Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 626/11.11.2016г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик, Х състав, в открито съдебно заседание на дванадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Мариана Шотева

                                               ЧЛЕНОВЕ:  1. Десислава Кривиралчева

                                                              2. Георги Видев

При секретаря Д.Г., разгледа докладваното от съдия Шотева административно дело № 622, по описа на съда за 2016 г. За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 185

 и следващите от АПК. Образувано е по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Пазарджик, против разпоредбите на чл.9 ал.1 т.6, чл.9 ал.2 т.6, чл.17 ал.1 т.5, чл.21 ал.1 т.4, чл.23 ал.1 т.5, чл.26 ал.5 т.10, чл.30а ал.1 т.5, чл.30б ал.1 т.5, чл.30в т.7, чл.30ж ал.1 т.2 и т.6 и чл. 30д ал.1 от Наредба на Общински съвет Пазарджик за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик.

В него са изложени подробни съображения относно незаконосъобразността на оспорените разпоредби, като приети в противоречие с материални закони от по-висока степен, а именно с нормите на чл. 3, ал. 3 от Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от Закона за нормативните актове, както и с Конституцията на Република България и Закона за местните данъци и такси и чл.56 ЗУТ. Иска се от съда да отмени атакуваните разпоредби в обжалваната част. Претендират се разноски.

Ответникът по оспорването Общински съвет - Пазарджик,  чрез процесуален представител – адвокат И., в съдебно заседание оспорва протеста. Иска от съда той да бъде отхвърлен, като счита, че Наредбата е издадена в съответствие с административнопроизводствените правила, не са налице основанията в протеста за отмяна, тъй като не е налице противоречие с материалния закон. Излага подробни съображения в писмено становище. Претендират се разноски.

 

Съдът, като обсъди становищата на страните, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, като направи проверка по чл. 168, във вр. с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Кметът на Община Пазарджик  е  входирал на 09.07.2004 година предложение до председателя на Общински съвет – Пазарджик, относно приемането на наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община – Пазарджик. Към предложението с вх. № 615/09.07.2004 г. е приложен проект на решение за приемане на наредбата, проект на самата наредба. Съответно по делото са приети и становища на комисия по „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Пазарджик, взето на заседание на 26.07.2004 г., становище на комисия по „Култура и вероизповедание“ към ОС – Пазарджик, взето на заседание на 26.07.2004 г. становище на комисия по „Икономическо развитие, евроинтеграция, национално и международно сътрудничество“ – Пазарджик, взето на заседание на 21.07.2004 г. Представени са и становища на комисия по „Опазване на околната среда, селско, горско и водно стопанство“, комисия по „Общинска собственост“, комисия „Законност, обществен ред, безопасност на движението и развитие на самоуправлението“, комисия по „Образование и наука“ към ОС – Пазарджик, комисия „Здравеопазване и социална политика“, комисия „За децата, младежта, спорта и туризма“, комисия по „Устройство на територията“. С протокол № 9 от заседание на ОС – Пазарджик проведено на 28.07.2004 г. от 14.00 часа е прието Решение № 120/29.07.2004 г. относно приемане на наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община  Пазарджик от общ брой на общинските съветници – 41 са присъствали 31, като всички са гласували „за“.

С писмо вх. № 128/09.02.2012 г. е входирано предложение относно проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик. Предложението от кмета на Община  Пазарджик е подробно мотивирано, съгласно изискванията на закона. Към предложението е приложен проект на решение за изменение и допълнение на наредбата, както и мотиви към проекта на наредба за изменение и допълнение на наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община – Пазарджик, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА. Преди приемане на промените в наредбата са изискани становища на постоянните комисии към Общински съвет – Пазарджик. С протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Пазарджик проведено на 23.02.2012 г. от 14.00 часа е прието Решение № 33/22.02.2012 г., с което решение са приети предложените промени в наредбата. От общ брой общински съветници гласували са 37, „за“-25, „против“-2, „въздържали се“ – 10.

По делото е приета от съда Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съръжения на територията на Община Пазарджик, действаща към момента.Съгласно :

-     чл.9 ал.1 (изм. с решение №33/2012, протокол №3)- Разрешението за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги на закрито върху общински терени се издава от главния архитект по следния ред: т.6. приложено копие от документи за липса на данъчни и финансови задължения към Община Пазарджик;

-     чл.9 ал.2- Разрешението за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги на закрито върху терени държавна собственост се издава

от главния архитект, на базата на одобрени схеми по чл.6, по следния ред: т.6 приложено копие от документи за липса на данъчни и финансови задължения към Община Пазарджик;

-   чл.17 ал.1 (изм. с решение №33/2012, протокол №3)- Разрешенията за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.15 се издават от главния архитект по следния ред: т.5 приложено копие от документи за липса на данъчни и финансови задължения към Община Пазарджик;

-   чл.21 ал.1 (изм. с решение №33/2012, протокол №3) (1) Разрешенията за поставяне на маси и бар-плотове пред заведенията за хранене и развлечения се издават от главния архитект при следния ред: т.4. приложено копие от документи за липса на данъчни и финансови задължения към Община Пазарджик;

-   чл.23 ал.1 (изм. с решение №33/2012, протокол №3) - Разрешенията за поставяне на слънцезащитни навеси се издават от главния архитект по следния ред: т.5 приложено копие от документи за липса на данъчни и финансови задължения към Община Пазарджик;

-чл.26 ал.5 (нова с решение №33/2012, протокол №3)- Разрешенията за поставяне на спортно-атракционни съоръжения за търговия и услуги , разполагани във връзка с организиране на празници от общоградски и национален характер, фестивали и други подобни в общински терени се издават от главния архитект по следния ред: т. 10. приложено копие от документи за липса на данъчни и финансови задължения към Община Пазарджик;

-   чл. 30а ал.1 (нов с решение №33/2012, протокол №3) - Разрешенията за поставяне на метални рампи, стълби, платформи и асансьори в общински и държавни терени се издават от главния архитект по следния ред: т.5 документи за липса на данъчни и финансови задължения към Община Пазарджик;

-   чл. 306 ал.1 (нов с решение №33/2012, протокол №3) - Разрешенията за поставяне на метални рампи, стълби, платформи и асансьори в частен терен се издават от главния архитект по следния ред: т.5. Документи за липса на данъчни и финансови задължения към Община Пазарджик;

-   чл. 30в ал.1 (нов с решение №33/2012, протокол №3)- Разрешенията за поставяне на материали (строително скеле, площадки за складиране на строителни материали, временни огради, строителни скелета и др.) на основание чл.56 и чл.157 от ЗУТ се издават от главния архитект по следния ред: т.7. Документи за липса на данъчни и финансови задължения към Община Пазарджик;

-   чл. 30д ал.1 (нов с решение №33/2012, протокол №3)- Поставянето на преместваеми съоръжения в имоти, частна собственост, се извършва на базата на подробни схеми за разполагане;

-   чл. 30ж ал.1 (нов с решение №33/2012, протокол №3) - Разрешението за поставяне на преместваеми съоръжения върху терени, частна собственост

-   се издава от главния архитект, по следния ред: т.2 одобрена подробна схема за разполагане; т.6 приложено копие от документи за липса на данъчни и финансови задължения към Община Пазарджик.

Въз основа на така изградената фактическа обстановка, съдът формира следните правни изводи:

Протестът е процесуално допустим. Оспорването е направено от Прокурор при Окръжна прокуратура - Пазарджик, който с оглед нормата на чл. 186, ал. 2 от АПК притежава процесуална възможност да оспори подзаконов нормативен акт. Оспорването е срещу част от нормативен акт, поради което същото не е ограничено във времето, по арг. от чл. 187 от АПК. Предмет на оспорване са разпоредбите на чл.9 ал.1 т.6, чл.9 ал.2 т.6, чл.17 ал.1 т.5, чл.21 ал.1 т.4, чл.23 ал.1 т.5, чл.26 ал.5 т.10, чл.30а ал.1 т.5, чл.30б ал.1 т.5, чл.30в т.7, чл.30ж ал.1 т.2 и т.6 и чл. 30д ал.1 от Наредба на Общински съвет Пазарджик за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик. Те са подзаконов нормативен акт по смисъла на чл. 75 ал. 1 от АПК и подлежат на проверка за законосъобразност.

Разгледан по същество, протестът се явява основателен.

Съдът счита, че оспорената разпоредба е приета от компетентен орган, в писмена форма, при спазване на изискванията за кворум и начин на гласуване, регламентирани в ЗМСМА. Налице е валиден нормативен административен акт, действащ към момента на оспорването.

Спазени са изискванията на чл.28, ал. 2 от ЗНА (преди изм. с ДВ бр.34/2016г.) .

Протестираните в настоящото съдебно производство текстове на Наредбата  се преценяват от настоящата съдебна инстанция като приети в противоречие с материалния закон, в който смисъл са изложените от оспорващия Прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик съображения.

Съгласно оспорените  текстове, исканията за издаване на съответните разрешения следва да бъдат придружени с декларация за липса на задължения към Общината.А текстовете на чл.30д, ал.1 и чл.30ж,ал.1,т.2 от Наредбата са свързани и с изискване за предоставяне на схема одобрена от главния архитект и за имоти частна собственост.

Относно първото твърдяно нарушение – изискване на документ удостоверяващ липса на задължения към община Пазарджик :

Наредбата регламентира обеществени отношения от местно значение, съобразно нормативни актове от по-висока степен-чл.76,ал.3 АПК и чл.8 ЗНА.Съгласно чл.72,ал.1 и чл.79 ЗМДТ за ползване на тротоари , площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари/открити и покрити/, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост, се заплаща такса при издаване на разрешение за посочения в него период.С оглед на тази разпоредба, изискването за издаване на разрешение за ползване на общинска земя  е законосъобразно.Незаконосъобразно е изискването за предоставяне на документ  удостоверяващ липса на задължения към община Пазарджик. Поради това разпоредбите в това им съдържание води до нарушаване принципа на свободната стопанска дейност, в която връзка е основателен доводът на оспорващия Прокурор при ОП – Пазарджик за нарушение на чл. 3 ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Тази разпоредба предвижда при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност, административните органи и органите на местно самоуправление да не могат да ограничават лицата да извършват дадена стопанска дейност. С разглежданите в процесния случай норми е ограничен кръгът на лицата, които могат да заявят издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения и обекти на територията на Община Пазарджик, като е въведена административна пречка за граждани, които имат задължения към същата. Това само по себе си представлява ограничаване и въвеждане на тежести при административното регулиране и административния контрол.

Целта на закона, въведена в чл. 1 ал. 2 от ЗОАРАКСД, е да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление. Следователно в случая, чрез въвеждането на ограничения досежно кръга на лицата – заявители, за ползване на общинска и държавна земя, нормативно предвиденият от Общински съвет Пазарджик административен контрол в процесната норма излиза извън целта на ЗОАРАКСД и противоречи на същата. В настоящия случай административното регулиране не е до обществено оправдани граници по смисъла на чл. 1 ал. 2 от ЗОАРАКСД, тъй като целта на оспорените разпоредби е да въведе тежести, а не да улесни извършването на определена стопанска дейност.

Протестираните текстове на Наредбата са приети и в нарушение на чл. 19 ал. 1 от Конституцията на Република България, съгласно която норма икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива, а с оглед ал. 2 законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотреби с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя. С обжалваните текстове  от Наредбата е въведено неравенство на стопанските субекти, изразяващо се в ограничаване на кръга от лица, имащи право да заявят намерение чрез подаване на искане, на територията на община Пазарджик.

Установява се и противоречие на оспорените нормативни разпоредби от Наредбата с чл. 76 ал. 3 от АПК, съгласно който общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по – висока степен обществени отношения с местно значение. С оспорените норми е създадена уредба, неуредена в по – високия по степен нормативен акт. Изисква се като задължителност за редовност на заявлението, тоест като предпоставка за издаване на разрешение ,липса на задължения към Община Пазарджик. По тази начин общинският съвет е уредил начин на събиране на свои вземания от граждани към общината, който не е съответен на възприетия в ЗМДТ ред. Съгласно чл. 4 от ЗМДТ, установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на ДОПК.

Относно втората група норми :

Чл. 30 д ал.1 и чл.30ж ал.1 т.2, се установява, че същите противоречат на чл.56 ал.2 от ЗУТ. Съгласно разпоредбата на чл.56,ал.2 от ЗУТ, за обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. Правилно представителя на ОП Пазарджик е възприел , че за държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител. Граматическото тълкуване на нормата на чл.56 ал.2 от ЗУТ обуславя извод, че не се изисква одобряване на схема за частни имоти. Това е така, защото, първо, употребата на съюза „а" е за отрицание на съответното просто изречение в сложното такова. Второ, съюзът „и" е признак за кумулативност на изискванията за наличие на схема само за държавните и общинските имоти. Следователно, по аргумент на противното основание-схема за разполагане в имоти-частна собственост не се предвижда. В случая органът на местно самоуправление незаконосъобразно разширява изискванията за поставяне на преместваеми обекти .

 

По изложените съображения настоящата съдебна инстанция преценява, че разпоредбите на чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 от Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти на  територията на Община Септември, приета с Решение № 375/23.04.2013 г. на Общински съвет – Септември, в частта на изискването за предоставяне на копие от документи за липса на задължения към Община – Септември към заявленията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти,противоречи на чл. 3 ал. 3 от ЗОАРАКСД, чл. 76 ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА, поради което се явяват незаконосъобразни и като такава следва да бъдат отменени.

Предвид изхода на спора на Окръжна прокуратура Пазарджик следва да бъдат присъдени направените съдебни разноски в размер на 20 лева, представляващи заплатен депозит за публикация в "Държавен вестник".

 

Водим от горното, съдът на основание чл. 193, ал. 1 от АПК

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ разпоредбите на разпоредбите на чл.9 ал.1 т.6, чл.9 ал.2 т.6, чл.17 ал.1 т.5, чл.21 ал.1 т.4, чл.23 ал.1 т.5, чл.26 ал.5 т.10, чл.30а ал.1 т.5, чл.30б ал.1 т.5, чл.30в т.7, чл.30ж ал.1 т.2 и т.6 и чл. 30д ал.1 от Наредба на Общински съвет Пазарджик за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик.

 

ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.

 

 

 

Председател:/п/

 

 

Членове:1./п/

 

 

              2./п/