Р Е Ш Е Н И Е

 

168/15.4.2016г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ХІ административен състав, в открито съдебно заседание на шести април, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:

1. ВАСКО НАНЕВ
2. ХРИСТИНА ЮРУКОВА

 

 

При секретар

Я.В.

и с участието

на прокурора

Живко Пенев

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по к.н.а.х. дело194 по описа на съда за 2016 г.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от АПК. Делото е образувано по касационна жалба на Районно управление „Полиция“ гр. Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик против решение № 11 от 26.01.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 553/2015 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. С обжалваното решение е отменено наказателно постановление 14-0367-002323 от 05.11.2014 г. на началник РУП Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик, с което на Л.Г.Г. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 400 лева, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането.

В касационната жалба се твърди, че решението на районния съд е неправилно поради нарушение на материалния закон и е необосновано. Счита се, че АУАН и НП съдържат всички необходими реквизити, издадени са при спазване на процесуалните правила при наличието на достатъчно доказателства за действително извършеното административно нарушение. Моли се да бъде отменено оспореното решение на районния съд и постановено друго, с което да се потвърди изцяло издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание касаторът редовно призован не се представлява.

Ответникът по касационната жалба – Л.Г.Г., редовно призован, се представлява от адв. У., който по изложени съображения моли съда да остави без уважение подадената жалба и да остави в сила оспореното решение  като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Счита, че решението на Районен съд гр. Велинград е правилно и законосъобразно и моли да бъде оставено в сила.

Административен съд - Пазарджик, като взе предвид доводите на страните и посочените касационни основания, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С решението си Районен съд гр. Велинград е отменил наказателно постановление № 14-0367-002323 от 05.11.2014 г. на началник РУП Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик, с което на Л.Г.Г. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 400 лева, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането.

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът правилно е възприел фактическата обстановка по делото, а именно, че на 25.09.2014 г. около 13.00 часа, в гр. Велинград, ул. „Индустриална“ – Околовръстен път при извършване на проверка от служител на РУП гр. Велинград е констатирано, че Л.Г.Г. е управлявал МПС лек автомобил ***** с рег. ******, без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за 2014 г., което съставлява нарушение на чл. 315, ал. 1 от КЗ. В резултат на това е съставен акт за установяване на административно нарушение и е издадено обжалваното наказателно постановление.

При постановяване на обжалваното решение първоинстанционният съд позовавайки се на събраните по делото писмени и гласни доказателства правилно е приел, че жалбоподателят не е извършил посоченото нарушение на чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ. По безспорен начин е установено, че към момента на проверката санкционираното лице е имало сключена застраховка “Гражданска отговорност” на разсрочено плащане, валидна от 10.33 часа на 28.03.2014 г. до 10.33 часа на 28.03.2015 г., за която към момента на проверката е била платена съответната вноска – информация, с която административнонаказващият орган би следвало да разполага предвид поддържания регистър по чл. 36, ал. 1.

Настоящата касационна инстанция намира изводите на районния съд за правилни и законосъобразни, с огред на което и правилно е отменено издаденото наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно.

При разглеждане на делото първоинстанционният съд не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяната на решението му. Решението на Районен съд гр. Велинград следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба като неоснователна - без уважение.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11 от 26.01.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 553/2015 г. по описа на Районен съд гр. Велинград.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

        

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                         

 

                   ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                        2./п/