Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 509 / 10.10.2016г.

             

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Пазарджик, в открито заседание  на четиринадесети септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

                                       ЧЛЕНОВЕ:  1. ВАСКО НАНЕВ

2. ХРИСТИНА ЮРУКОВА

                                                           

при секретаря Т.С. и с участието на прокурора Живко Пенев, разгледа докладваното от съдия Нанев касационно административнонаказателно дело № 578, по описа на съда за 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с гл.ХII от АПК.

С Решение № 124/15.06.2016 г., постановено по НАХД № 201, по описа за 2016 год., Районен съд Велинград е отменил Наказателно постановление № 106511-F107963/12.06.2014 г. на заместник-директора на ТД на НАП Пловдив, с което на ЕТ „Еделвайс-С.Д.“, със седалище и адрес на управление с. С. П., ул. „Ч.“ № .., представлявано от С.Н.Д., е наложена имуществена санкция в размер на 600 лева, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС.

Недоволен от така постановеното решение административно-наказващият орган е подал касационна жалба. В жалбата се твърди, че обжалваното решение е издадено в противоречие с материалния закон, като се твърди, че са налице касационните основания на чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от АПК. Твърди се, че не е взето отношение и обсъден в мотивите на решението въпросът има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство, предвид представените от жалбоподателите препис-извлечение от акт за смърт на С.Н.Д. и удостоверение за наследници от 25.01.2016 г. и ако да – какви ще са правните последици относно издаденото преди смъртта на лицето НП от дата 12.06.2014 г. Твърди се също, че към датата на подаване на касационната жалба, едноличният търговец не е заличен от Търговския регистър (ТР) и липсват данни (вписване) за извършено правоприемство на търговското предприятие, като се прилага разпечатка от ТР. Изказват се и съображения по същество за незаконосъобразност на решението.

Ответниците по касационната жалба – У.А.Д., Н.С.Д., А.С.Д. и Р.С.Ш. се представляват от адв. А., който заявява от тяхно име становище за неоснователност на жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата. Предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила.

Съдът, след като се запозна с доказателствата, събрани в производството пред районния съд и със становищата на страните, намира следното:

За да отмени обжалваното НП, районният съд е приел от фактическа страна следното:

С АУАН от 28.04.2014 г. е констатирано, че ЕТ „Еделвайс-С.Д.“, със собственик С.Н.Д., не е осигурил регистрирането и отчитането на всяка извършена от него продажба в търговския обект на фирмата – хранителен магазин, находящ се в с. С. П., чрез издаване на касови бележки от фискално устройство. Нарушението е констатирано по време на извършена проверка на 23.04.2014 г. при засичане на касовата наличност, чрез отпечатване на служебен отчет и преброяване на касата от търговския работник А. Д..

При така установената фактическа обстановка съдът е направил извод, че в хода на проведеното административнонаказателно производство са допуснати особено съществени процесуални нарушения, които влекат след себе си отмяната на обжалваното НП.

Настоящият съдебен състав  намира този извод на районния съд за неправилен.

Обжалваното НП е издадено срещу ЕТ „Еделвайс-С.Д.“ със собственик С.Н.Д., като видно от представения в производството пред първата контролна съдебна инстанция препис-извлечение от акт за смърт, същият е починал на 04.01.2015 г. Жалбоподателите У.А.Д., Н.С.Д., А.С.Д. и Р.С.Ш., съгласно представеното удостоверение за наследници, са наследници по закон на С.Н.Д.. Без съмнение със смъртта на физическото лице, вписано в ТР като ЕТ, неговите права и задължения преминават върху наследниците му. Една от хипотезите, уредени в Търговския закон (ТЗ) за прехвърляне на търговското предприятие, е именно наследяване на починалия едноличен търгове при смърт на физическото лице. Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице, само заедно с предприятието му, като същото има за правна последица – продължаване на дейността на търговеца от друго лице. За да могат съвкупността от права и задължения на едноличния търговец да преминат върху неговите наследници, то следва същите да са поели предприятието по смисъла на чл.60, ал.2 от ТЗ. Юридическите последици от вписаното поемане на търговското предприятие на починалото лице са, че след вписване на поемането на предприятието, всички права, задължения и фактически отношения преминават върху наследника на търговеца, който е поел предприятието като универсален правоприемник на всички правоотношения. Носител на правата и задълженията на починалото лице става наследникът, поел предприятието. В касационната жалба се твърди, че в тази насока не е извършено вписване в ТР, т.е. няма данни за извършено правоприемство. Такива данни не са събирани в хода на производството пред първата контролна съдебна инстанция. В мотивите си районният съд не е изложил съображения защо приема, че четиримата жалбоподатели са правоприемници на едноличния търговец.

С оглед изложеното съдът следва да събере доказателства в тази насока, а именно: притежават ли активна процесуална легитимация жалбоподателите да представляват едноличния търговец. След събиране на доказателства за тези обстоятелства, преди да се произнесе по същество, районният съд следва да се произнесе и по допустимостта на подадената пред него жалба, в зависимост от резултата от указаното изследване.

С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че решението е Районен съд Велинград е постановено при нарушение на закона, поради което същото следва да бъде отменено, а делото върнато за разглеждане от друг състав на Районен съд Велинград, който да се произнесе по допустимостта и евентуално по съществото на жалбата.

Воден от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, във връзка с чл.222, ал.2  от АПК, Административен съд Пазарджик, ХI състав,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 124/15.06.2016 г., постановено по НАХД № 201 по описа за 2016 год. на Районен съд Велинград.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Велинград.

Решението е окончателно.

 

 

                                                                                     Председател: /П/

 

                                                                                              Членове: 1./П/

 

                                                                        2./П/