Р Е Ш Е Н И Е

 

                                               № 125/24.3.2016г.        

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                          

 

Административен съд – Пазарджик – ХІ състав, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти февуари, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:

1.     В. НАНЕВ

2.     ХРИСТИНА ЮРУКОВА

 

 

При секретар

Т.С.

и с участието

 

на прокурора

Живко Пенев

изслуша докладваното

 

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

по КАНХД № 93 по описа на съда за 2016 г.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от АПК. Делото е образувано по касационна жалба на Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик против решение № 776 от 12.12.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 1684/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. С обжалваното решение е отменено наказателно постановление № 250 от 06.08.2015 г. на директора на РДГ Пазарджик, с което на В.Д.Х. ***, за нарушение на чл. 257, ал. 1, т. 1, пр. 3 във връзка с чл. 190, ал. 2, т. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 6 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечта в горите, на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите е наложена глоба в размер на 300 лева.

 В касационната жалба се твърди, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на закона – ЗАНН и ЗГ и на процесуалните правила. Иска се отмяна на оспореното решение, след което да се потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

В съдебно заседание, за касационния жалбоподател не се явява представител. По делото е постъпило писмено становище по съществото на спора от директора на РДГ – Пазарджик, с искане да бъде уважена подадената касационна жалба.

За ответника – В.Д.Х., редовно призован, се явява адв. М., която по изложени съображения моли съда да остави без уважение подадената касационна жалба и потвърди решението на районния съд като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик намира решението на Районен съд Пазарджик за правилно и законосъобразно, поради което моли да бъде оставено в сила.

Административен съд - Пазарджик, като взе предвид доводите на страните и посочените касационни основания, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

При проверка на обжалваното решение, настоящата инстанция счита, че същото е валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон. Събрани са достатъчно доказателства, установяващи фактическата обстановка, при преценката на които са възприети законосъобразни правни изводи, които напълно се споделят от настоящата инстанция.

С решението на Районен съд гр. Пазарджик е отменено наказателно постановление № 250 от 06.08.2015 г. на директора на РДГ Пазарджик, с което на В.Д.Х. ***, за нарушение на чл. 257, ал. 1, т. 1, пр. 3 във връзка с чл. 190, ал. 2, т. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 6 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечта в горите, на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите е наложена глоба в размер на 300 лева. Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът правилно е възприел фактическата обстановка по делото, а именно, че в периода 17.03.2014 г. – 05.01.2015 г. в отдел 122, подотдел „б“, ГСУ Сестримо, в района на ДГС Белово, В. Д.Х. в качеството си на длъжностно лице „старши лесничей“ на ГСУ „Сестримо“, отговарящ за спазване на дисциплината за сеч и извоз на дървесина, опазване на горите, спазване на изпълнение на технологичните планове за добив, не е изпълнил вменените му задължения с нормата на чл. 190, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, изразяваща се в неупражняване на контролни функции – не е предприел мерки за спазването на правилната сеч в отдел 122, подотдел „Б“, ГСУ Сестримо и изпълнение на технологичния план, а именно: дървесината добита от отдела не е складирана и рампирана на обозначените за целта временни складове, съгласно изискванията на технологичния план, одобрен на 09.01.2014 г. Нарушението е установено на 09.06.2015 г. при извършена проверка, обективирана в протокол № 10-03-43 от 09.06.2015 г. За извършеното нарушение е съставен АУАН и въз основа на него е издадено обжалваното наказателно постановление.

При така установеното от фактическа страна, районният съд е приел, че в  акта и в наказателното постановление нарушението не е описано според императивните изисквания на чл. 42, т. 4 и на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН, което е съществено процесуално нарушение. В обстоятелствената част на наказателното постановление не е посочено пълно и точно описание на действията, които е длъжен да вземе контролиращия, за да изпълни задълженията си по спазване на технологичния план, свързани с извоза и складирането на добитата дървесина.

Освен това съдът е приел, че длъжностното лице по контрола на сечта няма санкционни правомощия. Същият в изпълнение на своите задължения по контрола на сечта и извършвал многократно проверки, за които е съставил констативни протоколи и е подал съответните рапорти, с което е изпълнил своите служебни задължения. При постановяване на решението си първоинстанционният съд подробно е изследвал спорните въпроси и е обсъдил събраните по делото писмени и гласни доказателства, като е направил законосъобразни правни изводи, които се споделят от настоящата инстанция.

 С оглед на гореизложеното настоящият касационен състав намира, че правилно районният съд е приел, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и го е отменил.

При разглеждане на делото първоинстанционният съд не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяната на решението му. Решението на Районен съд гр. Пазарджик следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба като неоснователна - без уважение.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 776 от 12.12.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 1684/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.

Решението е окончателно.

                                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

/П/

ЧЛЕНОВЕ :

1./П/


2./П/