РЕШЕНИЕ

 

№ 28/28.1.2016г.

 

гр.Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пазарджик, в публично заседание на тринадесети януари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мариана Шотева

ЧЛЕНОВЕ:

Десислава Кривиралчева

 

Христина Юрукова

 

при секретаря               Д.Г.   и с участието на прокурора Стефан Янев                 като разгледа докладваното от съдия    Шотева

КАН дело 888 по описа за 2015 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството е  по чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. от АПК.

          Постъпила е касационна жалба от “ДЕЙМОС“ЕООД с ЕИК 112522263 против Решение № 163/15.10.2015 г., постановено по АНД № 263/15 г. по описа на РС Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № РД-10-74/09.06.2015 г. на Председателя на Съвета за електронни медии (СЕМ) за наложено на дружеството административно наказание “имуществена санкция” в размер на 7 000 лв., на основание чл. 126а, ал. 5, т. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ)  за извършено нарушение на чл. 125в, т. 2 от същия закон. Претендира се отмяна на въззивното решение и вместо него да бъде постановено друго, с което да се отмени издаденото наказателно постановление.

          Ответникът по касационната жалба – СEМ, гр.София, чрез процесуалния си представител в писмени бележки по делото застъпва становище за неоснователност на жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура - Пазарджик дава заключение за неоснователност на жалбата и счита въззивното решение за правилно и законосъобразно.

          Съдът, като обсъди наведените в жалбите касационни основания, доводите на страните, събраните по делото доказателства и като извърши служебна проверка по чл. 218, ал. 2 АПК, приема за установено следното:

          Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок от надлежна страна, оспорва невлязъл в сила съдебен акт на районен съд, постановен в производството по Глава трета Раздел V на ЗАНН и подлежи на разглеждане.

          Разгледана по същество е основателна.

За да постанови оспорения в настоящото производство въззивен съдебен акт, районният съд е приел, че дружеството – жалбоподател е осъществило нарушението по чл. 125в, т. 2 ЗРТ, а именно предприятието е разпространявало програми без надлежно уредени авторски права за разпространение на произведения, звукозаписи и записи на аудио – визуални произведения, включени в разпространяваните програми, тъй като не е предоставило на СЕМ за проверения 6-месечен период документите, свързани с придобиването на тези права, представил е договор с дружество ЕАЗИПА, което съдът е счел, че е дружество , което не е регистрирано съгласно закона. Съдът приел още, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Отразеното в акта и в НП било обстоятелствено и пълно, и съобразено с процесуалните и материално – правните норми. Налице било словесно описание на нарушението, което съответствало на посочената в акта и НП правна квалификация на нарушението. Районният съд посочил, че от съдържанието на акта и НП по безспорен начин се извлича мястото на извършване на нарушението. Съдът изрично изложил и мотиви относно индивидуализацията на наложеното наказание с аргументи относно конкретния размер на санкцията.

Административният съд намира въззивното съдебно решение за постановено в противоречие с материалния закон.

По делото е безспорно установено от фактическа страна, че дружеството касатор е изпратило в СЕМ писмо вх. № ЛРР-13-34-01-15/13.02.2015 г., с което на СЕМ е предоставен актуализиран списък на разпространяваните програми без посочен период, с приложени към него договори, уреждащи правата за разпространение, в изпълнение на изискването на чл. 125в ЗРТ. В последствие била извършена проверка на представените документи, при която било установено, че касационният жалбоподател не е представил договори със Сдружение Музикаутор и Сдружение Филмаутор и сдружение Профон, с които да се уреждат правата за разпространение на музикалните и свързаните с музика литературни произведения (за първото сдружение) и правата за разпространение на аудиовизуалните произведения, включени в телевизионните програми (за второто сдружение), дружеството било представило договор с ЕАЗИПА.

От проверяващата – актосъставител Д. било прието, че разпространяването на електронни съобщения на територията на с.Дорково, община Ракитово , обл.Пазарджик, гр.Костандово, общ.Ракитово, обл.Пазарджик, гр.Ракитово, общ.Ракитово, обл.Пазарджик, гр.Велинград, обл.Пазарджик и с.Драгиново, общ.Велинград, обл.Пазарджик от „Деймос” ЕООД без сключени договори със сдруженията Музикаутор , Филмаутор и Профон е нарушение на разпоредбата на чл. 126а, ал. 5, т. 2 ЗРТ – предприятието разпространява програми без надлежно уредени авторски права, с което е нарушен чл. 125в, т. 2 от същия закон. Във връзка с това бил съставен АУАН, а в последствие било издадено оспореното пред въззивния съд наказателно постановление. И в двата акта нарушението от фактическа страна било описано по следния начин: предприятието „Деймос“ЕООД няма сключени договори за придобиване на правата за разпространение на произведенията , звукозаписите и записите на аудио-визуални произведения, включени в разпространяваните от него  програми за периода 25.08.2014г. – 24.02.2015г., което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 126а, ал. 5, т. 2 от ЗРТ – предприятието разпространява програми без надлежно уредени авторски права, с което е нарушен чл. 125в, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 126а, ал. 5, т. 2 от Закона за радиото и телевизията. В НП се посочва още, че като не е уредило правата за произведенията, звукозаписите и записите на аудио – визуални произведения, включени в разпространяваните програми, дружеството е разпространявало програми без уредени авторски и сродни права – нарушение на чл. 125в, т. 2, във връзка с чл. 126а, ал. 5, т. 2 от Закона за радиото и телевизията в периода25.08.2014г. – 24.02.2015г .

Цитираните многократно разпоредби от Закона за радиото и телевизията имат следното съдържание:

Чл. 125в. Предприятие, което разпространява български и чуждестранни програми, се задължава да предоставя на Съвета за електронни медии на всеки 6 месеца актуализиран списък на разпространяваните програми и документите, свързани със:

1. придобиване на правата за разпространение на програмите;

2. придобиване на правата за разпространение на произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуални произведения, включени в разпространяваните програми.

Чл. 126а. (5) За нарушение на разпоредбите на чл. 125в се налагат имуществени санкции, както следва:

1. за непредоставяне на информация в определения срок или при предоставяне на невярна или непълна информация - от 3000 до 7000 лв.;

2. за разпространение на програми без надлежно уредени авторски и сродни права - от 7000 до 30 000 лв.

Анализът на нормата на чл. 126а, ал. 5 ЗРТ сочи, че в същата са предвидени два отделни състава на административно нарушение – по т. 1 и по т. 2. В първия случай нарушението се изразява в непредоставяне на информацията по чл. 125в ЗРТ или предоставянето й, но когато същата е невярна или непълна, а във втория случай се касае за разпространение на програми без надлежно уредени авторски и сродни права, като и в двата случая нормата изисква да е налице и нарушение на чл. 125в, т.е. да не е изпълнено задължението за предоставяне на СЕМ на определените в разпоредбата документи – актуализиран списък на разпространяваните програми и документите, свързани с придобиване на правата за разпространение на програмите и с придобиване на правата за разпространение на произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуални произведения, включени в разпространяваните програми.

В случая административно – наказващият орган е приложил разпоредбата на чл. 126а, ал. 5, т. 2 ЗРТ, т.е. твърди се, че се касае за разпространение на програми без надлежно уредени авторски и сродни права. В същото време обаче в обстоятелствената част на АУАН и на НП не се съдържат никакви факти свързани с разпространяване на програми. Не са налице такива констатации, а само твърдение за разпространение, което не е обвързано с установени в хода на производството факти. Едва в рамките на въззивното производство, в показанията си пред съда, актосъставителката посочва, че установява факта на разпространение на телевизионните програми въз основа на самото деклариране от наказаното лице. Това обаче е недостатъчно, за да бъде надлежно индивидуализирано изпълнителното деяние на нарушението по чл. 126а, ал. 5, т. 2 ЗРТ, тъй като нито в АУАН, нито в НП се посочват кои са разпространяваните програми/ посочено съгласно приложен списък/но не са посочени в кои програми е имало произведения, за които не са уредени авторските права. В определени програми се излъчват произведения на автори, които не са от България, ЕС или страни с които държавата ни има подписани договори за защита на авторските и сродните права.Не е извършена проверка , кои програми в действителност са били излъчвани. Твърдението, че след като са били посочени в списъка, значи са били излъчвани не може да обоснове категоричен извод , става въпрос за едно предположение.Не е извършена проверка в кои места (региони) са разпространявани – посочени са села и градове, в които дружеството все още не е изградило своя мрежа за разпространение, въпреки даденото разрешение.От една страна съдът е приел, че дружеството-жалбоподател е осъществило нарушение на чл. 125в, т. 2 ЗРТ, който текст предвижда единствено задължение за представяне на определен набор от документи, като е разпространявало програми без надлежно уредени авторски права за разпространение на произведения, звукозаписи и записи на аудио – визуални произведения, включени в разпространяваните програми. От друга страна съдът посочва, че дружеството е извършило нарушението като не е сключило договори с определени сдружения.

Липсата на безспорна установеност на изпълнителното деяние е довела и до необосновани изводи на районния съд по отношение определяне на мястото на извършване на административното нарушение. Мястото на извършване на нарушението би следвало да е регионът, респ. населените места в които се извършва разпространението, както в АУАН, така и  в НП са посочени места, за които дружеството е вписано в регистъра на Комисията за регулиране на съобщенията , но не е извършана проверка къде в действителност са разпространявани съответните програми.

Съдът не счита, че следва да извършава проверка дали ЕАЗИПА е дружество което е вписано в регистър по чл.40а от ЗАПСП на министерството на културата, с оглед допуснатите процесуални нарушения при издаване на АУАН  и на НП.Представени са доказателства, че към момента има висящи дела свързани с регистрацията на ЕАЗИПА.

В обобщение на казаното до тук следва да се посочи, че като не е установил описаните по-горе несъответствия и допуснати нарушения в хода на административното производство, въззивният съд е постановил съдебен акт в противоречие със закона, поради което решението му следва да бъде отменено. На основание чл. 222, ал. 1 АПК административният съд следва да реши делото по същество като отмени наказателното постановление.

Мотивиран така и на основание чл. 63 от ЗАНН във вр. с чл. 221, ал. 2 и чл. 222, ал.1 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ Решение № 163/15.10.2015 г., постановено по АНД № 263/15 г. по описа на РС Велинград.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-10-74/09.06.2015 г. на Председателя на Съвета за електронни медии (СЕМ) с което на „ДЕЙМОС“ЕООД  е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 7 000 лв., на основание чл. 126а, ал. 5, т. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ)  за извършено нарушение на чл. 125в, т. 2 от същия закон.

Решението е окончателно.

                                                                                                           

                                              

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      /П/

 

                                                             ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                             1./П/

 

                                                                             2./П/