Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 475/27.9.2016г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ІІІ – административен състав, в открито съдебно заседание на дванадесети септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

 

 

 

при секретар

Я.В.

и с участието

на прокурора

Стефан Янев

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по адм. дело № 588 по описа на съда за 2016 г.

 

Производството е по реда на чл. 203 и сл. от АПК, във връзка с чл. 1 от ЗОДОВ и е образувано по искова молба, подадена от К. Й.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. А. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от директора – ст. комисар Й.Р, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1 000 лева за неимуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 14-0367-002007 от 29.11.2014 г. на началник група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законовата лихва върху тази обезщета, считано от деня на влизане в сила на съдебното решение  - 05.03.2015 г., до датата на завеждане на исковата молба – 14.07.2016 г. в размер на 102 лева, както и законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

Ищецът твърди, че в следствие на отменен като незаконосъобразен по надлежния ред административен акт е претърпял неимуществени вреди, които оценява на 1 000 лева, изразяващи се в непрекъснат, неоснователен тормоз, който е довел до стрес, унижение и безпокойство. Издаденото незаконосъобразно наказателно постановление предизвикало у него отрицателни емоции, които са се отразили на нормалното му човешко поведение. Предвид на това моли съда да осъди ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Й.Р, да му заплати сумата от 1 000 лева, представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди, в резултат на незаконосъобразен административен акт - наказателно постановление № 14-0367-002007 от 29.11.2014 г. на началник група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законовата лихва върху тази обезщета, считано от деня на влизане в сила на съдебното решение  - 05.03.2015 г., до датата на завеждане на исковата молба – 14.07.2016 г. в размер на 102 лева, както и законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

В съдебно заседание, ищецът редовно призован не се явява и не взема становище по исковата молба и по доказателствата.

Ответникът - ОД на МВР Пазарджик, редовно призован не се представлява. По делото е постъпил писмен отговор вх. № 3586 от 29.07.2016 г. от юрисконсулт В., която по изложени съображения моли съда да отхвърли иска като неоснователен и недоказан. Претендира заплащането на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик изразява становище, че предявеният иск е неоснователен и недоказан. Счита, че не са налице доказателства, от които да се направи извод за претърпените от ищеца неимуществени вреди. Моли съда да отхвърли исковата молба и да присъди разноски на ответната страна.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Административният акт, в резултат на който се твърди, че са настъпили неимуществени вреди за ищеца е НП № 14-0367-002007 от  28.11.2014 г. на началник група към ОД на МВР Пазарджик РУ Велинград, с което на К. Й.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ, за извършено нарушение на чл. 259, ал. 2 от КЗ. Ищецът е обжалвал посоченото наказателно постановление, за което било образувано а.н.х.д.№ 547/2014г. по описа на Районен съд - Велинград. С решение № 23 от 10.02.2015 г., PC Велинград е отменил като незаконосъобразно НП № 14-0367-002007 от  28.11.2014 г. на началник група към ОД на МВР Пазарджик РУ Велинград, което не е обжалвано и е влязло в законна сила, т.е. с влязъл в сила съдебен акт е отменен актът (НП № 14-0367-002007 от  28.11.2014 г.) на началник група към ОД на МВР Пазарджик РУ Велинград.

В изпълнение на чл. 171, ал. 4 и ал. 5 от АПК, съдът с определението за насрочване на делото е указал на страните доказателствената тежест, както и се е произнесъл по доказателствените искания съдържащи се в исковата молба. Въпреки това по делото не са представени доказателства във връзка с твърденията в исковата молба, от които да се направи обоснован извод за основателността на иска.

Въз основа на тези факти, съдът счита предявения иск за допустим, а разгледан по същество за неоснователен и недоказан.

Съгласно разпоредбата на чл. 203 АПК гражданите и юридическите лица могат да предявят искове за обезщетение за вреди, причинени им от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица. Основателността на иск с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ и чл. 203 от АПК, предполага установяването на кумулативното наличие на следните предпоставки: незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата, при или по повод изпълнение на административна дейност, отменени по съответния ред; вреда от такъв административен акт; причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат. При липса на някой от елементите на посочения фактически състав не може да се реализира отговорността на държавата по посочения ред. Доказателствената тежест за установяване наличието на всичките предпоставки се носи от ищеца, търсещ присъждане на обезщетение за претърпени вреди.

В конкретния случай от събраните по делото доказателства не се доказа наличието на всички предвидени в закона материални предпоставки. Налице е издадено незаконосъобразно наказателно постановление, което е оспорено и отменено от съда, с влязло в сила решение, което е и първата задължителна предпоставка за предявяване на иск по ЗОДОВ.

По делото не бяха представени доказателства за наличието на вреди от отменения незаконосъобразен административен акт, въпреки дадените от съда указания. Не са представени и доказателства, че именно в резултат на това наказателно постановление, ищецът е претърпял неимуществени вреди изразяващи се в непрекъснат, неоснователен тормоз, който е довел до стрес, унижение и безпокойство, както се твърди в исковата молба. Тоест не се доказа наличие и на третата задължителна предпоставка, за да възникне правото на обезщетение, а именно наличието на пряка и непосредствена причинна връзка между незаконосъобразното наказателно постановление и евентуално настъпилите неимуществени вреди.

Предвид на гореизложеното, съдът намира предявения иск за неоснователен и недоказан, поради което ще следва да бъде отхвърлен.

С оглед изхода на делото и своевременно направеното искане от пълномощника на ответника, ищецът ще следва да заплати на ответника направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Воден от горното, Административен съд – Пазарджик, ІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ иска на К. Й.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. А. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от директора – ст. комисар Й.Р, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1 000 лева за неимуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 14-0367-002007 от 29.11.2014 г. на началник група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законовата лихва върху тази обезщета, считано от деня на влизане в сила на съдебното решение  - 05.03.2015 г., до датата на завеждане на исковата молба – 14.07.2016 г. в размер на 102 лева, както и законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА К. Й.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от директора – ст. комисар Й.Р направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

                                                               

                                                               

                                                              СЪДИЯ:/п/