Р Е Ш Е Н И Е

 

 439 / 28.7.2016г.

 

гр.Пазарджик

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд Пазарджик, VІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети юли, две хиляди и шестнадесета година в състав:

Съдия: Христина Юрукова

при секретаря Т.С. и с участието на прокурор Живко Пенев, като разгледа докладваното от съдия Юрукова административно дело № 335, по описа на съда за 2016 г., намери за установено следното:

Делото е образувано по протест на младши прокурор при Районна прокуратура Пазарджик П. П., подаден против Решение № 243/30.03.2016 г. на Общински съвет гр. Септември. С протестираното решение Общински съвет гр. Септември е обявил от публична в частна общинска собственост урегулиран поземлен имот УПИ ХVІ – Здравен дом, в кв. 2 по плана на с. Славовица, община Септември и е възложил на кмета на общината изпълнение на решението.

         В протеста се поддържа становището, че оспореното решение е прието в противоречие с материалноправните разпоредби на закона – чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Въведено е възражение, че имотът не е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, а изводите, че задоволяването на обществените потребности от местно значение е отпаднало, са необосновани. В съдебно заседание прокурорът Живко Пенев  поддържа протеста, иска неговото уважаване и претендира разноски по производството в размер на 20 лева.

Ответникът – Общински съвет гр. Септември, чрез своя процесуален представител адвокат С., оспорва протеста и иска неговото отхвърляне.

 Административен съд – Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства и наведените от страните доводи, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Видно от протокол № 8 от 30.03.2016 г. на тази дата от 13.30 часа Общинският съвет гр. Септември е провел редовно заседание с участието на 20 общински съветника. Предложеният от председателя дневен ред е приет, като т. 38 от него касае обявяване от публична в частна общинска собственост на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІ – Здравен дом, в кв. 2 по плана на с. Славовица, община Септември. По Предложение на кмета на община Септември с вх. № 206/18.03.2016 г. и след кратко обсъждане с поименното гласуване с гласовете на 19 общински съветника е прието решение № 243830.03.2016г., с  което се обявява от публична в частна общинска собственост урегулиран поземлен имот УПИ ХVІ – Здравен дом, в кв. 2 по плана на с. Славовица, община Септември. Като фактически основания са посочени: че предложението е поради факта, че имотът е престанал да има предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Сочи се, че в  имота е съществувала Целодневна детска градина в с. Славовица, същата е закрита и не функционира от 01.09.2013г., поради липса на деца в селото и невъзможност да се сформира група, съгласно изискванията на Наредба № 7/29.12.2000 на МОН. Посочени са за правни основания чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 2, ал. 4 от НРПУРОИОС. За имотът е съставен Акт за публична общинска собственост № 5/22.10.1996г.

Видно от протокола за проведеното редовно заседание, Кметът е обосновал предложението си за приемане на това решение с обстоятелството, че става въпрос за бивша детска градина, като се иска сменя на предназначението, за да се използва за обезпечаване на кредит.

От представеното копие на Акт № 5 за публична общинска собственост, съставен на 22.10.1996г. г, е видно, че той касае недвижим имот – дворно място, съставляващо парцел ХVI в кв. 2, по регулационния план на с. Славовица, състоящо се от 1395 кв.м. с простроена в мястото двуетажна масивна сграда с разгърната застроена площ от 135 кв.м.

Предмет на протеста пред съда е решение № 243/30.03.2016г. на Общински съвет гр. Септември.

Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства и със становищата на страните, намира следното:

Протестът е допустим, тъй като е предявен от младши прокурор при Районна прокуратура Пазарджик срещу акт на орган на местно самоуправление, чието седалище е в нейния териториален обхват на дейност, като се поддържа от участващия в съдебното производство окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик. Съгласно чл. 16, ал. 1 от АПК прокурорът следи за спазване законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове чрез подаване на протест в едномесечен срок от издаването на акта в случаите, когато не е участвал в административното производство  - чл. 149, ал. 4 във вр. с чл. 147, ал. 2 от АПК. Протестът според регистрацията му в деловодството на Административен съд Пазарджик е подаден на 18.04.2016г. Датата на приемане на оспорваното решение е 30.03.2016 г. Едномесечният срок по чл. 149, ал. 4 от АПК за оспорване е спазен. С оглед на тези обстоятелства и правни съображения съдът счита, че оспорването е допустимо. Съдът дължи произнасяне и проверка на основателността на протеста и законосъобразността на протестираното решение на всички основания по чл. 146 от АПК по аргумент на чл. 168, ал.1 от АПК.

Оспорваното от прокурора решение на Общинския съвет гр. Септември е административен акт, приет от компетентен орган в съответствие с предоставените му от закона правомощия, в предвидената писмена форма и при спазване на съществените процесуални правила, което определя неговита действителност, формална и процесуалноправна законосъобразност. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината, на основание чл. 27, ал. 4 от с.з. тези решения се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието на основание ал. 5 от същата разпоредба. Спазено е специалното изискване за кворум от 2/3 от общия брой на общинските съветници, въведено с разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от ЗОС в случаите на промяна характера на собствеността от публична общинска в частна общинска. В решението са изложени мотиви, като са посочени фактическите основания и правните разпоредби, въз основа на които колективният орган е приел протестираното решение.

С оглед на изложеното до тук протестираният акт не е засегнат от порок, свързан с отменителните основания от чл. 146, т. 1, т. 2 и т. 3 от АПК.

Административният съд счита, че решението противоречи на императивни разпоредби на Закона за общинската собственост и както и на целите, предвидени в него, поради което подлежи на отмяна при условията на чл. 146, т. 4 и т. 5 от АПК.

Недвижимият имот, предмет на решението, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 5/22.10.1996г., е публична общинска собственост, с оглед неговото предназначение за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС публичната общинска собственост може да бъде обявена за частна общинска собственост, когато престане да има такова предназначение. С никакви доказателствени средства ответникът - Общински съвет гр. Септември, не установява имотът и сградата, ползвана за Целодневна детска градина, да е престанала да има това предназначение. Ответникът не доказа да е отпаднало предназначението на имота за задоволяване на обществените потребности. Посочените фактически основания са лаконични и неподкрепени с доказателства. Не се доказват конкретно настъпили обстоятелства, че имотът не служи за съответните обществени потребности.

След като имотът не е престанала да има предназначението, в противоречие с разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗОС е обявен от общинския съвет за частна общинска собственост. С оглед охрана и защита на обществения интерес Общинският съвет не може да променя характера на собствеността при липса на предпоставките, които законът предвижда.

Не е налице материалноправното основание за тази промяна в характера на собствеността, поради което решението противоречи на материалния закон и следва да бъде отменено при наличие на отменителното основание по чл. 146, т. 4 от АПК.

Целта, която е посочена в обосноваване на предложението, видно от протокола на редовното заседание на ОбС гр. Септември, а именно „Да се използва за обезпечаване на кредита”, не може да бъде постигната чрез промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост. От тук е и наличието на отменително основание по чл. 146, т. 5 от АПК.

С оглед изложеното съдът намира, че е налице отменителното основание на чл. 146, т. 4 и т. 5 от АПК – противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона.

Предвид изхода на делото, основателно е искането на прокурора за присъждане на сторените съдебно-деловодни разноски. Ответникът, Общински съвет гр. Септември, следва да бъде осъден да заплати от бюджета на Община Септември направените от Районна прокуратура Пазарджик разноски по производството в размер на 20 лева – такса за публикация в Държавен вестник.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. 2 от АПК, Административен съд Пазарджик, VІ състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 243/30.03.2016 г. на Общински съвет гр. Септември, с което е променен видът на собствеността от публична в частна общинска собственост на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІ – Здравен дом, в кв. 2 по плана на с. Славовица, община Септември и е възложено изпълнението на решението на кмета на Община Септември, като незаконосъобразно.

ОСЪЖДА Общински съвет гр. Септември да заплати от бюджета на Община Септември направените от Районна прокуратура Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

                    СЪДИЯ: /П/