Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 354/4.7.2016г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – І – административен състав, в открито съдебно заседание на втори юни, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

МАРИАНА ШОТЕВА

 

 

 

при секретар

А.М.

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдия

МАРИАНА ШОТЕВА

по адм. дело № 232 по описа на съда за 2016 г.

                                                  

Производството е по реда на чл. 294 от АПК и е образувано по жалба на  Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В., подадена против действия  по изпълнение Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на Началник на РДНСК – Южен Централен район, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-152/09.01.2015 г. на началник на ДНСК .

С посоченото писмо, Началникът на ДНСК е възложил на  „Електро - Илиев“ ЕООД, представлявано от Георги Илиев, принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г., издадена от началника на РДНСК Южен централен район, за премахване на незаконен строеж: „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Чепино, група улици 2“ а при евентуално обжалване на действията на органа по изпълнението, обективирани в настоящото писмо и спирането им по разпореждане на съда, на основание чл. 280, ал. 1 от АПК, принудителното премахване следва да бъде осъществено в срок от 20 работни дни, считано от датата на потвърждаването им от съда с влязъл в сила съдебен акт.

В жалбата се твърди, че отпочналите действия по изпълнение на горецитираната заповед, обективирани в оспореното възлагателно писмо са нищожни, поради липса на компетентност и незаконосъобразни, предвид разпоредбите на чл. 223, чл. 224а и чл. 225а от ЗУТ. Моли съда да обяви обжалваното постановление за нищожно, като алтернативно да отмени всички действия по принудителното изпълнение обективирани в процесното възлагателно писмо, като незаконосъобразни.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. М. АК гр. Пазарджик, който по изложени съображения в писмени бележки моли съда да уважи подадената жалба като основателна и обяви за незаконосъобразни предприетите действия по изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-78 от 23.03.2012 г. на Началника на РДНСК – ЮЦР. Претендира направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата – Началникът на ДНСК, редовно призован се представлява от юриск. Г., която счита жалбата за процесуално недопустима, тъй като жалбоподателят не е адресат на заповедта за премахване на незаконния строеж. Алтернативно моли съдът да остави без уважение подадената жалба като неоснователна по съображения изложени в писмени бележки. Претендира направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Съдът след като се запозна с изпратената по делото административна преписка, с жалбата и със становищата на страните установи следното от фактическа страна:

Със Заповед № ДК – 02 – ЮЦР – 78 от 23.03.2012 г. на началника РДНСК ЮЦР Пловдив е наредено премахване на незаконен строеж: „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Чепино 2“, обслужващи абонати по подробно изброени улици, с изключение на кабелната разпределителна мрежа на „Близу Медия енд Броудбенд“ ЕАД и кабелната мрежа изпълнена по разрешение за строеж № 145 от 05.07.2004 г., маркирана със знака на СД „Братя Бееви“.  Заповедта е обжалвана по съдебен ред от „Телекабел“ АД гр. Пазарджик, като с влязло в сила определение № 273/10.03.2015 г., постановено по адм. дело № 60/2015 по описа на Административен съд Пазарджик е оставена без разглеждане жалбата на Телекабел“ АД с ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано“ № 17, представлявано от А.Ч.В. против посочената заповед и е прекратено производството по делото. Съдът е приел, че доколкото с изпълнението се засягат изградени от жалбоподателя кабелни мрежи, то същият може да се защитава в рамките на изпълнителното производство, но не и като обжалва процесната заповед по отношение на нейната законосъобразност, без да е доказал правния си интерес. Прекратителното определение е оставено в сила с определение № 4333 от 21.04.2015 г., постановено по адм. дело № 3840/15 г. на ВАС – Второ отделение.

С писмо изх. № ПЗ-1263-00-152/09.01.2015 г. на началника на ДНСК е възложено принудителното изпълнение на влязлата в сила заповед, като е определен период, в който да се извърши изпълнението.

1.За изясняване на значимите за спора обстоятелства по делото е допусната съдебно-техническа експертиза, чието заключение като неоспорено от страните, съдът възприема като компетентно изготвено. В отговор на поставените въпроси вещото лице е констатирало, че изградената кабелна мрежа на „Телекабел" АД се състои от подземна и въздушна част. Въздушните отклонения на групата улици, цитирани в Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на началник РДНСК-ЮЦР: "Съединение - източен тротоар“, „Ленища", „Родопи", „Гарибалди", „Пионерска", „Васил Левски", „Елин Пелин", „Цанко Церковски", „Илинден", „Никола Ихтимански", „Цар Симеон", „Никола Бандаков", „Братя Делибалтови", „Иван Бандаков", „А. Кънчев", „Геро Бояджиев", „Иван Девизиев", „Д-р Дошкинов", пл.„Македония", „Братя Маврикови" /източен тротоар/, „А. Чопев", „Стефан Караджа", ..Хаджи Димитър", „Яне Сандански", „Христо Дрънков", „Димитър Благоев", „Клептуза", ..Габровска", „Д.Белев", „Никола Вапцаров", „Маркови скали" започват от излазите за кабелите върху стълбовете на ЕВН, продължават между тях като абонатна разпределителна мрежа - субмагистрални линии и въводи до всеки абонат от улицата.Налице е частична идентичност между мрежата на „Телекабел" АД и мрежата, предмет на обжалваното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г., описваща само въздушната част на кабелната мрежа.Действието по изпълнението на Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. е засегнало въздушната част на кабелната мрежа на „Телекабел" АД. От приетата по делото счетоводна справка от счетоводния отдел на „Телекабел" АД са видни направените разходи за възстановяване на въздушната част на кабелната мрежа за групата улуци, цитирани в Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. и посочените улици в констативните протоколи за премахването й на обща стойност 36 612.56 лв. /без ДДС/ за 12 548 м. възстановени кабелни линии.

Въз основа на тази фактическа обстановка, от правна страна съдът прави следните изводи :  

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице и в законоустановения срок, поради което същата е допустима. Предвид на това, че с предприетите действия по изпълнение на посочената заповед безспорно се засягат законно изградени от дружеството жалбоподател кабелни мрежи, то за същото е налице правен интерес от оспорването им.

Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 271, ал. 1, т. 1 от АПК, орган по изпълнението срещу граждани и организации е административният орган, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, освен ако в изпълнителното основание или в закон е посочен друг орган. Разписано е и изключение от това правило – в чл. 271, ал. 2, предл. второ от АПК, която норма гласи, че ако след издаването на изпълнителното основание, компетентността на органа бъде отнета, орган по изпълнението е органът по чл. 153, ал. 2 и ал. 3 от АПК. Съгласно тези разпоредби, когато компетентността на административния орган по въпроса бъде отнета, като страна по делото следва да бъде овластеният да издава същите актове орган.

След изменението на чл. 225, ал. 1 от ЗУТ (ДВ бр. 82/26.10.2012 г. в сила от 26.11.2012 г.), началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице е компетентен да издава заповед за премахване на незаконни строежи от първа, втора и трета категория или на части от тях. Съобразно разпоредбата на чл. 225а от ЗУТ, компетентентността  да се издават заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория е предоставена на друг орган - кмета на съответната община.

С оглед възникналата разнородна практика по прилагането на посочените разпоредби, законодателят изрично прие параграф 54 от ЗИД ЗУТ (обн. ДВ, бр. 101 от 22.12.2015г.) влязъл в законна сила на 26.12.2015г., съгласно който „Издадените заповеди от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от оправомощено от него длъжностно лице до 26 ноември 2012 г., както и заповеди, издадени на основание § 126 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.), за строежи от четвърта, пета и шеста категория, се изпълняват от органите на Дирекцията за национален строителен контрол“.

От изложеното следва изводът, че към момента на издаване на оспореното възлагателно писмо началникът на ДНСК е разполагал с правомощия да приведе в изпълнение влязлата в сила заповед на началника на РДНСК – ЮЦР.

Съдът намира обаче, че при извършване на обективираното във възлагателно действие по принудителното изпълнение са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, които да водят до незаконосъобразност, обосноваваща отмяна на същото.

На първо място следва да се отбележи, че органът по принудителното изпълнение е пристъпил към принудителното изпълнение без да е отправил покана за доброволно изпълнение. Поканата поражда задължение за адресата да извърши конкретни действия, когато е налице подлежащ на изпълнение административен акт. В процесния случай липсва изискващата се покана по чл. 277, ал. 1 от АПК, със съдържанието по чл. 277, ал. 2 от АПК. Отправянето на покана се следва и по силата на чл. 3 от Наредба № 13 от 2001 г., според която към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225, ал. 1 или 2 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение. Нито кодексът, нито подзаконовият нормативен акт предвиждат случай, в който да не се връчва покана с оглед качеството на задълженото/задължените лица, вкл. и когато извършителят е неизвестен. Липсата на отправена покана до адресатите на горецитираната заповед за доброволното й изпълнение е съществено нарушение на процедурата по принудително изпълнение на административния акт. Това е така, тъй като поканата е положителна предпоставка за преминаване към принудително изпълнение на ИАА и тя следва да предхожда изпълнителните действия.

На следващо място съдът намира, че от приетата по делото съдебно-техническа експертиза безспорно се установи, че е налице идентичност, макар и частична, между законно изградената кабелна мрежа на „Телекабел“ АД гр. Пазарджик и кабелната мрежа, предмет на заповед № ДК-02-ЮЦР-79/23.03.2012 г. на началника на РДНСК-ЮЦР. Посочените в заповедта група улици, оформящи кварталите по плана на гр. Велинград, са обхванати от кабелната мрежа на „Телекабел“ АД, която е изградена с подземна и въздушна част. Подземната част е прокарана в наета канална мрежа на БТК и в собствена такава, за която са издадени разрешения за строеж и съответните разрешения за въвеждане в експлоатация. Според вещото лице въздушната част на мрежата започва от излазите на кабелите върху стълбовете на EVN и продължава като абонатна разпределителна мрежа, състояща се от прокарани между съществуващите стълбове магистрални линии и въздушни въводи към абонаните на всяка улица. Тук следва да се посочи, че за ползване на част от стълбовете на ел. мрежа на „EVN" - сградни отклонения до всеки клиент по чл. 286, ал. 2 от ЗЕС е сключен договор за наем от 25.11.2010 г. с „ЕВН България Електроразпределение" АД-Пловдив, който е упоменат в удостоверение № 26/05.08.2011 г. за въвеждане в експлоатация на строеж, издадено от главния архитект на Община Велинград.

В тази връзка съдът намира за неоснователно направеното възражение от пълномощника на ответника, че съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 17/2005 г. за правилата за изграждане на кабелни и далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях „Въводите в сградите са подземни“. Посочената Наредба е отменена с влизането в сила на Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура /  обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г./. В чл. 48, ал. 1 от последната се предвижда, че въводите в сградите са подземни и въздушни. Като ал. 2 на същия тект допуска изграждане на въздушен въвод в сгради в урбанизирани територии с население до 10 000 жители и/или с ниско жилищно застрояване. Тоест нормативната уредба допуска въводите в сградите да са не само подземни, а в определени случай да са въздушни.

По изложените съображения и доколкото жалбоподателят може да претендира единствено защита на собствените си права, засегнати от принудителното изпълнение, атакуваните действия, състоящи се в премахването на законно изградена кабелна мрежа, в изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на Началник на РДНСК – Южен Централен район, следва да бъдат отменени като незаконосъобразни само досежно кабелната мрежа на Телекабел“ АД, гр. Пазарджик.

Двете страни по делото претендират присъждане на съдебно-деловодни разноски, които предвид изхода на делото следва да бъдат изчислени по компенсация. Жалбоподателят е направил разноски в размер на 850 лева, от които 50 лева държавна такса, 200 лева за вещи лица и 600 лева за адвокатско възнаграждение. Ответникът претендира, съответно е сторил разноски за юрисконсултско възнаграждение, изчислено съгласно чл.8, ал. 2, т. 1 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения в размер на 600 лева. Съдът намира, че разноските по делото следва да бъдат изчислени по компенсация като ответника ще следва да заплати на жалбоподателя разноски в размер на 125 лева.

Воден от горното и на основание чл. 297, ал. 1 и чл. 298 от АПК, Административен съд Пазарджик, І-ри състав,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ по жалбата на Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. извършените действия по принудителното по изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на Началник на РДНСК – Южен Централен район, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-152/09.01.2015 г. на началника на ДНСК, състоящи се в премахване на част от законно изградената кабелна мрежа, собственост на „Телекабел“ АД гр. Пазарджик.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. по искането органът по изпълнението да бъде задължен да не извършва действия по принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на Началник на РДНСК – Южен Централен район, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-152/09.01.2015 г. на началника на ДНСК, по отношение на останалата кабелна разпределителна мрежа.

ОСЪЖДА ДНСК - София да заплати на Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. направените по делото разноски в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                        СЪДИЯ:  /П/