Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 22/21.1.2016г.

 

гр. Пазарджик

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ХІ административен състав, в открито съдебно заседание на тринадесети януари, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:

1. ВАСКО НАНЕВ

2. СТЕФКА КЕМАЛОВА

 

При секретар

Я.В.

и с участието

на прокурора

Стефан Янев

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по к.н.а.х. дело896 по описа на съда за 2015 г.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от АПК. Делото е образувано по касационна жалба на „Рувен“ ООД с ЕИК 200377366 със седалище и адрес на управление с. Драгиново, ул. „Иван Вазов“ № 1а, представлявано от управителя В. С. А. против решение № 607 от 23.10.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 1004/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление № 33-0000083 от 12.05.2015 г. на и.д.директор на РД „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, на основание чл. 104, ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/.

В касационната жалба се твърди, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие на материалния и процесуалния закон и е необосновано. Иска се отмяна на решението, както и да се отмени издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание касаторът се представлява от адв. А., която по изложени съображения моли съда да уважи подадената жалба като отмени обжалваното решение и потвърденото с него наказателно постановление.

За ответника – Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, редовно призован не се явява представител и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което моли да бъде оставено в сила.

Административен съд - Пазарджик, като взе предвид доводите на страните и посочените касационни основания, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства районният съд е приел, за установена следната фактическа обстановка: При извършена комплексна проверка от служители на РД „АА“ гр. Пазарджик по документи на дейността на „Рувен“ с. Драгиново е констатирано, че превозвачът не е организирал работата на водача – А. Х. по такъв начин, че да спази изискванията на Европейската спогодба за работа на екипажите на превозни средства, извършващи международни автомобилни превози. На 09.11.2014 г. водачът е надвишил удълженото дневно време на управление от 10 часа с 3 часа и 10 минути видно от тахографски лист от 09.11.2014 г., с което е нарушил чл. 6, § 1, изр. 2 от AEТR, при извършване на превоз от България до Грузия с МПС рег. № ****** от категория № 3/. Въз основа на така направените констатации е съставен АУАН, а впоследствие е издадено и обжалваното наказателно постановление, за нарушение на чл. 11, § 1 във връзка с чл. 78, ал. 1, т. 1 от ЗАвП и чл. 2, § 3 от Регламент 561/06.

При така установеното от фактическа страна, районният съд е приел за безспорно установено и доказано извършеното от жалбоподателя административно нарушение, като е счел, че правната квалификация на нарушението правилно е определена от наказващия орган.

Касационната инстанция намира за неправилни изводите на районния съд поради следното:

Административнонаказателното производство срещу дружеството жалбоподател е започнало с допускане на съществени процесуални нарушения, което е достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се разглеждат въпросите по съществото на делото.  В  акта и в наказателното постановление нарушението не е описано според императивните изисквания на чл. 42, т. 4 и на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН, което е съществено процесуално нарушение.        

Административно - наказващият орган не е посочил точната дата на извършеното нарушение. Видно от обстоятелствената част на НП е посочил датата на извършената проверка и датите, на които водачът не е спазил периодите на почивка, но не и датата, на която превозвачът не е организирал работата му.

Освен това както в АУАН, така и в наказателното постановление липсва точно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено. В наказателното постановление не е посочено каква е допустимата максимална маса на превозно средство, управлявано от водача, чиято работа не е организирана от превозвача, което се явява съществена пречка да се прецени дали е налице извършено нарушение на чл. 78, ал. 1, т.1 от ЗАвПр, в който е предвидено, че за да бъдат спазени разпоредбите на Регламент /ЕО/ № 561/2006 и на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози - АЕТR, е необходимо товарният автомобил, който самостоятелно или в състав от пътни превозни средства да има максимална допустима маса над 3,5 тона. Това изискване е застъпено също и в чл. 2, параграф 1, б. „а“ от Регламент ЕО 561/2006, а именно: Настоящият регламент се прилага към автомобилен превоз на стоки, когато максимално допустимата маса на превозното средство, включително всяко ремарке или полуремарке, надхвърля 3,5 тона.

Настоящата касационна инстанция намира, че е съществено процесуално нарушение и липсата на конкретизация за това къде е извършен международният автомобилен превоз на товари. Този порок не позволява да се прецени дали са приложими разпоредбите на Регламент ЕО 561/2006 и на АЕТR към момента на извършване на нарушението, което е вменено на жалбоподателя. В чл. 2, параграф 2 от посочения регламент е видно, че същият се прилага, независимо от страната на регистрация на превозното средство, към автомобилен превоз, извършван изцяло в Общността или между Общността, Швейцария и страните, които са договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Изрично в чл. 2, параграф 3 от Регламент ЕО 561/2006 е отбелязано, че за международни транспортни операции, извършвани отчасти извън областите, посочени в параграф 2, вместо настоящия регламент се прилага AETR. Следователно независимо, че е посочена началната и крайна точка на извършения превоз, то липсват данни за това къде точно по този маршрут е извършено нарушението, за да се извърши преценка за приложимия нормативен акт и дали е осъществен състав на нарушение по него.

Не на последно място следва да се отбележи, че в обстоятелствената част на наказателното постановление не е посочено в какво точно се изразява изпълнителното деяние на нарушението. Посочено е, че превозвачът не е организирал работата на водача, без да е конкретизирано в какво се изразява тази организация – надлежно инструктиране на водача или липса на  редовни проверки за осигуряване на спазването на регламентите. Не са обсъдени в съдебното решение и представените в тази връзка писмени доказателства, удостоверяващи проведения инструктаж на водачите на МПС, както и запознаването им със заповедите издадени от превозвача, във връзка със спазване на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози и Регламент ЕО 561/2006.

Всички тези процесуални нарушения извършени от административнонаказващия орган при издаването на процесното наказателно постановление, водят до невъзможността да бъде извършена преценка за законосъобразността му, както и възпрепятстват жалбоподателят да организира в пълна степен защитата си.

          Ето защо направените оплаквания в касационната жалба, съдът намира за основателни, поради което решението на Районен съд гр. Пазарджик следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се отмени обжалваното наказателно постановление.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 2 от АПК, във връзка с чл. 222, ал. 1 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 607 от 23.10.2015 г. постановено по н.а.х. дело № 1004/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 33-0000083 от 12.05.2015 г. на и.д.директор на РД „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, с което на „Рувен“ ООД с ЕИК 200377366 със седалище и адрес на управление с. Драгиново, ул. „Иван Вазов“ № 1а, представлявано от управителя В. С. А. е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, на основание чл. 104, ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/                        

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1./П/

 

                                                                                      2./П/