Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 430/22.7.2016г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ХІ административен състав, в открито съдебно заседание на шести юли, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:

1. ВАСКО НАНЕВ
2. ХРИСТИНА ЮРУКОВА

 

 

При секретар

Я.В.

и с участието

на прокурора

Стоян Пешев

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по к.н.а.х. дело508 по описа на съда за 2016 г.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от АПК. Делото е образувано по касационна жалба на Р.М.М., с ЕГН **********, управител на „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ООД, ЕИК 131163929, гр. София, ул. „Стара планина“ № 31-33, ет. 2, офис 5 против решение № 267 от 13.05.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 220/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. С обжалваното решение е потвърден електронен фиш серия К, № 1081833 на ОД на МВР гр. Пазарджик, с който на касатора на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от същия закон е наложена глоба в размер на 50 лева.

В касационната жалба се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Иска се отмяна на решението, както и да се отмени издаденият електронен фиш.

В съдебно заседание касаторът редовно призован не се явява и не взема становище по жалбата.

Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР Пазарджик, редовно призован, не се представляват и не вземат становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което моли да бъде оставено в сила.

Административен съд - Пазарджик, като взе предвид доводите на страните и посочените касационни основания, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

При проверка на обжалваното решение, настоящата инстанция счита, че същото е валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон. Събрани са достатъчно доказателства, установяващи фактическата обстановка, при преценката, на които са възприети законосъобразни правни изводи, които напълно се споделят от настоящата инстанция.

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства районният съд е приел, за установена следната фактическа обстановка: На 18.11.2015 г. в 15,58 часа на АМ „Тракия“ км. 86+400 в посока гр. София, жалбоподателят при управление на МПС **** с ДК №****се е движил с превишена скорост от 161 км.ч., при разрешена за движение от 140 км.ч., при което превишението е било с 21 км.ч. Скоростта била установена и фиксирана със стационарна радарна система тип ***** ******. Въз основа на така направените констатации е издаден електронен фиш.

При така установеното от фактическа страна, районният съд правилно е приел за безспорно установено и доказано извършеното от жалбоподателя административно нарушение, като е счел, че правната квалификация на нарушението правилно е определена от наказващия орган.

С разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП се създава понятието "електронен фиш", с което се допуска изключение от общите процедурни правила на ЗАНН, касаещи започване на административно-наказателното производство със съставяне на АУАН и завършването му с издаване на НП. Като всяко изключение от общите правила, издаването на електронния фиш е подчинено на строго определени условия, изчерпателно дефинирани в чл. 189, ал. 4 ЗДвП, а именно нарушението да е установено и заснето с техническо средство и в отсъствие на контролен орган и на нарушител. Граматичното, логическо и систематично тълкуване на тази разпоредба, във вр. чл. 165, ал. 2, т. 6 и т. 7 от ЗДвП налага на категоричен извод, че издаването на електронен фиш е строго лимитирано и възможно само в случаите, в които съответните технически средства са позиционирани предварително, стационарно, със съответни предварителни обозначения за съществуването им и които средства работят на автоматичен режим, неналагащ непосредствено обслужване от съответен контролен орган. За всички останали случаи на използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган, въпросната разпоредба не важи и за констатираните с тези технически средства нарушения на ЗДвП следва да се спазва общия ред на ЗАНН за съставяне на АУАН и издаване на НП. В конкретния случай, по делото безспорно се установи, че електронният фиш е издаден за нарушение констатирано и заснето със стационарна радарна система тип **** **** и в отсъствие на контролен орган.

          При разглеждане на делото първоинстанционният съд не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяната на решението му. Решението на Районен съд гр. Пазарджик следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба като неоснователна - без уважение. 

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 13.05.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 220/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                     ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                        2./п/