Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 324/27.6.2016г..

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик, VI състав, в открито съдебно заседание на двадесет и седми май, две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                  Съдия: Христина Юрукова

при секретаря Т.С., като разгледа докладваното от съдия Юрукова административно дело № 57 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 121 ал. 1 т. 1 и чл.124 от Закон за държавния служител (ЗДСл) във връзка с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба вх.№ 295/21.01.2016г. на Р.З.Б., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***,, срещу Заповед № 51 от 07.01.2016 г. на Директора на Агенция „Митници”- Министерство на финансите, гр. София, ул***, с която на основание чл. 106 ал.1 т. 2 от ЗДСл, във връзка с определена структура на Митница Пловдив, считано от 07.01.2016г., и утвърдено длъжностно разписание на Митница Пловдив, е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателя, считано от 08.01.2016г.

Жалбоподателят навежда доводи за незаконосъобразност на заповедта, необоснованост и съществено нарушение на административнопроцесуалните правила. В жалбата се твърди, че не е налице промяна в длъжностното разписание и поименното длъжностно разписание по Устройствения  правилник на Агенция митници/УПАМ/. Поддържа становището, че УПАМ е изменен с ДВ бр. 2/08.01.2016г., в сила от 11.01.2016г. и междинна промяна в числеността на Агенция митници не е извършвана. Счита, че е налице нарушение, тъй като не е извършван подбор между лицата, заемащи длъжността „главен експерт”. Представя писмени и гласни доказателствени средства. Претендира разноски.

Ответникът по жалбата – Директорът на Агенция Митници, чрез процесуалните си представители В. А. и А. М., оспорва жалбата.  Моли съда да потвърди оспорената заповед, като правилна и законосъобразна. Подробни съображения са развити в писмено становище. Представя писмени и гласни доказателствени средства. Претендира разноски.

Съдът, като разгледа становищата и възраженията на страните по делото и след преценка на събраните по делото доказателства,намери за установено следното:

За допустимостта:

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок (върху заповедта е удостоверено връчването на 07.01.2016г., а жалбата е постъпила в Административен съд гр. Пазарджик на 21.01.2016г.), от лице с правен интерес от обжалване и като такава, е допустима за разглеждане.

По същество:

Р.З.Б. е заемал по служебно правоотношение длъжността „Главен експерт”, в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство“, Териториално митническо управление, Митница Пловдив.

По утвърдено със заповед № ЗАМ-12/32-3907/06.01.2016г. от Директора на Агенция митници длъжностно разписание, в сила от 07.01.2016г. , в Митница Пловдив е предвидена численост на персонала 199 щатни бройки. Териториално митническо управление Пловдив е организирано в Обща и специализирана администрация, които са организирани в отдели. Общата администрация е състои от три отдела: Отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство“, където е работил жалбоподателят, с определена численост от 07.01.2016г. 10 щатни бройки, отдел „Правнонормативен“, с определена численост от 07.01.2016г. 6 щатни бройки, отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” с определена численост от 07.01.2016г. – 6 щатни бройки.  

При сравнение - предходното длъжностно разписание (в сила от 06.01.2016г.), утвърдено със заповед № ЗАМ-6/32-2593/05.01.2016г. на Директор на Агенция митници предвижда численост на персонала 202 щатни бройки, организирани в Обща и специализирана администрация, които са организирани в отдели. Общата администрация е състои от три отдела: Отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство“, където е работил жалбоподателят, с определена численост от 06.01.2016г. 11 щатни бройки, отдел „Правнонормативен”, с определена численост от 06.01.2016г. 6 щатни бройки, отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност”, с определена численост от 06.01.2016г. – 6 щатни бройки. 

При сравнение на определената численост по Заповед № ЗАМ-6/32-2593/05.01.2016г. , считано от 06.01.2016г. и Заповед № ЗАМ-12/32-3907, считано от 07.01.2016г., на директора на Агенция Митници Специализираната администрация се състои от отдели, които от своя страна са структурирани на сектори и звена. Промяна се установява по отношение на Отдел „ Последващ контрол”, който от 22 щатни бройки, по утвърденото и в сила от 06.01.2016г. длъжностно разписание, е с вече 20 щатни бройки по утвърденото и в сила от 07.01.2016г. длъжностно  разписание.

Промяна по двете длъжностни разписания по отдели, освен гореобсъдената в отдел ФСДЕСИП в Обща администрация и отдел „Последващ контрол” в Специализирана администрация в Митница Пловдив, не се установява.

Общо отдел ФСДЕСИП по старото разписание се е състоял от единадесет служители, а по новото длъжностно разписание са предвидени общо десет длъжности.

С оспорената Заповед № 51/07.01.2016г. Директорът на Агенция Митници, въз основа на определена структура и промененото длъжностно разписание на Митница Пловдив, е прекратил служебното правоотношение като държавен служител с Р.З.Б..

Жалбоподателят поддържа, че няма промяна на длъжностното разписание, действало при издаване на оспорения акт, тъй като от представеното по делото от него извлечение от деловодната програма – интегрирана система на Агенция Митници, на „Щатно списък”, на което има заверка с дата 07.01.2016г., длъжността му съществува, както и той е поименно там. Усилията на оспорващия и на неговия процесуален представител бяха насочени именно към доказване, че това извлечение „Щатен списък” доказва липсата на промяна в длъжностното поименно разписание, действало към момента на постановяване на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение. С оглед на твърденията, бяха допуснати свидетели, чиито показания дават на съда информация относно наличието на деловодна интегрирана система, обслужваща отдели „Човешки ресурси” към Агенция Митници, че в нея се нанасят издадени заповеди, утвърдени поименни длъжностни разписания, по същността си тя е база данни, където администратор въвежда информация, касаеща служебните досиета на служителите. Тя съдържа картон на всеки служител и от него се черпи информация за служителя. Служители, в чийто служебни функции влиза работа с интегрираната система, чрез парола и име за достъп, влизат и извличат данни от там. Тези данни своевременно се нанасят в интегрираната система, но с оглед числеността на Агенцията и динамиката в служебните и трудови отношения се извършва въвеждане след уведомяване за утвърдени и издадени актове. Заявеното доказателствено искане за назначаване на СТЕ относно работата на системата и нейното обслужване и достъп, съдът остави без уважение, тъй като същото е неотносимо с предмета на правния спор. Вътрешното администриране на утвърдени длъжностни и поименни разписания, както и документооборот във връзка с дейността на служители от отдели „Човешки ресурси” е неотносимо към правния спор. Предмет на делото е законосъобразността на заповед за прекратяване на служебно правоотношение, като всички доказателства, представляващи писмени документи, са със съответните реквизити на подпис на съответното длъжностно лице, със утвърдителната санкция на компетентния ръководител за утвърждаване, същите са събрани и представени по делото в официален заверен препис. Предмет на делото е издадената заповед за прекратяване на служебно правоотношение, въз основа на посочените основания в нея и съобразно утвърдената численост и длъжностно разписание, а не е оспорено отразеното съдържание на длъжностно разписание или документно манипулиране на това съдържание.

Съобразно изискванията на чл.168 ал.1 от АПК, при служебния съдебен контрол за законосъобразност, съдът извърши пълна проверка на обжалвания административен акт относно валидността му, спазването на процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът.

В тази насока, Съдът намери обжалваната заповед за валиден административен акт, издаден в изискуемата форма, от материално компетентния за това административен орган.

В жалбата не са наведени конкретни доводи за пороци на процедурата по издаване на акта. Твърдяното е с оглед представеното извлечение на „Щатен списък” поименно длъжностно разписание към дата 07.01.2016г. и незаконосъобразността на оспорената заповед. В хода на съдебното производство не се установява опорочена процедурата при издаването на оспорената заповед.

С издаването на заповедта е преследвана типичната цел, която закона установява за актове от категорията на процесния.

Ще следва да се провери съответствието на оспорения акт с материалния закон.

Съобразно чл.106 ал. 1 т. 2 от ЗДСл, органът по назначаване може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие при съкращаване на длъжността.

Дефиницията на понятието “длъжност в администрацията” се съдържа в разпоредбата на чл. 2 ал. 1 от Наредбата за прилагане на единния класификатор на длъжностите в администрацията (приета с ПМС № 47 от 01.03.2004г., обн. ДВ, бр.18 от 05.03.2004 г.). Според тази дефиниция – “Длъжност в администрацията е нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение, включително по правоотношение, възникнало на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи, на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, на Закона за изпълнение на наказанията или на Закона за дипломатическата служба, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика”.

От тук следва, че характеристиките на понятието “длъжност в администрацията” са две: на първо място - нормативно определена позиция, и на следващо място - изразяваща се в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика.

По делото се установява, че от числения състав на Митница Пловдив са съкратени 3 щатни бройки,  като в отдела, където е работил оспорващият, е съкратена една щатна бройка и числеността на този отдел от 11 щ. бройки е станал с 10 щатни бройки, след утвърдените със Заповед № ЗАМ—6/32-3907/06.01.2016г. на Директор на АМ численост на персонала и длъжностно разписание.

Когато органът по назначаването твърди, че една длъжност е съкратена по смисъла на чл. 106 ал. 1 т. 2 от ЗДСл, трябва да бъде установено, че тази длъжност вече не фигурира и като наименование (нормативно определена позиция) в длъжностното разписание на съответната администрация, и като система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика. И двете изисквания следва да бъдат установени кумулативно.

По отношение на заеманата от служителя Б. длъжност при съпоставка на длъжностното разписание в сила от 06.01.2016г. /лист 62-69 от делото/ и това в сила от 07.01.2016г. /лист 70-76 от делото/се установява, че позицията „Главен експерт“ в Отдел ФСДУСИП от 3 бройки, е преминала в 2 бройки.  

Установява се, че с утвърденото ново щатно разписание, в сила от 07.01.2016г. е направена структурна промяна чрез редуциране на бройките за длъжността „Главен експерт“ в отдел ФСДУСИП на Общата администрация от 3 бройки в 2, като е намалена общата численост на щатните бройки в този отдел от 11 на 10.

Преценка на органа по назначаването – Директор на Агенция Митници, е дали да се намали обемът на дейността, изразяващо се в премахване на предвидените в длъжностното разписание щатни бройки. След като е налице редуциране на общата численост на щатните бройки в съответния отдел, то следва да се приеме, че е налице и съкращаване на длъжността като основание за прекратяване на служебното правоотношение по чл. 106, ал. 1, т. 2 ЗДСл.

Изцяло в кръга на притежаваната компетентност на Директора на Агенция Митници е правото му да извършва промени и реорганизации в управляваната от него администрация с оглед оптимизиране на дейността й, при съобразяване с приетата структура и нормативно определената численост на служителите.

Въз основа на предоставените му правомощия с разпоредбата на чл. 2 ал. 3 от ЗДСл, чл. 8 от Закона за митниците и чл. 6, ал. 1, т. 10 от Устройствения правилник на АМ, органът по назначаването разполага с възможността да внесе промяна в структурата на отделните звена и съответно във вида и броя на длъжностите, заемани от държавни служители, при която да бъдат съкратени едни и открити други длъжности. При осъществяване на промени в структурата и в организацията на работа в администрацията, административният орган действа в условията на оперативна самостоятелност, която не подлежи на съдебен контрол.

Обективирането на това волеизявление в случая е изразено в  Заповед № ЗАМ-12/32-3907/06.01.2016г. за определяне структурата на Митница Пловдив, считано от 07.01.2016г. и утвърденото длъжностно разписание, в сила от 07.01.2016г., въз основа на което е прекратено служебното правоотношение на Б..

Действително, съвкупността от задължения и изисквания, изпълнявани от Р.Б. при заеманата от него длъжност „Главен експерт“ продължава да се изпълнява от другите две останали щатни бройки, но неговата длъжност сама по себе си вече не съществува по новото щатно разписание. Релевантното обстоятелство е наличието или липсата на конкретна длъжност като единство от нормативно определена позиция и система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.

За да се приеме, че е изпълнено предвиденото в закона основание, следва да се установи, че длъжността, заемана от служителя като нормативно определена позиция и система от функции, задължения и изисквания не съществува или ако е запазена, то е намален броят на служителите, на които е възложено нейното изпълнение. Във всяка от двете хипотези е налице реално съкращаване на длъжността по смисъла на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл.

В конкретния случай, длъжността на жалбоподателя е закрита, като са намалени бройките, като численост на персонала. Намаляването на броя на длъжностите в длъжностното разписание на съответната структура-отдел е една от формите на реално съкращаване на длъжността. В този случай фактът, че длъжността като система от функции, задължения и изисквания, продължава да съществува, не води до извода, че конкретната длъжност не е съкратена като единство от нормативно определена позиция и система от функции, задължения и изисквания. Намаляването на общия брой на служителите в определено структурно звено дава право на органа по назначаването да прекрати служебното правоотношение с избран от него служител, като в случая е налице именно хипотезата на чл. 106, ал. 1, т.2 от ЗДСл. С кое лице ще се прекрати служебното правоотношение и кое лице ще продължи да изпълнява длъжността „Главен експерт“ в отдел ФСДУСИП на Митница Пловдив е въпрос, който се решава от съответния ръководител по целесъобразност, в условията на неговата оперативна самостоятелност. При липсата на нормативно установени критерии за подбор между служителите, заемащи длъжността, която се съкращава, преценката за това кои ще останат на работа и кои ще бъдат съкратени е предоставена изцяло на органа по назначаването и не може да бъде контролирана от съда.

Не подлежи на съдебен контрол въпросът дали действително е целесъобразно съкращението. То е налице и е извършено по законоустановения ред, от компетентен орган, при наличието на законово основание.

Във връзка с твърдението, че преди издаване на оспорената заповед органът по назначаването не е провел процедура по подбор, следва да се отбележи, че процедура по подбор не е предвидена в ЗДСл. Не се констатира и наличието на правно основание за прилагането по аналогия на КТ и предвидената там процедура по подбор.

По делото се представиха от страна на ответника доказателства за определяне числеността и одобряване на длъжностните разписания преди и след 07.01.2016г. за Митница Югозападна, Митница Аерогара София, Митница Бургас, Митница Варна, Митница Лом, Митница Русе, Митница Свиленград, Митница Свищов, Митница Столична, Централно митническо бюро, длъжностни характеристики на длъжности в отдел „Рентгенови системи” в Митница Югозападна. Действително единствено в Митница Югозападна има увеличение на числеността на персонала, като намаление на числеността пък е единствено при Митница Пловдив. Съдът счита, че тези митници са отделни митнически структури на Агенция Митници, различни от митница Пловдив (чл. 7, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенция „Митници”), поради което предприетите в тях длъжностни промени не са свързани с промените на длъжностите в останалите структурни звена и конкретно с тези в Митница Пловдив. Още повече, че за органа по назначаването няма нормативно установено задължение да предложи на служителя, чиято длъжност се съкращава, друга подходяща длъжност.

Поради всичко изложено настоящата инстанция приема, че не са налице основания за отмяна на оспорената заповед № 51/07.01.2016г. на Директора на Агенция Митници.

Крайният извод на съда е, че оспорената заповед е издадена от компетентния орган, в съответствие с изискванията за форма, предвидени в чл. 108 от ЗДСл, тъй като съдържа посочване на правното и фактическо основание, при постановяването й не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и е съобразена с материалните предпоставки, предвидени в нормата на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл.

Заповедта се явява издадена и в съответствие с целта на закона, свързана с осъществяване на митническата дейност при оптимално използване на човешките ресурси.

Жалбата е неоснователна и ще следва да бъде оставена без уважение.

За разноските :

С оглед изхода на спора, претендираните от жалбоподателя разноски, не следва да се присъждат.

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и Тълкувателно решение №3/13.05.2010 г. по т.д. №5/2009 г. на ВАС, основателна е претенцията на ответника в негова полза да се присъдят разноски за юрисконсултско възнаграждение и разходи за командироване в размер на 60 лева, платими от жалбоподателя.  Разноските за юрисконсултско възнаграждение следва да се определят за един процесуален представител, по реда на чл. 8, ал. 3, вр. чл. 7, ал. 1, т. 1, предл. първо от Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и чл. единствен, ал. 2 от ПМС № 139/04.06.2015 г., същото е в размер на 380 лева. Разноските се констатираха в размер на 440 лева, от които 380 лева за юрисконсултско възнаграждение и 60 разходи за командироване.

 

Въз основа на изложените мотиви и на основание чл.172 ал. 2 от АПК, Съдът                                                                                                                                                                  

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.З.Б., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** срещу Заповед № 51 от 07.01.2016 г. на Директора на Агенция „Митници”-Министерство на финансите, гр. София, ул***, с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл, във връзка с определена структура на Митница Пловдив, считано от 07.01.2016г., и утвърдено длъжностно разписание на Митница Пловдив, е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателя, считано от 08.01.2016г.

Оставя без уважение искането на Р.З.Б. за присъждане на разноски.

 

ОСЪЖДА Р.З.Б., ЕГН ********** да заплати на Агенция Митници сумата от 440 лв., представляваща разноски по делото.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

 

                                                        Съдия:/п/