Р е ш е н и е

 

№15/18.1.2016г.

 

гр. Пазарджик

 

 

в името на народа

 

 

Административен съд – Пазарджик, І състав, в открито заседание на  седемнадесети декември, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                  Председател: Мариана Шотева

 

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдия Шотева административно дело № 696, по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Делото е образувано по жалба на А.А.Б. *** против Заповед № 1233/11.08.2015 год.  на кмета на общ. Велинград.

      С обжалваната заповед кметът на общината е наредил, На собствениците А.А.Б., Н.М.Б. и И.А.Б.,*** :

         Да преобразуват, като ремонтират и коригират, СТРЕХАТА /на северната фасада/ на двуетажна жилищна сграда 12 мж/ със ЗП - 96 м2, находяща се в северната част на УТШ №VI - 3373, в кв.420а по плана на гр.Велинград, надвесена над съседния от север УТШ V -3375, в кв.420а по плана на гр.Велинград, така, че същата да не навлиза над съседния УТШ, съгласно Удостоверение /за описание на сграда по §16 от ЗУТ/ №269 от 24.04.2013г. на главен архитект на община Велинград.

Кметът на общината е определил двумесечен срок от съобщаване на заповедта, съответно от влизане в сила на съдебно решение на Административен съд - Пазарджик, собствениците на строежа - А.А.Б., Н.М.Б. и И.А.Б., доброволно да изпълнят заповедта, като им се отправи покана за доброволно изпълнение.

В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна, противоречи на смисъла на закона, като приетото за установено в заповедта не отговаря на истината, тъй като стрехата минава по линията на застрояване и не е в съседното УПИ. Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени обжалваната заповед. Претендират се разноски.

Ответникът по жалбата, кметът на общ. Велинград, заявява чрез процесуалните си представители становище за неоснователност на жалбата, като се иска съдът да отхвърли оспорването. Претендира се разноски за адвокат.

 Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства и становищата на страните, намира от фактическа  и правна страна следното:

Жалбата се явява допустима като подадена в срок от лице, което има правен интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява основателна, макари и по причини различни от посочените в жалбата.

      Със Заповед № 1233/11.08.2015г. , кметът на община Велинград е наредил на собствениците А.А.Б., Н.М.Б. и И.А.Б.,*** :

1.  Да преобразуват, като ремонтират и коригират, СТРЕХАТА /на северната фасада/ на двуетажна жилищна сграда 12 мж/ със ЗП - 96 м2, находяща се в северната част на УТШ №VI - 3373, в кв.420а по плана на гр.Велинград, надвесена над съседния от север УТШ V -3375, в кв.420а по плана на гр.Велинград, така, че същата да не навлиза над съседния УТШ, съгласно Удостоверение /за описание на сграда по §16 от ЗУТ/ №269 от 24.04.2013г. на главен архитект на община Велинград.

2.  На основание чл.196, ал.З от ЗУТ, в двумесечен срок от съобщаване на заповедта, съответно от влизане в сила на съдебно решение на Административен съд - Пазарджик, собствениците на строежа - А.А.Б., Н.М.Б. и И.А.Б., доброволно да изпълнят заповедта, като им се отправи покана за доброволно изпълнение.

Кметът на община Велинград е издал процесната заповед, по повод подадена  жалба с вх.№ 94-00/1737 от 27.05.2015г. от Г.Б.С., с постоянен адрес:***.Издаване на заповеди по чл.195, ал.4,5,6 от ЗУТ (без част принудит.изпълн.) ", искане за назначаване на комисия по чл.196 от ЗУТ и за издаване на заповед по чл.195 от Закон за устройство на територията с предмет обследване на състоянието на жилищната сграда на Б., застроена върху УПИ VI-3373, начина на отвеждане на атмосферните води, евентуално надвесване над УПИ V-3375, в кв.420а по плана на гр.Велинград, във връзка с молба вх.№ 032-01-55/ 28.04.2014г. и молба № 032-02-684/15.04.2014г., касаеща стреха на сграда, находяща се в имот 3373,кв.420а по плана на гр. Велинград, собственост на Н.М.Б., И.А.Б. и А.Б. . Молбата е подадена от св.Сестримски с оглед постановено и влязло в сила Решение №237/10.04.2014г., постановено по адм.д.№780/2013г. по описа на Административен съд – Пазарджик и Определение №958/27.01.2015г. по адм.д.№9632/2014г. по описа на Върховен административен съд.

В процесната заповед е посочено, че е назначена комисия на основание чл.196,ал.2 от ЗУТ, като комисията е събрала всички необходими данни за вида и състояниено на строежа. Посочено е изрично, че е дадена е възможност на собствениците на сграда, находяща се в имот 3373,кв.420а по плана на гр. Велинград да вземат становище по случая, както и на жалбоподателя г-н Сестримски.

По делото са събрани доказателства, включително и чрез разпит на свидетели и съдебно – техническа експертиза, от които е видно, че :

 

Стрехата надвисва над съседния имот, като не е  представено съгласие за това навлизане от заинтересованите страни. Надвисването не е допустимо предвид изискванията на чл.86 и чл.88 на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ – части на сградите, които излизат пред фасадните плоскости и над покривната плоскост като стрехи и корнизи, са издатини и се допускат да бъдат изградени по линиите на застрояване, определени с ПУП, като в конкретния случай линията на застрояване е имотната граница. Дъждовните води от процесната стреха чрез лежащ хоризонтален улук се извеждат по вертикалноводосточната тръба по северната фасада в имота на Б.. Установи се, че от стрехата и покрива падат камъни и други парчета, които застрашават живота на преминаващите от долу, установи се, че има дъски на стрехата, които са се провесили, а на друго място липсват.

Издадено е удостоверение за описание на сграда по параграф 16 от ЗУТ№269/24.04.2013г. от кмета на община Велинград, изготвено от главен архитект на община Велинград за търпимост на двуетажна жилищна сграда построена в УПИ VІ-3373 в кв.420а по плана на гр.Велинград, но при ограничително условие : стрехата / на северната фасада на сградата, надвесена над съседния от север УПИ V-3375 в кв.420а по плана на Велинград да се коригира като същата да не навлиза над съседния УПИ и атмосферните води от ската на покрива да се отведат в УПИ VІ -3373. Удостоверението е издадено на А.Б., Н.Б. и И.Б..

Установи се, че на 30.04.2014г. , комисия определена със Заповед 1324/11.09.2012г.;№213/24.02.2014г. и №498/22.04.2014г. на Кмета на община Велинград / не представени с административната преписка/ е извършила оглед на място. За този оглед не е бил уведомен нито жалбоподателя, нито собствениците на двуетажната къща находяща се в УПИ VІ-3373 кв.420а по плана на гр.Велинград. Този констативен протокол за оглед не е предоставен на собствениците на сградата , чието състояние е описано от комисията. На същият ден 30.04.2014г. е извършено изслушване на Сестримски и на А.Б.. Няма данни на изслушването Сестримски и Ат.Б. да са запознати с констативния протокол. В протокола за изслушване на ат.Б. е записано“ Н.Б. и И. Белиджановне се явиха. Господин а.Б. прави уточнение, че брат му -
И.Б. е на работа и представлява съпругата си и брат си .“По делото не се представиха никакви доказателства , че Н.Б. и И.Б. са били уведомени за датата и часа на изслушването по чл.196,ал.2 от ЗУТ. По никакъв начин не се установи , че тези две лица съсобственици на процесната сграда са били уведомени за провежданото изслушване. От друга страна липсват доказателства за надлежно упълномощаване от страна на И.Б. и Н.Б.  . Въпреки липсата на надлежни доказателства за уведомяване на тези две лица за провежданото изслушване, като и надлежно упълномощаване на А.Б. да ги представлява, комисията е преценила, че може да продължи процедурата и е провела на 04.08.2015г. заседание , от което заседание е подписан протокол по чл.196,ал.2 от ЗУТ  и е направено предложение до кмета на община Велинград да издаде процесната заповед.

С оглед на гореизложеното от правна страна съдът намира следното:

Оспореният административен акт е издаден при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

В конкретния случай не е осъществено задължението да се изслушат заинтересованите лица и да се съберат необходимите данни преди окончателното произнасяне по отношение на обекта. Счетените като заинтересовани лица не са уведомени и поканени при извършване на проверката. Протоколът е подписан само от съставителите. Няма и данни протоколът да е връчен на заинтересованите лица.

Следователно при съставяне на констативния протокол не са присъствали заинтересованите лица и не са представени доказателства, от които да е видно, че комисията е изслушала същите, съгласно императивната разпоредба на чл. 196, ал. 2 от ЗУТ – в деня на проверката е изслушан единствено А.Б., като не е запознат с констатациите от извършената проверка – оглед на място . Няма данни комисията да е отправила до заинтересованите лица покани да бъдат изслушани на определена дата. В констативния протокол следва да бъде отразено, че присъствалите заинтересовани лица са изслушани, и тяхното мнение е взето предвид при съставяне на протокола с оглед събирането на всички необходими данни по чл. 196, ал. 2 от ЗУТ – И.Б. и Н.Б..Няма доказателства И. Белиджаов и Н.Б. да са упълномощили А.Б. да ги представлява.

Съдът намира, че като не е изслушал заинтересованите лица, предвид императивното изискване на чл. 196, ал. 2 от ЗУТ, административният орган е допуснал нарушение на административно-производствените правила, което е от категорията на съществените, водещо до незаконосъобразност на оспорения административен акт и изискващо неговата отмяна.Изрично изискването за изслушване на всички страни е посочено и в Решение №237/10.04.2014г. постановено по адм.д.№ 780/13г. по описа на административен съд Пазарджик.

С оглед изложеното съдът намира, че е налице отменителното основание на чл.146, т.3 от АПК – допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, което налага отмяната на оспорения административен акт на кмета на общ. Велинград.

Воден от горното и на основание на чл.172, ал.2, предл.второ и чл.173 от АПК Административен съд – Пазарджик, І състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 1233/11.08.2015 год.  на кмета на общ. Велинград с която е наредено на собствениците А.А.Б., Н.М.Б. и И.А.Б.,*** :

         Да преобразуват, като ремонтират и коригират, СТРЕХАТА /на северната фасада/ на двуетажна жилищна сграда 12 мж/ със ЗП - 96 м2, находяща се в северната част на УТШ №VI - 3373, в кв.420а по плана на гр.Велинград, надвесена над съседния от север УТШ V -3375, в кв.420а по плана на гр.Велинград, така, че същата да не навлиза над съседния УТШ, съгласно Удостоверение /за описание на сграда по §16 от ЗУТ/ №269 от 24.04.2013г. на главен архитект на община Велинград.

 

 

Съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ  решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                                        Съдия: