Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 482/10.10.2016г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ХІ – административен състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:

1. ВАСКО НАНЕВ
2.
ХРИСТИНА ЮРУКОВА

 

 

При секретар

Т.С.

и с участието

на прокурора

Живко Пенев

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по к.н.а.х. дело № 541 по описа на съда за 2016 г.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от АПК. Делото е образувано по касационна жалба на Интерспед – Транс“ ЕООД с ЕИК 20010590 със седалище и адрес на управление с. Боримечково, ул. „Десета“ № 6, с управител Ш.А.Т. против решение № 301 от 31.05.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 683/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.

С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление № 180538-F-180699 от 29.01.2016 г., издадено от Директора на ТД на НАП- Пловдив, с което на „ИНТЕРСПЕД-ТРАНС“ ЕООД, ЕИК 200105900, със седалище и адрес на управление с. Боримечково, обл. Пазарджик, ул. „Десета“ № 6, представлявано от управителя Ш.Т., за нарушение на чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСВТС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е поставено в нарушение на закона – касационно основание по чл. 348, т. 1 от НПК. Излагат се доводи, че районният съд неправилно е приел, че административното производство е проведено съгласно разпоредбите на ЗАНН. Моли се да бъде отменено оспореното решение като неправилно и незаконосъобразно и да се отмени потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. П. ***, който по изложени съображения моли съда да уважи подадената жалба и отмени оспореното решение.

За ответника - ТД на НАП- Пловдив, редовно призован не се явява представител. По делото са постъпили писмени бележки от главен юрисконсулт Т., който по изложени съображения моли съда да остави без уважение подадената жалба и остави в сила оспореното решение.

 Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик счита, че касационната жалба е неоснователна и предлага решението на Районен съд – Пазарджик да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 Административен съд - Пазарджик, като взе предвид доводите на страните и посочените касационни основания, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

С решението на Районен съд гр. Пазарджик е потвърдено наказателно постановление № 180538-F-180699 от 29.01.2016 г., издадено от Директора на ТД на НАП- Пловдив, с което на „ИНТЕРСПЕД-ТРАНС“ ЕООД, ЕИК 200105900, със седалище и адрес на управление с. Боримечково, обл. Пазарджик, ул. „Десета“ № 6, представлявано от управителя Ш.Т., за нарушение на чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСВТС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, съдът правилно е възприел фактическата обстановка по делото, а именно, че при извършена проверка е установено, че „ИНТЕРСПЕД-ТРАНС“ ЕООД като задължено лице – интрастат оператор не е подал Интрастат декларация за търговски поток „пристигания“ за референтен период месец април 2015 г. в законоустановения срок до 14 – то число на месеца, следващ референтния период, т.е. до 14.05.2015 г. включително. Декларацията е подадена на 14.09.2015 г. с протокол вх. № 124991, т.е. налице е закъснение от 123 дни, с което е нарушил чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС. В резултат на това е съставен АУАН и впоследствие е издадено и обжалваното наказателно постановление.

При тази фактическа обстановка, районният съд е приел от правна страна, че формално е осъществен съставът на чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС и е потвърдил издаденото наказателно постановление. Нарушението е безспорно установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства. В мотивите на постановеното решение районният съд е обсъдил подробно и задълбочено както представените писмени доказателства, така и показанията на разпитаните по делото свидетели, поради което и правилно е потвърдил наказателното постановление.

При разглеждане на делото първоинстанционният съд не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяната на решението му. Решението на Районен съд гр. Пазарджик следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба като неоснователна - без уважение.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 301 от 31.05.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 683/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                          2./п/

 

 

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Кривиралчева:

 

Председателят на касационния състав намира, че при съставяне и връчване на АУАН е допуснато съществено процесуално нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление. Съставеният АУАН е връчен на упълномощеното лице А. З.. От приложеното по делото пълномощно се установява, че управителят на наказаното лице е упълномощил А. З. в качеството и на управител на фирма „Баланс Консулт 2000“ ЕООД да извършва от името и за сметка на представляваното от него дружество "Интраспед-Транс“ ЕООД всякакви действия, свързани с обичайната търговска дейност, като са изброени конкретни органи и институции, пред които пълномощникът да осъществява предоставените му функции, сред които е и ТД на НАП Пазарджик.

Съгласно чл. 40 от ЗАНН АУАН се съставя в присъствие на нарушителя. Изключение от това правило се допуска при условията на чл. 40, ал. 2 в случаите когато нарушителят е известен, но не може да бъде намерен, или след покана не се яви за съставяне на акта. Нарушител е лицето, на което е вменено извършване на нарушението - физическо, или юридическо, като законът не прави разграничение в процедурата в зависимост от вида на субекта. В случая на юридическото лице "Интраспед-Транс“ е съставен АУАН, който е предявен и връчен на А. З. упълномощена да го представлява, с пълномощно с нотариално заверен подпис, тоест упълномощеното лице представлява търговски пълномощник по смисъла на чл. 26, ал. 1 от Търговския закон. Пълномощникът обаче не е бил упълномощен да представлява търговеца при съставяне и подписване на актове за установяване на административни нарушения. За осъществяване на представителство в тази хипотеза е необходимо изрично упълномощаване, тъй като, както съставянето на АУАН не е обичайна търговска дейност, и по аргумент от  чл. 26, ал. 2 от Търговския закон, общото упълномощаване не е достатъчно и е необходимо изрично такова.

В тази връзка председателят на състава намира за основателни доводите на касатора за липса на предпоставки по чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, от което следва логичен и законосъобразен извод за допуснато съществено процесуално нарушение в административно-наказателното производство при съставяне на АУАН, водещо до нарушаване правото на защита и съставляващо самостоятелно основание за отмяната на издаденото въз основа на него НП. Отделно от това, но във връзка допуснатото процесуално нарушение е налице и нарушение при съставяне на акта, тъй като дружеството не е поканено за съставяне на АУАН, а директно за връчването му, т.е. не е спазена и процедурата по чл. 40, ал. 1 от ЗАНН.

 

                                                     

                                             Съдия Кривиралчева:/п/