 от 12.10.2016 г., постановено по адм. дело № 421/2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.3.2018г.
628 Административно дело No 422/2016, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЕСКУЛАП ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ Ескулап“ ООД, подадена чрез управителя д-р Е. И. Т., против Писмена покана изх. № 13/29-02-126 от 01.02.2016 г., издадена от директора на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Ескулап“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. “Свети Архангел“ № 19А, да заплати на Районна здравноосигурителна каса, гр. Пазарджик сума в размер на 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 14.8.2016г.
629 Административно наказателно дело (К) No 423/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.В.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.7.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 159 от 16.03.2016 г., постановено по АНД № 142/2016 г. по описа на Районен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
630 Административно наказателно дело (К) No 424/2016, X състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №178/28.03.2016 г., постановено по НАХД № 2409, по описа за 2015 г., Районен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
631 Административно наказателно дело (К) No 425/2016, X състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПЕТРОКОМ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 120/29.02.2016 г., постановено по АНД № 2672/2015 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
632 Административно наказателно дело (К) No 426/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК А.В.Д. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 199/08.04.2016г. постановено по АНД №2015/15г. по описа на РС Пазарджик и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
633 Административно дело No 427/2016, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Л.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.8.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-136/19.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.7.2017
Административно дело № 10861/2016
РЕШЕНИЕ № 9780 от 21.07.2017 г. по адм. дело № 10861/2016 г. на ВАС- Седмо отделение: ОТМЕНЯ решение № 453 от 04.08.2016 г. по адм.д. № 427/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
634 Административно дело No 428/2016, III състав Закон за държавния служител М.М.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Ч. с ЕГН ********** *** против Заповед № 895 от 27.04.2016 г. на кмета на Община Велинград. ОСЪЖДА М.М.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Велинград направените по делото разноски в размер на 1 004 /хиляда и четири/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.8.2018
Административно дело № 1853/2017
РЕШЕНИЕ № 10612 от 17.08.2018 г. по адм. дело № 1853/2017 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ решение № 725 от 21.12.2016 г., по адм. дело № 428/2016 г., на Административен съд- Пазарджик и вместо него постановява: ОТМЕНЯ заповед № 895 от 27.04.2016 г. на кмета на община Велинград, с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител е прекратено служебно правоотношение на жалбоподателя М.М.Ч., за длъжността „главен експерт“ с ранг ІІ младши в отдел „Образование, култура и вероизповедание“ към община Велинград. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на М.М.Ч. сумата 1295,20 лв. деловодни разноски пред двете инстанции. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2018г.
635 Административно дело No 429/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИВЕЛ БГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.9.2016г.
С оглед изрично изразената воля в писмена форма от която се вижда, че заповедта срещу която е подадена жалбата е отменена със Заповед № 791/07.09.2016 г. съдът счита, че настоящето производство следва да бъде прекратено на основание чл. 159, т. 3 от АПК, затова съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 429/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 16.9.2016г.
636 Административно дело No 430/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.10.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР-20/26.04.2016 г. на началника на РДНСК ЮЦР. ОСЪЖДА РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив да заплати на И.Р.И. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.5.2017
Административно дело № 13412/2016
РЕШЕНИЕ № 6484/23.05.2017 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 13412/2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 529/18.10.2016г., постановено по адм. дело № 430/2016г. по описа на Административен съд-Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на главния архитект на община Пазарджик срещу заповед № ДК-10-ЮЦР-20/26.04.2016г. на началника на РДНСК ЮЦР. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.5.2017г.
637 Административно дело No 431/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.Н.К. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.10.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на Я.Н.К. и съдебен адрес:*** , чрез адв.В.С. обезщетение в размер на 2000 (две хиляди ) лева за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Я.Н.К. с ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 5 000 лева. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск от Я.Н.К. с ЕГН ********** срещу Министерство на правосъдието за сумата от 5000 лв., за престоя в арестните помещения в гр.Пазарджик, като недопустим. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.3.2018
Административно дело № 13913/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 526/17.10.2016 г. по адм. дело № 431/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.3.2018г.
638 Административно дело No 432/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.М. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от В.М.М., с ЕГН **********,*** против Министерство на правосъдието гр. София, ул. „Славянска“ № 1, представлявано от министър Екатерина Захариева, с искане да му заплати 10 000 лева за неимуществени вреди до 01.06.2009 г. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане на сумата. ОСЪЖДА В.М.М., с ЕГН **********,*** да заплати на Министерство на правосъдието със законен представител Екатерина Захариева, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 830 /осемстотин и тридесет/ лева. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от В.М.М., с ЕГН **********,*** против Министерство на правосъдието гр. София, ул. „Славянска“ № 1, представлявано от министър Екатерина Захариева с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплатят солидарно 10 000 лева за неимуществени вреди за времето след 01.06.2009 г., ведно със законовите лихви от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА В.М.М., с ЕГН **********,*** да заплати на Министерство на правосъдието със законен представител Екатерина Захариева, гр. София, ул. „Славянска“ № 1 и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 830 /осемстотин и тридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 3.7.2017
Административно дело № 14356/2016
РЕШЕНИЕ № 8547 от 03.07.2017 г. по адм. дело № 14356/ 2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОБЕЗСИЛВА Решение № 604/ 10.11.2016 г., постановено по адм. дело № 432/ 2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно.
639 Административно дело No 433/2016, I състав КСО Д.Г.Б. РЪКОВОДИТЕЛ НА КОНТРОЛА ПО РАЗХОДИТЕ НА ДОО ТП НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 433/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Пазарджик за произнасяне. ОПРЕДЕЛЯ срок за произнасяне 7-дневен срок от получаване на преписката в ТП на НОИ Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 15.7.2016г.
640 Административно дело No 435/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.С.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 587 от 27.04.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите гр. София. ОСЪЖДА изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите гр. София да заплати на С. С.А. с ЕГН ********** *** против направените по делото разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.5.2018
Административно дело № 1169/2017
РЕШЕНИЕ № 6194 от 14.05.2018 по адм. дело № 1169/2017 г. на Върховен административен съд на Република България - Пето отделение: ОТМЕНЯ решение № 676 от 30.11.2016 г., постановено по адм. дело № 435/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. Сюлеймавов А. ***, против заповед № 587 от 27.04.2016 г., на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, с която е наредено отписането му от публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика и е обявено за невалидно удостоверение № 5911 от 23.02.2012 г., като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.5.2018г.
641 Административно дело No 437/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.О.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.О.М., ЕГН ********** ***, подадена против действия на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-233/24.06.2011г. на началник на РДНСК-ЮЦР, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1121-02-095/04.05.2016 г. на началник на ДНСК. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.О.М., ЕГН ********** ***, подадена против действия на ДНСК, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1121-02-095/04.05.2016 г., в частта й относно възражение за изтекла давност по чл.285, ал.1 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ИЗПРАЩА жалбата на К.О.М., ЕГН ********** *** на началника на ДНСК за произнасяне по възражението за изтекла давност по чл.285, ал.1 от АПК. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в прекратителната му част с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България, а в останалата му част е окончателно.
В законна сила на 26.7.2016г.
642 Административно наказателно дело (К) No 438/2016, XI състав ЗАНН: МВР И.С.С. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 208/12.04.2016 г., постановено по НАХД № 221, по описа за 2016 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
643 Административно дело No 439/2016, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Р.З.Б. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.10.2016г.
ОСЪЖДА Агенция Митници – МФ, гр. София, ул.Г.С. Раковски № 47 да заплати на Р. ***, сумата 7 800 лв. (седем хиляди и осемстотин лева), представляваща обезщетение за времето, през което не е бил на държавна служба, поради незаконосъобразно прекратяване на служебното му правоотношение със заповед № 3777/04.08.2011 г. на директора на Агенция Митници – МФ- ЦМУ, ведно със законната лихва, считано от 20.05.2013 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан в останалата му част. ОСЪЖДА Агенция Митници – МФ, гр. София, ул.Г.С. Раковски № 47 да заплати на Р. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 912 (деветстотин и дванадет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2018
Административно дело № 14362/2016
РЕШЕНИЕ № 558 от 15.01.2018 по адм. дело № 14362/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 549/ 27.10.2016 г. по адм.д.№ 439/ 2016 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.1.2018г.
644 Административно наказателно дело (К) No 440/2016, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” Д.Ш.С. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 94 от 18.04.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 115/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
645 Административно наказателно дело (К) No 441/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 82 от 04.04.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 51/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
646 Административно дело (К) No 442/2016, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА С.Р.Ч. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.7.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 94/07.04.2016г. постановено по гр.д. №28/2016г. по описа на Районен съд Велинград и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ като незаконосъобразен отказа на началника на ОСЗ гр. Сърница да отрази в КВС нива с площ от 6 000 кв.м. и ливада с площ от 5 000 кв.м. и да издаде скица, което е обективирано в писмо с изх. № РД-13-291/22.12.2015г. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно указанията на съда. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за произнасяне на административния орган на основание чл. 174 от АПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
647 Административно дело No 443/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 443/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА адм. дело № 443/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в друг равен съд. ОПЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
648 Административно наказателно дело (К) No 444/2016, XI състав ЗАНН: КРС ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 165 от 16.03.2016 г., постановено по НАХД № 2156, по описа за 2015 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
649 Административно дело No 445/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на Д.Д.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение в размер на 1000/хиляда/ лева за претърпени неимуществени вреди за периода 05.02.2015г. до датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба 25.05.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Д.А. с ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 15 000 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Д.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 04.02.2015. до 05.02.2015г. вкл. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 22.5.2017
Административно дело № 14454/2016
ОБЕЗСИЛВА Решение № 629 от 14.11.2016 г., постановено по адм. дело № 445/2016 г. на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно.
650 Административно дело No 446/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТЕЛЕКАБЕЛ АД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-83/23.03.2012 г. на зам. началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Лъджене, група улици 2“, собственост на „Телекабел“ АД с ЕИК 822120615 гр. Пазарджик, представлявано от А.Ч.В.. ОСЪЖДА Началника на РДНСК – ЮЦР Пловдив да заплати на „Телекабел“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано“ № 17, с ЕИК 822120615, представлявано от А.Ч.В. направените по делото разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2017
Административно дело № 9539/2016
РЕШЕНИЕ № 952 от 24.01.2017 г. по адм. дело № 9539/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 369 от 13.07.2016 г., постановено по адм. дело № 446/2016 г., по описа на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.1.2017г.
651 Административно дело No 447/2016, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.А.Р. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 26.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.Р. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. И.,*** против отказ № 340000-2200 от 08.04.2016 г. на началника на РУП Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 447/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 14.7.2016
Административно дело № 8029/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8886 от 14.07.2016 г. по адм. дело № 8029/2016 г. на ВАС- Седмо отделение: ОТМЕНЯ определение № 645/ 26.05.2016 г. по адм.д.№ 447/ 2016 г. по описа на Административен съд-Пазарджик и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия след изпълнение на дадените указания за изпълнение на чл.152, ал. 3 и чл.171, ал.4 от АПК. Определението е окончателно.
652 Административно дело No 447/2016, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.А.Р. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.Р. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. И.,*** против отказ № 340000-2200 от 08.04.2016 г. на началника на РУП Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 447/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.10.2016
Административно дело № 11478/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10951/19.10.2016 г. на ВАС София, Седмо отделение по адм. д. № 11478/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1046/20.09.2016 г., постановено по адм. дело № 447/2016 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 19.10.2016г.
653 Административно дело No 448/2016, IV състав ДОПК НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.6.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Национална електрическа компания“ ЕАД, подадена чрез Й. М. – процесуален представител, против мълчалив отказ на ръководителя на отдел МДТ в община Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 448/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 1.11.2016
Административно дело № 9797/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11549/01.11.2016 г. на ВАС Седмо отделение по адм. д. № 9797/2016 г. ОТМЕНЯ определение № 749/ 24.06.2016 г. по адм.д.№ 448/ 2016 г. по описа на Административен съд-Пазарджик в ЧАСТТА, в която е прекратено съдебното производство по адм.д.№ 448/2016 г. по описа на АС-Пазарджик по жалбата на Национална електрическа компания ЕАД против отказ на ръководителя на отдел МДТ при община Ракитово да закрие партида № М-0025-010129 и ВРЪЩА делото в тази част за продължаване на съдопроизводствените действия. ОСТАВЯ В СИЛА определението в останалата част. ИЗПРАЩА по компетентност на органа по приходи при община Ракитово искането на Национална електрическа компания ЕАД изх.№ 91 Ю-604/ 12.04.2016 г. за издаване на акт за установяване на задължения по декларация за имоти по партида № М-0025-010129. Определението е окончателно.
654 Административно дело No 449/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.Ц. НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.8.2016г.
ПРОГЛАСЯВА нищожност на Заповед № ДК-02-Пз-26 от 23.07.2009 г. на Началника на РДНСК – Пазарджик Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от връчването му на страните по реда на чл.138 във вр. с чл.137 АПК.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.6.2017
Административно дело № 11244/2016
ОТМЕНЯ решение № 4?? от 11.08.2016 г., гйрстановено по адм. дело № 449/2016 г. по описа на Административен съд -/Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.Ц. с искане за обявяване на нищожност на заповед № ДК-02-Пз-26 от началника на РДНСК - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2017г.
655 Административно наказателно дело (К) No 450/2016, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК С.И.М. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 223/20.04.2016 г. постановено по АНД №453/16 година по описа на Районен съд Пазарджик И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 253 от 06.08.2015 год. год. на Директора на РДГ- Пазарджик, с което на С.И.М. *** с ЕГН **********, на основание чл.257 ал.1, т.1, във вр. с чл.108 ал.З от ЗГ и във вр. с чл.48 ал.1, т.2 от Наредба № 8 от 05.08.2011г. за сечите в горите е наложено административно наказание - глоба в размер на 600лв. /шестстотин лева/.
656 Административно наказателно дело (К) No 451/2016, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Г.Ц.Ш. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение №28 от 22.04.2016г., постановено по АНД № 39, по описа за 2016 г., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
657 Административно дело No 452/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Я.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 452/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд гр. Бургас. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
658 Административно дело No 453/2016, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Ф.М.П.,
М.А.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 453/2016 г. по описа на АС - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 23.11.2016г.
659 Административно наказателно дело (К) No 454/2016, X състав ЗАНН: РИОСВ СВИКОМ АД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 205/11.04.2016г., година на Районен съд - Пазарджик, постановено по АНД № 250 по описа за 2016 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
660 Административно наказателно дело (К) No 455/2016, XI състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК ОРИОН 2002 ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 210/13.04.2016 г., постановено по НАХД №555, по описа за 2016 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
661 Административно дело No 456/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК АГРО ЛЕС-2015 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС БОРОВО-С.ФОТИНОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АГРО ЛЕС – 2015“ЕООД с ЕИК 203802826 с адрес на управление с.Фотиново, общ.Батак, обл.Пазарджик, представлявано от Фериде Мехмедова Чалиева – управител. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 456/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 21.7.2016г.
662 Административно наказателно дело (К) No 457/2016, X състав ЗАНН: МВР К.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98 от 21.04.2016г. постановено по АНД № 151/16г. по описа на Районен съд-Велинград.
663 Административно дело No 458/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Н.Р.Ч. КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ФОТИНОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Р.Ч. *** против отказ на кмета на кметство с. Фотиново да издаде удостоверение за наследници за бащата на жалбоподателя Р. Н. Ч.. ОСЪЖДА Н.Р.Ч. ***, да заплати в полза на кметство с. Фотиново разноски по производството в размер на 300 (триста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 30.10.2017
Административно дело № 10026/2017
С ПИСМО С ИЗХ. № 936 от 22.08.2017 г. изпратено на ВАС София - във вр. с определение № 447/05.05.2017 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13017 от 30.10.2017 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 10026/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 447 от 05.05.2017 г. по адм. д. № 458/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 21.10.2016г.
664 Административно дело No 459/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.М.Е. НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Е. ***, подадена чрез адвокат Д.С. срещу действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-267/09.10.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив, обективирани във Възлагателно писмо № ПЗ-5043-02-315/14.05.2016 г. на началника на ДНСК, относно принудително премахване на незаконен строеж, представляващ „жилищна сграда“, находящ се в ПИ № 257 и № 258, в кв. 21, по плана на с. Кръстава. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно чл.294, ал.4 от АПК.
В законна сила на 5.8.2016г.
665 Административно наказателно дело (К) No 460/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 196/07.04.2016 г., постановено по НАХД № 196/2016г. на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
666 Частно админист. наказателно дело (К) No 461/2016, X състав Частни КАНД и КАД Ф.Р.Е. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 267 от 11.04.2016 г., постановено по а.н.д. № 732/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
667 Административно наказателно дело (К) No 462/2016, XI състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК ДАНТРАНС ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение №212/13.04.2016 год., постановено по НАХД № 244 по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
668 Административно наказателно дело (К) No 463/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 189 от 04.04.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 194/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
669 Административно дело No 464/2016, IV състав КСО М.П.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.Б. ***, подадена против Решение № 1012-12-54#2/19.05.2016 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-7 от 07.01.2016 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване за отказ да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на М.П.Б.. ОСЪЖДА М.П.Б. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.9.2016г.
670 Административно наказателно дело (К) No 465/2016, XI състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Д.Б.С. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 217 от 14.04.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 237/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, в частта, с която е отменено наказателно постановление по т. 1, с която е наложено наказание глоба в размер на 1500 лева, на основание с чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП за нарушение съответно на чл. 33, т. 3 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТ във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 36/15.05.2006 г. на МТИТС, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 33-0000201 от 22.10.2015 г. на И.Д. началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, с което на Д.Б.С., с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 1 500 лв. на основание чл. 53 от ЗАНН във връзка с чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП за нарушение съответно на чл. 33, т. 3 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТ във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 36/15.05.2006г. на МТИТС. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му обжалвана част. Решението е окончателно.
671 Административно наказателно дело (К) No 466/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.А. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 200 от 08.04.2016 г., постановено по НАХД № 2660/2015 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
672 Административно наказателно дело (К) No 469/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 222/19.04.2016 г. на Районен съд гр. Пазарджик, постановено по а.н.д. № 193/2016г.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
673 Административно наказателно дело (К) No 470/2016, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА МЕРИ АН ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 198 от 08.04.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 2742/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
674 Административно дело No 472/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.М.Й. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Й./Щ./ с ЕГН ********** *** , чрез адв. П., ПзАК против действия на органа по изпълнение, обективирани в Писмо с изх.№ ПЗ-2468-02-429 от 20.05.2016 г. на Началника на ДНСК ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК -02-ЮЦР-578/29.08.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Масивна двуетажна жилищна сграда", състояща се от два редовни жилищни етажа, от които първия е застроен, а втория в груб вид със застроена площ 118,93 кв.м и разгъната застроена площ 239.69 кв.м. находящ се в УПИ II-9 - за жилищно строителство, местност „Кулински ливади“, землище на с. Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик, изграден от С.М. Щ. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.298 ал.4 от АПК. Преписи от решението да се изпратят на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 7.6.2016г.
675 Административно дело No 473/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи К.Д.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.РАЗУЗНАВАЧ В СЕКТОР "КП" ПРИ РУ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2016г.
ОТМЕНЯ заповед за задържане на лице с рег. № 242 от 26.05.2016 г. издадена от младши експерт – Д.И.К., на длъжност мл. разузнавач в сектор КП при РУ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА РУП гр. Пазарджик към ОД на МВР Пазарджик да заплати на К.Д.М. с ЕГН ********** *** от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик сумата от 210 /двеста и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.2.2018
Административно дело № 10291/2016
РЕШЕНИЕ № 2145 от 16.02.2018 г. по адм. дело № 10291/2016 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 421/ 22.07.2016 г., постановено по адм. дело № 473/ 2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.2.2018г.
676 Административно дело No 474/2016, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Д.З.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.11.2016г.
Оставя без разглеждане искането на Д.З.С. *** за защита срещу неоснователни бездействия на директора на Дирекция “Социално подпомагане“ гр. Септември да му връчи заповеди от 2015г., като същите са посочени като „Заповед за отпускане на месечна помощ, Заповед за спиране на месечна помощ и Заповед за отпускане на енергийна помощ“. Прекратява административно дело № 474 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
В законна сила на 1.12.2016г.
677 Административно дело No 475/2016, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Д.З.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.С. *** за защита срещу неоснователни бездействия на директора на Дирекция “Социално подпомагане“ гр. Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 475/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.7.2016г.
678 Административно дело No 476/2016, VI състав Закон за социално подпомагане Д.З.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.С. *** за започване на производство, съгласно чл. 276, ал. 2 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 476 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 10.8.2016г.
679 Административно дело No 477/2016, IV състав Закон за социално подпомагане С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.6.2016г.
ОСВОБОЖДАВА С. Малинов Г. от внасяне на ДТ по адм.дело № 477/16г.. ОТХВЪРЛЯ искането за спирането на изпълнението на Заповед №П-152/03.02.2014г. на Директора на Д“СП“Септември като неоснователно. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 10.10.2016
Административно дело № 10599/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 10484 от 10.10.2016 г. по адм. дело № 10599/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение. ОБЕЗСИЛВА определение № 708 / 15.06.2016 г. по адм. дело № 477 / 2016 г. на Административен съд – Пазарджик в частта му, с която е отхвърлено искането на жалбоподателя за спиране на изпълнението на заповед № П-152 / 03.02.2014 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Септември. ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне по искането, което е предмет на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
680 Административно дело No 477/2016, IV състав Закон за социално подпомагане С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.12.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане искането на С.М.Г. ***, по чл. 276, ал. 2 от АПК, за изпълнение на Заповед № П-152/03.02.2016 г. на директора на ДСП – Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 477/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.12.2016г.
681 Административно наказателно дело (К) No 478/2016, XI състав ЗАНН: МВР П.Н.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение №29 от 04.05.2016 г., постановено по НАХД № 35, по описа за 2016 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
682 Административно наказателно дело (К) No 479/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.7.2016г.
Оставя в сила Решение №31/13.05.2016г., постановено по АНД № 56/16г., по описа за 2016 год., Районен съд Панагюрище . Решението е окончателно. Председател:
683 Административно дело No 480/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СМОЛЯН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЮЦДП – Смолян със седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул. „България“ № 14 против Решение № 111/31.03.2016 г. на ОбС гр. Батак, обнародвано в ДВ бр. 33/26.04.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 480/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.11.2016
Административно дело № 9925/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12857 от 29.11.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 9925/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 861 от 29.07.2016 г. по адм.д. № 480/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 29.11.2016г.
684 Административно дело No 481/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация МИНЕРАЛНИ ВОДИ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.6.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Минерални води“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, бул. „Георги Д.“ № 12, подадена чрез С. П. К., против Решение № 113, прието по Протокол № 10 от 25.05.2016 г. на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 481/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 16.9.2016
Административно дело № 9436/2016
Определение № 9742 от 16.09.2016 г. на ВАС Четвърто отделение по адм. д. № 9436/2016 г. - ОТМЕНЯ определение №750 от 24.06.2016г. по адм. д. №481/2016г. на Административен съд Пазарджик, в частта му, в която е оставена без разглеждане жалбата на Минерални води ООД и е прекратено производството по делото по жалбата на Минерални води ООД против т.2 и т.3 от решение №113, прието по протокол №10 от 25.05.2016г. на Общински съвет Стрелча. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводството по жалбата на Минелални води ООД против т.2 и т.3 от решение №113, прието по протокол №10 от 25.05.2016г. на Общински съвет Стрелча. ОСТАВЯ В СИЛА определение №750 от 24.06.2016г. по адм. д. №481/2016г. на Административен съд Пазарджик, в частта му, в която е оставена без разглеждане жалбата на Минерални води ООД и е прекратено производството по делото по жалбата на Минерални води ООД против т.1 от решение №113, прието по протокол №10 от 25.05.2016г. на Общински съвет Стрелча. Определението е окончателно.
685 Административно дело No 481/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация МИНЕРАЛНИ ВОДИ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Минерални води“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, бул. „Георги Д.“ № 12, подадена чрез С. П. К., против Решение № 113, прието по Протокол № 10 от 25.05.2016 г. на Общински съвет Стрелча. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 25.12.2016г.
686 Административно дело No 482/2016, VI състав Закон за защита от дискриминация Й.Л.Д. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Л.Д., ЕГН **********, чрез процесуален представител В. П., срещу Решение № 151 от 18.04.2016г. на Комисията за защита от дискриминация в частта, с която се „Установява на основание чл. 65, ал. 1 от ЗЗД, че посредством издаването на Заповед № К-2035/19.02.2010г. Министърът на вътрешните работи, с адрес гр. София, ул. „Шести септември“ № 29 НЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛ пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 , във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗЗД спрямо Й.Л.Д.“. ОТХВЪРЛЯ искането на Й.Л.Д. за присъждане на разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.2.2019
Административно дело № 10318/2016
РЕШЕНИЕ № 2922 от 27.02.2019 г. по адм. д. № 10318/2016 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 435 от 22.07.2016 г. по адм.дело № 482 по описа за 2016 г. на административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Й.Л.Д. да заплати на Комисията за защита от дискриминация сумата 200.00 лв., съдебни разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.2.2019г.
687 Административно дело No 483/2016, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ДЕНТА МЕД-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дента мед – Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина“ ООД, ЕИК 201800787, представлявано от управителя А.К.В., със съдебен адрес ***, офис 1, подадена чрез адв. С.М. против заповед № 1182 от 19.05.2016 г. на кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА „Дента мед – Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина“ ООД, ЕИК 201800787, представлявано от управителя А.К.В., със съдебен адрес ***, офис 1 да заплати направените по делото разноски на кмета на Община Пазарджик в размер на 300 /триста/ лева. ОСЪЖДА „Дента мед – Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина“ ООД, ЕИК 201800787, представлявано от управителя А.К.В., със съдебен адрес ***, офис 1 да заплати направените по делото разноски на „АИПППДМ Д-р К. М.“ ЕООД с ЕИК 203350278, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, бул. „Христо Ботев“ № 140, представлявано от К.К.М. в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2017
Административно дело № 13557/2016
ОСТАВЯ в сила решение № 479 от 6.10.2016 г., постановено по адм. д. № 483 по описа за 2016 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА „Дента Мед-Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина" ООД, гр. Пловдив, ЕИК 201800787 да заплати на община Пазарджик разноски в размер на 200 (двеста) лева. ОСЪЖДА „Дента Мед-Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина" ООД, гр. Пловдив, ЕИК 201800787 да заплати на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина д-р К.К.М." ЕООД с ЕИК 203350278 разноски в размер на 500 (петстотин) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ь
В законна сила на 9.6.2017г.
688 Административно наказателно дело (К) No 485/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.Ш. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение 243 от 03.05.2016 г. на Районен съд- Пазарджик по АНД № 496 от 2016 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
689 Административно наказателно дело (К) No 486/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.Ш. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 244/16 г., постановено по АНД № 497/16 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
690 Административно дело No 488/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация Т.Г.Г. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1-1718/2/27.04.2016 г. на главния директор на ГД“ИН“ гр. София, с което е отказан достъп до обществена информация на Т.Г. по подадено от него заявление с вх. № ДОИ-7/22.04.2016 г. по описа на ГД“ИН“ ВРЪЩА административната преписка на главния директор на ГД“ИН“ гр. София за ново произнасяне по заявление вх. № № ДОИ-7/22.04.2016 г. по описа на ГД“ИН“ при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 29.11.2017
Административно дело № 13583/2016
Решение № 14569 от 29.11.2017 г. на ВАС София ,Пето отделение по адм. д. № 13583/2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 522 от 13.10.2016 г. по адм. д. № 488/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта, с която е отменено решение № 1-1718/27.04.2016 г. на главния директор на ГД ИН по т. 1 от заявление № ДОИ-7/22.04.2016 Г. на Т.Г.Г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.Г. против решение № 1-1718/27.04.2016 г. на главния директор на ГД " ИН", с което е отказан достъп до обществена информация по т. 1 от заявление № ДОИ-7/22.04.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.11.2017г.
691 Административно наказателно дело (К) No 489/2016, XI състав ЗАНН: КЗП ЕРТИОС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 100 от 25.04.2016 г., постановено по НАХД № 157, по описа за 2016 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
692 Административно дело No 490/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Охрана“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 13.06.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.3.2018
Административно дело № 1870/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 700 от 12.12.2016 г. по адм.дело № 490/2016 г. по описа на Административния съд - Пазарджик,, Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2018г.
693 Административно дело No 491/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Б.А.В. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.В. с ЕГН ********** *** против действия на Началника на ДНСК, обективирани във възлагателно писмо изх.№ПЗ-1492-02-658 от 08.06.2016г.. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК -02 – ЮЦР- 289 / 19.10.2012 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „едноетажна масивна постройка“, находящ се в УПИ І-9, кв.2 по плана на с.Хаджиево, общ.Пазарджик.
В законна сила на 15.6.2016г.
694 Административно наказателно дело (К) No 492/2016, XI състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОДМВР ГР.ПАЗАРДЖИК Г.Д.Ш. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 235 от 28.04.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 313/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
695 Административно дело No 493/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.И.Т.,
Г.И.Ф.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Т. с ЕГН ********** *** и Г.И.Ф. с ЕГН ********** *** против Заповед № 788/27.05.2016 г. на кмета на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 493/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на Община Септември да заплати на Т.И.Т. с ЕГН ********** *** и Г.И.Ф. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 820 (осемстотин и двадесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателите, пред ВАС с частна жалба, и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от кмета на Община Септември.
В законна сила на 18.11.2016г.
696 Административно дело No 494/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Г.М. СТОЛИЧНА ОБЩИНА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане искова молба на Б.Г.М. ***, подадена чрез адв. Б. ***, представлявана от кмета Йорданка Фандъкова за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 9 208.12 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 494/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 27.10.2016
Административно дело № 9446/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11402 от 27.10.2016 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 9446/2016 г. - ОТМЕНЯ определение № 767 от 01.07.2016 г., постановено по адм. д. № 494/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Връща делото на същия съд за продъжлаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
697 Административно дело No 495/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.10.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.09.2016 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Главния архитект на Община Пазарджик – арх. К.Л.Т. от гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 против заповед № ДК-10-ЮЦР-23 от 18.05.2016 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 495/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА Главния архитект на Община Пазарджик – арх. К.Л.Т. от гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 да заплати на РДНСК ЮЦР Пловдив направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 23.11.2016
Административно дело № 12727/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12667 от 23.11.2016 г. по адм. дело № 12727/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ определение №1122/12.10.2016 г. постановено по адм.дело №495/2016 г. на Административен съд-Пазарджик, трети състав. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата. Определението не подлежи на обжалване.
698 Административно дело No 496/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба и допълнителна молба, подадена от Т.Т.К., ЕГН **********, понастоящем в Затвор-Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София, с искане ответникът да му заплати неимуществени вреди в размер на 30 000 лева, ведно със законните лихви от 01.01.2008г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 496/2016 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.10.2016
Административно дело № 11183/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10550 от 11.10.2016г. по адм. дело № 11183/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 924 от 23.08.2016г. на Административен съд-Пазарджик, шести състав, постановено по адм.д. № 496/16г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.10.2016г.
699 Административно дело No 497/2016, III състав КСО Н.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.Д. с ЕГН ********** ***, против мотивирано решение № 1012-12-66#1 от 09.06.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-2752-3/14.04.2016 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.А.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.3.2018
Административно дело № 752/2017
РЕШЕНИЕ № 3667 от 21.03.2018 г. по адм. дело № 752/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 677 от 30.11.2016 г. на Административен съд- Пазарджик по адм. дело № 497/ 2016 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.3.2018г.
700 Административно наказателно дело (К) No 498/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 257 от 10.05.2016 г., постановено по НАХД № 707, по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
701 Административно дело No 500/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.И.Я.,
Д.И.Я.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба и допълнителна молба, подадена от Х.И.Я.,*** в частта й срещу длъжностните лица Г. И. К., Д. П. А., С. Я.П. и К. В. Х.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 500/2016 по описа на Административен съд Пазарджик по отношение на предявената от Х.И.Я. искова молба срещу длъжностните лица Г. И. К., Д. П. А., С. Я.П. и К. В. Х.. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба и допълнителна молба, подадена от Х.И.Я.,***, подадена срещу Община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 500/2016 по описа на Административен съд Пазарджик по отношение на предявената от Х.И.Я. ***. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 29.9.2016г.
702 Административно наказателно дело (К) No 501/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.К.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 107 от 11.05.2016 г., постановено по НАХД № 185, по описа за 2016 г. на Районен съд – Велинград, в обжалваната му част. Решението е окончателно.
703 Административно наказателно дело (К) No 502/2016, XI състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 83 от 04.04.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 49/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
704 Административно дело No 503/2016, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.Д.В. СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ ПРИ НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 1.9.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 503/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 9.9.2016г.
705 Административно наказателно дело (К) No 504/2016, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.И.Д. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 232 от 27.04.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 2282/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, в обжалваната му част. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
706 Административно дело No 505/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Р.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.11.2016г.
Отхвърля жалбата на Д.Р.Б. против Заповед № К-22 от 25.05.2016 г. на началника на Затвор – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от една година в качеството му на държавен служител – младши експерт, командир на отделение в Затвор – Пазарджик. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 22.5.2018
Административно дело № 707/2017
С решение № 6663 от 22.05.2018 г. по адм.дело № 707/2017 г.-ОТМЕНЯ решение №672/28.11.2016 г., постановено по адм. д. 505/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед № К-22/25.05.2016 г., издадена от началника на Затвора – Пазарджик. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" да заплати на Д.Р.Б. съд. адрес:*** офис център 1, ет.2 офис 11 сумата 625,48 (шестстотин двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки). РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2018г.
707 Административно наказателно дело (К) No 506/2016, X състав ЗАНН: КЗП АВЕНТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 251 от 05.05.2016 г. на Районен съд- Пазарджик по АНД № 392 от 2016 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
708 Административно наказателно дело (К) No 507/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.З.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 250/04.05.2016 г., постановено по АНД № 641/2016г. на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
709 Административно наказателно дело (К) No 508/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 13.05.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 220/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
710 Административно наказателно дело (К) No 509/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Н.Н. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 04.05.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 2570/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
711 Административно наказателно дело (К) No 510/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Р. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 259 от 10.05.2016 г., постановено по НАХД № 686, по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик,, в обжалваната му част. Решението е окончателно.
712 Административно дело No 511/2016, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Л.С.А. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.С.А. *** против Експертно решение № 0133/12.03.2016 г. на НЕЛК, Специализиран състав по очни болести гр.София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 511/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.8.2016г.
713 Административно дело No 512/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.И.Ц. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.И.Ц. с ЕГН ********** *** против заповед № К – 16 от 25.05.2016 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, за налагане на дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от една година. ОСЪЖДА Л.И.Ц. с ЕГН ********** ***, да заплати на началника на Затвора гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2018
Административно дело № 13857/2016
РЕШЕНИЕ № 5945 от 09.05.2018 г. по адм. дело № 13857/2016 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 518 от 12.10.2016 г., постановено по адм. дело № 512/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.5.2018г.
714 Административно дело No 513/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи И.И.П. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.П. с ЕГН ********** *** , мл.инспектор, надзирател І-ва степен в ГДИН Затвора гр.Пазарджик, против заповед № К – 15 от 25.05.2016 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от шест месеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2017
Административно дело № 13556/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 530 от 18.10.2016 г., постановено по адм. дело № 513/2016 г. по описа на Административен съд -Пазарджик.
В законна сила на 14.12.2017г.
715 Административно дело No 514/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.Н.К.,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВЪЗРАЖДАНЕ-1926 С. КАРАБУНАР
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.К., ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството на председател на Народно читалище „Възраждане-1926“-с. Карабунар, община Септември срещу Заповед № 746/18.05.2016г. на кмета на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 514/2016 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.9.2016г.
716 Административно дело No 515/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.И.Т.,
Г.И.Ф.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.И.Т. *** и Г.И.Ф. ***, против Заповед № 788/27.05.2016 г. на кмета на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 515/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея ДА СЕ ИЗПРАТИ за прилагане по адм. д. № 493 по описа за 2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.7.2016г.
717 Административно наказателно дело (К) No 516/2016, X състав Други по ЗАНН Д.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 262/11.05.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 699/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
718 Административно дело No 517/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Я.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от И.Я.Д. с ЕГН ********** в момента в Затвора гр. Бургас против Министерство на правосъдието със законен представител Екатерина Захариева, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 10 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законните лихви от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА И.Я.Д. с ЕГН ********** в момента в Затвора гр. Бургас да заплати на Министерство на правосъдието със законен представител Екатерина Захариева, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 830 /осемстотин и тридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.7.2017
Административно дело № 488/2017
РЕШЕНИЕ № 9229 от 12.07.2017 г. по адм. дело № 488/ 2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 598 от 10.11.2016 г. постановено по адм. дело № 517/ 2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик в частта му, с която е осъден И.Я.Д., ЕГН ********** да заплати на Министерство на правосъдието, гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 830 /осемстотин и тридесет/ лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ искането на Министерство на правосъдието, гр. София, за присъждане на разноски по делото. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
719 Административно дело No 519/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 27, ал. 9 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 28.10.2016г.
720 Административно дело No 520/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.И. с ЕГН ********** *** против отказ на кмета на Община Пазарджик по жалба № 44-Д-402 от 21.04.2016 г. ОСЪЖДА Д.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати направените по делото разноски на кмета на Община Пазарджик в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.4.2018
Административно дело № 12765/2016
РЕШЕНИЕ № 4471 от 05.04.2018 г. по адм. дело № 12765/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 527 от 18.10.2016 г., постановено по адм. дело № 520 от 2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Д.И. *** да заплати на кмета на Община Пазарджик съдебни разноски в размер на 100 (сто) лв. юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.4.2018г.
721 Административно дело No 521/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТИКА ЕООД НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Т“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Е. А. Ч., чрез адвокат И.Д., управител на Адвокатско дружество „Д., ПиБ“, със седалище и адрес на управление: ***, против действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-229/26.04.2011г. на началник на РДНСК ЮЦР. ОСЪЖДА „Т“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Е. А. Ч., да заплати на ДНСК-София сумата от 300 /триста/ лева разноски по делото ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №521/2016 година по описа на Административен съд-гр.Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.1.2017
Административно дело № 9709/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 553 от 17.01.2017г. по адм. дело № 9709/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 747 от 23 юни 2016 година, постановено по адм.д. № 521/2016 година по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 17.1.2017г.
722 Частно административно дело No 522/2016, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Разпореждане от 8.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искането по чл. 250 от АПК на Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против неоснователни действия на служителите при ГД „Изтърпяване на наказанията“ гр. София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в тридневен срок от издаването му. Препис от разпореждането да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2016
Административно дело № 9470/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10238 от 03.10.2016г. по адм. дело № 9470/2016г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 1502/ 08.07.2016 г., постановено по адм. дело № 522/2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Определението не подлежи на ожалване.
В законна сила на 3.10.2016г.
723 Административно наказателно дело (К) No 523/2016, X състав ЗАНН: ДИТ Л.И.Л. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 240/03.05.2016 г., постановено по АНХД № 195/16 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
724 Административно наказателно дело (К) No 524/2016, X състав ЗАНН: НАП ИНТЕРСПЕД-ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение без номер от 13.05.2016 г. на Районен съд- Пазарджик по АНД № 680 от 2016 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
725 Административно наказателно дело (К) No 525/2016, X състав ЗАНН: НАП ИНТЕРСПЕД-ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение без номер от 13.05.2016 г. на Районен съд- Пазарджик по АНД № 681 от 2016 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
726 Административно дело No 526/2016, IV състав Закон за опазване на околната среда ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.11.2016г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение № ПК-23-ОВОС/05.05.2016 г. на Директора на РИОСВ Пазарджик, издадено по административна преписка с вх. № КД-01-2688/27.07.2010 г. ВРЪЩА преписката на директора на РИОСВ Пазарджик за продължаване на административното производство. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.6.2017
Административно дело № 42/2017
Решение № 6967 от 05.06.2017 г. на ВАС София, по адм. д. № 42/2017 г. , Шесто отделение - ОТМЕНЯ решение № 624/11.11.2016 г., постановено по адм. д. № 526/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Връща делото на Административен съд Пазарджик за ново разглеждане от друг съдебен състав. Решението е окончателно.
727 Административно наказателно дело (К) No 527/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение /без номер/ от 19.05.2016 г. на Районен съд гр. Пазарджик, постановено по а.н.д. № 197/2016г. Решението е окончателно.
728 Административно дело No 528/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.С.Р. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № К-18/25.05.2016 г. на Началник на Затвора Пазарджик , с която е наложено дисциплинарно наказание „порицание “ за срок от една година на Р.С.Р., надзирател І-ва степен в Затвора гр.Пазарджик ІІ-ра категория и е предупреден , че при извършване на друго дисциплинарно нарушение , в срока на обжалваното наказание ще бъде санкциониран с по-тежко дисциплинарно наказание. ОСЪЖДА Началник на Затвора Пазарджик да заплати от съответния бюджет на ГД“ИН“ в полза на Р.С.Р. ***, сторените от него разноски по делото в размер на 310/триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.3.2018
Административно дело № 60/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 634 от 14.11.2016 г., постановено по адм. дело № 528/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Затвора Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в Министерство на правосъдието в полза на Р.С.Р. сумата 300 (триста) лева разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2018г.
729 Административно дело No 529/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 26, т. 5 от Наредбата за рекламна дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на община Септември, приета с Решение № 510/30.10.2013г. на Общински съвет Септември. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 29.10.2016г.
730 Административно дело No 531/2016, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС МИНЕРАЛНИ ВОДИ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Минерални води“ООД с ЕИК *** , представлявано от управителя С.К. против Заповед 521/24.06.2016г. на Кмета на община Стрелча. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.5.2018г.
731 Административно дело No 532/2016, IV състав КСО Н.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 532/2016 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 532/2016 г. на Административен съд Пазарджик, към адм. д. № 497/2016 г. на Административен съд Пазарджик, за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
732 Административно дело No 533/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 533/2016г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПОВДИГА препирня за подсъдност между Административен съд Пазарджик и Административен съд Хасково относно компетентността за разглеждане на исковата молба, подадена от Н.Н. Азис, ЕГН **********, с която е предявен иск с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София, алтернативно срещу Министерство на правосъдието гр. София да му заплати сума в размер на 20 000 лева, ведно със законните лихви от 24.06.2006г. до крайното изплащане. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността му. Определението не подлежи на обжалване.
733 Административно наказателно дело (К) No 534/2016, XI състав ЗАНН: СЕМ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ТЕЛЕМЕДИА ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 237/28.04.2016 г., постановено по НАХД № 246, по описа за 2016 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
734 Административно наказателно дело (К) No 535/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Х.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 236/16 г., постановено по АНХД № 495/16 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
735 Частно административно дело (К) No 536/2016, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ЕКО-ХИДРО-90 ООД ОБЩИНА СТРЕЛЧА Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 18.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 135 от 18.04.2016 г., постановено по гр. дело № 198/2016 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Определението е окончателно.
736 Административно наказателно дело (К) No 537/2016, XI състав ЗАНН: РИОСВ В.Г.Д. РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 258/10.05.2016 г., постановено по НАХД № 478, по описа за 2016 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
737 Административно дело No 538/2016, I състав Закон за социално подпомагане А.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.К., ЕГН **********,***, против Заповед № РД 01-146/30.05.2016г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Велинград ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 538/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 10.9.2016г.
738 Административно дело No 539/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БАНКА ДСК ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Банка ДСК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ***, ЕИК ***, представлявано от В. М. С. и Д. Н. Н., чрез пълномощника им Л. М. Й. – главен юрисконсулт, валидно упълномощена, срещу Заповед № 808/02.06.2016г. на кмета на Община Септември. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Банка ДСК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ***, ЕИК ***, представлявано от В. М. С. и Д. Н. Н., чрез пълномощника им Л. М. Й. – главен юрисконсулт, за спиране изпълнението на Заповед № 808/02.06.2016г. на кмета на Община Септември. . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 539/2016г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2016
Административно дело № 9678/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 9984 от 26.09.2016г. по адм. дело № 9678/2016. на Върховният административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение от 29.06.2016 г. по адм.д.№539/2016 г. на Пазарджишкия административен съд. ОСЪЖДА „Банка ДСК“ ЕАД да заплати на на кмета на Община Септември разноски по делото за тази инстанция в размер на 420 (четиристотин и двадесет) лв. адвокатски хонорар. Оределението е окончателно.
В законна сила на 26.9.2016г.
739 Административно дело No 540/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ С.-С.П.-Б.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 18.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 540/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПОВДИГА спор за подсъдност на производството по делото между Административен съд гр. Пазарджик и Софийски градски съд. ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от смесения състав по чл. 135, ал. 4 от АПК. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
740 Административно наказателно дело (К) No 541/2016, XI състав ЗАНН: НАП ИНТЕРСПЕД-ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 301 от 31.05.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 683/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Кривиралчева: Председателят на касационния състав намира, че при съставяне и връчване на АУАН е допуснато съществено процесуално нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление. Съставеният АУАН е връчен на упълномощеното лице Ангелина Заева. От приложеното по делото пълномощно се установява, че управителят на наказаното лице е упълномощил Ангелина Заева в качеството и на управител на фирма „Баланс Консулт 2000“ ЕООД да извършва от името и за сметка на представляваното от него дружество "Интраспед-Транс“ ЕООД всякакви действия, свързани с обичайната търговска дейност, като са изброени конкретни органи и институции, пред които пълномощникът да осъществява предоставените му функции, сред които е и ТД на НАП Пазарджик. Съгласно чл. 40 от ЗАНН АУАН се съставя в присъствие на нарушителя. Изключение от това правило се допуска при условията на чл. 40, ал. 2 в случаите когато нарушителят е известен, но не може да бъде намерен, или след покана не се яви за съставяне на акта. Нарушител е лицето, на което е вменено извършване на нарушението - физическо, или юридическо, като законът не прави разграничение в процедурата в зависимост от вида на субекта. В случая на юридическото лице "Интраспед-Транс“ е съставен АУАН, който е предявен и връчен на Ангелина Заева упълномощена да го представлява, с пълномощно с нотариално заверен подпис, тоест упълномощеното лице представлява търговски пълномощник по смисъла на чл. 26, ал. 1 от Търговския закон. Пълномощникът обаче не е бил упълномощен да представлява търговеца при съставяне и подписване на актове за установяване на административни нарушения. За осъществяване на представителство в тази хипотеза е необходимо изрично упълномощаване, тъй като, както съставянето на АУАН не е обичайна търговска дейност, и по аргумент от чл. 26, ал. 2 от Търговския закон, общото упълномощаване не е достатъчно и е необходимо изрично такова. В тази връзка председателят на състава намира за основателни доводите на касатора за липса на предпоставки по чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, от което следва логичен и законосъобразен извод за допуснато съществено процесуално нарушение в административно-наказателното производство при съставяне на АУАН, водещо до нарушаване правото на защита и съставляващо самостоятелно основание за отмяната на издаденото въз основа на него НП. Отделно от това, но във връзка допуснатото процесуално нарушение е налице и нарушение при съставяне на акта, тъй като дружеството не е поканено за съставяне на АУАН, а директно за връчването му, т.е. не е спазена и процедурата по чл. 40, ал. 1 от ЗАНН.
741 Административно наказателно дело (К) No 542/2016, X състав ЗАНН: НАП ИНТЕРСПЕД-ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение 300/31.05.2016 г. на Районен съд- Пазарджик по АНД № 679 от 2016 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. Особено мнение : Съдията – докладчик , макар и изразил друго становище по КАНД № 525/16г. и 524/16г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед променената съдебна практика в преобладаващата част от страната счита, че : За да потвърди наказателното постановление въззивния съд е счел, че в административнонаказателното производство не е допуснато съществено нарушение на разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, както и в резултат на това- на чл. 43, ал. 1 от ЗАНН. Между страните не се спори, че АУАН, въз основа на който е издадено оспореното в настоящето производство НП е съставен в присъствието на пълномощник на привлеченото към административно-наказателна отговорност лице и връчен на същия пълномощник. От приложеното по делото пълномощно се установява, че управителят на наказаното лице е упълномощил А. З. в качеството и на управител на фирма „Баланс Консулт 2000“ЕООД да извършва от името и за сметка на представляваното от него дружество "Интраспед-Транс“ЕООД всякакви действия, свързани с обичайната търговска дейност, като са изброени конкретни органи и институции, пред които пълномощникът да осъществява предоставените му функции, като сред изброените е и ТД на НАП Пазарджик, пред които, както и пред останалите органи упълномощителят е предоставил на пълномощника си правото " да получава, предава и подписва документи“. Съгласно чл. 40 от ЗАНН АУАН се съставя в присъствие на нарушителя. Изключение от това правило се допуска при условията на чл. 40, ал. 2- когато нарушителят е известен, но не може да бъде намерен, или след покана не се яви за съставяне на акта. Нарушител е лицето, на което е вменено извършване на нарушението- физическо, или юридическо, като законът не прави разграничение в процедурата в зависимост от вида на субекта. Юридическото лице – в случая "Интраспед-Транс“ЕООД се представлява надлежно от своя управител. При съставяне на АУАН- дейност, която съдът не може да приеме за "обичайна търговска дейност", в който смисъл са дадените с пълномощното правомощия на А. З., последната е присъствала, подписала АУАН и приела връчването му. Съдът е длъжен да отбележи и обстоятелството, че дружеството не е поканено за съставяне на АУАН , а директно за връчване на АУАН, т.е. не са спазени законовите изисквания за съставяне на АУАН. Пълномощникът не е бил упълномощен да представлява търговеца при съставяне и подписване на актове за установяване на административни нарушения. За осъществяване на представителство в тази хипотеза е необходимо изрично упълномощаване, тъй като, както е отбелязано по-горе съставянето на АУАН не е обичайна търговска дейност, и по аргумент от чл. 26, ал. 2 от Търговския закон, общото упълномощаване не е достатъчно и е необходимо изрично такова. Изцяло основателни са доводите на касатора за липса на предпоставки по чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, от което следва логичен и законосъобразен извод за допуснато съществено процесуално нарушение в административно-наказателното производство при съставяне на АУАН, водещо до нарушаване правото на защита и съставляващо самостоятелно основание за отмяната на издаденото въз основа на него НП. Отделно от това, но във връзка с първото процесуално нарушение е налице и нарушение при връчването на акта на пълномощника, без последният да е изрично упълномощен да извърши това правно действие. В конкретната хипотеза, при съставен в отсъствие на нарушителя акт е приложима разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ЗАНН, но като е направил извод за законосъобразно протекла процедурата по съставяне и връчването на АУАН, Районният съд е постановил не правилно решение. Съдът счита по принцип, че не е необходимо съставянето и връчването на АУАН да става единствено на управляващия фирмата, но то може да се извърши освен на него, и на упълномощено с изрично пълномощно за извършване на тези действия лице. В конкретния случай такова пълномощно не е давано.Настоящият съдебен състав е длъжен да отбележи, че дори и възражението против АУАН изхожда от пълномощника на дружеството , а не от управителя на дружеството или от изрично упълномощено лице. Като е приел, че наказателното постановление е законосъобразно и е потвърдил наказателното постановление, Районният съд е постановил не правилно решение.
742 Административно наказателно дело (К) No 543/2016, XI състав ЗАНН: КЗП ЕРТИОС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 103 от 10.05.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 156/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
743 Административно наказателно дело (К) No 544/2016, XI състав ЗАНН: КЗП ЕРТИОС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 105/10.05.2016 г., постановено по НАХД № 159, по описа за 2016 год. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
744 Административно наказателно дело (К) No 545/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 31.05.2016 г. постановено по АНХД № 196/2016 г. по описа на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
745 Административно наказателно дело (К) No 546/2016, X състав ЗАНН: КЗП ЕРТИОС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104 от 10.05.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 158/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
746 Административно дело No 547/2016, IV състав Закон за защита от дискриминация Ч.Р.М. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ч.Р.М. *** против Решение № 198/19.05.2016 г. по преписка № 63/2016 г. на Комисията за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 547/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.8.2016г.
747 Административно дело No 549/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АГРОМАКСИМА ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба, подадена от „Агромаксима”ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя си Т.С.С.,*** против Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, с адрес: гр. София, ***, за заплащане на 963, 43 лева /деветстотин шестдесет и три лева и четиридесет и три стотинки/, като обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска - 30.06.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Агроаксима” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя си Т.С.С., да заплати на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция съдебни разноски в размер на 300 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.10.2016г.
748 Административно дело No 550/2016, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС МИНЕРАЛНИ ВОДИ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Минерални води“ ООД против Заповед № 501/15.06.2016 г., издадена от кмета на Община Стрелча. ОСЪЖДА „Минерални води“ ООД да заплати в полза на ответника разноски по делото в размер на 400 (четиристотин) лева, представляващи платено адвокатско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 550 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес предвид присъствието на страните в днешното съдебно заседание.
В законна сила на 8.10.2016г.
749 Административно наказателно дело (К) No 551/2016, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.С.Ш. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 291/27.05.2016 г., постановено по НАХД № 705, по описа за 2016 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
750 Административно наказателно дело (К) No 552/2016, XI състав ЗАНН: НАП ИНТЕРСПЕД-ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 286/26.05.2016 г., постановено по НАХД № 682 по описа за 2016 г. на Районен съд Пазарджик Решението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2. ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Кривиралчева: Председателят на касационния състав намира, че при съставяне и връчване на АУАН е допуснато съществено процесуално нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление. Съставеният АУАН е връчен на упълномощеното лице Ангелина Заева. От приложеното по делото пълномощно се установява, че управителят на наказаното лице е упълномощил Ангелина Заева в качеството и на управител на фирма „Баланс Консулт 2000“ ЕООД да извършва от името и за сметка на представляваното от него дружество "Интраспед-Транс“ ЕООД всякакви действия, свързани с обичайната търговска дейност, като са изброени конкретни органи и институции, пред които пълномощникът да осъществява предоставените му функции, сред които е и ТД на НАП Пазарджик. Съгласно чл. 40 от ЗАНН АУАН се съставя в присъствие на нарушителя. Изключение от това правило се допуска при условията на чл. 40, ал. 2 в случаите когато нарушителят е известен, но не може да бъде намерен, или след покана не се яви за съставяне на акта. Нарушител е лицето, на което е вменено извършване на нарушението - физическо, или юридическо, като законът не прави разграничение в процедурата в зависимост от вида на субекта. В случая на юридическото лице "Интраспед-Транс“ е съставен АУАН, който е предявен и връчен на Ангелина Заева упълномощена да го представлява, с пълномощно с нотариално заверен подпис, тоест упълномощеното лице представлява търговски пълномощник по смисъла на чл. 26, ал. 1 от Търговския закон. Пълномощникът обаче не е бил упълномощен да представлява търговеца при съставяне и подписване на актове за установяване на административни нарушения. За осъществяване на представителство в тази хипотеза е необходимо изрично упълномощаване, тъй като, както съставянето на АУАН не е обичайна търговска дейност, и по аргумент от чл. 26, ал. 2 от Търговския закон, общото упълномощаване не е достатъчно и е необходимо изрично такова. В тази връзка председателят на състава намира за основателни доводите на касатора за липса на предпоставки по чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, от което следва логичен и законосъобразен извод за допуснато съществено процесуално нарушение в административно-наказателното производство при съставяне на АУАН, водещо до нарушаване правото на защита и съставляващо самостоятелно основание за отмяната на издаденото въз основа на него НП. Отделно от това, но във връзка допуснатото процесуално нарушение е налице и нарушение при съставяне на акта, тъй като дружеството не е поканено за съставяне на АУАН, а директно за връчването му, т.е. не е спазена и процедурата по чл. 40, ал. 1 от ЗАНН.
751 Административно наказателно дело (К) No 553/2016, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.Ш. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 283 от 25.05.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 734/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
752 Административно дело No 554/2016, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.К.М. КМЕТ НА КМЕТСТВО С.КОЗАРСКО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.9.2016г.
Отменя отказ, обективиран в писмо изх.№ 0349/07.06.2016г. на Кмета на Кметство с.Козарско, общ.Брацигово за издаване на удостоверения за наследници на К.К.М. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***.. Изпраща преписката на кмета на с.Козарско, общ.Брацигово, като му дава задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, посочени в мотивите на настоящето решение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 4.10.2016г.
753 Административно дело No 555/2016, IV състав Закон за движението по пътищата И.В.П. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.П. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 16-0340-000139 по чл.171, т.1, б. „б“ от ЗДвП, издадена от началника на РУП Септември към ОД МВР Пазарджик Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 20.12.2016г.
754 Административно дело No 556/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.9.2016г.
на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 556/2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес. С оглед изхода на делото, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на ОП Пазарджик 20 лева сторени разноски по настоящето производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 22.9.2016г.
755 Административно наказателно дело (К) No 557/2016, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.Г. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 245/04.05.2016г., постановено по а.н.д.№ 369/2016 г., по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
756 Административно дело No 558/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.12.2016г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на А.Г.Я. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3500 лв. /три хиляди и петстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периодите 29.06.2015 г. – 12.09.2016 г. и 28.03.2015 г. – 06.04.2015 г., заедно със законната лихва за забава, считано от 29.06.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 5000 лв. над уважения размер 3500 лв., предявения от А.Г.Я. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 5000 лв., ведно с със законната лихва за забава, считано от 01.12.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Затвор гр. Пазарджик, осъществени по отношение на А.Г.Я. в периода от 01.12.2014 г. до 09.11.2016 г. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на адвокат В.С.С. разноски по делото в размер на 475 лв. /четиристотин седемдесет и пет лева/. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 21 лв. /двадесет и един лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 11.4.2018
Административно дело № 1260/2017
С решение № 4624 ат 11.04.2018 г. по адм. дело № 1260/2017 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 686/06.12.2016 г. по адм. д. № 558/2016 г. на Административен съд - Пазарджик, в частта му, с която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София е осъдена да заплати на А. Г. Я. обезщетение за сумата над 2 000 лв. до присъдения размер от 3 500 лв. за претърпени неимуществени вреди за периодите от 29.06.2015 г. до 12.09.2016 г. и от 28.03.2015 до 06.04.2015 г. в резултат на незаконосъобразни бездействия на служители на дирекцията, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Затвора [населено място], и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 1, ал.1 ЗОДОВ, предявен от А. Г. Я. против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София за обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периодите от 29.06.2015 г. до 12.09.2016 г. и от 28.03.2015 до 06.04.2015 г. в резултат на незаконосъобразни бездействия на служители на дирекцията, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Затвора [населено място] за сумата над 2 000 лв. до 3 500 лв. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата обжалвана част. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.4.2018г.
757 Административно наказателно дело (К) No 559/2016, XI състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК К.В.К. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 120/13.06.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 155/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
758 Административно дело No 560/2016, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС Ц.П.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.10.2016г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 1162/16.06.2016 г. на кмета на община Велинград за определяне на купувач от проведен на 13.06.2016 г. публично оповестен конкурс за продажбата на поземлен имот – частна общинска собственост № 033052, в землището на гр. Велинград. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Велинград за ново произнасяне като спази задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА кмета на община Велинград да заплати от бюджета на община Велинград на Ц.П.Д. ***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 17.12.2016г.
759 Административно дело No 561/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.Н.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.К., ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството на председател на Народно читалище „Възраждане-1926“-с. Карабунар, община Септември против Решение № 251 от 30.03.2016г. на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 561 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се връчи на страните по реда на чл. 137 от АПК.
В законна сила на 6.10.2016г.
760 Административно дело No 562/2016, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ОРГАНИК ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от Агро органик“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 4, подадена от законния представител на същото К.А.Н., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., с изх. № 02-130-2600/2566 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”, РА в частта, с която е отказано изплащане на субсидия по НР1 в размер на 332,29 лева, на СЕПП в размер на 42 252,44 лева и по СНДП в размер на 1 218,17 лева В ЧАСТТА в която са определени недопустимите площи за подпомагане – поради невключване в специализирания слой – и съответно е отказано финансово подпомагане за тези площи и за трите схеми – СЕПП, НР1 и СНДП, както и В ЧАСТТА в която са определени като недопустими за подпомагане поради неотстранено друго нарушение и съответно е отказано финансово подпомагане относно БЗС 78056-97-8 и БЗС 78056-97-9 . ОТМЕНЯ по жалба на Агро органик“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 4, подадена от законния представител на същото К.А.Н., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., с изх. № 02-130-2600/2566 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”, РА в частта, с която е отказано изплащане на субсидия по НР1 в размер на 332,29 лева, на СЕПП в размер на 42 252,44 лева и по СНДП в размер на 1 218,17 лева, в ЧАСТТА, с която са определени като недопустими площи за подпомагане поради неразрешено двойно застъпване на площи – и съответно е отказано финансово подпомагане за тези площи следва да бъде отменено и за трите схеми – СЕПП, НР1 и СНДП – относно БЗС-та 00254-841-10, 00254-841-11. 00254-841-15. 15028-65-3. 15028-80-3. 78056-17-13, 78056-245-13, 78056-314-15. 78056-314-16, 78056-95-4. 78056-95-5. ИЗПРАЩА преписката на ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение в отменената част. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 6.3.2018
Административно дело № 1050/2017
ОТМЕНЯ решение № 681/05.12.2016 г. постановено по адм. дело № 562/2016 г. на Административен съд-Пазарджик в частта, с която е отменено уведомително писмо изх.№ 02-130-2600/2566/12.08.2014 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" в частта, с която са определени като недопустими площи за подпомагане и е отказано финансово подпомагане по СЕПП и СНДП по отношение на БЗС № 15028-65-3 и БЗС № 15028-80-3 и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „Агро органик" със седалище гр. Пазарджик, срещу уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г. изх.№ 02-130-2600/2566/12.08.2014 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в частта по отношение на БЗС № 15028-65-3 и БЗС № 15028-80-3. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 681/05.12.2016 г., постановено по адм. дело № 562/2016 г. на Административен съд-Пазарджик в останалата част. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.3.2018г.
761 Административно дело No 563/2016, I състав чл. 304 АПК С.С.М.,
М.М.М.
НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 11.8.2016г.
ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА на началника на Общинска служба Земеделие гр. Пазарджик за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязло в сила съдебно решение №221 от 18.05.2016г. Постановено по адм.дело №137 от 2016г. По описа на АС-Пазарджик. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 21.9.2016г.
762 Административно дело No 564/2016, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.К.У. РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРУКТУРНОТО ЗВЕНО "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.8.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.К.У. ***, с която се иска обявяване на нищожност на пререгистрация на МПС марка ***, модел ***, със стар рег. № *** с нов рег. № ***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 564 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се връчи на страните по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.9.2016
Административно дело № 10484/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10167 от 29.09.2016г. по адм. дело № 10484/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 933 от 26.08.2016 г. по адм.д. № 564/2016г. на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.9.2016г.
763 Административно дело No 565/2016, III състав Закон за движението по пътищата Л.Р.С. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Р.С. с ЕГН ********** *** против заповед №16-0340-000035 от 26.06.2016 г. на началника на РУП Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, за налагане на принудителна административна мярка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 565/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.8.2016г.
764 Административно наказателно дело (К) No 566/2016, X състав