Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 550/27.10.2016г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ХІ административен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 МАРИАНА ШОТЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:

1. ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА
2. ВАСКО НАНЕВ

 

 

При секретар

Я.В.

и с участието

на прокурора

Стефан Янев

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по к.н.а.х. дело629 по описа на съда за 2016 г.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от АПК. Делото е образувано по касационна жалба на С.С.С. с ЕГН **********,***, в качеството му на едноличен собственик на капитала и представляващ „Унитех ко“ ЕООД с ЕИК 107595509 гр. Габрово против решение № 334 от 14.06.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 338/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.

С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление № 15-5313-000304/13.10.2015 г. на началник Група „Престъпления по пътищата“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с което на касатора за нарушение на чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/е наложена глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗДвП.

В касационната жалба се твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно. Счита, че районният съд не е взел предвид факта, че при определяне размера на санкцията наказващият орган не се е съобразил с изискванията на чл. 27 от ЗАНН, като не е отчел причините за извършване на нарушението, както и обстоятелството, че е извършено за първи път. Моли съда да отмени постановеното решение, като вместо него постанови друго, с което се намали така наложеното наказание в минималните размери, посочени в закона. В съдебно заседание касаторът редовно призован не се явява и не се представлява.

Ответникът по касационната жалба – Група „Престъпления по пътищета“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, редовно призовани, не се явяват и не вземат становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Счита, че решението на Районен съд гр. Пазарджик е правилно и законосъобразно и моли да бъде оставено в сила.

Административен съд - Пазарджик, като взе предвид доводите на страните и посочените касационни основания, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С решението си Районен съд гр. Пазарджик е потвърдил наказателно постановление № 15-5313-000304/13.10.2015 г. на началник Група „Престъпления по пътищата“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с което на касатора за нарушение на чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/е наложена глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗДвП. Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът правилно е възприел фактическата обстановка по делото, а именно, че на 03.09.2015 г. около 17,15 часа на АМ *** километър 95-ти, в посока гр. София касаторът е управлявал МПС лек автомобил – **** с поставени табели с български транзитен номер № ****, собственост на „Унитех ко“ ЕООД гр. Габрово, по път отворен за обществено ползване, което не е било регистрирано по надлежния ред. В резултат на това е съставен акт за установяване на административно нарушение и е издадено обжалваното наказателно постановление.

При постановяване на обжалваното решение първоинстанционният съд правилно е приел, че е осъществен съставът на административното нарушение на чл. 140, ал. 1, предл. първо от ЗДвП, който предвижда по пътищата, отворени за обществено ползване, да се допускат само МПС, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. В случая управляваното от жалбоподателя МПС не е било надлежно регистрирано, имало е поставени регистрационни табели с български транзитни номера, които са били за временно движение, валидни до 29.08.2015 г. Нарушението е безспорно установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства и не се оспорва от нарушителя. В мотивите на постановеното решение районният съд е обсъдил подробно и задълбочено както представените писмени доказателства, така и показанията на разпитаните по делото свидетели. В тази връзка настоящият касационен състав изцяло споделя изложените съображения, с които е потвърдено наказателното постановление.

В решението на районния съд е застъпено и становище по отношение на размера на наложената административна санкция, като е прието, че административният орган се е съобразил с изискванията на чл. 27, ал. 1 от ЗАНН, като е наложил на нарушителя санкция в посочения размер. Съдът правилно е приел, че наложеното наказание е съобразено с тежестта на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено.

При разглеждане на делото първоинстанционният съд не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяната на решението му. Решението на Районен съд гр. Пазарджик да бъде оставено в сила, а касационната жалба като неоснователна - без уважение.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 334 от 14.06.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 338/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                        

 

                   ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                        2./п/