Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 241/20.5.2016г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Пазарджишкият административен съд, шести състав, на двадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                       Съдия: Христина Юрукова

 

       при секретаря Т.С., като разгледа докладваното от съдия Юрукова административно дело № 950 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл.166, ал.3 от ДОПК. 

Делото е образувано по жалба на община Пазарджик, ЕИК ***, адрес гр. Пазарджик, бул. „България“№ 2, представлявана от кмета Т. П., против Акт № 07/19.10.2015 г. за установяване на публично държавно вземане, издаден от директора на РИОСВ - Пазарджик. В жалбата се сочи, че оспореният административен акт е незаконосъобразен, като административният орган е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Твърди се, че не са налице основанията да се претендира дължимост на отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците–отм., обн. ДВ бр. 75 от 24.09.2010г., в сила от 01.01.2011г. , отм. Бр. 2 от 07.01.2014г., в сила от 01.12.2013г. за периода 2011 – 2013 г., тъй като за този период е неприложима Наредба № 7 от 19.12.2013г., за който период е приложимо Постановление № 207 на МС от 16.09.2010г. Оспорва се установеното държавно вземане, тъй като не са налице кумулативно посочените в чл. 26, ал. 2, т. 1-7 на Наредба № 7/19.12.2013г. изискуеми документи. Оспорващата община счита, че начислените суми за внасяне за период месец януари 2011 до месец декември 2013, вкл. и законни лихви върху тях, са недължими, тъй като счита за неприложима Наредба № 7/2013г. За начислените за внасяне суми за периода 01.01.2014 до месец юни 2015г., както и законната лихва върху тях, също считат за недължими, тъй като липсват предпоставките за начисляване на отчисления по чл. 64 от ЗУО. С молба на лист 213 от делото, оспорващият заявява, че не счита размера за погрешно изчислен, а оспорвайки основанието на акта, е налице недължимост на установеното задължение, поради което счита, задължението за недължимо в този размер.

Ответникът по оспорването – Директор на РИОСВ Пазарджик, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата, като иска съдът да я остави без уважение. Излага подробни съображения в писмени бележки по делото. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд Пазарджик, като взе предвид изложеното в жалбата, становището на ответника по жалбата, изразено в съдебно заседание и в писмени бележки и след като прецени събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

С Акт за установяване на публично държавно вземане № 7/19.10.2015г. на директор на РИОСВ-Пазарджик е установено по основание и размер задължение на община Пазарджик, ЕИК ***, представлявана от кмета Т. П., като собственик на общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Башикаровски баир", землище на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, общо в размер на 4 530 602, 25 лева/четири милиона петстотин и тридесет хиляди шестстотин и два лева и двадесет и пет стотинки/, от които 3 915 291, 11 лева/три милиона деветстотин и петнадесет хиляди двеста деветдесет и един лев и единадесет стотинки/ непреведени месечни отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2011г., 2012 г., 2013г., 2014г. и към м.юни 2015г. и общ размер на законната лихва за забавяне на преводите, изчислена към 15.09.2015г. – 615 311, 14 лева /шестстотин и петнадесет хиляди триста и единадесет лева и четиринадесет стотинки/.

Актът е връчен на община Пазарджик на 20.10.2015г., като е входиран в деловодството, за което е поставен и регистрационен индекс и дата. Общината е оспорила по административен ред АУПДВ пред по-горестоящия административен орган – министър на околната среда и водите, за което кметът на община Пазарджик е депозирал жалба в деловодството на РИОСВ с вх. № КД-09-3796/02.11.2015г. Жалбата, ведно с преписката по издаване на оспорения административен акт, е изпратена на министъра на ОСВ с писмо с обратна разписка, от която е видно, че е получено в МОСВ на 27.11.2015г.

Административният орган по чл. 81 от АПК – Министърът на околната среда и водите, не се е произнесъл в срока по чл. 97, ал. 1 от АПК, от крайната дата на който следва 14 дневният срок за оспорване пред Административен съд гр. Пазарджик.

Жалбата на община Пазарджик срещу процесния АУПДВ е входирана в Административен съд-гр. Пазарджик на 23.12.2015г.

По делото е представено Решение № 8/08.01.2016г. на Министъра на околната среда и водите, което е произнасяне по жалбата на община Пазарджик срещу Акт № 7/19.10.2015г. на директор на РИОСВ - Пазарджик след изтичане на срока по чл. 97, ал. 1 от АПК, с което се отхвърля жалбата срещу оспорения АУПДВ.

Съдебното оспорване е допустимо, тъй като е направено на 23.12.2015г., съобразно сроковете по чл. 149 от АПК и не е просрочено.

Община Пазарджик е собственик на общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Башикаровски баир", землище на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, което е видно от събраните по делото актове за общинска собственост. Депото е „съществуващо депо за отпадъци" по смисъла на параграф 1,т. 25 от Наредба № 8 от 24 август 2004 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци/отм./ и по смисъла на параграф 1,т. 30 от ДР на Наредба № 6 от 27 август 2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Същото е определено за обезвреждане чрез депониране на неопасните отпадъци, генерирани от населените места в община Пазарджик.

За периода 01.01.2011г. до месец юни 2015г. са извършвани обезвреждания на отпадъци, образувани на територията на община Пазарджик чрез депониране. С вх. № РД - 04 - 1032 / 23.03.2011 год. община Пазарджик е предоставила информация по чл.5, ал.4 от ПМС № 207/2010 г. С писмото  е уведомила директора на РИОСВ-Пазарджик за избрания период на заплащане на отчисленията съгласно чл.6 ал.2 от ПМС № 207/2010г. - веднъж на 4 месеца.

Приложените са по делото писма с представени справки за количествата отпадъци, депонирани, по месеци, информация и приложения от кмета на община Пазарджик до Директора на РИОСВ в табличен вид за количеството на депониран отпадък на депото. Представени са и напомнителните писма за непостъпили отчисления от община Пазарджик в банковата сметка.

С писмо с изх. № КД-10-3261/17.09.2015г. е изпратена Покана за доброволно изпълнение на община Пазарджик за внасяне на дължими суми за отчисления по чл. 64 от ЗУО, като и законна лихва върху тях. Посочени за обстойно периодите, дължимата главница и съответна лихва за 2011, 2012, 2013, 2014 до м. юни 2015 вкл. В поканата е посочен общият дължим размер на задължението и лихвата, както и уведомяване, че при липса на доброволно изпълнение на задължението, ще се пристъпи към принудително изпълнение.

С писмо с изх. № КД-10-3261/07.10.2015г. община Пазарджик е уведомена на основание чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 24, ал. 1 от АПК за започване на производство по издаване на АУПДВ.

В периода 01.01.2011г. - 12.07.2012 год. общината и всяко друго лице, чиито отпадъци се обезвреждат чрез депониране на общинско депо, правят отчисления в размер и по ред, определен с акт на министерски съвет - Постановление № 207 от 16 септември 2010 год. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл.71е от Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ бр.75 от 24 септември 2010 год., в сила от 01.01.2011г. Отчисленията по чл. 71е от ЗУО-отм. се дължат от общините и от всяко друго лице за тон отпадък. Отчисленията се превеждат по банкова сметка ***, на чиято територия се предвижда изграждане или е изградено регионално депо. При забавяне на преводите задълженото лице по ал. 1 дължи законната лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 20 на сто от дължимата сума. Разпоредбата на чл. 71е от ЗУО-отм. е била приложима до 12.07.2012г., а определянето на размера на отчисленията по чл. 71е от ЗУО отм. е съгласно действащият до 27.12.2013г. и съответно приложимо Постановление № 207 на МС от 16.09.2010г.

След отмяната на постановлението, редът и размерът на отчисленията се определя от Наредба№ 7 от 19.12.2013г. Регламентацията в закона е съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ 53/13.07.2013г. за обезвреждане на отпадъци на общинско депо за неопасни отпадъци се правят отчисления в размер и по ред, определен с Наредба № 7 от 19.12.2013г.

Размерът на отчисленията се определя от чл. 3 на Постановление № 207/2010 г и чл. 20 от Наредба № 7/2013г.

Съобразно количествата на депонираните отпадъци и посочения размер на отчисленията, са изчислени дължимите от община Пазарджик суми за отчисления. Те са представени в подробен и табличен вид в оспорения административен акт, като е посочено по месеци и години количеството депонирани отпадъци, размерът на отчисленията в лева за тон, дължимите суми по чл. 34 от ЗУО.

          При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:      

Оспореният административен акт - АУПДВ № 07/19.10.2015г. на директора на РИОСВ-Пазарджик е издаден от компетентния административен орган, в предвидената от закона форма, съдържа изискуемите реквизити предвидени в Наредба № 7/19.12.2013г., ЗУО, ДОПК и АПК, спазени са административнопроизводствените правила за издаването му и е в пълно съответствие с приложимия материален закон и неговата цел.

Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗУО, за обезвреждане на отпадъци на общинско депо за неопасни отпадъци от собственика на същото се правят месечни отчисления в размер и по ред определен в Наредба № 7/19.12.2013г.

Възражението на община Пазарджик е, че не дължи сумите от 2011г. до края на 2013, поради неприложимост на разпоредбите на чл. 64 от ЗУО, тъй като в този процесен период действа отмененият ЗУО и Постановелние № 207/2010, а в оспорения административен акт е постановено дължимост на сумите за 2011-2013г. на основание чл. 64 от ЗУО. Възражението е неоснователно. Видно от мотивната част на оспорения АУПДВ, административният орган подробно и обосновано е посочил дължимостта на отчисленията, приложимите норми, основанията за начисляване. За периода 2011-2013г. са извършвани обезвреждания на отпадъци, образувани на територията на община Пазарджик, налице са подадени справки и невнесени отчисления. Констатирано е, че община Пазарджик не е изпълнявала задълженията си за внасяне на дължимите начисления в размера и сроковете.

Неоснователно е и възражението за недължимост на отчисленията за периода 2013-юни 2015 г., съгласно чл. 64 от ЗУО поради липсата на всички изискуеми към заявлението по чл. 26, ал. 2 от Наредба № 7/19.12.2013г.документи. Документите по т. 2, са досежно определянето на обезпечение, но не и размера на отчисления по чл. 64 от ЗУТ. При издаването на АУПДВ, предмет на настоящия съдебен контрол са спазени изискванията, залегнали в разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Наредба № 782013г., тъй като видно от акта и преписката по издаването му са посочени и описани всички писмени доказателства при установяване на фактическата обстановка.

Безспорно общинското депо за неопасни отпадъци в местността „Башикаровски баир", землище на с. Алеко Константиново, община гр. Пазарджик е „съществуващо депо за отпадъци" по смисъла на легалната дефиниция на § 1, т. 25 от Наредба № 8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (отм.), респективно по смисъла на § 1, т. 30 от Наредба № 7/19.12.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Няма спор относно декларираните количества отпадъци, количествата на депонираните отпадъци и посочения размер на отчисленията.

Настоящият съдебен състав счита, че размерът на отчисленията в оспореният АУПДВ № 07/19.10.2015г. е определен правилно, на база подадените от община Пазарджик справки, съотнесено към размера на отчисления лева/тон.

Спазена процедурата по издаване на АУПДВ. На основание чл. 182 от ДОПК, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 7 от Наредба № 7/19.12.2013г. с писмо изх. № КД-10-3261/17.09.2015г. е изпратена покана за доброволно изпълнение на община Пазарджик за заплащане на дължимите отчисления, ведно със законната лихва. Поканата е получена в Община Пазарджик на 18.09.2015г.

В изпълнение на чл. 26, ал. 1 от АПК община Пазарджик е уведомена за започване на производството по издаване на процесния акт с писмо № КД-10-3261/17.09.2015г., получено в община Пазарджик на 18.09.2015г., съгласно входящия номер от деловодната програма.

Не са допуснати  съществени процесуални нарушения, поради което съдът счита, че възраженията за това са неоснователни и неподкрепени от установените факти по делото.

С оглед изложеното настоящият съд счита, че жалбата е неоснователна, а оспореният акт е правилен и законосъобразен- издаден е от компетентния орган, при спазване на установената форма, не са нарушени административнопроизводствените правила при издаването му, в съответствие с материалните разпоредби и целта на закона.

Във връзка с изхода на делото и своевременно заявеното искане за присъждане на разноски от страна на процесуалния представител на ответния административен орган, ще следва да се присъди възнаграждение за юрисконсулт на РИОСВ Пазарджик, в размер, определен съгласно Наредба № 1 за минималното адвокатско възнаграждение – 300 лв.

 

С оглед горното и на основание чл.172, ал.2, предложение последно от АПК Административен съд Пазарджик, шести състав

 

                                        Р    Е    Ш    И  :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на община Пазарджик, ЕИК ***, адрес гр. Пазарджик, бул. „България“№ 2, представлявана от кмета Т. П., против Акт № 07/19.10.2015 г. за установяване на публично държавно вземане, издаден от директора на РИОСВ - Пазарджик .  

Осъжда Община Пазарджик да заплати на РИОСВ - Пазарджик, сторените по делото разноски за юрисконсулт в размер на 300 лв.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

         

                                                         

 

                                                                             СЪДИЯ:/П/