Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 520/12.10.2016г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ІІІ – административен състав, в открито съдебно заседание на дванадесети септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

 

 

 

при секретар

Я.В.

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по адм. дело № 298 по описа на съда за 2016 г.

                                                  

Производството е по реда на чл. 145, ал. 1 от АПК и е образувано по жалбата на А.А.К. с ЕГН ********** *** против заповед № 691 от 20.05.2014 г. на кмета на Община Велинград, с която е одобрено попълването на кадастрален план с верните имотни граници на ПИ № 393 и нов ПИ № 1125 в кв. 47 по плана на гр. Сърница.

В жалбата се твърди, че обжалваната заповед е неправилна и необоснована, тъй като не са материализирани граници по начина, посочен в акта за непълноти и грешки, че новата имотна граница не съвпада с приложения регулационен предходен план и не отразява вярно вещното право на собственост на заинтересованите страни. Моли съда, да постанови съдебен акт, с което да отмени изцяло обжалваната заповед.

Ответникът по жалбата – кмета на Община гр. Велинград, редовно призован се представлява от адв. С. ***, която по изложени съображения моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна и недоказана, и да потвърди оспорената заповед като правилна и законосъобразна, издадена в съответствие с материалния закон и административнопроизводствените правила.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Началото на административното производство е поставено по повод на молба с вх. № 204/12.05.2014 г. от Община Велинград – собственик на ПИ № 393 и 1125, в кв. 45 по плана на гр. Сърница, с искане за попълване на кадастъра с верни имотни граници на ПИ № 393 и нов ПИ № 1125 в кв. 47 по плана на гр. Сърница.

Видно от представената по делото административна преписка на 13.05.2014 г. е съставен акт за непълноти (грешки) в одобрен кадастрален план. В акта е отразено, че непълнотите /грешките/ засягат имот пл. № 393, в кв. 47 по плана на гр. Сърница. Посочено е, че след оглед на място и заснемане на имота е констатирано, че така заснетите граници на имота отговарят на място. Границите на имоти пл. № 393 и нов № 1125 са материализирани с ограда и са съществували по време на изработване и одобряване на кадастралния план. Актът за непълноти и грешки е подписан от съставителя, от А.А. ***.

Последвало е издаването на заповед № 691 от 20.05.2014 г. на кмета на Община Велинград, с която е одобрено попълването на кадастрален план с верните имотни граници на ПИ № 393 и нов ПИ № 1125 в кв. 47 по плана на гр. Сърница. Заповедта не е редовно съобщена на настоящия жалбоподател видно от приложеното по делото съобщение и писмо – отговор на кмета на Община Велинград с вх. № 2471 от 20.05.2016 г. /л. 75-76/, в което се казва, че жалбоподателят е запознат с издадения административен акт, но е пропуснато да се отбележи точната дата за това и да се подпише.

Видно от представения по делото договор № 624/04.09.2014 г., вписан с вх. № 1522, акт. № 167, том V при службата по вписванията при Районен съд гр. Велинград, жалбоподателят се легитимира като собственик на жилищна сграда в поземлен имот, съставляващ УПИ VІІ-393, в кв. 47 по плана на гр. Сърница, който е предмет на оспорената заповед.

По делото е допусната и приета съдебно-почеркова експертиза, която като неоспорена от страните, съдът възприема като компетентно изготвена. В отговор на поставените му въпроси вещото лице е дало заключение, че А.А.К. не е положил подписа си за „Собственици № 1“ в Акт за непълноти и грешки с дата 13.05.2014 г., както и не е положил подписа си за „Уведомен № 1“ в Съобщение за изготвяне на заповед № 691/20.05.2014 г.

Въз основа на тази фактическа обстановка, от правна страна съдът прави следните изводи:

Съдът намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок и от лице имащо правен интерес от обжалването, тъй като видно от заключението на вещото лице по съдебно-почерковата експертиза, жалбоподателят не е бил редовно уведомен за издаването на обжалваната заповед. С оглед на това за него не е бил започнал да тече и законоустановения срок за оспорването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 146 от АПК, съдът преценява законосъобразността на административния акт към момента на издаването му, като проверява дали е издаден от компетентен за това орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва закона. Извън правомощията на съда е да преценява целесъобразността на административния акт.

В случая оспорената заповед е издадена основание § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР във връзка с чл. 62, ал. 3 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Нормата на § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР предвижда, че до одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и ЗТСУ, и по реда на § 40 от ПЗР на ЗИД на ЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.) се поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, по ред, определен с наредбата по чл. 31; измененията се одобряват със заповед на кмета на общината. От своя страна, нормата на чл. 62, ал. 2 - 4 от наредбата предвижда, че непълнотите и грешките се установяват на място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, въз основа на скицата проект и други официални документи и доказателства, представени от заявителя; скицата проект е неразделна част от акта за установяване на непълноти и грешки; актът се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици, а при неподписване на акта от заинтересуваното лице това обстоятелство се отбелязва от съставителя и службата по геодезия, картография и кадастър издава отказ за отразяване на непълнотата или грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри, за което уведомява заявителя; този ред се прилага и при нанасяне в кадастралната карта на имоти, чието право на собственост е възстановено по реда на чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ или на други реституционни закони.

В конкретния случай по делото безспорно се установи от приетата по делото експертиза, че актът за непълноти и грешки от 13.05.2014 г. не е подписан от жалбоподателя А.А.К., който безспорно се явява заинтересувано лице по смисъла на § 5, ал. 10 от Наредба № 3. Същият е собственик на жилищна сграда в поземлен имот, съставляващ УПИ VІІ-393, в кв. 47 по плана на гр. Сърница, който е предмет на оспорената заповед. Неподписването на акта за непълноти и грешки е индиция за наличие на спор за материално право, който следва да бъде предварително решен по съдебен ред.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че нарушаването на процедурата по чл. 62 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е достатъчно основание да се приеме, че процесната заповед е незаконосъобразна, доколкото самата процедура е гаранция както за участието на всички пряко заинтересовани собственици, така и за защита на техните вещни права. Наличието на подписи върху акта за непълноти или грешки на всички участници в производството означава наличие на съгласие за извършване на исканото изменение на кадастралния план и е индиция за липса на спор за материални права. Само в този случай административният орган може да пристъпи към издаване на заповед за изменение на кадастрален план. При липса на съгласие законът изисква спорът за материално право да бъде разрешен по общия исков ред, съдебното решение, по който ще послужи като основание за издаване на заповед за отстраняване на непълнотата или грешката в кадастралния план. Член 62, ал. 3 от Наредбата изрично предвижда, че при неподписване на акта от заинтересуваното лице това обстоятелство се отбелязва от съставителя и службата по геодезия, картография и кадастър, а в случая кметът на общината, издава отказ за отразяване на непълнотата или грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри, за което уведомява заявителя. В случая административният орган не е разполагал с правна възможност да издаде оспорената заповед, тъй като е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила, гарантиращо защитата на субективните права на собственост на всички заинтересовани собственици.

Предвид на това, обжалваната заповед като неправилна и  незаконосъобразна следва да бъде отменена.

По делото не е направено своевременно искане от жалбоподателя за присъждане на направените разноски, поради което съдът не следва да се произнася в тази насока.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2, пр. 2 от АПК, Административният съд

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ заповед № 691 от 20.05.2014 г. на кмета на Община Велинград, с която е одобрено попълването на кадастрален план с верните имотни граници на ПИ № 393 и нов ПИ № 1125 в кв. 47 по плана на гр. Сърница.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

                                                           СЪДИЯ:/п/