Р е ш е н и е

 

№ 361/7.7.2016г.

 

гр. Пазарджик

 

 

в името на народа

 

 

 

Административен съд – Пазарджик, ІV-ти състав, в открито заседание на седми юни, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                  Председател: Васко Нанев

 

при секретаря Д.Г., като разгледа докладваното от съдия Нанев административно дело № 319, по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.118 от КСО.

Делото е образувано по жалба на И.А.Г. *** подадена  против мотивирано решение № 1012-12-25#1/24.03.2016 г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик.

С обжалваното решение, постановено на основание чл.117, ал.3 от КСО, директорът на РУСО - Пазарджик е потвърдил разпореждане № РВ -3-12-00100231 от 19.01.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО, с което е разпоредено възстановяването на направените разходи за хранене от фонд „Общо заболяване и майчинство“/ОЗМ/, разходи за  нощувки от същия фонд и разходи за диагностични и терапевтични процедури за периода 24.07.2014 г. до 02.08.2014 г. в размер на 474.05 лева.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт, като се иска неговата отмяна от съда. Изказват се съображения, че жалбоподателката не е нарушила изискванията на чл.13в от КСО и има законово основание да ползва парични помощи за профилактика и рехабилитация, а както и че никога не е преставала да бъде осигурено лице по смисъла на закона. Иска се от съда да отмени обжалваното решение ведно с потвърденото с него разпореждане.

Ответникът – Директорът на РУСО – Пазарджик, заявява чрез процесуалния си представител юрк. К. становище за неоснователност на жалбата. Изказва съображения, че към датата на ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация оспорващата не е била осигурено лице, тъй като е с прекратено трудово правоотношение от 13.07.2014 г. Моли съдът за отхвърли оспорването. Претендира се присъждането на юрисконсултско възнаграждение.        

Административен съд – Пазарджик, IV-ти състав, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата, събраните доказателства по делото и взе предвид доводите на страните, приема за установено следното:

Жалбоподателката е ползвала парична помощ за профилактика и рехабилитация при изпълнителя на дейността ПРО ЕАД клон Вършец, балнеохотел Тинтява през периода 24.07.2014 г. до 02.08.2014 г. След като била извършена проверка  на данните в Информационната система на НОИ – справки на подадените данни по реда на чл.5, ал.4, т.1 от КСО в регистъра на осигурените лица и на първичните счетоводни документи -ведомости, присъствени форми, молби и заповеди, съхранявани при осигурителя ОУ“Христо Смирненски“, с. Ветрен дол, контролният орган при ТП на НОИ – Пазарджик установил, че жалбоподателката И.Г. е с прекратено трудово правоотношение/ осигуряване, считано от 13.7.2014 г. С приетата по делото и съдържаща се в преписката  декларация за промяна на обстоятелствата жалбоподателката е декларирала, че при прекратяване на осигуряването и към датата на постъпване  в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползва правата, предоставени и с Удостоверение № 578/18.07.2014 г., както и че при ползването на тези права, след прекратяване на осигуряването й за фонд „Общо заболяване и майчинство“ и/или за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ се задължава да възстанови изплатените парични помощи за профилактика и рехабилитация. Административният орган е приел за установено, че при получаване на удостоверението от 18.07.2014 г. и при подписване на декларацията на същата дата жалбоподателката е била с прекратено трудово правоотношение, не е подлежала на осигуряване на  законово основание и това обстоятелство  е  било известно на същата. През периода  24.07.2014 г. до 02.08.2014 г., през който оспорващата е ползвала програмата на  НОИ “Профилактика и рехабилитация“, същата е била с прекратено трудово правоотношение и не е била осигурено лице. Помощта е ползвана неправомерно и като недобросъвестно получена сумата подлежи на възстановяване на основание чл.114 ал.1 от КСО. Съгласно чл.114, ал.1 от КСО недобросъвестно получените суми за осигурителни плащания се възстановяват от лицата, които са ги получили, заедно с лихвата  по чл.113 от КСО.

След като е изложил мотиви в тази насока административният орган е потвърдил с оспореното решение разпореждането на ръководителя на контрола на разходите на ДОО при ТП на НОИ – Пазарджик, с което е разпоредено възстановяване на направените разходи  за профилактика и рехабилитация.

От изложеното съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от лице, което има интерес от оспорването, и се явява допустима. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Видно от предмета, съдържанието, значението и целите на атакувания акт, със същия е потвърдено разпореждане, с което на основание чл.114, ал.1, т.3 от КСО И.А.Г. е била задължена да възстанови недобросъвестно ползвана за периода 24.07.2014 г.- 02.08.2014 г. парична помощ за профилактика и рехабилитация, заедно с дължимата лихва  по чл. 113 от КСО. По делото е установено, че трудовото правоотношение на оспорващата с работодателя ОУ“Хр. Смирненски“, с. Ветрен дол е било прекратено на 13.07.2014 г. С декларацията от 18.07.2014 г. заявилото право на подпомагане за профилактика и рехабилитация лице е декларирало, че при прекратяване на осигуряването му за фонд „Общо заболяване и майчинство“ и/ или за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ е длъжно да уведоми органите на НОИ, респективно да възстанови изплатените парични  помощи за профилактика и рехабилитация. Съгласно чл.13в, ал.1 от КСО, парични помощи за профилактика и рехабилитация се отпускат на лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, ако за тях са внесени или дължими осигурителни вноски за тези рискове  за период от 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. От съдържанието на цитирания текст става ясно, че правото на тези парични помощи възниква за осигурени лица, които отговарят и на изискването за 6-месечно осигуряване, т.е. предпоставките са кумулативно посочени и при липса на една от тях правото не възниква. Според §1, т.3 от ДР на КСО „осигурено лице“ е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл.4 и чл.4а, ал.1 от КСО, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. В чл.10 от КСО изрично е казано, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 от КСО, и продължава до прекратяването и.

От изложеното става ясно, че за периода от 24.07.2014 г. до 02.08.2014 г., през който е ползвала програмата на НОИ “Профилактика и рехабилитация“ оспорващата не е била осигурено лице, обстоятелство, за което не е уведомила органите по социално осигуряване. Помощта е ползвана неправомерно, поради което  жалбоподателката дължи както главницата, така и начислените лихви.

Като е потвърдил разпореждането за възстановяване на направените от оспорващата неправомерно разходи за профилактика и рехабилитация от фондовете на НОИ директорът на ТП на НОИ- Пазарджик е постановил оспореното мотивирано решение в съответствие с материалноправните разпоредби, като не е допуснал нарушение на административно-производствените правила, поради което оспорването следва да бъде отхвърлено.

С оглед изхода на делото жалбоподателката И.А.Г. следва да бъде осъдена да заплати на ТП на НОИ-Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева.

Воден от горното, и на основание чл.172, ал.2, предл. второ от АПК, Административен съд-Пазарджик, ІV-ти състав

 

 

РЕШИ

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Г. *** подадена  против Мотивирано решение № 1012-12-25#1/24.03.2016 г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № РВ -3-12-00100231 от 19.01.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО, с което е разпоредено възстановяването на направените разходи за хранене от фонд „Общо заболяване и майчинство“/ОЗМ/, разходи за  нощувки от същия фонд и разходи за диагностични и терапевтични процедури за периода 24.07.2014 г. до 02.08.2014 г. в размер на 474.05 лева.

ОСЪЖДА  И.А.Г. *** да заплати на ТП на НОИ-Пазарджик, сумата от 300 лева юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                       

 

                                                                 Съдия: /П/