Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 322/27.6.2016г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ІІІ административен състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми юни, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

 

 

при секретар

 

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по адм. дело 365 по описа на съда за 2016 г.

                                                  

Производството е по реда на чл. 294 и сл. от АПК и е образувано по жалба на А.А.А. и К.Т.А. *** против действия на Началника на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-475/17.08.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж, обективирани във възлагателно писмо с изх. № 01-144/09.03.2016 г. на началника на ДНСК гр. София.

С посоченото писмо, Началникът на ДНСК е възложил на „Радани“ ООД гр. Пазарджик принудителното изпълнение на посочената заповед, с което е постановено изпълнението на премахването на незаконния строеж да се извърши в периода от 11,00 часа на 26.04.2016 г. до 17,30 часа на 28.04.2016 г., а при евентуално обжалване на действията на органа по изпълнението, обективирани в настоящото писмо и спирането им по разпореждане на съда, на основание чл. 280, ал. 1 от АПК, принудителното премахване следва да бъде осъществено в срок от 20 работни дни, считано от датата на потвърждаването им от съда с влязъл в сила съдебен акт.

В жалбата са изложени доводи за нищожност на обжалваните действия на органа по изпълнение, поради липса на компетентност. Моли съда да обяви обжалваното постановление за нищожно, като алтернативно да отмени всички действия по принудителното изпълнение обективирани в процесното възлагателно писмо, като незаконосъобразни, неправилни и осъществени при съществени нарушения на процесуалните парвила.

Съдът след като се запозна с изпратената по делото административна преписка, с жалбата и със становищата на страните установи следното от фактическа и правна страна:

Със Заповед № ДК-02-ЮЦР-475/17.08.2011 г. на Началника на РДНСК - ЮЦР е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Подпорна стена“, находящ се в улица – тупик, кв.5 по плана на с.Нова Махала, община Батак, с извършител – К.Т.А.. Заповедта е обжалвана по съдебен ред, като с Решение № 147/02.04.2012 г. постановено по административно  дело № 900/2011 г. по описана на  Административен съд - Пазарджик, жалбата против посочената заповед е отхвърлена в частта, с която е наредедно премахването на строежа и е отменена в частта, с която К.Т.А. е определен за извършител на строежа. Съдебното решение е влязло в законна сила на 02.04.2012 г. Изпратена е покана за доброволно изпълнение изх. № Бт-134-00-495/23.04.2012 г. на разпореденото със Заповед № ДК-02-ЮЦР-475/17.08.2011 г., като жалбоподателят К.Т.А. не е сред лицата – адресати на поканата. На 09.10.2012 г. служители при ДНСК – ЮЦР са съставили протокол, от който е видно, че строежът не е премахнат в срока за доброволно изпълнение. Между ДНСК и „Радани“ ООД е сключен договор, с който на дружеството е възложено извършване на принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-475/17.08.2011 г. на Началника на РДНСК - ЮЦР. С писмо изх. № ПЗ-3130-01-144/09.03.2016 г. на Началника на ДНСК е възложено принудителното изпълнение на влязлата в сила заповед, като е определен период, в който да се извърши изпълнението. Сред адресатите на това писмо са и настоящите жалбоподатели. Жалбоподателката А.А.А. е редовно уведомена срещу подпис на 20.04.2016 г. за издаденото писмо, а за жалбоподателят К.Т.А. на същата дата е оформен отказ за получаване.

В законоустановения 14 – дневен срок и двамата жалбоподатели като адресати на възлагателното писмо са упражнили правото си на жалба пред Административен съд гр. Пазарджик, поради което подадената от тях жалба е допустима и подадена в срок. 

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 271, ал. 1, т. 1 от АПК, орган по изпълнението срещу граждани и организации е административният орган, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, освен ако в изпълнителното основание или в закон е посочен друг орган. Разписано е и изключение от това правило – в чл. 271, ал. 2, предл. второ от АПК, която норма гласи, че ако след издаването на изпълнителното основание, компетентността на органа бъде отнета, орган по изпълнението е органът по чл. 153, ал. 2 и ал. 3 от АПК. Съгласно тези разпоредби, когато компетентността на административния орган по въпроса бъде отнета, като страна по делото следва да бъде овластеният да издава същите актове орган.

След изменението на чл. 225, ал. 1 от ЗУТ (ДВ бр. 82/26.10.2012 г. в сила от 26.11.2012 г.), началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице е компетентен да издава заповед за премахване на незаконни строежи от първа, втора и трета категория или на части от тях. Съобразно разпоредбата на чл. 225а от ЗУТ, компетентентността  да се издават заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория е предоставена на друг орган - кмета на съответната община.

С оглед възникналата разнородна практика по прилагането на посочените разпоредби, законодателят изрично прие параграф 54 от ЗИД ЗУТ (обн. ДВ, бр. 101 от 22.12.2015г.) влязъл в законна сила на 26.12.2015г., съгласно който „Издадените заповеди от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от оправомощено от него длъжностно лице до 26 ноември 2012 г., както и заповеди, издадени на основание § 126 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.), за строежи от четвърта, пета и шеста категория, се изпълняват от органите на Дирекцията за национален строителен контрол“.

От изложеното следва изводът, че към момента на издаване на оспореното възлагателно писмо началникът на ДНСК е разполагал с правомощия да приведе в изпълнение влязлата в сила заповед на началника на РДНСК – ЮЦР.

Съдът намира обаче, че при извършване на обективираното във възлагателно действие по принудителното изпълнение са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, които да водят до незаконосъобразност, обосноваваща отмяна на същото.

На първо място следва да се отбележи, че неправилно административният орган е адресирал възлагателното писмо до настоящите жалбоподатели. Безспорно по делото се установи, че с влязло в сила решение № 147/02.04.2012 г., постановено по адм. дело № 900/2011 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик е отменена заповед № ДК-02-ЮЦР-457 от 17.08.2011 г. на началника на РДНСК ЮЦР, в частта, с която за извършител на незаконния строеж е посочен К.Т.А.. Не е адресат на заповедта за премахване, която е послужила за изпълнително основание, и жалбоподателката А.А.А.. К.Т.А. не е бил адресат и на покана за доброволно изпълнение с изх. № Бт-134-00-495 от 23.04.2012 г. каквото е изискването на чл. 277, ал. 1 от АПК. Жалбоподателите К.Т.А. и А.А.А. не са длъжници по изпълнението съгласно чл. 274, ал. 2 от АПК, т.е. те не следва да са адресати на възлагателното писмо, съответно към тях не следва да се предявяват разходите по извършеното принудително премахване.

Следва да се отбележи също, че органът по принудителното изпълнение е пристъпил към принудителното изпълнение без да е отправил покана за доброволно изпълнение към К.Т.А.. Поканата поражда задължение за адресата да извърши конкретни действия, когато е налице подлежащ на изпълнение административен акт. В процесния случай липсва изискващата се покана по чл. 277, ал. 1 от АПК, със съдържанието по чл. 277, ал. 2 от АПК. Отправянето на покана се следва и по силата на чл. 3 от Наредба № 13 от 2001 г., според която към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225, ал. 1 или 2 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение. Нито кодексът, нито подзаконовият нормативен акт предвиждат случай, в който да не се връчва покана с оглед качеството на задълженото/задължените лица, вкл. и когато извършителят е неизвестен. Липсата на отправена покана до адресатите на възлагателното писмо за доброволното изпълнение на посочената заповед е съществено нарушение на процедурата по принудително изпълнение на административния акт. Това е така, тъй като поканата е положителна предпоставка за преминаване към принудително изпълнение на ИАА и тя следва да предхожда изпълнителните действия.

С оглед на това съдът намира, че действията на Началника на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-475/17.08.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж, обективирани във възлагателно писмо с изх. № 01-144/09.03.2016 г. на началника на ДНСК гр. София, следва да бъдат отменени.

Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване с оглед разпоредбата на чл. 298, ал. 4 от АПК, съгласно която производството по чл. 294 и сл. от АПК приключва в една съдебна инстанция, което е относимо към цялото производство - както към решението по същество, така и към определението, с което се решава по същество акцесорното искане по чл. 297, ал. 4 от АПК

Воден от горното и на основание чл. 297, ал. 1 и чл. 298 от АПК, Административен съд Пазарджик, ІIІ-ри състав,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ по жалба на А.А.А. и К.Т.А. ***, действията на Началника на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-475/17.08.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж, обективирани във възлагателно писмо с изх. № 01-144/09.03.2016 г. на началника на ДНСК гр. София.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 298 ал. 4 от  АПК.

                                                                    

                                                      СЪДИЯ: /п/