Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 568/28.10.2016г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ХІ – административен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 МАРИАНА ШОТЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:

1. ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА
2. ВАСКО НАНЕВ

 

 

При секретар

Я.В.

и с участието

на прокурора

Стефан Янев

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по к.н.а.х. дело № 631 по описа на съда за 2016 г.

                                             

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от АПК. Делото е образувано по касационна жалба на Държавна комисия по стоковите борси и тържища гр. София против решение № 348 от 17.06.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 808/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.

С обжалваното решение е отменено наказателно постановление № 04100 от 31.03.2016 г. на председателя на Държавна комисия по стоковите борси и тържища /ДКСБТ/ гр. София, с което е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 3б от Закона за стоковите борси и тържища на „Делко груп“ ЕООД с ЕИК 112661544 със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46, ет. 1, представлявано от Недялко Ангелов Здравков.  

В касационната жалба се твърди, че решението на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно, постановено при неправилно приложение на материалния закон. Моли се да бъде отменено решението на районния съд и постановено ново, с което да се потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

 В съдебно заседание касаторът, редовно призован, се представлява от юриск. К., който по изложени съображения моли съда да уважи подадената жалба и отмени оспореното решение като неправилно и незаконосъобразно.

За ответника – „Делко груп“ ЕООД гр. Пазарджик, редовно призовани, се явява адв. К., който счита жалбата за неоснователна и моли съда да остави в сила решението на районния съд по съображения, изложени в писмено становище.  

Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик счита, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и моли да бъде оставено в сила.

Административен съд - Пазарджик, като взе предвид събраните доказателства, доводите на страните и посочените касационни основания, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С решението си Районен съд гр. Пазарджик е отменил наказателно постановление № 04100 от 31.03.2016 г. на председателя на ДКСБТ гр. София, с което е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 3б от Закона за стоковите борси и тържища на „Делко груп“ ЕООД с ЕИК 112661544 със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46, ет. 1, представлявано от Недялко Ангелов Здравков. 

Въз основа на събраните по делото писмени доказателства съдът правилно е установил и възприел фактическата обстановка по делото, а именно че: На 09.03.2016 г. при извършена проверка от служители на ДКСБТ е установено, че „Делко груп“ ЕООД гр. Пазарджик извършва търговски сделки на едро с налични храни (плодове, зеленчуци, ядки) на място, което не е регистрирано като стоково тържище, пазар на производителите или вписан самостоятелен обект по смисъла на ЗСБТ, с което е нарушил чл. 3б във връзка с чл. 65, ал. 2 от същия закон. Въз основа на това е съставен АУАН и е издадено обжалваното НП.

Районният съд правилно е отменил наказателното постановление като е приел, че са допуснати съществени нарушения на разпоредбите на чл. 42, т. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, а именно липсва ясно, пълно и еднозначно описание на твърдяното нарушение, както и датата на извършването му. В мотивите на обжалваното решение е застъпено, че точното и ясно посочване, както на датата на извършване на нарушението, така и на обстоятелствата при които е извършено, е съществен реквизит на акта за установяване на административно нарушение и на издаденото в резултат на него наказателно постановление, което нарушение не може да бъде преодоляно по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН и е самостоятелно основание за отмяна.

Настоящата касационна инстанция намира изводите на първоинстанционния съд за правилни и законосъобразни. Липсата посочените по-горе реквизити не дава възможност да се установи осъществен ли е съставът на нарушението предвиден в посочените разпоредби, а така също, води до нарушаване правото на защита на нарушителя, а именно да разбере в пълен обем за какво точно ще бъде санкциониран, с оглед организиране в пълнота на защитата си. Посоченото нарушение е съществено и не може да бъде отстранено с издаването на наказателно постановление, нито в съдебната фаза на производството. Същото е довело до сериозно нарушаване на правото на защита на жалбоподателя, поради което съставлява самостоятелно основание за отмяна на обжалваното НП.

В ЗАНН са определени общите правила за административните нарушения и наказания, реда за установяване на административните нарушения, за налагане и изпълнение на административните наказания и осигурява необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите. За целта същият съдържа императивни норми относно съдържанието на АУАН и НП. Съгласно чл. 42, т. 3 и т. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 в акта и в НП следва да бъдат посочени датата и мястото на извършване на нарушението, неговото описание и на обстоятелствата, при които е било извършено. Липсата на някои от тези реквизити води до съществено нарушаване правото на защита на наказаното лице и го поставя в невъзможност да организира в пълен обем защитата си.

При разглеждане на делото първоинстанционният съд не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяната на решението му. Решението на Районен съд гр. Пазарджик следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба като неоснователна - без уважение.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 348 от 17.06.2016 г. постановено по н.а.х. дело № 808/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/                                    ЧЛЕНОВЕ: 1./П/

 

                                                                                          2./П/