Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 234/20.5.2016г.

             

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пазарджик, в открито заседание  на двадесети април, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мариана Шотева

                                       ЧЛЕНОВЕ:  1. Васко Нанев

2. Христина Юрукова

                                                           

При секретаря А.М. и с участието на прокурора Стефан Янев, разгледа докладваното от съдия Шотева касационно административно-наказателно дело № 159, по описа на съда за 2016 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с гл.ХII от АПК.

С решение № 8/08.01.2016 г., постановено по АНД № 703, по описа за 2015 г., Районен съд – Пазарджик е отменил като незаконосъобразно наказателно постановление № 15-1006-000304  от 12.03.2015 г. на Началник сектор Пътна полиция към ОД МВР П.  в частта, с която е наложена глоба в размер на 300 лв. на основание чл.53 от ЗАНН, вр. чл.177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП на Д.М. с ЕГН: ********** *** и е потвърдил като законосъобразно наказателно постановление № 15-1006-000304  от 12.03.2015 г. на Началник сектор Пътна полиция към ОД МВР П.  в останалата му част.

Недоволен от така постановеното решение Д.М. е подал чрез процесуалния си представител адв. У. касационна жалба, като обжалва решението на Рс Пазарджик в частта в  която е потвърдено наказателното постановление . В жалбата се твърди, че решението е постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в противоречие с материалния закон. Иска се от административния съд да отмени решението на районния съд и да  постанови друго, с което да отмени наказателното постановление изцяло , алтернативно да върне делото за разглеждане от друг състав на съда.

В останалата част , като необжалвано решение № 8/08.01.2016г. е влязло в законна сила.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явява и не изпраща представител, не заявява становище по жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата. Счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно. Извършена е проверка от органите на полицията. Предложено е на жалбоподателя да му бъде направена проба с техническо средство „Алкотест дрегер“, но той е отказал. Даден му е талон за медицинско изследване на кръвта. Впоследствие са приложени и отговори от спешна медицинска помощ, че касационният жалбоподател не е регистриран за даване на кръв. Прокурорът намира, че е налице отказ и по двата предвидени в закона варианта.Счита, че и останалите нарушения са доказани. Предлага решението на Районен съд - Пазарджик  да бъде оставено в сила в обжалваната част.

Административен съд - Пазарджик, след като прецени допустимостта и основателността на подадената касационна жалба с оглед наведените в нея касационни основания приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения 14-дневен срок по чл.211, ал.1 от АПК и е процесуално допустима.

             Разгледана по същество съгласно чл. 218 от АПК, същата се явява неоснователна.

За да потвърди  наказателното постановление, в частта с която на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 2000 лв. и лишаване право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.53 от ЗАНН, вр. чл.174, ал.3 от ЗДвП, глоба в размер на 50 лв. на основание чл.53 от ЗАНН, вр. чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП,  глоба в размер на 20 лв. на основание чл.53 от ЗАНН, вр. чл.185 от ЗДвП и  глоба в размер на 10 лв. на основание чл.53 от ЗАНН, вр. чл.183, ал.1, т.1, пр.1,2 от ЗДвП, Районен съд - Пазарджик е  приел в мотивите си следното:

На 19.02.2015 г. след обяд, служителите при Сектор Пътна Полиция Пазарджик - свидетелите Коев, Кунчев и Генов изпълнявали поставените им задачи, като се намирали в района на КАТ , когато получили сигнал, че лек автомобил „Мерцедес 190Е“ с № РА 4884 АА се управлява от водач, който е употребил алкохол по ул. „Пловдивска“ в посока центъра на града. С патрулния автомобил те обходили няколко улици като забелязали посочения автомобил. Същият се движел. Служителите подали светлинен и звуков сигнал, автомобилът „Мерцедес 190Е“ с № РА 4884 АА продължил да се движи. Полицаите също продължили след него по ул. „Пловдивска” в посока улица „Стефан Караджа”, като спрели автомобила за проверка след кръстовището на ул. „Пловдивска“ с  бул.  „Мария Луиза”. В автомобилът се намирал само водача – установен впоследствие като жалбоподателя М.. Тъй като същият лъхал на алкохол, говорил завалено и имал несигурна походка, полицаите поискали да го изпробват с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“, но водача отказал. При спирането на автомобила свидетелят Коев установил, че жалбоподателят управлява автомобила и без поставен обезопасителен колан, а автомобилът разполага с такъв. Установил също, че автомобилът не е преминал годишен технически преглед. При поискване на документите на водачи, свидетелите установил, че същият не носи такива, включително СУМПС и контролен талон към него. Отвели водача в Сектор Пътна Полиция , където установили самоличността му именно като жалбоподателя М.. При проверка в ОДЧ установили и, че автомобилът „Мерцедес 190Е“ с № РА 4884 АА е спрян от движение през 2012 г. За посочените нарушения Коев съставил на жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение в присъствието на Кунчев и Генов като свидетели, който АУАН е подписан от жалбоподателя. На жалбоподателя е издаден и талон за медицинско изследване № 0403495, който също е подписал и получил. Въз основа на съставения АУАН било издадено обжалваното постановление. След като на жалбоподателя е издаден талон за медицинско изследване № 0403495, същият не е дал кръвна проба на процесната дата, видно от приложеното по делото писмо от МБАЛ Пазарджик. С оглед на изложеното съдът е приел от правна страна, че по категоричен начин е установено по делото, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна признаците на административно нарушение по чл.174, ал.3 ,чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП, вр. чл.185 от ЗДвП и  почл.183, ал.1, т.1, пр.1,2 от ЗДвП .  Съдът е приел, че възраженията изложени в  жалбата са неоснователни, тъй като постановлението е издадено в съответствие с материалния и процесуалния закон.Съдът е приел , че не е доказано нарушението на чл.177,ал.1,т.4,пр.1 от ЗДвП и в тази част е отменил НП.

 Тези изводи на районния съд се споделят изцяло от настоящата съдебна инстанция. При съставянето на АУАН и при издаването на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до накърняване правото на за щита на жалбоподателя. В тях са описани правилата за движение по пътищата, посочени са нарушените разпоредби на закона и административнонаказващият орган е квалифицирал правилно осъществените административни нарушения. Настоящият състав споделя напълно извода на районния съд, че не са налице предпоставки за отмяна на наложеното административно наказание по съображения, изложени в мотивите на обжалваното решение, които не следва да бъдат повтаряни. Настоящата инстанция не споделя доводите, изложени от процесуалния представител на жалбоподателя, че за да е налице нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП е необходимо да са осъществени и двете изпълнителни деяния – да е налице отказ от проверка с технически средство и отказ да бъде извършено медицинско изследване на съдържанието на алкохол в кръвта. Подобно твърдение не съответства на целта и смисъла на закона. Отказът е всяко осуетяване от страна на водача на МПС на проверката на  съдържанието на алкохол чрез издишания въздух или чрез извършване на медицинско изследване.

 Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти  и обстоятелства от кръга на подлежащите на доказване, Административен съд - Пазарджик приема, че доводите на касационния жалбоподател не се подкрепят от доказателствата по делото и релевираните в жалбата отменителни основания не са налице.Правилно РС е приел, че без значение кой е подал сигнал на тел.112, както и дали има жалби от страна на М. ***.Фактите довели до издаването на АУАН и НП са установено по безспорен и категоричен начин.

По изложените съображения и с оглед извършената служебна проверка по чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.218, ал.2 от АПК, съдът не констатира други пороци на обжалваното решение, отнасящи се до неговата валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, поради което намира, че същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Административен съд – Пазарджик, Х състав

 

 

РЕШИ:

 

 

ОСТАВЯ в сила  Решение № 8/08.01.2016 г., постановено по НАХД № 703,  по описа за 2015 г. на Районен съд – Пазарджик в обжалваната част..

           Решението е окончателно.

                                                                                    

 

                                                                                       Председател:/П/

                                                                                             

                                                                                             Членове: 1./П/

                                                            

                                                                               2./П/