Р Е Ш Е Н И Е

525/14.10.2016г.

гр. Пазарджик

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд, гр. Пазарджик, І състав, в открито заседание на петнадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Мариана Шотева

 

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдия Шотева административно дело № 332, по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на  ЗМСМА и е образувано по жалбата на инж. К. В. в качеството му на Кмет на Община Белово  , против Решение №69/25.03.2016г. на ОС Белово,взето на заседание на ОС Белово, проведено на 25.03.2016г. с Протокол №11/25.03.2016г., с което е потвърдено Решение №56/26.02.2016г. на ОС Белово, взето на заседание на ОС Белово, проведено на 26.02.2016г. с Протокол № 10/26.02.2016г.. 

С определение № 592/19.05.2016г. постановено по адм.д.№ 343/ 16 г. съдът е присъединил производството по адм. дело № 343/16г. към адм. дело № 332/16г. по описа на Административен съд - Пазарджик, за съвместно разглеждане, което е образувано по жалбата на „Навигатор 5“ЕООД, с ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***  , против Решение №69/25.03.2016г. на ОС Белово,взето на заседание на ОС Белово, проведено на 25.03.2016г. с Протокол №11/25.03.2016г., с което е потвърдено Решение №56/26.02.2016г. на ОС Белово, взето на заседание на ОС Белово, проведено на 26.02.2016г. с Протокол № 10/26.02.2016г.. 

 

 

 

 

Общински съвет на община Белово, ответник по оспорването, счита, че същото е неоснователно и следва да се отхвърли. Процесуалният му представител адв.С. излага съображения за законосъобразност на решението , както на Решение №69/25.03.2016г. на ОС Белово,взето на заседание на ОС Белово, проведено на 25.03.2016г. с Протокол №11/25.03.2016г.,така и на потвърденото се него Решение №56/26.02.2016г. на ОС Белово, взето на заседание на ОС Белово, проведено на 26.02.2016г. с Протокол № 10/26.02.2016г.

Излага съображения за недопустимост на жалбата подадена от „Навигатор 5“ЕООД, тъй като е подадена от лице за което няма данни дали е с юридическо образование, като и дали може да представлява дружеството пред съд. В съдебно заседание дружеството се представлява от адв.Ж.,  редовно упълномощена от управителя на дружеството / л.160/, която поддържа така подадената жалба.

 

 

 

 

 

 

 

 

Административният съд постави на обсъждане оплакванията в жалбите, доказателствата по делото, доводите в жалбите и възраженията на представителите на ответника, провери законосъобразността на оспорваното решение на всички основания по чл. 146 АПК, като при условията на чл. 168 и сл. АПК установи следното:

По допустимостта на жалбата подадена от К. В. в качеството му на кмет на община Белово против Решение №69/25.03.2016г. на ОС Белово,взето на заседание на ОС Белово, проведено на 25.03.2016г. с Протокол №11/25.03.2016г., с което е потвърдено Решение №56/26.02.2016г. на ОС Белово, взето на заседание на ОС Белово, проведено на 26.02.2016г. с Протокол № 10/26.02.2016г.. Жалбата е подадена в срок от активно легитимирана страна. В действителност с жалбата се обжалва потвърдителното решение на ОС Белово, но с оглед константната съдебна практика на ВАС, не е основание за оставяне на жалбата без разглеждане  като недопустима. Предмет на оспорване съгласно чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА е именно повторно приетият от общинския съвет акт, съгласно текста на цитираната разпоредба. След като с оспореното решение ОС потвърждава решение № 56,то е ясно, че съдържанието му не се отличава от това на първото и контролът за законосъобразност на съда по същество ще е относно законосъобразността на решение № 56,потвърдено с решение № 69, в каквато насока са изложените от кмета на на Община Белово фактически основания за отмяна на решението като незаконосъобразно, но това не означава, че жалбата срещу последното е недопустима. Потвърдителното решение на общинския съвет, заедно с потвърдения, повторно приет акт, е административен такъв, предмет на оспорване пред административния съд. Оспорването на повторно приетия акт съдържа имплицитно оспорване и на първоначалния, когато с него се потвърждава същия./определение № 209/11г. на ВАС постановено по адм.дело № 16257/2010 г., IV о. и др./.

По допустимостта на жалбата подадена от „Навигатор 5“ ЕООД : в действителност жалбата  подадена от „Навигатор 5“ ЕООД е подписана с поставена запетая пред името , което води до неопределеност на нейният подател . В съдебно заседание дружеството се представлява от адв. Ж., която е редовно упълномощена от управителя на „Навигатор 5“ЕООД / л.160/ .Изрично в пълномощното е посочено , че може да представлява дружеството пред Административен съд Пазарджик по ад.д. № 332/16г. . В съдебно заседание адв.Ж. поддържа така подадената жалба .Освен това в пълномощното с което е упълномощено лицето /л.8/ от дело № 343/16г./ А.С.С. изрично е посочено, че може да завежда дела пред Административен съд Пазарджик.С оглед на посоченото, съдът счита , че възражението на ответника е неоснователно. Жалбата е подадена от дружество което е активно легитимирано и има правен интерес от оспорването – видно от писмо на ОС-Белово до управителя на „Навигатор 5“ЕООД- тъй като е закупило на търг част от имотите , които са били предмет на решение №710/14г. на ОС Белово и е конституирано като заинтересована страна в административното производство.

 

По фактите :

 

          С писмо изх. № ОбС-91/12.09.2014 г. председателят на ОбС Белово е изпратил уведомление до Областен управител гр. Пазарджик, до РП гр. Пазарджик и до кмета на община Белово, че на извънредно заседание Общински съвет Белово е приел Решение № 710/12.09.2014 г. с протокол № 66/12.09.2014 г. Уведомлението в едно с протокола е получено от областен управител на гр. Пазарджик на 16.09.2014 г., Районна прокуратура Пазарджик е получила уведомлението в едно с протокола и решенията също на 16.09.2014 г. видно от известие за доставяне находящи се на л. 46 и л. 47 от делото. Няма данни кога точно решението е получено от кмета на община Белово, но видно от предложение за поправка на очевидна фактическа грешка с Решение № 710/12.09.2014 г. най-късно Решение № 710/2014 г. е получено на 17.10.2014 г. /л. 48/.

На 23.02.2016 г. с писмо изх./вх. № ОбС – 119/23.02.2016 г. е направено предложение до ОбС на Община Белово от председателя на ОбС Белово относно възобновяване на производството по издаване на Решение № 710/12.09.201 г. прието с протокол № 66/12.09.2014 г. В предложението си председателят на Общински съвет Белово се е мотивирал, че предлага да бъде възобновено производството и да бъде отменено Решение № 710/2014 г. с оглед постъпило писмо с вх. № ОбС/110/18.02.2016 г. на ОП гр. Пазарджик с което ОбС Белово се уведомява за предприети процесуално-следствени действия срещу кмета на Община Белово и началникът на ТСУ на Община Белово в предишно длъжностно качество началник „Общинска служба по Земеделие“ гр. Септември за документни престъпления, престъпления по служба и неизгодни договори. В писмото били изложени доводи, че при разпити на граждани от общината в качеството им на свидетели се установила изключителна загриженост и притеснения за извършените продажби на земеделски земи, липсата на мери и пасища, собственост на общината където да пашуват животните на земеделските стопани. Посочено е, че по същество изложените в писмото на ОП Пазарджик факти и обстоятелства са годно основание същите да се считат за факти и обстоятелства, които не били известни на административния орган при приемане на административния акт, като те били такива каквито визирал чл. 99, т. 2 от АПК. Предложението било подписано от зам. председател на ОбС Белово С.С.. Към предложението бил приложен проект на решение относно възобновяване на производство по издаване на Решение № 710/12.09.2014 г. Друго писмено предложение или други материали към писмото-предложение не били представени. От разпита на допуснатите и разпитани свидетели – Я., Й. и Т. се установи, че били уведомени в качеството си на председатели на комисии, че писмото на Окръжна прокуратера / ОП/съдържало конфиденциална информация, намирало се в касата на общински съвет и можело да се прочете срещу подпис. Писмото на ОП Пазарджик, въпреки дадените указания до административния орган, че следва да представи в цялост административната преписка не е представено по настоящето производство. От представените и приети копия на протоколна тетрадка на постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“ /л. 119/ е видно, че комисията е заседавала на 23.02.2016 г. от 16.00 часа, на което заседание е разгледано и предложението на председателя на ОбС Белово относно възобновяване на производството по издаване на Решение № 710/2014 г. От копие на протоколна тетрадка на постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“ /л. 125/ е видно, че същата е заседавала на 23.02.2016 г. от 16.00 часа, като е разгледала отново предложението на председателя на общинския съвет за възобновяване на производството. От протоколните тетрадки на постоянните комисии по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство“ се установява, че същата е заседавала отново на 23.02.2016 г. и е разгледала предложението на ОП Пазарджик с вх. № 116/23.02.2016 г. но предложението на председателя на общински съвет не е разглеждано, видно от приложения протокол № 8. Посочено е, че е разгледано предложение с вх. № 119/23.02.2016 г., но като предложение на кмета на Община Белово. От протокол № 9 на постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“ е видно, че отново на 23.02.2016 г. на проведено редовно заседание на общинските комисии при Община Белово е разгледано предложение с вх. № 119 от председателя на общински съвет. От протокол № 9 от 23.02.2016 г. е видно, че в 16.00 часа е заседавала и постоянната комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“ и постоянната комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ които също са разгледали предложението на председателя на общински съвет с вх. № 119/23.02.2016 г. Свидетелят Й., Я. и Т. са единодушни, че комисиите заседават на едно и също място по едно и също време. Нито един от тримата свидетели не си спомня какви точно материали и дали е имало такива приложени към предложението на председателя на общински съвет Белово. Единствено си спомнят, че става въпрос за писмо на ОП Пазарджик, което било конфиденциално. Няма доказателства дали на членовете на постоянните комисии са били предоставени други материали, които не са били конфиденциални във връзка с направеното предложение на председателя на общински съвет Белово с вх. № 119/23.02.2016 г. С писмо изх. № ОбС-42/25.02.2016 г. кметът на Община Белово е уведомен, че се свиква редовно заседание на ОбС Белово на 26.02.2016 г. от 16.00 часа, като изрично е посочено в дневния ред под точка 7 – разглеждане на предложение от председателя на ОбС Белово с вх. № ОбС-119/23.02.2016 г. относно възобновяване на производството по издаване на Решение № 710/12.09.2014 г. По делото е представени  и приет протокол № 10/26.02.2016 г. от който е видно, че на 26.02.2016 г. от 16.00 часа е проведено редовно заседание на Общински съвет Белово в заседателната зала на общинска администрация гр. Белово, като в дневния ред е включено под точка 7 предложението на председателя на общинския съвет за възобновяване на производството по издаване на Решение № 710/2014 г. Присъствал е кметът на Община Белово, граждани, като съответно е прочетено и постъпило становище от „Българско земеделско производство“ ООД /л.93/. На така проведеното заседание на ОбС е взето решение № 56/26.02.2016 г. относно възобновяване на производството по издаване на Решение № 710/12.09.2014 г. прието с протокол № 66/12.09.2014 г. Изрично в решението е посочено, че същото е взето с оглед постъпило предложение от председателя на ОбС Белово, като е посочено, че в производството по възобновяване е конституирано и като трето заинтересовано лице „БЗП“ ООД. Изложени са доводи за нецелесъобразност на решението във връзка с постъпило писмо с вх. № ОбС-110/18.02.2016 г. на ОП Пазарджик с което ОбС Белово се уведомява за предприети процесуално-следствени действия срещу кмета на Община Белово – К. В. и началника на ТСУ на Община Белово – Анета Кечева в предишно длъжностно качество началник на ОбС гр. Септември за „документни престъпления“, „престъпления по служба“ и „неизгодни договори“. Изрично е посочено в решението, че след направена служебна проверка по случая било установено, че са налице сключени договори с търговското дружество след проведена процедура на публичен търг. Изрично е посочено в решението, че от страна на общински съвет на Община Белово в периода 2011-2015 г., както и от Община Белово представлявана от кмета не са предприети необходимите мерки за обезпечаване на обществената необходимост за задоволяване на обществения интерес за предоставяне на безвъзмездно и възмездно ползване на пасища, мери и ливади, каквото гарантиране на правото и задължението на общински съвет и общината, въвеждане чл. 25 от ЗСПЗЗ, чл. 37И от ЗСПЗЗ, както и необходимите мерки за обезпечаване на възстановяване правото на собственост по реда и при условията на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Посочено е, че вносителят счита, че решението на общинския съвет под № 710/2014 г. не отговаря на изискванията за целесъобразност с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Белово. Инвокира доводи, че по същество изложените в писмо вх. № ОбС-110/18.02.2016 г. на ОП Пазарджик факти и обстоятелства били годно основание същите да се считат за факти и обстоятелства, които не са били известни на административния орган при приемане на административния акт, каквито визира чл. 99, т. 2 от АПК. С приетото Решение № 56/26.02.2016 г. е възобновено производството по приемане на Решение № 710/2014 г., отменено е Решение № 710/2014 г., възложено е на кмета на общината да предприеме необходимите фактически и правни действия за разваляне на договорите за покупко-продажба между Община Белово и „БЗП“ ООД за поземлените имоти, предмет на Решение № 710/2014 г. в едномесечен срок от приемане на решението. Допуснато е предварително изпълнение. На заседанието на общинския съвет са присъствали 13 общински съветници от общ брой 13, гласували „за“ -7, гласували „против“ -1, гласували „въздържали се“ – 1. В решението е посочено, че то се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 , ал. 1 , т. 7 от ПОДОСНКВОА и на основание чл. 99, т. 2 от АПК в срока по чл. 102, ал. 2 от АПК, във връзка с получено писмо с вх. № ОбС-110/18.02.2016 г. на ОП Пазарджик. Към решението е приложен и списък за поименно гласуване на Решение № 56/26.02.2016 г. Решение № 56/2016 г. е изпратено на кмета на Община Белово, на областния управител на Област Пазарджик и до РП Пазарджик и е получено от тях на 09.03.2016 г. /л.99/.

На 15.03.2016 г. с писмо изх. № ОбС-46/14.03.2016 г. кметът на Община Белово е направил предложение до Общински съвет Белово срещу Решение № 56/26.02.2016 г. на Общински съвет Белово, като е върнал за ново обсъждане Решение № 56. В предложението е изложил мотиви относно връщането за ново обсъждане като незаконосъобразно и нецелесъобразно на Решение № 56/26.02.2016 г. прието на заседание на Общински съвет Белово проведено на 26.02.2016 г. Предложението е направено на основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА. Предложението на кмета на Община Белово е разгледано от постоянните комисии на 21.03.2016 г. видно от приложените по делото копия от протоколни тетрадки на постоянните комисии. На заседанието на постоянните комисии не е присъствал в качеството на вносител на предложението кметът на Община Белово. С писмо от 23.03.2016 г. кметът на Община Белово е бил уведомен, че се свиква редовно заседание на Общински съвет Белово на 23.03.2016 г. от 15.00 часа, като в дневния ред под т. 10 е включено и разглеждане на предложението на кмета на Община Белово относно Решение № 56/26.02.2016 г. Видно от протокол № 11/25.03.2016 г. /л.106/ е , че общинският съвет е разгледал предложенията на кмета на Община Белово под т. 9 от дневния ред, като е посочено, че заседанието е проведено без вносителя на предложенията да присъства, тъй като същият е изчакан тридесет минути и не се е явил, поради което на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т.1 от ПОДОСНКВОА е проведено заседанието в негово отсъствие. Посочено е, че предложението на кмета се отхвърля от всички комисии. Присъствали са 13 общински съветници, гласували са 13 общински съветници, „за“ – 7, „против“ – 5, „въздържали се“ – 1. Видно от Решение № 69/25.03.2016 г. /л.113/ общинският съвет е потвърдил Решение № 56/26.02.2016 г. на Общински съвет Белово, като в мотивите е посочил, че решението се приема на основание чл. 45, ал. 9 във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, като е взето предвид предложението на кмета на Община Белово, становището на постоянните комисии и проведените разисквания. От показанията на разпитаните поделото свидетели се установи, че всички комисии са заседавали едновременно.

Решение № 69/25.03.2016 г. е изпратено на областния управител на гр. Пазарджик, на РП Пазарджик и на кмета на Община Белово, като същото е получено от кмета на Община Белово на 31.03.2016 г. Ако се приеме, че входящия номер ОбС – 31/03/2016 г. е всъщност входящия номер на решението входирано в Община Белово. Жалбата срещу Решение № 69 и потвърденото с него Решение № 56 е подадена до АС Пазарджик по пощата, с пощенско клеймо от 14.04.2016 г. С писмо от 18.03.2016 г. Общински съвет Белово е уведомил управителя на „Навигатор-5“ ЕООД, че ОбС Белово е приел Решение № 56/26.02.2016 г., като във връзка с така приетото решение е постъпило предложение от кмета на Община Белово за ново разглеждане по реда на чл. 45 от ЗМСМА. На основание чл. 26 от АПК ОбС Белово е конституирал като заинтересовано лице в административното производство по преразглеждане на Решение № 56/2016 г. „Навитатор-5“ ЕООД. Поканени са в срок до 28.03.2016 г. да изразят становището си, като писмено го депозират в деловодството на ОбС Белово или са поканени да присъстват на заседание на Общински съвет Белово, което ще се проведе на 25.03.2016 г. Постъпило е становище от „Навигатор-5“ ЕООД входирано в Общински съвет Белово на 22.03.2016 г. Становището на „Навигатор-5“ ЕООД, видно от показанията на свидетеля Й. не е било предоставено за обсъждане на постоянните комисии. Свидетелят Я. също заявява, че становище на „Навигатор-5“ ЕООД не са разглеждали на постоянната комисия, като същото било прочетено от председателя на общинския съвет на сесията на общинския съвет проведена на 25.03.2016 г. Видно от протокол № 11/25.03.2016 г. при разискванията по т. 9 становището на „Навигатор-5“ ЕООД не е прочетено.   Няма данни Решение № 69/25.03.2016г. да е изпращано на „Навигатор 5“ЕООД.

   

По правото :

 

Съгласно разпоредбата на чл.45,ал.7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

Кметът на община Белово е върнал акта за ново разглеждане на 15.03.2016г., а заседанието на ОС е проведено на 25.03 . 2016г., т.е. спазен е предвиденият от закона 14-дневен срок . Предложението преди да бъде разгледано на редовно заседание  на общинския съвет е било предоставено на постоянните комисии към ОС Белово. Видно е , че същите са заседавали в един и същи ден по едно и също време – установи се от протоколните книги приложени и приети по делото , както и от разпита на св.Й., Я. и Т., което е нарушение на разпоредбата на чл.61, ал.1 от ПОДОСОБНКВОА / Правилника/.Кмета на община Белово не е присъствал по време на заседанието на общински съвет Белово проведено на 25.03.2016г., но същият е изчакан 30 минути и едва след тава е започнало заседанието на съвета . Настоящият съдебен състав счита , че не е допуснато процесуално нарушение, тъй като не става въпрос за ново предложение, а за връщане на решение №56/16, за ново обсъждане. Разпоредбата на чл.45,ал.7 от ЗМСМА изисква единствено върнатият за ново разглеждане акт да бъде разгледан в 14-дневен срок, както и върнатият акт следва да бъде приет с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.На заседанието на общински съвет Белово проведено на 25.03.2016г. е взето решение № 69 /25.03.2016г. , като същото е прието с мнозинство повече от половината гласове на общински съветници. Общинските съветници са 13 човека, като от тях 7 са гласували „за“ потвърждаване на Решение № 56 , 5 човека са гладували „против“ и един е гласувал „ въздържал се „. С оглед обстоятелството, че в особен закон не е предвидено друго мнозинство , тъй като става въпрос за решение с което се възобновява производство във връзка с решение № 710/14г. на ОС Белово, то не следва да се прилагат разпоредбите на ЗОС. По делото е приет и поименен списък на гласувалите общински съветници.Съдът счита, че при приемане на Решение № 69/16г. с което е потвърдено Решение № 56/16г. не са допуснати такива процесуални нарушения които да водят до неговата порочност.

Настоящият съдебен състав обаче следва да разгледа и прецени законосъобразността на Решение № 56/26.02.2016г., тъй като с двете жалби се обжалва и законосъобразността на процесното решение, а съгласно разпоредбата на чл.45(7) ЗМСМА „Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.“, като контролът за законосъобразност на съда по същество ще е относно законосъобразността на решение № 56,потвърдено с решение № 69/16г..

При постановяване на Решение № 56/26.02.2016г. са допуснати съществени процесуални нарушения.

От приетото по делото предложение на председателя на общински съвет Белово /л.75/ за възобновяване на производството по издаване на Решение №710 от 12.09.2014г. прието с протокол №66 от 12.09.2014г. , се установява , че същото е постъпило в Общински съвет Белово на 23.02.2016г., заседанието на постоянните комисии, за което се установи , че е в един и същи ден и час на всички постоянни комисии се е провело на 23.02.2016г. , т.е. в деня в който е постъпило, а съгласно чл.54,ал.2 от Правилника Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете и за насроченото заседание, но не по-късно от 2/два/ дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл.29а,ал.2 от ЗМСМА . Нарушена е и разпоредбата на чл.54,ал.3 от Правилника, тъй като 2/два/ дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявя предложението за дневен ред, дата, часа и място на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и на официалната страница на общината и на общинския съвет. Такива доказателства за информиране на членовете на комисията че в дневния ред ще бъде включено и това предложение,както и обществеността липсват, а и няма как да бъдат представени след като заседанието е проведено в деня на постъпване на предложението на председателя на ОС Белово.Никъде не е посочено, че точката за разглеждане на предложението е извънредна , както и ако е такава кое налага спешното и разглеждане . Не са представени материали на членовете на комисията , от показанията на разпитаните свидетели се установи, че обсъждали писмо на прокуратурата, но нито един от тях не спомена , че са им били предоставени материали във връзка с твърденията в писмото на ОП. Писмото на ОП дори не беше представено в едно с административната преписка , макар и същата да беше поискана изрично от съда.

Нарушена е и разпоредбата на чл.66, 67 и чл.68 от Правилника. Заседанието на ОС Белово е проведено на 26.02.2016г. от 16.00 часа , макар , че изрично е посочен часът на който следва да заседава ОС – 13.30 часа./чл.66,ал.1/

Съгласно разпоредбата на чл.67,ал.2 от Правилника най-малко 7 дни преди заседанието председателя на ОС информира обществеността за предстоящото заседание, на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни медии и официалната страница в интернет на общината и общинския съвет.Предложението на председателя на ОС за възобновяване на производството по издаване на решение № 710/14г. е входирано на 23.02.2016г. , а самото заседание е проведено на 26.02.2016г..Никъде не е посочено, че се провежда извънредно заседание, а на против протокол № 10/26.02.2016г. изрично е посочено, че се провежда редовно заседание на ОС.Не се представиха никакви доказателства за уведомяване на обществеността за включването в дневния ред и на т.7 – относно предложение на Председателя на ОС-Белово с вх.№ОбС-119/119/23.02.2016г..Информирането на обществеността включва посочване на всички точки от дневния ред, а ако има извънредни такива, следва да се посочи какво налага тяхното включване.

Не се представиха и доказателства , че  е изпълнена разпоредбата на чл.68,ал.2 от Правилника – в проекта на дневния ред следва да се включват само материали постъпили 7 дни преди заседанието на ОС .

Съдът счита, че само тези нарушения на процесуалните правила водят до незаконосъобразност на Решение № 56/26.02.2016г., тъй като са нарушени основни принципи на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, регламентирани в чл. 12 и чл. 13 от АПК. Нарушението е основание за отмяна по смисъла на чл. 146, т. 3  от АПК.

Освен тези нарушения съдът счита , че не са налице и основанията за възобновяване на производството по издаване на Решение № 710/14г., дори да се приеме , че процедурата по провеждане на заседанието на ОС е законосъобразна .

Съгласно разпоредбата на чл.99,т.2 от АПК / посочена като основание за възобновяване на производството/ Влязъл в сила индивидуален или общ административен акт, който не е бил оспорен пред съда, може да бъде отменен или изменен от непосредствено по-горестоящия административен орган, а ако актът не е подлежал на оспорване по административен ред - от органа, който го е издал, когато:

2. се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за издаването на акта, които при решаването на въпроса от административния орган не са могли да бъдат известни на страната в административното производство;

Като съгласно разпоредбата на чл.102,ал.2 АПК Възобновяване на производство по чл. 99, т. 2 - 7 може да се направи в тримесечен срок от узнаване на обстоятелството, което служи за основание за отмяна или изменение на административния акт, но не по-късно от една година от възникване на основанието. Когато възникването на основанието предхожда издаването на административния акт, началният момент на срока за възобновяване е влизането в сила на акта.

От писмените доказателства се установява че, част от общинските съветници, включително и председателя на ОС Белово са били общински съветници и в периода 2011г.- 2015г.. Като нови обстоятелства и нови писмени доказателства , които са от съществено значение за издаване на акта – Решение № 56/26.02.2016г. е посочено ,че изложените в писмо с вх.№ Обс/110/18.02.2016г. на Окръжна прокуратура – Пазарджик факти и обстоятелства са именно такива . Посочено е , че тези факти и обстоятелства не са били известни на административния орган при приемане на административния акт. Конкретни факти и обстоятелства обаче не са посочени . В Решение № 56/26.02.2016г. в мотивите му е отбелязано, че от писмото на окръжна прокуратура става ясно, че срещу кмета на община Белово и началника на ТСУ на община Белово, в предишно длъжностно качество Началник на ОСЗ –Септември са били предприети процесуално-следствени действия за извършени престъпления. В писмото на окръжна прокуратура било посочено, и че при разпита на граждани от общината в качеството им на свидетели , се установявала изключителна загриженост и притеснения за извършените продажби на земеделски земи.

На първо място следва Решение № 710/14г. да не е оспорено по съдебен ред . От приетите по делото доказателства – протокол от заседание на ОС-Белово от 26.02.2016г. , а ноторно известно е и на съда , че Решение № 710/14г. е протестирано от представител на ОП-Пазарджик и към момента на провеждане на заседанието на ОС-Белово , всъщност решението е било оспорено по съдебен ред, макар и само относно неговата нищожност . Съдебната практика е категорична, че дори и да е подадена жалба , която е оставена без разглеждане като недопустима поради просрочие на обжалването , се приема , че е налице оспорване по съдебен ред, което възпрепятства прилагането на разпоредбата на чл.99 АПК / Решение №13298 от 18.10.2011г. по адм.д.№ 6889/11г. на ВАС ; Определение №368 от 10.01.2013г. по адм.д. № 8043/12г. на ВАС и др./.

От друга страна настоящият съдебен състав счита , че обстоятелствата посочени в писмото на ОП-Пазарджик не са от категорията , които биха могли да се приемат за такива по чл.99,т.2 АПК. Обстоятелството, че срещу кмета на общината и срещу началник служба ТСУ в общината, в негово предишно качество началник ОСЗ-Септември се водят процесуално-следствени действия за извършени престъпления не е ново обстоятелство, още повече ,че съществува презумцията за невиновност до доказване на противното. Единственият орган , който може да постанови осъдителна присъда е съда, а такав към настоящия момент липсва.

Мнението на разпитани като свидетели граждани от община Белово , че са възмутени от продажбите на земите в община Белово биха могли да бъдат от значение за целесъобразността и закносъобразността на решението , ако се възобновява производството по реда на чл.99,т.1 АПК, но по никакъв начин не може да се приеме, че тези свидетелски показания са факти , които са нови и не са били известни на административния орган. Липсата на мери и пасища, собственост на общината, където да пашуват животните би следвало да се установи със съответните писмени доказателства още повече, че предходният общински съвет е имал възможност да извърши такава проверка преди да се приеме решение № 710/14г., а следва да се има в предвид , че част от общинските съветници, в настоящият общински съвет са били и общински съветници и в предходния такъв – 2011г.-2015г..Административния орган преди да приеме решение № 710/14г. е имал възможност да извърши проверка относно законосъобразността на извършената промяна в НТП, както и дали след продажба на земите ще останат свободни мери за да могат животните свободно да пашуват . Тези данни са били достъпни за проверка от страна на общинските съветници и не може да се говори за новооткрити или нови обстоятелства или нови писмени доказателства,които при вземане на решение № 710/14г. не са могли да бъдат известни на страната в административното производство. Свидетелските показания в едно досъдебно производство или в една полицейска проверка не са писмени доказателства.

С оглед на гореизложеното съдът счита, че на първо място липсват такива нови обстоятелства или писмени доказателства, които могат да се инкорпорират в разпоредбата на чл.99,т.2 от АПК,тези факти трябва да са нови, т.е. да не са бил включени във фактическия материал при издаване на администратвния акт, а под нови обстоятелства следва да се разбират такива факти от действителността , които имат спрямо спорното правоотношение значение на юридически факти или доказателствени факти. / определение №140 /06.01.09г. по адм.д.№14477/08г. на ВАС;определение №2355/19.02.13г. по адм.д.№12339/12г. на ВАС/.

При липса на такива факти и обстоятелства възобновяването на основание чл.99,т.2 АПК е незаконосъобразно . Съдът е длъжен да отбележи , че срокът по чл.102,ал.2 АПК е преклузивен. Административният орган не може да се позовава на изключението предвидено в разпоредбата на чл.102,ал.2 АПК, тъй като писмото на ОП- Пазарджик, по никакъв начин не може да се приеме за писмено доказателство от което следва да тече едногодишния срок /Определение №2355/19.02.13г. по адм.д.№12339/12г. ВАС/.

При вземане на Решение № 56/26.02.2016г. не е била конституирана като заинтересована страна – „Навигатор 5“ЕООД, а единствено „Българско земеделско производство“ООД, като неоснователно е твърдението, че административния орган не е знаел, че дружеството е закупило земи включени в списъка към Решение №710/14г., тъй като става въпрос за публичен търг и за договори които са сключени и се намират в община Белово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административният съд счита, че оспорваното решение №56/26.02.2016г. е незаконосъобразно с оглед липсата на предпоставки за прилагане на чл.99,т.2 АПК  и  

 

 

 

като такова следва да бъде отменено.

 

 

 

 

Воден от изложеното, административният съд на основание чл. 172, ал.2 от АПК

 

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

 

Отменя Решение №56/26.02.2016г. на ОС Белово, взето на заседание на ОС Белово, проведено на 26.02.2016г. с Протокол № 10/26.02.2016г., потвърдено с Решение №69/25.03.2016г..

 

 

 

 

 

 

Решението може да се оспорва пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

 

 

 

Да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.

 

 

   

 

 

 

 

                      СЪДИЯ :/п/