Р Е Ш Е Н И Е

 

153/6.4.2016г..

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик, Х състав, в открито съдебно заседание на двадесет и трети март две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Мариана Шотева

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  1. Васко Нанев

                                                                             2. Христина Юрукова

 

при секретаря Д.Г. и с участието на прокурора Стефан Янев, разгледа докладваното от съдия Юрукова касационно административнонаказателно дело № 19, по описа на съда за 2016 г. За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Г.В.Г., ЕГН **********,*** против Решение № 91 от 27.11.2015г., постановено по АНХД № 228/2015г. по описа на Районен съд - Панагюрище. С обжалваното решение е потвърдено Наказателно постановление № 605/13 от 11.12.2013г. на Началника РУМВР Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик, с което на Г.В.Г. на основание чл.177, ал.1, т.2  от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 4, т.7 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП. В касационната жалба се съдържат доводи за неправилност и незаконосъобразност. Възраженията на жалбоподателя се субсумират в твърдението, че не бил лишаван по надлежен административен ред от право да управлява превозно средство. Иска се отмяна на решението, след което да бъде отменено наказателното постановление.

За ответника по касационната жалба –РУ Панагюрище към ОД на МВР - гр.Пазарджик, не се явява представител, като с писмена молба началникът на РУ не възразява делото да се гледа в негово отсъствие.

Представителят на Окръжна прокуратура - Пазарджик счита, че решението на Районния съд – Панагюрище е правилно и законосъобразно, като е установено, че лицето е лишено от право на управление на автомобил, няма свидетелство за правоуправление. Счита, че касационната жалба е неоснователна, моли да бъде отхвърлена.

Пазарджишкият административен съд, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с наведените от касатора оплаквания, и с оглед обхвата на служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, намери за установено следното :

Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и от лице, имащо правен интерес - страна в първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

С процесното наказателно постановление жалбоподателят е санкциониран за това, че управлява моторно превозно средство, след като е лишен от това по административен ред - неправоспособен. Установено е, че при проверката на 05.12.2013г.  Г.Г. управлява товарен автомобил, собственост на друго лице, като е бил спрян за проверка и са констатирани следните нарушения, че водачът е управлявал МПС-то, след като е лишен по надлежния административен и съдебен ред /неправоспособен/, не е поставил обезопасителен колан при наличието на такъв в ППС, с което е нарушил чл. 150 и чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП.

За да постанови крайния си акт, Районният съд Панагюрище е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а издаденото наказателно постановление е постановено в съответствие с материалния закон.

Настоящият съдебен състав споделя напълно установената от съда фактическа обстановка и направените въз основа на нея правни изводи. 

Релевантните факти са установени от въззивния съд. Събрани са писмени и гласни доказателства, които изясняват обективната истина.

Спорът е правен и е свързан с твърдението на касационния жалбоподател, че не е лишен от право да управлява МПС по административен ред,  за да е приложима санкцията на чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП.

Съгласно чл. 150 от ЗДвП всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4.

Шофирането, след като водачът е загубил всичките си контролни точки, представлява нарушение по чл. 150 от ЗДвП, аргумент за което е разпоредбата на чл. 175, ал. 4 от ЗДвП, а именно Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи.“

По делото е приложена справка за нарушител/водач – Г.В.Г., който се води на отчет в ОД на МВР-Смолян, от която е видно, че към 05.12.2013г. – датата на съставяне на АУАН и 11.12.2013 г. – датата на издаване на оспореното наказателно постановление, е налице влязло в сила Наказателно постановление № 2804 от 02.09.2013г. на началник сектор Пътна полиция ОДМВР Плевен, с което му е отнето свидетелството за управление на МПС № ***. НП № 2804/02.09.2013г. е връчено на 02.09.2013г. и е влязло в сила на 10.09.2013г.

Настоящата инстанция счита, че деянието, за което е санкциониран Г. с процесното НП № 605/11.12.2013 г. на началник РУ на МВР Панагюрище, е съставомерно по чл. 150 от ЗДвП, която норма сдържа правилото за поведение на неправоспособните водачи, т.е. вкл. такива с отнето СУМПС, като разпоредбата забранява управлението на МПС от неправоспособни лица. Налага се изводът, че АНО е приложил правилно материалния закон по отношение наконстатираното нарушение.

Не се установиха допуснати от въззивния съд съществени нарушения на съдпороизводствените правила по смисъла на чл.348, ал.3 от НПК, които да налагат отмяна на съдебния акт.

Предвид изложените мотиви и като съобрази, че решението на Районен съд - Панагюрище е валидно, допустимо и постановено при правилно прилагане на закона, същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН във връзка с чл.221, ал.2 от АПК, Административен съд - Пазарджик, Х състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91/27.11.2015г., постановено по АНХД № 228/2015г. по описа на Районен съд - Панагюрище.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1./П/

                                                                                   2./П/