Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 394/14.7.2016г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ХІ – административен състав, в открито съдебно заседание на петнадесети юни, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:

1. ВАСКО НАНЕВ
2. ХРИСТИНА ЮРУКОВА

 

 

При секретар

Я.В.

и с участието

на прокурора

Живко Пенев

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по к.н.а.х. дело № 351 по описа на съда за 2016 г.

                                              

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от АПК. Делото е образувано по касационна жалба на Комисия за енергийно и водно регулиране гр. София против решение № 14 от 26.02.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 177/2015 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище.

С обжалваното решение е отменено наказателно постановление 233 от 31.07.2014 г. на Председателя на ДКЕВР /сега КЕВР/, с което на „ЕВН – България Електроразпределение“ ЕАД с ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 37, представлявано от Гошо Чемширов, Костадин Величков и Роналд Брехелмахер на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за енергетиката е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева, за нарушение на т. 3.3.6 от Лицензия № Л-140-07 от 13.08.2004 г.

В касационната жалба се твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно, постановено при неправилно приложения на материалния и процесуалния закон. Моли се за отмяна на решението на районния съд и постановяване на друго, с което да се потвърди изцяло издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован се представлява от мл. експерт в Дирекция „Правна“ Х.С., която по изложени съображения в писмени бележки моли съда да уважи подадената жалба и отмени решението на районния съд като неправилно и незаконосъобразно.

За ответника – „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД гр. Пловдив, редовно призован, се явява адв. Г., която по изложени съображения моли съда да остави в сила решението на въззивния съд като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик счита касационната жалба за неоснователна, поради което моли първоинстанционното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.   

Административен съд - Пазарджик, като взе предвид събраните доказателства, доводите на страните и посочените касационни основания, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

При проверка на обжалваното решение, настоящата инстанция счита, че същото е валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон. Събрани са достатъчно доказателства, установяващи фактическата обстановка, при преценката на които са възприети законосъобразни правни изводи, които напълно се споделят от настоящата инстанция.

С решението на Районен съд гр. Панагюрище е отменил наказателно постановление 233 от 31.07.2014 г. на Председателя на ДКЕВР /сега КЕВР/, с което на „ЕВН – България Електроразпределение“ ЕАД с ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 37, представлявано от Гошо Чемширов, Костадин Величков и Роналд Брехелмахер на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за енергетиката е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева, за нарушение на т. 3.3.6 от Лицензия № Л-140-07 от 13.08.2004 г.

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът правилно е възприел фактическата обстановка по делото, а именно, че при извършена проверка от длъжностни лица от ДКЕВР се установило, че дружеството не е изпратило отговор по подадена жалба с вх. № 376507 от 07.03.2013 г. от Т. П. Б. от с. Бъта, общ. Панагюрище, в срок от един месец от получаването й съгласно разпоредбата на т. 3.3.6 от Лицензия № Л-140-07 от 13.08.2004 г. Жалбоподателят е получил след срока по лицензията отговор с писмо изх. № 2328 от 30.04.2013 г., с което са нарушени условията на т. 3.3.6 от лицензията. За извършеното нарушение е съставен АУАН и въз основа на него е издадено обжалваното наказателно постановление.

При така установеното от фактическа страна, районният съд правилно е приел че не е осъществен състав на нарушение, тъй като според приетата за нарушена разпоредба на т. 3.3.6 от лицензията, при наличие на жалба, лицензиантът е длъжен да я разгледа и реши в срок от един месец от получаването й. Тълкуването на цитираната разпоредба налага да се приеме, че е налице едномесечен срок за произнасяне по конкретна жалба, което безспорно може да бъде сторено и в последния ден от този срок. Едва след това за лицензианта възниква задължение писмено да уведоми потребителя за своето решение, което не е обвързано с конкретен срок, още по-малко е обвързано със срока по изр. първо. При постановяване на решението си първоинстанционният съд подробно е изследвал спорните въпроси и събраните по делото писмени и гласни доказателства, като правилно е приел, че наказателното постановление следва да бъде отменено поради липса на състав на нарушение. Настоящата касационна инстанция изцяло споделя мотивите, изложени от РС Панагюрище, поради което намира, че подадената касационна жалба следва да бъде оставена без уважение.  

При разглеждане на делото първоинстанционният съд не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяната на решението му. Решението на Районен съд гр. Панагюрище ще следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба като неоснователна - без уважение.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14 от 26.02.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 177/2015 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                     ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                        2./п/