Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 243/20.5.2016г.

             

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пазарджик, в открито заседание  на двадесети април, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мариана Шотева

                                       ЧЛЕНОВЕ:  1. Васко Нанев

2. Христина Юрукова

                                                           

При секретаря А.М. и с участието на прокурора Стефан Янев, разгледа докладваното от съдия Шотева касационно административно-наказателно дело № 192 по описа на съда за 2016 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с гл.ХII от АПК.

С решение № 38/10.02.2016 г., постановено по АНД № 25, по описа за 2016 г., Районен съд –Велинград е отменил като незаконосъобразно наказателно постановление № 318 от 22.12.2015  година на ДИРЕКТОРА на РЕГИОНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК, с  което на  Р.С. *** с ЕГН ********** е наложено   административно наказание  на основание чл.257,  ал.1, т.1 от Закона за горите   -  ГЛОБА в размер на 300 /триста / лева, за нарушение на чл.257,  ал.1, т.1 от ЗГ,  вр. с чл. 190, ал.2, т.1 от ЗГ,  като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Недоволен от така постановеното решение Директора на РДГ-Пазарджик е обжалвал така постановеното решение . В касационната жалба се твърди, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила  . Иска се отмяна на решението, както и да се потвърди издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание за касатора- редовно призован, представител не се явява .

За ответника се явява адв.Ш., като излага подробни съображения за оставяне на жалбата без уважение и потвърждаване на НП.

Представителят на Окръжна прокуратураПазарджик счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което моли да бъде потвърдено.

Административен съд - Пазарджик, като взе предвид доводите на страните и посочените касационни основания, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства районният съд е приел, за установена следната фактическа обстановка:

           На жалбоподателя Р. Мерджанов е съставен акт  от 11.09.2015г. / № 000905/  за това, че не е изпълнил контролни правомощия и задължения по ЗГ- не е упражнил своевременно контрол за предотвратяване на незаконни дейности- незаконна сеч в отдел 245 г и 245 д, като нарушението е  извършено на 18.08.2015г.,  в местността Черните бараки ДГС „Селище” община Сърница- нарушение на чл. 257, ал.1,т.1 от ЗГ. АУАН е подписан от жалбоподателя с отбелязване, че е изготвен доклад с протокол от ревизия  за установеното нарушение и е конфискуван товарен автомобил с дървесина. На 22.12.2015г. директора на Регионална дирекция по горите- Пазарджик е издал НП № 318 от 22.12.2015г.  в което описанието на нарушението припокрива част от описанието в АУАН, като по конкретно се сочи, че административно наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана за това, че в качеството си на длъжностно лице- старши лесничей във втори ГСУ  участък  при ТП  ДГС „Селище” не е изпълнил контролни правомощия и задължения по ЗГ- не е упражнил своевременно контрол за предотвратяване на незаконни дейности – незаконна сеч на 105 бр. бял борови и смърчови дървета, немаркирани с КГМ и без позволително за сеч, издадено от директора на ТП ДГС Селище, в отдел 245 подотдел „г” и отдел 245 подотдел „д”, което нарушение е извършено на 18.08.2015г. в посочените отдели в местността Черните бараки, община Сърница, в района на ТП ДГС Селище, като проверката е обективирана в констативен протокол със свидетеля Юруков и че с това деяние виновно е нарушил чл. 157, ал.1,т.1 от ЗГ във вр. с чл. 190, ал.2, т.1 от ЗГ.  Посочено е че липсват обстоятелства  по чл. 28 от ЗАНН и на осн. чл. 257, ал.1 от ЗГ на жалбоподателя е наложена глоба 300 лева.

 

При така установеното от фактическа страна, районният съд е достигнал до определени правни изводи, които настоящата касационна инстанция споделя напълно.

Настоящата съдебна инстанция счита , че правилно районният съд е достигнал до извода, че административнонаказателното производство срещу дружеството е започнало с допускане на съществени процесуални нарушения, което е достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се разглеждат въпросите по съществото на делото.

В акта и в наказателното постановление нарушението не е описано според императивните изисквания на чл. 42, т. 4 и на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН, което е съществено процесуално нарушение.      

Административно - наказващият орган не е посочил точната дата на извършеното нарушение. Видно от обстоятелствената част на НП е посочил датата на извършената проверка , от приетите по делото доказателства се установи, че дата 18.08.2015г. няма как да е датата на която Мерджанов може да е извършил вмененото му нарушение. По делото е приет Рапорт от мерджанов до Директора на ТП ДГС  , от който е видно, че е изготвен констативен протокол за извършената незаконна сеч още на 14.08.2015г..Констативния протокол е серия 28412 от 14.08.2015г.. Свидетелите – включително актосъставителя, не е убеден , че дата 18.08.2015г. всъщност е датата на извършване на нарушението, като счита, че по-скоро това е датата на извършената проверка.

В обстоятелствената част на наказателното постановление не е посочено в какво точно се изразява изпълнителното деяние на нарушението. Посочено е, че „не е изпълнил контролни правомощия и задължения по ЗГ“- но отново не е посочено кога е извършена незаконната дейност . В действителност правилно са посочени правните норми, но непосочването на периода когато е извършена незаконната дейност, води до не установяване на периода или датата на която жалбоподателя не е изпълнил задълженията си вменени му по закон и с длъжностната характеристика.

Всички тези процесуални нарушения извършени от административнонаказващия орган при издаването на процесното наказателно постановление, водят до невъзможността да бъде извършена преценка за законосъобразността му, както и възпрепятстват жалбоподателят/ касационен ответник в настоящето производство/да  организира в пълна степен защитата си.      Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти  и обстоятелства от кръга на подлежащите на доказване, Административен съд Пазарджик приема, че доводите на касационния жалбоподател не се подкрепят от доказателствата по делото и релевираните в жалбата отменителни основания не са налице.

По изложените съображения и с оглед извършената служебна проверка по чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.218, ал.2 от АПК, съдът не констатира други пороци на обжалваното решение, отнасящи се до неговата валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, поради което намира, че същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Административен съд Пазарджик, Х състав,

 

 

РЕШИ:

 

 

ОСТАВЯ в сила решение № 38/10.02.2016 г. постановено по АНД № 25/16г. по описа на Районен съд гр. Велинград.

 

           Решението е окончателно.

 

 

                                                        Председател:/П/

 

                                                               Членове: 1./П/

 

                                             2./П/