Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 186/20.4.2016г.

             

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Пазарджик, Х-ти състав, в открито заседание на двадесет и трети март, две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

 

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мариана Шотева

                                       ЧЛЕНОВЕ:  1. Васко Нанев

2. Христина Юрукова

 

 

                                                           

при секретаря Д.Г. и с участието на прокурора Стефан Янев, разгледа докладваното от съдия Шотева касационно административно наказателно дело № 114, по описа на съда за 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с гл.ХII от АПК.

С решение №203/02.12.2015г., постановено по НАХД № 440 по описа за 2015 год., Районен съд Велинград е потвърдил Наказателно постановление    № 55/30.09.2015г. на Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните гр.Пазарджик, с което на А.С.Д. е наложено административно наказание-глоба в размер на 1500 лева на осн.чл.42 ал.1 от ЗХ/Закон за храните/,за осъществено нарушение по чл.12 ал.1 от ЗХ/Закон за храните/.

Недоволен от така постановеното решение  адв. Д.Д., в качеството на пълномощник на А.Д.   обжалва решението на РС Велинград. В жалбата се твърди, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон. Жалбоподателят счита, че при постановяване на решението въззивният съд не се е съобразил с допуснатите процесуални нарушения при издаване на АУАН и  НП .Излага подробни съображения.Жалбата се поддържа и от представено по делото писмено становище.

Ответникът по касационната жалба – ОДБХ Пазарджик, редовно призован, не изпраща представител, постъпило е писмено становище, с което молят жалбата да бъде оставена без уважение , а решението на РС Велинград потвърдено.Излага подробни съображения.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата -   предлага Административният съд да потвърди решението на Районен съд Велинград.

Административен съд Пазарджик, след като прецени допустимостта и основателността на подадената касационна жалба, с оглед наведените в нея касационни основания приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения 14-дневен срок по чл.211, ал.1 от АПК и е процесуално допустима.

            Разгледана по същество, съгласно чл. 218 от АПК, същата се явява неоснователна.

За да потвърди обжалваното наказателно постановление, Районен съд Велинград е приел в мотивите си следното от фактическа страна:

                 С акт за установяване на административно нарушение №393 от 31.07.2015г. е констатирано,че жалбоподателя А.Д.  на същата дата е извършвал търговия с храни от животински произход,без да има регистрация на обекта в ОДБХ по чл.12 ал.1 от Закона за храните -нарушение по смисъла на чл.12 ал.1 от Закона за храните. С обжалваното НП, АНО е наложил на жалбоподателя Д. за констатираното с акта нарушение административна санкция-глоба в размер на 1500 лева на основание чл.42 ал.1 от Закона за храните.С акта е констатирано още,че търговията с храни от животински произход се е извършвала в несъответствие с хигиенните изисквания,като не са били осигурени условия за съхранение и предлагане на храните,предпазващи ги от замърсяване, липсвали са  условия за прилагане на добри хигиенни практики,което е криело риск по отношение безопасността на предлаганите храни. Проверката е направена от актосъставителката Видаркинска, и свидетелите по акта Тодорка Благова и д-р Александър Семерджиев и в присъствието на комисия, описана в изготвения констативен протокол и в присъствието на полицейски служители от РУ Велинград,като продажбата е станала на обект-скара, находяща се пред сградата на Кметството в с. Света Петка, общ.Велинград. Констатирано, е че се продават храни от животински произход 25 бр. кюфтета х 65 гр.които са се намирали на скарата за печена на открито при наличието  и на пазаруващи клиенти, без да са били осигурени необходимите хигиенни условия за този вид дейност и условия за прилагане на добра хигиенна практика и защита на храните от замърсяване. За извършената проверка бил съставен констативен протокол и АУАН, като жалбоподателя Д. подписал без никакви възражения и в определения за това срок от съставянето на акта не е депозирал и писмени възражения срещу отразените в протокола и акта констатации.

Въз основа на АУАН било съставено и процесното НП.

Горната фактическа обстановка съдът е възприе въз основа на показанията на свидетелите Благова и Семерджиев, както и писмените доказателства приети по делото.

 След като е обсъдил събраните по делото доказателства, районният съд е посочил в мотивите си, че са установени всички факти, относно съставомерността на нарушението, същите правилно са квалифицирани съобразно състава на нарушената административнонаказателна норма и правилно са приложени санкционните последици.

Съдът е обсъдил направените от касатора /жалбоподател  възражения, подробно, като е достигнал до правни изводи, въз основа на приетите по дето гласни и писмени доказателства,  които настоящия съдебен състав споделя  изцяло,  поради което не счита за необходимо да ги преповтаря.

Съдът е обсъдил възраженията относно допуснати процесуални нарушения при издаване на НП, свързани с предявяване на АУАН . Настоящата съдебна инстанция ги споделя изцяло. Настоящата съдебна инстанция, не споделя възражението на жалбоподателя/ касатор в настоящото  производство, че НП е незаконосъобразно, тъй като в него са посочени различни АУАН. В действителност в мотивната част е посочено, че АУАН е с дата 31.04.2015г., а в „преамбюла“ , че е с дата 31.07.2015г.. Съдът счита, че така допуснатата неточност не води до нарушаване правото на защита на касатора. На касатора е ясно за какво е наказан, кога е извършена проверката и какво е констатирано – същият е подписал без възражение като констативния протокол, така и АУАН № 0000872/31.07.2015г.. изрично е посочено, че НП № 55/30.09.2015г. е издадено въз основа на АУАН №0000872/31.07.2015г..

Съдът е обсъдил и размера на наложената санкция- настоящият съдебен състав също счита ,че санкцията е справедлива, с оглед обстоятелството, че е  в минимален размер – 1500лв..

Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти  и обстоятелства от кръга на подлежащите на доказване, Административен съд Пазарджик приема, че доводите на касационния жалбоподател не се подкрепят от доказателствата по делото и релевираните в жалбата отменителни основания не са налице.

По изложените съображения и с оглед извършената служебна проверка по чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.218, ал.2 от АПК, съдът не констатира други пороци на обжалваното решение, отнасящи се до неговата валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, поради което намира, че същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Административен съд Пазарджик, Х състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение №203/02.12.2015г., постановено по НАХД № 440 по описа за 2015 год., Районен съд Велинград.

           Решението е окончателно.

 

 

                                                                                     Председател:/П/

 

                                                                                              Членове: 1./П/

 

                                                                        2./П/