Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 179 / 19.4.2016г.

             

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Пазарджик, в открито заседание на двадесет и трети март, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

                                       ЧЛЕНОВЕ:  1. ВАСКО НАНЕВ

2. Х. ЮРУКОВА

 

                                                           

при секретаря Я.В. и с участието на прокурора Стефан Янев, разгледа докладваното от съдия Нанев касационно административно-наказателно дело № 111, по описа на съда за 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с гл.ХII от АПК.

С решение, без номер, от 06.11.2015 г., постановено по НАХД № 649, по описа за 2015 год., Районен съд Пазарджик е отменил Наказателно постановление № 998/14 от 19.02.2015 г. на началника на Митница Пловдив, в частта, с която на П.В.С.,***, за нарушение на чл.99, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), на основание чл.123, ал.1 е наложена глоба в размер на 1 127.92 лева, за нарушение по чл.126 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 1000 лева. Със същото решение е потвърдено НП № 998/14 от 19.02.2015 г. на началника на Митница Пловдив в частта, с която на основание чл.124 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушенията – 170 броя бутилки високоалкохолни напитки, различни видове, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност и 59 литра етилов алкохол, заприходен в склада на Митница Пловдив.

Недоволна от така постановеното решение в частта му, с която е отменено НП в частта му, с която на П.В.С. са наложени глоби за нарушения на чл.99, ал.1, т.1 и чл.126 от ЗАДС, Митница Пловдив е подала касационна жалба чрез процесуалния си представител. Решението се обжалва в отменителната му част. В жалбата се твърди, че решението в обжалваната му част, е постановено в нарушение на материалния закон. Иска се от административния съд да отмени решението на Районен съд Пазарджик и да постанови друго, с което да потвърди НП в отменената му част.

Ответникът по касационната жалба – П.В.С., заявява чрез процесуалния си представител адв. И., становище за неоснователност на жалбата. Иска се от съда да остави в сила решението на районния съд в обжалваната му част.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата. Действително е изтекла погасителната давност за административно-наказателно преследване. Нарушението е извършено на 20.10.2011 г., а АУАН е съставен на 11.11.2014 г., т.е. изтекъл е период повече от три години. Предлага административният съд да остави в сила решението на Районен съд Пазарджик в обжалваната му част.

Административен съд Пазарджик, след като прецени допустимостта и основателността на подадената касационна жалба с оглед наведените в нея касационни основания приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения 14-дневен срок по чл.211, ал.1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество съгласно чл. 218 от АПК, същата се явява неоснователна.

За да отмени частично обжалваното наказателно постановление, Районен съд Пазарджик е приел в мотивите си следното:

На ответника по касационната жалба е бил съставен АУАН за това, че на 20.10.2011 г. държи в лек автомобил, паркиран в гр. Пазарджик, различни видове и количества алкохол в бутилки, като всички бутилки са облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, което представлява нарушение по чл.99, ал.1, т.3 от ЗАДС. Същият АУАН е съставен за това, че на същата дата държи в гаражна клетка акцизна стока общо 59 литра дестилатен етилов алкохол, без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, което деяние представлява нарушение по чл.126 от ЗАДС. Въз основа на така съставения АУАН, е издадено обжалваното НП. Актът за установяване на административно нарушение е бил съставен на 11.11.2014 г. Съдът е приел, че възраженията за допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на АУАН и НП, поради пропускане на давностния срок по чл.34 от ЗАНН, са основателни. Аргументирал се е с нормата на чл.34, ал.1 от ЗАНН, която гласи, че не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен АУАН в продължение на три месеца от откриване на нарушителя и ако са изтекли две години от извършване на нарушението за митнически нарушения, какъвто е настоящият казус. Тъй като за дата на извършване на нарушението е посочен 20.10.2011 г., следователно двугодишният срок от извършването е изтекъл на 20.10.2013 г., поради което на 11.11.2014 г. административнонаказващият орган не е разполагал с правото да образува административнонаказателно производство. Видно от събраните по делото доказателства и от постановление от 10.09.2013 г. на Районна прокуратура Пазарджик за прекратяване на наказателното производство, ДП № БОП-ЗМ84/2011 г. е водено срещу лице, различно от лицето, срещу което е издаден АУАН и обжалваното НП. Следователно срещу санкционираното лице не са извършвани действия по наказателно преследване, поради което давността за образуване на административнонаказателно производство не е прекъсната.  

Този извод на районния съд се споделя изцяло от настоящата съдебна инстанция.

Решението съответства изцяло на постановеното по Тълкувателно постановление № 1/27.02.2015 г. на ВКС, по ТД № 1/2014 г., ОСНК и ОСС на Втора колегия на ВАС, съгласно което изтичането на давностните срокове по чл.34 от ЗАНН погасяват възможността да бъдат реализирани всички правомощия на наказващия орган по административно-наказателното правоотношение.

Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти  и обстоятелства от кръга на подлежащите на доказване, Административен съд Пазарджик приема, че доводите на касационния жалбоподател не се подкрепят от доказателствата по делото и релевираните в жалбата отменителни основания не са налице.

По изложените съображения и с оглед извършената служебна проверка по чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.218, ал.2 от АПК, съдът не констатира други пороци на обжалваното решение, отнасящи се до неговата валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, поради което намира, че същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Административен съд Пазарджик, ХI състав,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ в сила решение, без номер, от 06.11.2015 г., постановено по НАХД № 649, по описа за 2015 год. на Районен съд Пазарджик в обжалваната му част.

           Решението е окончателно.

 

 

                                                                                     Председател:/П/

 

                                                                                              Членове: 1./П/

 

                                                                        2./П/