Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 208 / 5.5.2016г.

             

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Пазарджик, в открито заседание на шести април, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

                                       ЧЛЕНОВЕ:  1. ВАСКО НАНЕВ

2. ХРИСТИНА ЮРУКОВА

                                                           

при секретаря Я.В. и с участието на прокурора Живко Пенев, разгледа докладваното от съдия Нанев касационно административно-наказателно дело № 987, по описа на съда за 2015 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с гл.ХII от АПК.

С Решение № 725/26.11.2015 г., постановено по НАХД № 1983, по описа за 2015 год., Районен съд Пазарджик е потвърдил Наказателно постановление № 158911-F156483/04.08.2015 г. на директора на офис гр. Пазарджик на ТД на НАП Пловдив, с което на В.Е.Ж.,***, е наложена, на основание чл.179 от ЗДДС, глоба в размер на 500 лева.

Недоволна от така постановеното решение В.Е.Ж. е подала касационна жалба чрез процесуалния си представител адв. К.П.-Г..

В жалбата се твърди, че обжалваното решение е постановено в противоречие с материалния закон и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Излагат се съображения в тази насока. Иска се от административния съд да отмени решението на Районен съд Пазарджик, като отмени първоначално обжалваното пред същия НП.

Ответникът по касационната жалба – ТД на НАП Пловдив, заявява чрез процесуалния си представител юрк. С. становище за неоснователност на жалбата. Моли решението на Районен съд Пазарджик да бъде оставено в сила.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата. Счита че е извършен анализ за липсата на процесуално нарушение при издаването на НП и правилно е достигнато до извода, че същото следва да бъде потвърдено. Предлага административният съд да остави в сила решението на Районен съд Пазарджик.

Административен съд Пазарджик, след като прецени допустимостта и основателността на подадената касационна жалба с оглед наведените в нея касационни основания приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения 14-дневен срок по чл.211, ал.1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество съгласно чл.218 от АПК, същата се явява неоснователна.

За да потвърди обжалваното наказателно постановление, Районен съд Пазарджик е приел в мотивите си следното:

Жалбоподателката В.Ж., в качеството си на едноличен търговец с фирма ЕТ „В.Ж.“, била регистрирана в Търговския регистър до 14.10.2014 г., като на същата дата е била заличена. С акт за дерегистрация по ЗДДС от 14.04.2015 г. на органа по приходите, жалбоподателката е служебно дерегистрирана по ЗДДС като физическо лице, считано от 07.05.2015 г. След изтичане на данъчния период 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г. данъчен инспектор установил, че задълженото лице не е подало информация от отчетните регистри, дневник за покупките и дневник за продажбите на магнитен/оптичен носител и копие от тях за посочения данъчен период до 14.01.2015 г. Поради тази причина проверяващият дружеството съставил АУАН на същото за нарушение на чл.125, ал.3 и ал.5 от ЗДДС. Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното пред районния съд НП, с което на физическото лице – заличен едноличен търговец, е наложена, на основание чл.179 от ЗДДС, глоба в размер на 500 лева.

Районният съд е приел, че за процесния период в срока на ал.5 на чл.125 от ЗДДС не е подадена информация на магнитен носител от отчетните регистри, дневник покупки и дневник продажби и копия от тях. Според чл.125, ал.4 от ЗДДС справка-декларация се подава от регистрираното лице и когато не следва да се внася или възстановява данък, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания, или не е осъществило внос за съответния данъчен период. Съгласно чл.125, ал.3 от ЗДДС, заедно със справката декларация регистрираното лице подава и отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС – дневник за покупките и дневник за продажбите. Така че дори и предприятието да не осъществява дейност през определен период, който съвпада с данъчен период, задължението по чл.125, ал.5, във връзка с ал.1, във връзка с ал.3 от ЗДДС, следва да се изпълнява и да се подават в този данъчен период и в законоустановения срок, както справката декларация, така и информацията от отчетните регистри, дневник покупки и дневник продажби на магнитен/оптичен носител и копие от тях.

Съдът е обсъдил подробно в мотивите си възражението на процесуалния представител на дружеството, че са налице основания за задължителна служебна дерегистрация към момент, значително предхождащ процесния отчетен период. Съдът е приел, че основателно за посоченото нарушение по чл.125, ал.5, във връзка с ал.3 от ЗДДС, жалбоподателката е била санкционирана с предвидената в чл.179 от ЗДДС глоба, определена в минимален размер.

Тези изводи на районния съд се споделят изцяло от настоящата съдебна инстанция.

При постановяване на обжалваното решение не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Районният съд правилно и точно е издирил приложимите правни норми и правилно е констатирал, че не са допуснати съществени нарушения в проведеното административнонаказателно производство.  

Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства от кръга на подлежащите на доказване, Административен съд Пазарджик приема, че доводите на касационния жалбоподател не се подкрепят от доказателствата по делото и релевираните в жалбата отменителни основания не са налице.

По изложените съображения и с оглед извършената служебна проверка по чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.218, ал.2 от АПК, съдът не констатира други пороци на обжалваното решение, отнасящи се до неговата валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, поради което намира, че същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Административен съд Пазарджик, ХI състав,

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 725/26.11.2015 г., постановено по НАХД № 1983, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик.

           Решението е окончателно.

 

 

                                                                                     Председател:/п/

 

                                                                                              Членове: 1./П/

 

                                                                        2./П/