РЕШЕНИЕ

 

265/30.5.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пазарджик, в открито заседание на двадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                                Съдия: МАРИАНА ШОТЕВА

при секретаря А.М. и в присъствието на Прокурор Стефан Янев като разгледа докладваното от  съдия Шотева адм.д. № 198 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството е по чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1 ал.2 от Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Образувано е по искова молба от Б.Г.М. *** с ЕГН **********, чрез адв.Б. *** , с която се претендира обезщетение в размер на 9 208.12 лева, представляващи имуществени вреди, причинени вследствие на незаконосъобразни действия на Общинската администрация – издаване на Удостоверение №000016/11.01.2006г. С невярно вписани данни за наследник, ведно със законната лихва от деня на предявяване на иска до окончателното и изплащане.

Твърди, че въз основа на така издаденото Удостоверение за наследници е заведено гражданско дело срещу ненадлежен ответник, като в последствие същото е било загубено – поради изтекла давност за предявяване на иск срещу надлежен ответник.

В съдебно заседание поддържа исковата молба.

Посоченият  като ответник – Район Триадица  на Столична община/ без да е посочено в исковата молба от кого се представлява/, редовно призован не изпраща представител, представя писмен отговор на исковата молба чрез процесуален представител изразява становище, че исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, тъй като вредите са били причинени от администрацията на Район „Лозенец“, а относно основателността счита същият за неоснователен.

Представителят на Окръжна прокуратура Пазарджик счита, че иска е допустим и основателен.

Административен съд – Пазарджик, като взе предвид доводите на страните и доказателствата по делото, приема за установено от фактическа страна следното:

В исковата молбата изрично е посочено, че искът е срещу Столична община – Район „Триадица“, без да е посочено от кого се представлява. От петитума също става ясно, че искът е насочен срещу Район „Триадица“ на Столична Община,  а не срещу Столична Община, представлявана от кмета на общината – Й.Ф. 

Съдът намира че искът е предявен срещу ненадлежна страна и е процесуално недопустим, с оглед на което образуваното съдебно производство по чл.203 и сл. от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ следва да бъде прекратено, по следните съображения:

Искът е с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ – за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от незаконосъобразна административна дейност. В производството по чл.203 и сл. от АПК, в което се разглеждат исковете, предявени на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, процесуалната легитимация се определя съобразно нормата на чл.205 от АПК. Съгласно посочената разпоредба искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са произтекли вредите. Следователно законодателят изрично посочва срещу кого трябва да се насочи иска, като изискванията за пасивната материалноправна легитимация съвпадат с тези за процесуалната легитимация

          Съгласно Чл. 7 от ЗОДОВ (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите, а видно от текста на  Чл. 205 от АПК Искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите.

 Ответникът  трябва да е юридическо лице, в чиято система бюджетно и организационно е включен органът или длъжностното лице, пряк причинител на увреждането. В този смисъл е т. 6 от ТР. №3/ 2004 г. на ОСГК на ВС.

В конкретният казус юридическото лице е Столична община, представлявана от Кмета на общината. Районите в Столична община не са самостоятелни юридически лицаСофия е разделена на 24 района. Кметовете на райони решават въпросите, възникващи от ежедневните потребности на населението по местоживеене, административното обслужване на гражданите, благоустрояването, хигиенизирането и др.

Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област.  Столичната община е юридическо лице със своя собственост - публична и частна, и свой бюджет./ структура на Столична община/

За наличието на пасивна процесуална легитимация на ответника по предявения иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, съдът следи служебно – Район „Триадица“ на Столична община  не е пасивно процесуално легитимиран да отговаря по предявения иск .

Пасивната процесуално-правна легитимация на ответника е сред абсолютните положителни процесуални предпоставки за възникване на правото на иск. Съответно липсата на процесуална легитимация на ответника и насочването на исковата претенция срещу ненадлежна страна, обуславя процесуална недопустимост на иска и е основание по чл.130 от ГПК за връщане на исковата молба и за прекратяване на образуваното съдебно производство. В исковото гражданско производство /какъвто е характера на производството по чл.203 и сл. от АПК/, съдът не е длъжен да напътства ищеца срещу кого да насочи иска си и кой трябва да е ответник, нито служебно да конституира надлежния по см. на чл.205 от АПК ответник, а е длъжен единствено да даде указания във връзка с надлежното упражняване на правото на иск.

 С оглед на гореизложеното съдът намира, че предявеният от Б.Г.М. *** с ЕГН **********, чрез адв. Б. *** по чл.1,ал.1 от ЗОДОВ, е процесуално недопустим. Исковата молба следва да бъде върната, а образуваното съдебно производство по делото – прекратено.

 Водим от горните мотиви и на основание чл.130 от ГПК във вр. с  чл.144 от АПК, съдът 

 

Р Е Ш И:

 

 

 ВРЪЩА исковата молба, подадена от Б.Г.М. *** с ЕГН **********, чрез адв.Б. *** по чл.1,ал.1 от ЗОДОВ, поради процесуална недопустимост на иска.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 198/ 2016г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ: /П/