Р Е Ш Е Н И Е

 

66/24.2.2016г..

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик, Х административен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и седми януари, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Мариана Шотева

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  1. Васко Нанев

                                                                             2. Христина Юрукова

 

При секретаря А.М. и с участието на прокурора Живко Пенев, разгледа докладваното от съдия Юрукова касационно административнонаказателно дело № 927, по описа на съда за 2015 г. За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури против Решение № 67 от 29.10.2015 г. на Районен съд - Пещера по АНД № 111 от 2015 г. Касаторът счита, че оспореното решение е недопустимо, алтернативно незаконосъобразно, необосновано и неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон, съществено нарушение на производствените правила, в противоречие със събрания по делото доказателствен материал. Моли съда да го отмени, както и да потвърди наказателно постановление № 006 от 18.05.2015 г. на началник отдел РК – Пазарджик при Главна дирекция „Рибарство и контрол“ – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Ответникът по касацията – К.М.Х., счита жалбата за неоснователна и необоснована, като по изложени в писмен вид съображения, моли Административен съд Пазарджик да потвърди изцяло Решение № 67/29.10.2015 г. като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура, гр. Пазарджик, намира жалбата за неоснователна. Счита решението на районния съд за правилно и законосъобразно, което следва да бъде оставено в сила, като счита, че са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Пазарджишкият административен съд, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с наведените от касатора оплаквания, и с оглед обхвата на служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, констатира следното:

Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и от лице имащо правен интерес - страна в първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно,  поради което е процесуално допустима и следва да бъде разгледана досежно нейната основателност.

Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на Районен съд – Пещера е  отменил наказателно постановление № 006/18.05.2015 г. на началник отдел РК при Главна дирекция „Рибарство и контрол“ - ИАРА, с което на К.М.Х.,***, му е наложена глоба в размер на 900 лева на основание чл. 75, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите за нарушение на чл. 38, ал. 1 от ЗРА, като му е наложена и санкция да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 5 броя по 6 лева, общо в размер на 30 лева на основание чл. 90, ал. 2 от ЗРА, като незаконосъобразно.

Обстоятелствата, установени във фактическата обстановка, която е възприел районният съд, се споделят и от Административния съд. Съставен е АУАН № А 0002704/ 28.04.2015 г. от Н. Х., затова, че К.М.Х.,***, е извършил при язовир Батак незаконен риболов. При проверка на автомобил бял „***“ с рег. № *** са открити 5 чувала с 5 броя мрежи с обща дължина 300-350 м. и размер на окото 40-80 мм, а намерената в тях риба: бяла риба, червеноперка, костур и каракуда е с общо тегло 42 кг и с размер на бялата риба 5 бр., измерени с рулетка, нарушение на чл. 38, ал. 1 от ЗРА, тъй като бялата риба е с дължина 1 - 38 см, 2 - 38 см, 3- 40 см, 4 – 36 см и 5 – 40 см. Нарушителят е отказал да подпише акта, което е удостоверено с името и подпис на свидетел. Той е отказал и да получи екземпляр от АУАН, което е удостоверено от съответно длъжностно лице с имена и подпис. Не са депозирани възражения срещу АУАН.

Въз основа на АУАН е издадено Наказателно постановление № 006/18.05.2015 г. на началник отдел РК при Главна дирекция „Рибарство и контрол“ – Пазарджик – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. На К.М.Х. *** е наложено наказание глоба в размер на 900 лв. на основание чл. 75, ал. 1 от ЗРА за нарушение на чл. 38, ал. 1 от ЗРА, като му е наложена и санкция да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 5 броя по 6 лева, общ в размер на 30 лева на основание на чл. 90, ал. 2 от ЗРА. Наказващият орган е установил, че К.М.Х. на 28 април 2015 г. на язовир Батак, при проверка на автомобил ***, с рег. № ***, са открити 5 чувала, с пет броя мрежи, с обща дължина около 300-350 м. и размер на окото 40-80 мм. Намерената в тях риба – пет броя, е с размери по –малки от минимално допустимите, измерени със сертифициран уред – рулетка. Лицето е подведено под административнонаказателната отговорност по чл. 75, ал. 1 от ЗРА, поради нарушение на чл. 38, ал. 1 от ЗРА.

По делото са събрани гласни доказателства, които подробно са анализирани от първоинстанционния съд. От събраните писмени и гласни доказателства, от пълния им и всестранен анализ по отделно и в тяхната съвкупност, Районен съд – Пещера е направил правни изводи, подробно изложени в съдебния акт. Приема, че при съставянето на АУАН е нарушена разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН. След издаване на АУАН, същият не е връчен на лицето, като съдът намира, че допуснатото нарушение е самостоятелно и достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление. Обосновава подробно, че при описание на нарушението в двата акта е налице разминаване между АУАН и НП.  Счита, че липсват безспорни доказателства  за авторството на нарушението.

Изводите на съда, че наказателното постановление не отговаря на материалноправните изисквания на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, че са допуснати съществени материалноправни и процесуалноправни нарушения при налагането на административното наказания, са правилни и Административният съд Пазарджик изцяло споделя тази преценка.

Наведените в касационната жалба възражения за недопустимост и незаконосъобразност на решението на районния съд са неоснователни по вече изложените съображения. Съдът се консолидира с изводите на районния съд по отношение оспорване авторството на жалбата, сезираща съда срещу наказателното постановление - жалбата е подписана, жалбоподателят се явява в съдебно заседание, където я поддържа.

 По отношение на наложената санкция по чл. 90, ал. 2 от ЗРА, настоящият състав, счита, че тя следва да се понесе само при потвърждаване на наказателното постановление, тъй като санкцията е в зависимост от него.

Във връзка с горното и с оглед извършената служебна проверка по чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.218, ал.2 от АПК, съдът не констатира други пороци на обжалваното решение, отнасящи се до неговата валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, поради което намира, че същото следва да бъде оставено в сила.

 

Воден от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Административен съд Пазарджик, Х състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 67 от 29.10.2015 г. на Районен съд- Пещера по АНД № 111 от 2015 г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/                      

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  1./П/

 

                                                                             2./П/